Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет харківський політехнічний інститутСкачати 157.62 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір157.62 Kb.
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТЗатверджую


Декан факультету соціально-гуманітарних технологій

Кіпенський А.В. .

2016 р.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

дисципліни «Соціологія»


Розроблена кафедрою соціології і політології

Зав. кафедрою Бурега В.В.

____________________

(підпис)

“_____”__________________2016 р.

Виконавець __доцент________

(посада)

_______Ляшенко Н.О.____________

(прізвище, ініціали) (підпис)

“_____”___________________2016 р.

Розглянуто на засіданні кафедри “ 29 серпня 2016 р.

Протокол № 1

ХАРКІВ-2016


Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА


 1. Об’єкт і предмет соціології. Місце соціології у системі наук

 2. Структура і функції соціології.

 3. Методологічні підходи до аналізу суспільства

 4. Передумови появи соціології й етапи її розвитку


Основні поняття: соціологія, об’єкт соціології, предмет соціології, структура соціології, загально соціологічні теорії, спеціальні соціологічні теорії, конкретно-соціологічні дослідження, макросоціологія, мікросоціологія, конфліктний підхід, структурно-функціональний підхід, функції соціології.

Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Роль соціології в сучасному суспільстві.

 2. Особливості та переваги макросоціологічного підходу до аналізу суспільства.

 3. Особливості та переваги мікросоціологічного підходу до аналізу суспільства.


Теми есе


 1. Чи може знання соціології допомогти у повсякденному житті?

 2. Яким чином вивчення соціології може допомогти мені у професійній діяльності?

 3. Соціологія і влада.

 4. Мобільний телефон з точки зору соціології.

 5. Інтернет з точки зору соціології.Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. За допомогою основних соціологічних підходів (функціоналізму, конфліктного підходу, теорії обміну, теорії ролей, пояснити виникнення таких явищ як: революція, індустрія моди, спорт, корупція, органи правопорядку (поліція), вибори глави держави, шлюб

 2. Скласти список ідей, відкритий, технологій, які значним чином вплинули на життя суспільства; охарактеризувати позитивні і негативні впливи цих явищ на суспільство. Відповісти, що б було, якби ці речі і технології не з'явилися.

 3. Проявити соціологічну уяву, вийти за рамки буденного сприйняття дійсності і проаналізувати такі буденні практики як: шопінг, куріння, азартні ігри, весілля, святкування Нового року, Інтернет-спілкування, комп'ютерні ігри Пояснити чому виникла така практика, чому люди це роблять, до яких наслідків в масовому вигляді приводять ці дії (і для тих, хто цим зайнятий і для оточення), виникнення яких нових явищ тягне за собою існування цих практик. Тобто відповісти на питання: чому, до чого призводить, поява чого тягне за собою.

 4. Пояснить, які сторони у вивченні сім'ї цікавили б соціолога, психолога, юриста і демографа.

 5. Які проблеми можна вирішити за допомогою соціологічних знань (навести приклади з усіх сфер життя людини)


Тема 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І ПОВЕДІНКА, ЩО ВІДХИЛЯЄТЬСЯ

Тема 2.1 Особистість: поняття, структура, формування

 1. Соціологічний погляд на особистість. Структура особистості.

 2. Соціальний статус і соціальна роль. Типи особистості.

 3. Соціалізація особистості.

 4. Соціальний контроль і соціальні норми.

 5. Поняття й види поведінки, що відхиляється.

 6. Теорії, що пояснюють причини виникнення девіації.

Основні поняття: індивід, індивідуальність, особистість, соціальний статус, соціальна роль, рольовий конфлікт, соціальні норми і цінності,потреба, мотив, ціннісні орієнтації, соціалізація, соціальне відхилення, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, стигматизація, соціальний контроль, санкція.

Теми рефератів та реферативних виступів:

 1. Типи особистості.

 2. Теорії особистості.

 3. Специфічні риси соціалізації особистості на різних етапах життя людини.

 4. Корупція: історія та сучасність

 5. Суїцид як форма девіантної поведінки

 6. Наркотизм як соціальне явище

 7. Феномен тероризму в сучасному суспільстві

 8. Гомосексуалізм: особливість чи девіація?

 9. Мода и девіація.Теми есе

 1. Основні види потреб сучасного студента.

 2. Ідеальний, базисний та модальний типи особистості стосовно до українського суспільства.

 3. Типи ціннісних орієнтацій, які, на Вашу думку, превалюють в сучасному українському суспільстві.

 4. Процес соціального контролю над окремою особистістю в українському суспільстві: механізм та суб’єкти.

 5. Легалізація проституції в Україні: аргументи «за» та «проти»


Додаткові завдання та питання для обговорення
1. Графічно зобразити співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність» і «особистість».

2. Малюнком зобразити соціалізацію людини, включаючи етапи, агентів соціалізації на кожному етапі, девіантну поведінку.

4. Пояснити співвідношення в людині соціального і біологічного. Аргументувати відповідь.

5. Поясніть з позицій різних теорій девіації таку поведінка, як бродяжництво6. Що можна вважати проституцією? Чи треба легалізувати проституцію в нашій країні?
Тема 3 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СТРАТИФІКАЦІЯ


 1. Поняття «соціальна спільність» і «соціальна група»

 2. Соціальна структура суспільства

 3. Сутність та історичні типи соціальної стратифікації

 4. Соціальна мобільність, види мобільності


Основні поняття: соціальна структура, соціальна група, соціально-професійна підструктура, соціально-демографічна підструктура, соціально-територіальна підструктура, соціально-етнічна підструктура; соціально-класова підструктура, соціальна стратифікація, критерії соціальної стратифікації, профіль соціальної стратифікації, закрита і відкрита соціальна стратифікація, історичні типи стратифікації, соціальний клас, соціальна мобільність, типи соціальної мобільності, канали соціальної мобільності..
Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Тенденції розвитку соціальної структури сучасного українського суспільства.

 2. Бідність як соціальний феномен.

 3. Робочий клас у сучасному суспільстві.

 4. Розвиток середнього класу в Україні.

 5. Зміни в соціально-професійній структурі українського суспільства: минуле, сучасне та майбутнє.

 6. Зміни в соціально-демографічній структурі українського суспільства: минуле, сучасне та майбутнє.


Теми есе

 1. Переваги та недоліки соціальної (не)рівності.

 2. Соціальна мобільність моєї родини: соціологічний аналіз життя трьох поколінь.

 3. Відтворення соціального розшарування у родині.

 4. Соціальна стратифікація – необхідність чи джерело конфлікту?

 5. Соціальне походження та життєвий успіх.


Додаткові завдання та питання для обговорення

    1. Чому виникла соціальна нерівність в суспільстві? Як пов’язані біологічна та соціальна нерівність

 1. Описати основні страти українського суспільства. Розмістити себе в одній з страт, пояснити чому була обрана саме ця страта. Описати стереотипний образ життя кожної з страт.

 2. Визначити, до якого виду соціальних спільнот відносяться: мусульмани, офісні працівники (всі, хто працює в офісах), сільські жителі, власники «Жигулів», бідні, глядачі феєрверку на площі, холерики, молодь Харкова, татари, члени асоціації стоматологів України, пасажири трамвая, чоловіки, безробітні, попутники в електричці які постійно зустрічаються, глядачі футболу, вчителі

 3. Описати, які канали вертикальної мобільності діють в сучасній Україні?

 4. Т. Мальтус вважав: бідність – наслідок надмірного зростання населення. У бідності винні самі бідні. Допомагаючи бідним, держава заохочує зростання населення і тим самим збільшує бідність. Треба, вважає він, скасувати державні субсидії, а турботу про бідних цілком покласти на приватні благодійні фонди. Чи згодні ви з такою думкою? Чи підходить рецепт Мальтуса до України? Дж.С. Мілль вважав обмеження народжуваності кращим засобом боротьби з бідністю. Яка ваша думка з цього приводу?


Тема 4 ЕТНІЧНА І ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ


 1. Поняття та історичні типи етносу

 2. Етнічні відносини. Етнічна свідомість народу України

 3. Поняття ґендеру. Ґендерні відмінності у сучасному світі


Основні поняття: етнос, плем’я, народність, нація, етнічний конфлікт, біологічна стать, ґендер, ґендерна сегрегація праці, маскуліність, феміність, «скляна стеля», фемінізм.
Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Сучасні проблеми національної ідентичності, толерантності, ксенофобії.

 2. Проблеми етносоціального розвитку: український і світовий контекст.

 3. Фемінізм як теорія і соціально-політичний Рух.

 4. Гендерні стереотипи: минуле та сучасність

 5. Регіоналізм в Україні: причини та наслідки.

 6. Невербальні засоби гендерної соціалізації.

 7. Реклама як відзеркалення гендерних стереотипів.


Теми есе

 1. Телесеріали як засоби ґендерної соціалізації.

 2. Моє бачення ґендерної рівності.

 3. Позитивні та негативні наслідки ксенофобії.


Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. Чи може існувати рівність між чоловікам і жінками, в чому вона має виражатися, якими мають бути гендерні ролі.

 2. Опишіть образи ідеального чоловіка і жінки, які поширені у Вашому оточенні. Пояснити, чим обумовлено існування таких образів?

 3. Опишіть Вашу власну гендерну соціалізацію. Відзначте внесок різних агентів соціалізації.

 4. Чому існують міжнаціональна ненависть і ворожнеча?

 5. Чому у багатьох країнах можна спостерігати прояви антисемітизму?


Тема 5 СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ


 1. Поняття, ознаки, структура й види соціальних інститутів.

 2. Функції соціальних інститутів.

 3. Зміни у соціальних інститутах.

 4. Соціальні організації.


Основні поняття: соціальний інститут, інституціоналізація, функція соціального інституту, дисфункція соціального інституту, явна та латентна функції соціального їнституту, соціальна організація, синергетичний ефект, утилітарна, примусова, символічна організації, формальна й неформальна організації, бюрократична організація, освіта, функції освіти: явні та латентні, екстенсивна, інтенсивна та продуктивна цілі освіти, реформування освіти.
Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Переваги та недоліки бюрократичних організацій.

 2. Оновлення освіти у ХХI ст.: причини та головні тенденції.

 3. Основні проблеми вищої освіти в Україні.

 4. Освіта й соціальна нерівність.


Теми есе

 1. Соціальні інститути і свобода волі людини.

 2. Зміни соціальних інститутів в українському суспільстві: напрями та протиріччя.

 3. Примусові організації: що з ними буде?

 4. Роль організацій у житті людей.

 5. "Рівність шансів" як проблема сучасної освіти.

 6. Проблема якості у системі вищої освіти.

 7. Проблеми контрактного навчання в Україні.


Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. Опишіть основні елементи армії та спорту як соціальних інститутів:

 2. соціальну потребу, яку він задовольняє

 3. функції, які він виконує (виділити явні і приховані)

 4. установи, організації, якими він представлений

 5. соціальні групи, які в ньому зайняті

 6. норми, якими регулюється поведінка цих груп

 7. соціальні статуси і ролі, які займають люди зайняті в ньому


Тема 6 СІМ’Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ
1. Поняття шлюбу. Класифікації шлюбів

2. Шлюбна поведінка

3. Сім’я як мала соціальна група й соціальний інститут. Функції сім’ї

4. Розвиток інституту сім’ї. Проблеми розвитку сім’ї в сучасному суспільстві


Основні поняття: шлюб, сім’я, функції сім’ї, нуклеарна сім’я, розширена сім’я, моногамія, полігамія, шлюбний відбір, репродуктивна функція сім’ї.
Теми рефератів:

1. Родина як фактор девіантної поведінки

2. Родинні конфлікти: причини та наслідки

3. Шлюбна поведінка та шлюбний відбір

4. Перспективи родини в сучасному суспільстві.
Теми есе


 1. Заборона розлучень і абортів: можливі наслідки.

 2. Громадянські шлюби: плюси та мінуси.


Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. Назвіть типи шлюбів, на Вашу думку, найбільш розповсюджені в Україні. Чому?

 2. Назвіть основні тенденції розвитку сім’ї в сучасних західних країнах та в Україні. Найдіть різницю між цими тенденціями.

3. Опишіть ідеальну сім'ю з точки зору пересічного українця. Як вона змінювалась на протязі століття? Як відрізняються ці уявлення від уявлень жителів західноєвропейських, північноамериканських і східних країн.

4. Складіть кросворд на тему «Сім'я»: 15 слів по горизонталі і 15 слів по вертикалі.

5. Які соціальні чинники впливають на вибір шлюбного партнера у сучасної молоді? Чи відрізняються вимоги, які висуваються по відношенню до шлюбних партнерів в Україні представники різних поколінь?

6. Яке майбутнє таких явищ як сім'я і шлюб в Україні і в світі?Тема 7 КУЛЬТУРА
1. Поняття та функції культури.

2. Основні елементи культури.

3. Види та форми культури.

4. Культурний шок.


Основні поняття: культура, матеріальна та духовна культура, мова, символи, цінності, норми, технології, панівна культура, субкультура, контркультура, елітарна культура, народна культура, масова культура, етноцентризм, культурний релятивізм, культурний шок.
Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Українські культурні універсалії: поняття, зміст, функції.

 2. Культурні риси та цінності сучасного українського студентства.

 3. Сутність та походження масової культури.

4 Молодіжні субкультури в період системних суспільних змін.
Теми есе

 1. Культурне життя мого міста (спостереження за один місяць).

 2. Культура та цінності моєї професії.

 3. Культура та цінності моєї родини.


Додаткові завдання та питання для обговорення

    1. Як, на Вашу думку, змінилися культурні цінності в Україні за останні 100 років (особливо приділіть увагу останніх 20 років)? Чому це сталось?

    2. Поведіть порівняльний аналіз культури України і будь-якого іншого суспільства на Ваш вибір? У чому основна схожість і відмінність між культурами? Що може з'явиться основними причинами конфліктів між членами цих товариств.

    3. Висловіть свою думку про популярність або непопулярність серед сьогоднішньої молоді книг, театру, кіно, використовуючи наукову термінологію (духовна культура, норми, цінності, традиції, мотиви, інтереси)

    4. Інвективи як культурний елемент: позитивні та негативні фукнції в суспільстві.


Тема 8. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ
1. Поняття суспільства. Суспільство як соціальна система.

2. Поняття соціальних змін та їх види.

3. Концепції соціальних змін та модернізації.
Основні поняття: суспільство, соціальна система, соціальні зміни, соціальний розвиток, еволюція, революція, доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільство, модернізація, глобалізація.
Теми рефератів та реферативних виступів


 1. Головні етапи та тенденції трансформації українського суспільства.

 2. Теорія модернізації та неоднаковість шляхів суспільного розвитку.

 3. Сучасна теоретична дискусія про соціальні зміни.

 4. Вплив сучасних технологій на розвиток суспільства.

 5. Зміни в сучасному суспільстві.

 6. Переваги та недоліки глобалізації


Теми есе

 1. В чому полягає особливість модернізації українського суспільства?

 2. Можливо чи ні українське суспільство назвати “масовим суспільством”?

 3. Глобалізація для України: загрози та переваги.

 4. Чи може відбутися планетна цивілізація?

 5. Соціальний розвиток: соціальна революція чи соціальна еволюція?


Додаткові питання для обговорення

1. Ви потрапили на нежилі острів, з іншими чоловіками і жінками різного віку, професій, національностей. Розбитися на 2 команди і створити модель суспільства. Звернути увагу на наступні положення.

• Розподіл гендерних ролей

• Типи сімей, механізм їх створення, виховання дітей

• Ставлення до проституції і гомосексуалізму

• Контроль за девіантною поведінкою і покаранням

• Релігійне питання

• Освіта


• Економіка (ринкова або планова, податки, бюджет)

• Структура і механізм управління суспільством• Культурне життя, спорт

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бурега В. В. Социология государственного управления : монография / В. В Бурега. – Донецк : ООО «Східний видавничий дім», 2012. – 167 с.

 2. Ґіденс Е. Соціологія / Е. Ґіденс / пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; наук. ред. О. Іващенко. – К. : Основи, 1999. – 726 с.

 3. Жоль К. К. Соціологія : навч. посіб. / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – 440 с.

 4. Коваліско Н. В. Основи соціальної стратифікації : навч. посібник. / Н. В Коваліско. – Л. : Магнолія 2006, 2011. – 328 с.

 5. Лавриенко Н. О. О новых социологических подходах к исследованию института гендера / Н. О. Лавриенко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006, № 2. – С. 103–115.

 6. Литвин А. П. Соціологія : навч. посіб. / А. П. Литвин, А.К. Яковенко. – Т. : ТНЕУ, 2013.

 7. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих
  теорій : підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. – К. : Каравела, 2008. – 544 с.

 8. Ляпіна Л. А. Етносоціологія : навч. посіб. / Л. А. Ляпіна. – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2013.

 9. Масионис Дж. Социология / Дж. Масионис. – 9-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 752 с.

 10. Матецкая А.В. Социология культуры. учеб. пособ. / А. В.Матецкая. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 260 с.

 11. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження : навч. посіб. / Н. В. Паніна. – 2-е вид., доп. – К. : Інститут соціології НАН України, 2007. – 320 с.

 12. Практикум з соціології для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / М. В. Бірюкова, В.О. Болотова, В.В. Бурега та ін.; під заг. ред. проф. Буреги В.В. –  Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – 172 с.

 13. Ручка А. О. Курс історії теоретичної соціології : навч. посіб. / А. О. Ручка, В. В. Танчер. – К. : Наук. думка, 1995. – 223 с.

 14. Рущенко І. П. Загальна соціологія : підручник / І. П. Рущенко. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 524 с.

 15. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є. В. Сірий. – К. : Атіка, 2010. – 480 с.

 16. Смелзер Н. Социология : пер. с англ. / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – 688 с.

 17. Социология семьи : учебник / под ред. проф. А.И. Антонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 640 с.

 18. Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Городяненко. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с.

 19. Соціологічна теорія : традиції і сучасність : курс лекцій / за ред. А. Ручки. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2007. – 363 с.

 20. Соціологія культури : навч. посіб. / за ред. О. М. Семашко, В. М. Пічі. – К. : Каравела; Л. : Новий світ, 2012. – 334 с.

 21. Соціологія : навч. посіб. / за ред. С. О. Макеєва. – К. : Українська енциклопедія, 2008. – 378 с.

 22. Соціологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / за ред. В. Г. Городяненка. – К. : Вид. центр «Академія», 2010. – 560 с.

 23. Соціологія : підручник / за ред. В. М. Пічі. – 3-тє вид. – Л. : Новий світ – 2000, 2007. – 280 с.

 24. Спеціальні та галузеві соціології : навч. посіб. / за ред. В. Є. Пилипенко. – 2-ге вид. – К. : Фоліант, 2007. – 451 с.

 25. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода / Л. Г. Сокурянская. – Х. : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2006 . – 575 с.

 26. Танчин І. З. Соціологія : навч. посіб. / І. З. Танчин. – 3-тє вид., перероб. – К. : Знання, 2008. – 351 с.

 27. Черниш Н. Соціологія : підруч. за рейтингово-модульною системою / Н. Черниш. – К. : Знання, 2009. – 430 с.

 28. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П. Штомпка; пер. с польск. С.М. Червонной. – 2-е изд. – М. : Логос, 2010. – 664 с.

 29. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М. : Добросвет, Книжный дом «Университет», 2003. – 596 с.

 30. Якуба О. О. Соціологія : навч. посіб. для студентів / О. О. Якуба. – Х. : «Константа», 1996. – 192 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал