Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” затвердженоСкачати 380.3 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір380.3 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з навчальної роботи

проф.

“___” ____________ 2015р.Навчальна програма

нормативної дисципліни

Політологія”


Розроблена кафедрою соціології і політології

Зав. кафедрою професор Бурега В.В.


____________________

(підпис)

“_____”__________________2015 р.


Виконавець професор

(посада)


Семке Н.М._______________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

“_____”___________________2015 р.


РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри соціології і політології протокол №

від « » 2015 р.

Завідувач кафедри

проф. Бурега В.В.


СХВАЛЕНО

вченою радою факультету бізнесу та фінансів протокол №

від “ 2015 р. Декан факультету

проф. Гаврись О.М
ХАРКІВ-2015

Розділ 1. Наукові основи і цілі навчальної дисципліни „Політологія”
Політологічна наука є пріоритетною в формуванні громадського суспільства, політично зрілої особи, яка зможе жити в умовах демократії.

Здібність приймати рішення у політичному житті не приходить сама по собі, а формується у процесі систематичного засвоєння знань та досвіду.Предметом вивчення. В курсі „Політологія” висвітлюються основні проблеми, закони та категорії теорії політики та влади.

Зміст дисципліни. Дисципліна складається з двох модулів. До першого модуля увійшли теми, які розкривають виникнення політології як науки, її предмет, об’єкт, структуру, методи та функції. Детально аналізуються етапи розвитку політичної думки, як у світі в цілому, так і в Україні зокрема; характеризуються сучасні ідейно-політичні течії, сутність політичної влади, механізм її формування через систему демократичних виборів, проблеми функціонування політичної влади та її реалізації через політичні режими та політичну систему суспільства.

Другий модуль концентрує увагу на базових інститутах політичної системи: державі та політичних партіях, а також політичній культурі суспільства; на впливі особистості на політику через політичну участь і інститути громадянського суспільства; на ролі політичних лідерів і політичних еліт у розвитку політичних процесів; на взаємозв’язку політики та міжнародних відносин, а також місці України в світовому геополітичному просторі.Методологічні та наукові основи курсу. Вивчення політології спирається на знання студентів, які вони отримали в ході вивчення загальної соціологічної теорії, а також інших курсів соціально-гуманітарних та науково-природничих наук, які вивчаються в університеті: історії України та всесвіту, філософії, культурології, основ демографії, економічної теорії тощо. Курс складає методологічну базу для політичної соціології, соціології масових комунікації, соціології реклами.

Учбовий курс базується на методологічних підходах політичної науки, монографічній літературі (працях класиків політології, а також сучасних політологів), спирається на журнальні статті і наявні підручники з політології.

Структура і специфіка курсу зумовлені вимогами освітніх стандартів у підготовці соціологів.

Мета курсу: ознайомити студентів з теоретичними основами політичної науки, навчити його вірно орієнтуватися в політичній площині, підготувати до активної участі в політичному життю.

Основні задачі курсу:


 • з'ясувати зміст політології як науки: її об’єкт, предмет, місце і роль у системі соціально-гуманітарних знань; визначати функції, що їх виконує в суспільстві політична наука та методи, які використовую ця наука для вивчення політичних процесів;

 • розглянути основні історичні етапи розвитку політичної думки в світі та в Україні ;

 • ознайомити зі специфікою політичної влади та механізмами її формування та реалізації через політичні режими та політичну систему суспільства;

 • розглянути основні політичні інститути суспільства: державу та партії, їх ознаки, функції, специфіку реалізації через них владних повноважень;

 • з'ясувати сутність, структуру політичної культури та механізми її формування;

 • дати уявлення про сутність політичних ідеологій та їх основні напрямки;

 • розглянути форми політичної участі;

 • визначити що собою являє громадянське суспільство, які його функції;

 • проаналізувати природу і сутність політичного лідерства та механізми формування політичної еліти;

 • висвітити особливості сучасного світового політичного процесу.


Розділ 2. Організаційно-методичні вказівки
2.1 Організація, методики проведення, матеріальне забезпечення лекцій та практичних занять.

Лекції та практичні заняття проводяться з використанням: проблемних лекцій, дискусій, ділових ігор, виконання групових завдань по аналізу виборчого процесу, діяльності політичних партій в Україні тощо. Значна увага приділяється підготовці колективних проектів, особистих рефератів, есе. У викладанні курсу використовуються комп’ютери.


2.2. Система контролю якості навчання студентів.

Поточний контроль знань студентів забезпечуються переважно в усній формі на семінарських заняттях. Знання студентів оцінюються за допомогою: тестів, відповідей на семінарських заняттях, виконання індивідуальних та групових завдань, підготовкою та презентацією проектів, заслуховуванням та обговоренням рефератів та есе.Семестровий контроль проводиться у вигляді іспитів.

2.3. Організація самостійної роботи студентів.


Назва теми.

Основні види самостійної роботи

Форми контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тема 1. Cутність і роль політики у житті ссуспільства.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 2. Історія світової політичної думки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 3. Історія української політичної думки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 4. Політична влада.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 5. Вибори в органи політичної влади.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 6. Політичні режими

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 7. Політична система.
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема8. Держава як базовий інститут політичної системи.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 9. Політичні партії та партійні системи.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 10. Політична ідеологія. Сучасні ідейно-політичні течії.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 11. Політична культура

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 12. Особистість і політика.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 13. Громадянське суспільство

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 14.Політичне лідерство.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 15. Політичні еліти.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 16. Світовий політичний процес.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


Примітка.
Номера в таблиці відповідають наступним формам контролю:

1. Виконання обов'язкового домашнього завдання.

2. Підготовка короткого письмового повідомлення по одній із запропонованих тем.

3. Підготовка рефератів. 1. Підготовка усного повідомлення по одній з запропонованих тем.

 2. Проведення тестування.

6. Усний опит.

7. Включення відповідних питань і завдань у модульний контроль. 1. Включення відповідних питань і завдань в іспитові білети.

 2. Включення відповідних питань і завдань до контрольних робіт.

Тематика рефератів і есе та література до них додається.Розділ 3. Зміст та структура навчальної дисципліниТема 1. Сутність і роль політики в житті суспільства.

Політика як соціальне явище. Структура і функції політики. становлення політології як науки і навчальної дисципліни. Об’єкт і предмет вивчення політології. Її взаємодія з іншими науками. Категорії політології. Її функції та завдання. Теоретична та прикладна політологія. Методи політологічного дослідження.Тема 2. Історія світової політичної думки.

Генезис політичних ідей. Релігійно-міфологічна форма стародавньої політичної думки. Раціоналізація політичних знань в період античності. Філософсько-етична форма перших політичних теорій. Політичні вчення Платона Аристотеля, Полібія і Цицерона.

Соціально-політичні погляди в період середньовіччя. Політологія і теологія: А. Блаженний і Ф. Аквінський.

Громадянська концепція: Ж. Боден і Н. Макіавеллі.

Політичні ідеї Нового часу (ХVI – ХVIII ст.).

Договірна теорія походження держави. Т. Гоббс, Дж. Локк. Ідея розподілу влади. Ш.Л. Монтеск’є. «Народний суверенітет» Ж.–Ж. Руссо. Політичні вчення США в період боротьби за незалежність. Політико-правові вчення у Німеччині у ХVIII – ХIХ ст. Марксистські погляди на політику. Політичні теорії кінця ХIХ – початку ХХ ст.. Основні напрямки і школи сучасної західної політології.Тема 3. Історія української політичної думки.

Джерела формування української суспільно-політичної думки. Питання держави і права в період Київської Русі. Розвиток ідей державності в козацько-гетьманський період.

Основні напрямки розвитку суспільно-політичної думки в Україні в ХVII – ХIХ ст.. Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства. Становлення ліберально-демократичної концепції. М. Костомаров, М. Куліш, В. Антонович, Б. Кістяковський, М. Драгоманов. Визвольні ідеї Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського.

Соціально-політичні вчення українських гуманістів в І пол. ХХ ст. Політичні ідеали української діаспори.

Зародження і утвердження сучасної політичної думки і політичної науки в Україні.

Тема 4. Політична ідеологія. Сучасні ідейно-політичні течії.

Поняття, структура і функції політичної ідеології. Лібералізм як теорія і ідеологія.. Основні ідеї лібералізму та неолібералізму. Соціально-політичні ідеї та цінності консерватизму. Політична доктрина соціалізму. Націоналізм і його форми.


Тема 5. Політична влада.

Природа влади. Соціальне призначення влади. Основні підходи до визначення влади. Основні види і форми влади. Політична влада. Державна влада.

Походження і сутність політичної влади. Влада і авторитет. Влада і політичне панування.

Джерела та ресурси влади. Об’єкти та суб’єкти влади. Суверенітет влади та її розподіл.

Легітимність і криза легітимності влади. Ефективність і стабільність політичної влади. Інститут політичної влади в Україні. Принцип розподілу влади.

Тема 6. Вибори в органи політично влади.

Поняття виборів. Соціальні функції та види виборів. Принципи виборів. Принципи виборчого права: загальність, рівність, таємність виборів, пряме (безпосереднє) голосування. Принципи організації виборів: свобода вибору, наявність вибору, альтернативність кандидатів, змагальність, конкурентноздатність, періодичність і регулярність, рівність можливостей політичних партій і кандидатів.

Виборча система: поняття, основні типи. Виборча система України.

Тема 7. Політичні режими.

Політичні режими як спосіб політичного панування. Ознаки політичного режиму. Типи політичних режимів. Демократичний режим та його характеристика. Поняття та джерела тоталітаризму. Особливості авторитарного режиму і його конституційні спроможності. Трансформація політичних режимів. Політичний режим сучасної України.Тема 8. Політична система суспільства.

Поняття політичної системи. Структура і функції політичної системи. Умови ефективності і стабільності політичної системи. Типи політологічних систем. Порівняльний аналіз сучасних політичних систем.

Політична система України: особливості, структура і тенденції розвитку.

Тема 9. Держава як базовий інститут політичної системи.

Поняття держави і її соціальне призначення. Ознаки держави. Основні теорії походження держави. Структура і функції держави.

Форми політичного правління. Монархія і республіка та їх форми.

Форми державно-територіального устрою. Унітарна та федеративна держави. Конфедерація.

Правова держава: сутність і основні принципи.

Економічна та соціальна політика держави.


Тема 10. Політичні партії.

Генезис політичних партій. Передумови виникнення партій сучасного типу та їх роль у житті суспільства. Ознаки та функції політичних партій. Партійні фракції, коаліції, домовленості.

Класифікація політичних партій. Кадрові і масові партії. Правлячі і опозиційні. Парламентські і авангардистські партії. Праві, ліві, центристські.

Сутність і різновиди партійних систем.

Особливості і передумови формування політичних партій і рухів в Україні. Проголошення суверенітету України і початок складання багатопартійності. Характеристика основних політичних партій в Україні: загальні і відмінні риси. Труднощі і проблеми партійного будівництва.


Тема 11. Політична культура

Зміст і структура політичної культури. Елементи політичної культури: політичний досвід, політична свідомість, політична поведінка. Типологія політичної культури. Функції політичної культури. Основні шляхи формування політичної культури: діяльність держави, діяльність політичних партій, вплив церкви на політичне життя, інформаційно-комунікативна діяльність засобів масової інформації, діяльність суспільно-політичних організацій і рухів, вплив родини, кола друзів, трудового колективу й т.д. Політична культура сучасної України.Тема 12. Особистість і політика

Місце і роль особи у сфері політичних процесів

Залучення людини до політичного життя як теоретична проблема. Політична участь особи. Форми політичної участі. Політичне відчуження. Політична соціалізація. Фактори, впливаючі на процес політичної соціалізації. Первинна і вторинна соціалізація.

Тема13. Громадянське суспільство.

Громадянське суспільство: поняття, генезис, ознаки. Концепція громадянського суспільства в політичній науці. Передумови формування та структура та функції громадянського суспільства. Інститути громадянського суспільства. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.Тема 14. Політичне лідерство.

Поняття лідерства: політичний аспект. Підходи до визнання лідерства. Основні теорії лідерства. Типи політичних лідерів.

Функції політичного лідера. Роль політичного лідера в сучасному світі.

Імідж лідера. Особливості політичного лідерства в перехідні епохи.Тема 15. Політичні еліти.

Поняття політичної еліти. Основні концепції політичного елітизму. Н. Макіавеллі, В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс та інші.

Соціальні причини елітарності сучасного суспільства. Типологія еліт. Вища, середня і адміністративна політична еліта. Правляча та опозиційна еліта. Протиріччя розвитку і джерела формування політичних еліт. Циркуляція і селекція політичних еліт. Системи відбору в еліту.

Сучасні теорії еліт: концепції макіавеллістської школи, ціннісні теорії, концепції демократичного елітизму, ліволіберальні теорії еліт.

Проблеми формування політичної еліти в Україні.

Тема 16. Світовий політичний процес.

Зовнішня політика держави: сутність, функції і цілі. Фактори, впливаючі на зовнішню політику держави. Засоби зовнішньої політики: політичні, економічні, військові, інформаційно-пропагандистські.

Поняття, типи і види міжнародних відносин. Методи і способи регулювання міжнародних конфліктів. Роль міжнародних організацій у світовому політичному процесі. Особливості і тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин

Україна на тлі глобальних політичних трансформацій. Геополітичне становище. Основні виміри національної безпеки України. Національні інтереси України. Україна в загальноєвропейському політичному процесі.Розділ 4. Розподіл навчального часу по темах та видах навчальних занять


№п/п

Теми курсу

Усього годин/кредитів

Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

1

2

3

4

5

6

1

Тема 1. Сутність і роль політики та політології у житті суспільства

8

2

2

4

2

Тема 2. Історія світової політичної думки

9

2

1

6

3

Тема 3: Історія української політичної думки

7

2

1

4

4

Тема 4. Політична ідеологія. Сучасні ідейно-політичні течії

8

2
6

5

Тема 5. Політична влада

7

2

1

4

6

Тема 6 Вибори в органи політичної влади

7

2

1

4

7

Тема 7 Політичний режим

7

2

1

4

8

Тема 8 Політична система суспільства

7

2

1

4

9

Тема 9 Держава, як базовий інститут політичної системи

10

2

2

6

10

Тема 10 Політичні партії та партійні системи.

10

2

2

6

11

Тема 11 Політична культура

7

2

1

4

12

Тема 12 Особистість і політика

7

2

1

4

13

Тема 13 Громадянське суспільство

6

24

14

Тема 14 Політичне лідерство

7

2

1

4

15

Тема 15 Політичні еліти

7

2

1

4

16

Тема 16 Світовий політичний процес.

6

24
Усього

120

32

16

72


Розділ 5. Інформаційно-методичне забезпечення
БАЗОВІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Головатий М. Ф. Людина і політика : підруч. для студ. ВНЗ / М. Ф. Головатий; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: Персонал, 2012. - 351 c.

 2. Дей М. О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. О. Дей, О. І. Ткач; НАН України, Київ. ун-т права. - Київ : Ліра-К, 2014.-170 c.

 3. Розенфельд Ю. Н. Политология : учеб. пособие / Ю. Н. Розенфельд; Нар. укр. акад. - Х., 2008. - 436 c.

 4. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В,П. Горбатенка. – 3-є вид., перероб., доп. К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с.

 5. Політологія : підручник / М. П. Требін, Л. М. Герасіна, І. О. Поліщук, Г. Ю. Васильєв, В. Я. Зимогляд; ред.: М. П. Требін; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 414 с.

 6. Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. А.М.Чернія. – К.: Міленіум, 2014. – 426 с.

 7. Політологія : підруч. / В. Ф. Цвих, О. В. Батрименко, В. П. Горбатенко; ред.: В. Ф. Цвих, О. В. Батрименко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 671 c.

 8. Рудич Ф. М. Політологія : підручник /Ф. М. Рудич. - 3-тє вид., переробл., доповн. - К.: Либідь, 2009. - 480 c.

 9. Семке Н. М. Політологія: навч. Посібник – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 384 с.

 10. Семке Н.Н. Политология: Учебное пособие – Харьков: НТУ «ХПИ» 2007. – 220 с.

 11. . История политических и правовых учений Учебник для вузов. Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М., 2000. – 736 с.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины / Г. Алмонд // Полис. – 1997. – № 6. – С. 6-12.

 2. Арон Р. Демократія і тоталітаризм // Філософія політики: Хрестоматія: У 4т. / Авт. – уклад.: В. П. Андрущенко (кер.) та ін. – К. : Знання, 2003. – Т.III. – С. 183-195.

 3. Афонін Е., Маринов А. Історична місія сучасного авторитаризму // Політичний менеджмент.– №6.– 2006.– С. 33-62.

 4. Бортніков В. І. Політична участь і демократія: українські реалії : монографія / В. І. Бортніков ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа, 2007. - 524 c.

 5. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. – М. : Прогресс, 1990. – 230 с.

 6. Ворона В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні: [монографія] / В. Ворона. — Х. : Магістр, 2008. — 184 с.

 7. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій / Дейвід Гелд ; пер. О. Юдін, О. Межевікіна ; відп. ред. О. Юдін. - К. : Port-Royal, 2005. - 358 с.

 8. Закон України «Про політичні партії в Україні». — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 24 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 9. Каплан Ю. Стан розвитку партійної системи України : оцінки населення / Ю. Каплан // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 2 (11). — С. 71–75.

 10. Конституція України. – Х. : ООО «Одиссей», 2007. – 64 с.

 11. Латигіна Н. А. Демократія: реалії versus утопії : монографія / Н. А. Латигіна ; Ін- політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 400 с.

 12. Латигіна Н. А. Сучасні теоретичні концепції демократії (частина І, ІІ) / Н. А. Латигіна // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2005. – № 5. – С. 76-85; – №6. – С. 107-118.

 13. Лещенко В. Особливості становлення української багатопартійності в умовах суспільної трансформації / В. Лещенко // Стратегічні пріоритети. —2009. — № 1 (10). — С. 22–28.

 14. Лук’янов Д. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання) : [монографія] / Д. Лук’янов. — Х. : Право, 2007. — 320 с.

 15. Новакова О. В. Ідеологічна ідентифікація політичних партій України / О. В. Новакова // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / [гол. ред. Вашкевич В. М]. — К., 2009. — Вип. 27. — С. 343–351.

 16. Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні : [монографія] / О. В. Новакова. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. — 216 с.

 17. Обушний М. І. Партологія : навч. посібник / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа ; [за ред. М. І. Обушного]. — К. : Арістей, 2006. — 432 c.

 18. Основи демократії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / ред. А. Колодій. - 3-тє вид., оновлене і доп. - Л. : Астролябія, 2009. - 832 с.

 19. Партии, демократия, выборы [Текст] : сборник научных трудов / С.А.Попов. - М. : Омега-Л, 2003. - 157 с.

 20. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : [монографія] / [за заг. ред. А. І. Кучеренка]. — К. : НІСД, 2007. — 396 с.

 21. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучаснійУкраїні : навч. посібник / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін.] —К. : Либідь, 2008. — 440 с.

 22. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації : навч. посібник / [Ю. С. Ганжуров, В. В. Лісничий, О. В. Радченко] ; ред. кол. : Є. А. Афонін. — К. : Парламентське вид-во, 2008. — 416 с.

 23. Політологічний енциклопедичний словник. Упоряд.: В. П. Горбатенко.– К: . Генеза, 2004. – с. 522.

 24. Політологічний енциклопедичний словник : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів] / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Генеза, 2004. –736 с.

 25. Політологія / В. Г. Антонечко, В. Д. Бабкін, О. В. Бабкіна та ін. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 588 с.

 26. Примуш М. В. Політичні партії: історія та теорія / М.В. Примуш. — К. : Професіонал, 2008. — 416 с.

 27. Романюк А. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. — Львів : «Астролябія», 2005. — 348 с.

 28. Рудакевич О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота: навчальний посібник. Видання друге, перероблене, доповнене. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 304 с.

 29. Рудич Ф. Політична наука в Україні: стан і перспективи / Ф. Рудич / Політичний менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 5-19.

 30. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів / Джованні Сарторі ; [пер. з 2-го англ. вид.]. — К. : АртЕк, 2001. — 211 с.

 31. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / О. В. Скрипнюк. - К. : Логос, 2006. - 368 с.

 32. Тезінг Й., Гофмайстер В. Політичні партії в демократичному суспільстві / Й. Тезінг, В. Гофмайстер. — К. : Вид-во фонду Конрада Аденауера, 2001. — 128 с. — (Громадсько-політичне видання).

 33. Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : навч. посібник / О. Г. Хімченко. — К. : Професіонал, 2006. — 208 с.

 34. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика: монографія / В. В. Цвєтков ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2007. - 336 с.

 35. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / За ред. Ф.М. Рудича. – К.: МАУП, 2002.

 36. Урін О. В. Політологія [Текст] : конспекти курсу лекцій з таблицями та схемами / О. В. Урін ; наук. ред. С. Я. Фарина. - 5. вид., доп. та переробл. - Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2008. - 304 с.

 37. Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства: Навчальний посібник / О.Г. Хімченко. – К., 2006. – 208 с.

 38. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій та партійних систем : навч. посіб. / Ю. Р. Шведа. — Львів : Тріада плюс, 2004. — 528 с.

 39. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462 с.

 40. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: підручник / П.П. Шляхтун. – К.: ЦУЛ, 2010. – 472 с.


14. Інформаційні ресурси


 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua

 2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/

 3. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/

 4. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/

 5. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/

 6. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/

 7. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/

 8. Книжкова палата України імені Івана Федорова // http://www.ukrbook.net/


ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

 1. Офіційне Інтернет-представництво Президента України

 2. http://www.president.gov.ua/

 3. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua/

 4. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України http://www.kmu.gov.ua/control

 5. Офіційний веб-сайт Конституційного суду України http://www.ccu.gov.ua/uk/index

 6. Офіційний веб-сервер Центральної виборчої комісії України

 7. http://www.cvk.gov.ua/

 8. Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України

 9. http://www.ukrstat.gov.ua/

 10. Офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України

 11. http://www.rainbow.gov.ua/

 12. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua/

 13. Офіційний сайт Ради Європи http://www.coe.int/

 14. Офіційний сайт Європейського суду з прав людини http://www.echr.coe.int/echr

 15. Офіційний сайт Венеціанської комісії Ради Європи http://www.venice.coe.int/

 16. Офіційний сайт Європейського Союзу http://europa.eu/

 17. Офіційний сайт ОБСЄ http://www.osce.org/

 18. Офіційний сайт Вищої Атестаційної Комісії України http://www.vak.org.ua/

 19. Сайт Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського

 20. http://www.nbuv.gov.ua/

 21. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України http://www.nplu.kiev.ua/

 22. Сайт Інституту політичних політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України http://www.ipiend.gov.ua/?mid=1

 23. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень http://www.ucipr.kiev.ua/

 24. Сайт Українського центру політичного менеджмент http://www.politik.org.ua/

 25. Сайт журналу «Політологічний вісник» http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_G

 26. um/Pv/index.html

 27. Сайт журналу «Віче» http://www.viche.info/

 28. Сайт альманаху «Грані» http://www.grani.org.ua/

 29. Сайт наукового вісника «Гілея» http://www.gileya.org.ua/213

 30. Сайт журналу «Нова парадигма» http://www.novaparadigma.org.ua/

 31. Сайт щоденної української газети «День» http://www.day.kiev.ua/

 32. Сайт щотижневика «2000» http://2000.net.ua/

 33. Сайт газети «Дзеркало тижня» http://www.zn.ua/

 34. Сайт журналу «ПОЛИС» http://www.polistudies.ru/

 35. Сайт журналу «Общественные науки и современность» http://www.ons2000.chat.ru/index.htm

 36. Сайт журналу «Полития» http://www.nasledie.ru/global/17_4/article.php?art=13

 37. Сайт журналу «Мировая экономика и международные отношения»

 38. http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/

 39. Сайт журналу «Политическая экспертиза» http://www.politex.info/content/view/35/1

 40. Электронная библиотека ГУМЕР. http://www.gumer.info/

 41. Портал политических наук http://www.politzone.in.ua/КОРозділ 6. Структурно-логічна система (СЛС) вивчення навчальної дисципліни «Політологія»


3 семестр 16 тижнів

Політологія

90годин / 3 кредити

32:16: 42


Розділ 7. Засоби контролю знань студентів
7.1 Питання до іспиту 1. Об’єкт, предмет та функції політології.

 2. 2.Методи політології.

 3. Політичні вчення давнини. Платон. Аристотель.

 4. Політична думка середньовіччя.

 5. Внесок Н. Макіавеллі в становлення політичної науки.

 6. Основні теорії та підходи в політичній науці Нового часу.

 7. Основні теорії та школи сучасної політології.

 8. Джерела формування української суспільно-політичної думки.

 9. Вчення просвітителів України про державу і суспільство.

 10. Проблеми демократії, держави, політичних відносин в суспільній думці України (ІІ пол. ХІХ ст.).

 11. Політична думка початку ХХ ст. в Україні про національне відродження і державність.

 12. Поняття, структура й функції політичної ідеології

 13. Лібералізм і неолібералізм

 14. Консерватизм і неоконсерватизм

 15. Соціалізм і сучасна соціал-демократія

 16. Націоналізм і його форми

 17. Сутність влади: основні теоретичні підходи

 18. Структура політичної влади

 19. Види влади. Специфіка політичної влади

 20. Проблеми легітимності влади

 21. Соціальні функції й види виборів

 22. Принципи виборів .

 23. Типи виборчих систем. Виборча система України

 24. Політичний режим: поняття і ознаки

 25. Демократичний режим та його характеристика.

 26. Поняття та різновиди тоталітаризму.

 27. Особливості авторитарного режиму.

 28. Сутність та структура політичної системи суспільства.

 29. Типи політичних систем. Політична система України.

 30. Основні теорії походження держави.

 31. Соціальне призначення, структура та функції держави.

 32. Монархія як форма правління.

 33. Республіка як форма правління.

 34. Унітарна держава як форма державного устрою.

 35. Федерація: ознаки та принципи організації.

 36. Україна: особливості політичного правління та державного устрою.

 37. Ознаки та функції політичних партій.

 38. Класифікація політичних партій.

 39. Типологія партійних систем.

 40. Особливості та передумови становлення багатопартійності в Україні.

 41. Поняття політичної культури і її структурні елементи

 42. Типологія політичної культури

 43. Шляхи формування політичної культури

 44. Політична культура сучасної України

 45. Людина як суб’єкт і об’єкт політики.

 46. Політична участь.

 47. Політична соціалізація.

 48. Поняття і сутність громадянського суспільства.

 49. Структура і функції громадянського суспільства.

 50. Особливості та передумови формування громадянського суспільства в Україні.

 51. Природа, сутність і типологія політичного лідерства.

 52. Роль та функції політичного лідерства в суспільстві.

 53. Походження політичної еліти і її роль у суспільстві.

 54. Політична еліта: структура і системи відбору.

 55. Сучасні теорії еліт.

 56. Проблеми формування політичної еліти в Україні.

 57. Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби.

 58. Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи.

 59. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.

 60. Україна в сучасному геополітичному просторі.

7.2. Індивідуальне завдання
Теми рефератів.


 1. Політологія в системі соціально-гуманітарних наук.

 2. Прикладна політологія в сучасних умовах.

 3. Нові інформаційні технології і політика.

 4. Теоретична спадщина Н. Макіавеллі та сучасність.

 5. Вклад М. Вебера в розвиток політичної науки.

 6. Політичні погляди українських гетьманів.

 7. Роль М. Драгоманова і М. Грушевського в розвитку політичної науки в Україні.

 8. Основні підходи до визначення політичної влади.

 9. Ресурси політичної влади і способи їх використання.

 10. Особливості легітимації політичної влади в Україні.

 11. Дві сторони демократії.

 12. Об’єктвні основи демократичного розвитку держави.Демократія: теорія та реальність в Україні.

 13. Авторитарний і тоталітарний режими: загальні та відмінні риси.

 14. Об’єктивні та суб’єктивні фактори трансформації політичних режимів.

 15. Розвиток теорії політичної системи.

 16. Політична стабільність і політичні ризики в політичній системі України.

 17. Трансформація політичного режиму в посттоталітарній Україні.

 18. Представницькі органи влади: функції та прерогативи.

 19. Федералізм: історія та сучасні проблеми.

 20. Інститут президентства в сучасному світі.

 21. Українська державність: проблеми та перспективи.

 22. Запровадження принципу розподілу влади в Україні.

 23. Напрямки вдосконалення громадянського суспільства в Україні.

 24. Роль громадянського суспільства в системі противаг політичній владі.

 25. Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства.

 26. Партії в системі владних видносин.

 27. Опозиція і її роль в політичному житті.

 28. Основні підходи до вивчення політичніх партій .

 29. Роль українських партій в демократизації суспільства.

 30. Виборча система в Україні: переваги і недоліки.

 31. Особливості формування політичної еліти в Україні.

 32. Сучасні теорії еліт.

 33. Культ особистості і його природа.

 34. Імідж лідера.

 35. Харизматичні лідери та їх роль в історії

 36. Політична символіка в політичній культурі.

 37. Політична участь як наслідок політичної соціалізації.

 38. Національний інтерес в світовій політиці.

 39. Роль міжнародних організацій в сучасному світі.

 40. Міжнародні конфлікти в ХХI ст.

 41. Особливості геополітичного положення України.


Теми для написання есе


 1. Політика і економіка.

 2. Політика і релігія.

 3. Політика і мода.

 4. Політика і спорт.

 5. Політика і музика.

 6. Засоби легітимації влади в сучасній Україні.

 7. Політичний вплив та політичне маніпулювання як методи здійснення влади.

 8. Влада і конфлікт: співвідношення понять.

 9. Сила, авторитет та примус у структурі влади

 10. Особливість реалізації принципу поділу влади в Україні.

 11. Антична та сучасна демократія: порівняльний аналіз.

 12. Демократія з позиції теорії раціонального вибору.

 13. Пряма та представницька форми демократії.

 14. Ідеї демократії в історії політичної думки.

 15. ХХ століття: демократія vs диктатура.

 16. Умови стабільності політичної системи та методи її забезпечення.

 17. Умови ефективності федеративного устрою держави в сучасному світі

 18. Переваги та недоліки республіканських форм правління

 19. Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держава

 20. Взаємодія третього сектору та муніципальної влади: приклад Вашого регіону;

 21. Реформа місцевого самоврядування в Україні: вплив на громадянське суспільство.

 22. Новітні тенденції в еволюції партій

 23. Плюси і мінуси багатопартійності.

 24. Вибори і мода.

 25. Мажоритарна система виборів: переваги і недоліки

 26. Основні переваги пропорційної системи виборів

 27. Виборчі цензи: поняття та різновиди

 28. Що значить бути політичним лідером?

 29. Лідерство і популізм.

 30. Основні складові іміджу політичного лідера.

 31. Образ ідеального політичного лідера в свідомості українця.

 32. Еволюція української політичної еліти (90-ті рр. ХХ ст. – ХХІ ст.)

 33. Політичні еліти Сходу і Заходу: порівняльний аналіз

 34. Особливості регіональної еліти сучасної України

 35. Базові соціальні та політичні цінності українського суспільства

 36. Політична участь як обов’язкова умова політичного процесу і політичної діяльності.

 37. Традиційність та новаційність в політичній культурі українського суспільства

 38. Особливості політичної культури тоталітарного суспільства

 39. Постмодерна політична культура інформаційних суспільств

 40. Еволюція української політичної культури в останні десятиліття

 41. Українська політична культура у порівняльному вимірі

 42. Політична культура сучасної української молоді

 43. Гуманізація міжнародних та міждержавних відносин.

 44. Основні риси сучасного політичного мислення.

 45. Роль та місце України в сучасному світі


Розділ 8. Кадрове забезпечення курсу.
Семке Н.М.– к. філос. н., доцент, педагогічний стаж – 41 рік. Закінчила економічний факультет Харківського національного університету ім. В. Каразіна за спеціальністю “Викладач політичної економії ”.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал