Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр пто у донецькій областіСторінка1/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПТО У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Інноваційні підходи

до організації методичної роботи з ПТНЗ

(на допомогу методисту)

Краматорськ


Не соромся вчитися і в зрілому віці.

Краще навчитися пізно, ніж ніколи.

Езоп

Методична робота – важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виробничого процесу. Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.


Головна мета роботи методичних служб ПТНЗ з педагогічними кадрами – забезпечення неперервного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог.
Завдання визначаються як прогнозовані результати методичної роботи (тобто необхідно бачити кінцеву мету):
- збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних);
- розвиток мотивів творчої діяльності (потреба в новизні, у творчому підході до праці);
- розвиток педагогічної техніки, виконавчої майстерності, артистизму;
- розвиток емоційно-вольової саморегуляції;
- організація діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей учнів, колективів груп, професійних можливостей, потреб і запитів педагогів;
- стимулювання групової творчості й ініціативи членів педагогічного колективу;
- залучення до науково-дослідної, дослідно-експериментальної роботи, до цілеспрямованого формування нового досвіду свого навчального закладу;
- впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін;
- поширення перспективного досвіду, набутого в колективі.
Найголовнішим та найістотнішим у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у розвитку їхньої майстерності – поєднання професійних знань, навичок та вмінь і необхідних для сучасного педагога рис особистості.
Зміст методичної роботи
Напрями роботи:
1) аналіз стану навчально-виховного, навчально-виробничого процесу (викладання);
2) створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;
3) проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;
4) залучення педагогів до пошуково-дослідної роботи (експеримент);
5) апробація та введення нових освітніх технологій і систем (експеримент);
6) створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;
7) координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності навчально-методичного центру професійно-технічної освіти.
Організація методичної роботи
Організація методичної роботи розпочинається з планування, а насамперед – з педагогічного діагностування. Це дає можливість виявити кращий досвід, а також недоліки в організації навчально-виробничої діяльності і на цій основі спланувати методичну роботу з педагогами. Педагогічне діагностування проводиться анкетуванням, результати якого заносяться до діагностичної карти (спільної або по методичних об’єднаннях).
На основі результатів аналізу діагностичної карти визначають шляхи, спрямовані на подолання виявлених проблем, використання прогресивного педагогічного досвіду педагогів, проведення індивідуальних консультацій, рекомендують опрацювати відповідну психологічну, педагогічну, методичну літературу, журнальні статті, визначають форми підвищення кваліфікації, залучення до роботи в школі прогресивного досвіду, в творчих групах тощо.
Таке педагогічне діагностування дає змогу організувати методичну роботу, всебічно враховуючи індивідуальні особливості та рівень підготовки кожного педагога.
Планування методичної роботи
План методичної роботи складається на поточний навчальний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів навчального закладу.
У ньому мають бути відображені результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема, стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів тощо.
План має містити основні завдання та напрями методичної роботи у поточному навчальному році, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти, аналізу стану освіти в області та стану навчально-виробничого процесу в навчальному закладі.
Проведення методичної роботи
У процесі методичної роботи можуть використовуватись як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: ділові педагогічні ігри, лекції, доповіді, практичні заняття, мозкові штурми, тренінги, диспути, огляд та обговорення навчально-методичної літератури, участь педагогів у підготовці і проведенні масових заходів (педагогічних читань, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, конкурсів тощо).
Нова організаційно-функціональна модель методичної роботи у навчальному закладі полягає в застосуванні модульного підходу за трьома напрямами:
1. Пізнавальна діяльність – формування свідомості педпрацівників, вивчення нових педагогічних технологій.
2. Тематична діяльність – опрацювання отриманої інформації, визначення шляхів вирішення актуальних проблем, розроблення нових педагогічних ідей.
3. Практична діяльність – впровадження в педагогічну практику результатів пізнавальної та тематичної діяльності. Педагогічні працівники оволодівають практичними навичками щодо використання інноваційних педагогічних та виробничих технологій.
Модульний підхід у діяльності передбачає впровадження нетрадиційних індивідуальних та групових форм методичної роботи.


Індивідуальні

Групові


Аналіз

Бенефіс педагога

Анкетування

Бесіда

Атестація

Бібліографічні огляди, обговорення

Бесіда-інтерв'ю

Відкритий урок

Дистанційне навчання

Взаємовідвідування заходів

Доповідь

Взаємоконтроль

Звіт

Групова консультація

Індивідуальний план

Дебати

Консультація

Ділові ігри

Курсова перепідготовка

Дискусія

Курсова робота

Захист авторських проектів і розробок

Лекція

Захист планів МК

Методичні рекомендації

Ігрове конструювання

Наставництво

Оперативна методична нарада

Презентація

Інтернет-конференція

Портрет викладача

Колективні презентації

Портфоліо

Коло ідей

Проблемний стіл

Конференції з обговорення найбільш значущих проблем

Реферат

Майстер-клас

Розробка уроку

Методична естафета

Розробка позаурочного заходу

Методична панорама

Самоаналіз

Методичний бенефіс

Самоосвіта

Методичний ринг

Стажування

Методичний тиждень

Творча робота

Обговорення в групі

Творчий звіт

Обмін досвідом

Творчий портрет

Педагогічна виставка
Педагогічна майстерня
Педагогічний брифінг
Педагогічні читання
Презентації
Рольова гра
Спільна розробка планів, програм, сценаріїв уроків, позаурочних заходів
Творчий звіт
Фестиваль методичних ідей
Школа молодого фахівця
Школа педагогічної майстерності
Школа комп'ютерної грамотності
Школа професійної майстерності

Колективні (групові) форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань щодо організації навчально-виробничого процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. Вони є найдієвішими для поширення та демонстрації кращих надбань педагогів.


Методична рада
Методична рада (МР) є головним органом управління методичною роботою у навчальному закладі, а також органом колегіального обговорення різних проблем щодо методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, винесення експертних оцінок, прийняття певних перспективних рішень.
Мета роботи:
1. Удосконалення навчально-виробничого процесу;
2. Підвищення професійної майстерності і творчого пошуку викладачів;
3. Науково-методичне забезпечення навчально-виробничого процесу;
4. Навчання педагогічних кадрів.
Завдання методичної ради:
1. Розробка різних варіантів змісту освіти, навчальних планів і програм, нових методичних технологій організації навчально-виробничого процесу;
2. Організація роботи з підвищення кваліфікації педпрацівників та впровадження інноваційного педагогічного досвіду.
Головні зусилля членів методичної ради та керівників методичних комісій повинні бути зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що сприятиме оптимізації навчально – виробничого процесу.
Основними напрями роботи методичної ради є:

організація роботи методичних секцій;

організація заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності педагогів;

проведення предметних тижнів, декад, місячників, днів відкритих дверей, відкритих уроків тощо;

організація роботи щодо атестації педагогів;

керівництво та організація роботи зі здібними учнями.Протягом року може плануватися 4-5 засідань методичної ради.
Методичні комісії
Однією з основних форм колективної методичної роботи у ПТНЗ є методичні комісії з предметів і професій, які створюються за рекомендацією педагогічної ради.
Методичні комісії з предметів створюються за наявності в навчальному закладі трьох та більше викладачів загальноосвітніх одного або декількох споріднених предметів.
Методичні комісії з професій створюються за наявності трьох та більше викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки і майстрів виробничого навчання однієї або декількох споріднених професій.
У разі, коли у ПТНЗ менше трьох викладачів або майстрів виробничого навчання з певного предмета, професії, створюються міжпредметні, міжпрофесійні, циклові методичні комісії.
У ПТНЗ, як правило створюються такі методичні комісії:
- методична комісія викладачів гуманітарних дисциплін;
- методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін;
- методична комісія класних керівників;
- методичні комісії викладачів і майстрів виробничого навчання однієї або двох споріднених (суміжних) професій.
Основним завданням роботи методичної комісії є удосконалення форм і методів навчально-виробничого процесу, організація методичної допомоги викладачів і майстрів виробничого навчання у підвищенні педагогічної майстерності.
Методичні комісії створюються на навчальний рік і проводять засідання, як правило, щомісяця. Керівництво роботою методичних комісій здійснюють голови комісій. Персональний склад методичних комісій, а також голів комісій затверджує наказом директор ПТНЗ на початку навчального року. Керівники навчального закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності або професії.
Визначення змісту, форм і методів роботи методичної комісії залежить від умов роботи ПТНЗ та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей педагогічних працівників.
До роботи методичних комісій можуть залучатися працівники вищих навчальних закладів, спеціалісти підприємств замовників кадрів та інші особи.
Головна мета: підготовка працівників до педагогічної діяльності у сучасному інформаційному суспільстві за новими програмами через активізацію творчого потенціалу кожного члена методичної комісії.
Завдання методичної комісії:
1. Сприяти професійному, культурному і творчому зростанню педагогів, надавати допомогу у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
2. Забезпечувати своєчасне вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання і виховання учнів.
3. Удосконалювати зміст і форми навчання на засадах гуманізації та демократизації відповідно до концепції національної школи: профілізації у поєднанні з індивідуалізацією навчання.
4. Вивчати і впроваджувати в практику сучасні технології навчання, застосовувати різні форми і методи проведення уроку.
5. Допомагати педагогам в організації самоосвіти та особисто орієнтованих траєкторій розвитку професійної майстерності.
6. Виявляти, узагальнювати та розповсюджувати досвід творчо працюючих педагогів.
7. Розробляти навчальні, науково-методичні, дидактичні матеріали для впровадження інноваційних технологій, створювати банк даних.
8. Створювати оптимальні умови для пошуку та розвитку здібних учнів. Сприяти залученню їх до участі у предметних тижнях, конкурсах, олімпіадах, МАН.
9. Систематично проводити індивідуальну позаурочну роботу з учнями.
10. Проводити огляди кабінетів, конкурси педагогічної майстерності серед педагогів.
11. Постійно брати участь у роботі школи прогресивного педагогічного досвіду.
12. Стежити за новинками педагогічної літератури і впроваджувати їх у практику роботи.
Вимоги до плану роботи методичних комісій
План роботи методичної комісії педагогічних працівників складається на навчальний рік із метою реалізації завдань, які покладені на методичну комісію, а також завдань визначених планом методичної роботи на навчальний рік. План складається за розділами, визначається тематика засідань, зміст роботи між засіданнями.
На засіданнях методичних комісій можуть розглядатися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання, а саме: використання диференційованого підходу на уроці; організація самостійної роботи; нетрадиційні форми проведення уроків; шляхи підвищення ефективності уроку; застосування інноваційних технологій, програмно-педагогічних засобів навчання; виготовлення педагогічних і програмних засобів навчання тощо.
У період між засіданнями члени методичних комісій проводять моніторинги рівнів навчальних досягнень учнів; учнівські олімпіади; конкурси, позаурочні заходи, консультації; організовують роботу зі здібними учнями; працюють над розробкою комплексного методичного забезпечення предметів і професій; беруть участь у проведенні тижнів педагогічної майстерності; індивідуальних та групових консультацій для молодих педагогів; творчих звітів; методичних фестивалів; методичних сесій; диспутів, конференцій; педагогічних читань; проблемних семінарів; ділових ігор, тренінгів; дискусій; круглих столів; методичних турнірів; аукціонів ідей педагогічних новинок та ін.
Школа педагогічної майстерності
Підвищенню професійної компетентності педагога, його творчої активності сприяють школи педагогічної майстерності. Школа педагогічної майстерності об’єднує педагогів з високою творчою активністю, з високими результатами педагогічної діяльності і має на меті створити умови для самореалізації кожного учасника в їх професійному поступі.
Головною метою діяльності школи є пошук ефективних форм, методів організації навчально-виробничого процесу, вироблення оригінального педагогічного стилю, розробка, моделювання, апробація, корекція та реалізація освітніх технологій, презентація та поширення результатів діяльності закладу освіти за визначеною проблемою.
Школа педагогічної майстерності створюється при наявності 5-7 педагогів. Зарахування до школи проводиться на основі врахування запитів, потреб педагогів та їх бажання.
Керівником школи призначається педагог, який досяг високих результатів у педагогічній діяльності. Термін функціонування школи може бути від одного до двох років, періодичність занять – не менше 4.
Пріоритетними напрямками діяльності школи є:
- опрацювання науково-методичної літератури з визначених проблем;
- ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки, перспективним педагогічним досвідом з питань розв’язання поставлених проблем;
- освоєння і практичне застосування теоретичних положень із визначеної проблеми;
- вивчення і втілення в практику перспективного педагогічного досвіду;
- моделювання, апробація інноваційних технологій;
- взаємовідвідування слухачами школи уроків, позаурочних заходів з метою накопичення нових інноваційних форм, методів роботи в реалізації визначеної проблеми;
- підготовка рекомендацій, методичних посібників, дидактичних матеріалів тощо.
Зауважимо, що заняття в школі мають носити випереджувальний характер, розкривати «секрети» успішної педагогічної діяльності.
Форми роботи школи можуть бути такими:
- семінари-практикуми;
- практичні заняття;
- тренінги;
- обговорення наукових статей;
- захист авторських проектів і розробок тощо.
Школа молодого педагога (ШМП)
Діяльність школи повинна мати системний характер, оскільки робота з молодими педагогами спрямована на подальше майбутнє навчального закладу. Викладачами в такій Школі можуть бути досвідчені педагоги, члени адміністрації. Провідна форма організації занять — інтерактивна, яка сприятиме встановленню емоційних контактів, дасть можливість змінювати напрямки діяльності.
Навчання у школі молодого педагога відбувається п'ять років після закінчення ВНЗ (кожен рік змінюється план роботи з ними).
Суттєвою відмінністю шкіл молодих педагогів є те, що їх учасники потребують удосконалення не фахового рівня, а методичного. Основні проблеми, що підлягають розгляду, стосуються дидактики, педагогіки та психології спілкування.
Робота школи молодого педагога як форми фахового вдосконалення педагогів полягає у вирішенні головних проблем і боротьбі з найбільш типовими труднощами молодих спеціалістів. Визначити ці проблеми допомагають анкетування та співбесіди.
Проблема: створення умов для професійного становлення молодих педагогів шляхом удосконалення уроку як основної форми організації процесу навчання і засобу розвитку творчої особистості викладача й учня.
Мета: цілеспрямований вплив на розвиток індивідуального стилю творчої діяльності молодого педагога та творчого потенціалу учнів на основі інноваційної науково-методичної допомоги.
Завдання:
− заохочення мотивів творчої діяльності кожного молодого педагога;
− поглиблення науково-методичної підготовки;
− удосконалення педагогічної техніки;
− надання систематичної реальної дієвої психологічної допомоги з метою розвитку сучасного стилю педагогічного мислення;
− формування індивідуальної високоефективної системи педагогічної діяльності шляхом удосконалення сучасного уроку;

− виховання потреби в безперервній самоосвіті;


− стимулювання групової творчості та ініціативи;
− включення молодих педагогів до проведення відкритих уроків з демонстрацією нових методик навчання, впровадженням у практику роботи нових педагогічних технологій;
− залучення до впровадження і використання інноваційних досягнень психолого-педагогічної науки, до науково-дослідної роботи та наукових публікацій під керівництвом компетентних наставників.
З молодими педагогами повинен працювати досвідчений педагог-наставник, який відвідує уроки, аналізує, виявляє рівень навчальної взаємодії педагога і групи. За результатами роботи методист і наставник визначають ті проблеми, над якими треба працювати молодому педагогу в наступному році. Однією з форм роботи є організація та проведення педагогічних майстерень, зміст роботи яких враховує запити молодих спеціалістів. Крім того, можна запропонувати таку форму роботи як кураторство.
Школа перспективного педагогічного досвіду (ШППД)
Школа перспективного педагогічного досвіду (ШППД) є джерелом трансформування досвіду в педагогічну практику педагогів.
Дана форма роботи створюється на базі педагога, досвід якого узагальнено та схвалено педагогічною радою (методичною радою) навчального закладу.
Найбільш актуальними напрямами діяльності ШППД та творчої майстерності є:
- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів в умовах забезпечення якісної освіти;
- оптимізація навчально-виробничого процесу на основі диференційованого підходу та індивідуальної роботи з учнями;
- використання інноваційних технологій у навчально-виробничому процесі;
- формування національної свідомості особистості;
- розвиток інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів та інші.
ШППД працює з постійним складом слухачів (5-10 осіб), відповідно до плану роботи з періодичністю занять не менше 4 разів на рік.
- За орієнтовну структуру плану ШППД можна взяти таку:
- вступ (мета школи, основні завдання, термін діяльності);
- список слухачів;
- тематика засідань.
Змістове наповнення занять повинне відповідати основним напрямкам роботи школи. У ході кожного із них напрацьовуються рекомендації або даються певні завдання для самостійного виконання у період між заняттями, що включають опрацювання відповідної літератури, підготовку та проведення позаурочних заходів із застосуванням опрацьованих педагогічних технологій, методів або прийомів роботи.
Основними формами роботи є:
- співбесіди керівника школи із слухачами з метою роз’яснення суті та особливостей досвіду його роботи;
- опрацювання літератури, зміст якої відповідає суті досвіду;
- екскурс у творчу лабораторію керівника ШППД;
- передача авторського досвіду;
- моделювання слухачами уроків, позаурочних заходів за допомогою керівника школи;
- відвідування керівником школи занять слухачів з метою надання допомоги щодо застосування ідей досвіду;
- співбесіди, консультації;

- семінари-практикуми;


- конференції;
- тренінги тощо.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал