Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет харківський політехнічний інститутСторінка5/8
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8
Завдання 4.3
СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Відома соціолог і антрополог Джоан Хубер пише: «Індустріалізація зрівняла функціональну значимість статевих відмінностей. Неспроможність чоловіка вигодовувати дитину стала менш значимою з 1910 р., коли технологія пастеризації молока дозволила вигодовувати дітей штучним образом. Менша м’язова сила жінок також стала не дуже важливим чинником, по мірі того як машини все більше заміняли людську працю. Сьогодні для кваліфікованої роботи мускули не так важливі, як розум людини. Вони дають перевагу лише у деяких видах праці, наприклад, у прибиранні снігу…

Відмінності статей індустріалізація також поставила під питання. Міф про жіночу недоумкуватість, який виправдовував їх не допуск у владні структури, був зруйнований після розповсюдження обов’язкової освіти. Стало важче вважати жінок менш здібними, у той час як у школах дівчатка вчилися нарівні з хлопчиками. В дійсності вони встигали навіть краще».Як ви вважаєте, чи привели названі вище зміни до покращання становища жінок в індустріальних суспільствах? Які чинники, окрім названих, впливають на соціальний статус чоловіків і жінок?

Завдання 4.4

Проаналізуйте дані, наведені на рис. 4.1, які стосуються ставлення опитаних до заборони на вказування статі в оголошеннях про вакансії. Як ви особисто ставитеся до такої заборони? Для яких професій, на ваш погляд, стать є важливою?Рисунок 4.1 – Розподіл відповідей на запитання «Чи підтримуєте ви заборону на вказування статі в оголошеннях (рекламі) про вакансії?»

(За даними соціологічної групи «Рейтинг», квітень 2013 р.)

Завдання 4.5

Незважаючи на досягнення феміністичного руху розбіжності в оплаті чоловічої і жіночої праці залишаються в усіх країнах світу. Ознайомтеся з даними, наведеними на рис. 4.2, проаналізуйте причини існуючого розриву в оплаті праці.

Рисунок 4.2 – Розрив в оплаті праці чоловіків і жінок у 2012 р., (%)

(За матеріалами Eurostat)

Завдання 4.6

Розгляньте ознаки етносу та опишіть ті, що у першу чергу, змінюються. Виділіть чинники відповідних змін.Завдання 4.7

Чи існує в Україні етнічна дискримінація? Які найбільш типові форми, на вашу думку, вона має?Чи доводилося вам особисто зустрічатися з фактами дискримінації на етнічному ґрунті? Які, на ваш погляд, передумови виникнення дискримінації? Якою повинна бути державна політика у сфері гармонізації міжетнічних відносин?

Тема 5. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

Завдання 5.1

У таблиці поміщені ключові поняття та їхні визначення. Установіть, якому поняттю ліворуч відповідає наведене праворуч визначення, вказавши потрібний номер.Поняття


Зміст


Дисфункція соціального інституту
1. Історично сформовані, стійкі форми організації спільної діяльності людей, що задовольняють соціальні потреби

Економіка
2. Сукупність людей, колектив, спільно скоординований і субординовано реалізуючий загальну мету

Інституціоналізація
3. Невідповідність діяльності соціального інституту наявним соціальним потребам

Соціальний інститут
4. Процес упорядкування, формалізації й стандартизації соціальних зв’язків

Синергетичний ефект
5. Функції, для виконання яких створювався даний інститут

Наука
6. Соціальний інститут, діяльність якого пов’язана із установленням, підтримкою й виконанням влади

Формальні соціальні інститути
7. Соціальний інститут, спрямований на одержання й застосування знань

Соціальна організація
8. Взаємодія між суб’єктами в рамках даного інституту здійснюється на основі формально обговорених правил, законів, регламентів

Явні функції
9. Явище збільшення зусиль людей у ході їх спільної скоординованої діяльності

Політика
10. Соціальний інститут, що займається виробництвом, обміном і розподілом матеріальних благ

Завдання 5.2

Відповідайте «так» або «ні» на поставлені запитання.

Запитання

Відповідь

Так

Ні

1.

НТУ «ХПІ» – це соціальний інститут?2.

Зі змістовної сторони соціальний інститут – це набір соціальних норм і моделей поводження?3.

Найважливішим агентом соціалізації молоді є інститут освіти?4.

Суспільна думка належить до соціокультурних інститутів?5.

Інституціоналізація – це процес створення соціального інституту?6.

З формальної сторони соціальний інститут – це організації, установи й професіонали, що в них працюють?7.

Інститут освіти має дисфункції?8.

Всі соціальні інститути виконують комунікативну функцію?9.

Формування освіти як соціального інституту пов’язано з появою масової школи?10.

Політичні інститути потрібні для виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ?Завдання 5.3

Один із провідних американських соціологів Райт Міллс писав:

«Суспільство – це конфігурація інститутів, які при своєму функціонуванні обмежують свободу дій людей. У сучасному суспільстві налічується п’ять інституціональних порядків: 1) економічний – інститути, що організують господарську діяльність; 2) політичний – інститути влади; 3) сімейний – інститути, що регулюють статеві відносини, народження й соціалізацію дітей; 4) військовий – інститути, що організують законну спадщину; 5) релігійний – інститути, що організують колективне шанування богів».

Який важливий інститут не названий Р. Міллсом у переліку інституціональних порядків? Який вид діяльності він організує й регулює?

Завдання 5.4

Американські соціологи П. Бергер і Т. Лукман найважливішою умовою формування соціального інституту називали необхідність його легітимації, тобто «пояснення» й «виправдання» його існування для нових поколінь. Вони відзначили, що діти не можуть осмислити навколишній соціальний світ, спираючись на спогади про ті обставини, при яких соціальні інститути або їхні частини були утворені, тому виникає потреба в інтерпретації соціального інституту. Так, панування чоловіка мається на увазі або фізіологічно – «він сильний» і зможе забезпечувати свою родину засобами існування, або міфологічно – «Бог створив чоловіка, а з його ребра – жінку».

Інституційний порядок, що розвивається як дах, з яким наступні покоління знайомлять у процесі соціалізації. Таким чином, аналіз знань людини про соціальні інститути є частиною соціального порядку. Це можуть бути знання на дотеоретичному рівні у вигляді прислів’їв, повчань, вірувань, міфів, а також складні теоретичні поняття. У цьому випадку немає істотного значення, чи відповідають вони дійсності.

Приведіть відомі вам пояснення (почуті від батьків, бабусь, з телебачення, газет, від учителів, друзів тощо), які виправдовують існування й доводять необхідність таких позицій: 1. затвердження національних свят;

 2. вибір депутатів;

 3. збереження інституту президентства;

 4. одержання вищої освіти;

 5. реєстрація шлюбу;

 6. дотримання черги у магазині;

 7. перехід вулиці у зазначеному місці;

 8. придбання квитка у громадському транспорті.

Завдання 5.5

Один із найбільш авторитетних напрямків сучасної соціології – структурний функціоналізм – підкреслює, що для того щоб зрозуміти як функціонує суспільство необхідно докладно вивчити структуру й функції його соціальних інститутів (звідси й назва цього напрямку). Проаналізуйте структуру й функції (явні, латентні й дисфункції) таких соціальних інститутів: 1. інституту релігії;

 2. інституту науки;

 3. інституту громадської думки;

 4. інституту спорту;

 5. інституту армії;

 6. інституту реклами.

Завдання 5.6

Соціальні інститути виникають у суспільстві тільки тоді, коли у нього виникає об’єктивна потреба у даному виді діяльності. Якщо потреба змінюється, змінюється й соціальний інститут. З’являються нові потреби – з’являються нові інститути, потреба стає незначною або зовсім зникає – зникає й інститут. Проілюструйте ці закономірності прикладами із сучасності. Аргументуйте свою відповідь, використовуючи лекційний матеріал про процес і етапи інституціоналізації.Завдання 5.7

Охарактеризуйте НТУ «ХПІ» як соціальну організацію, а саме: поясніть ефект синергії, що досягається нею, знайдіть наявність усіх ознак соціальної організації у даній структурі, опишіть її типологію.Завдання 5.8

Як ви можете пояснити зростання попиту на ринку праці на компетентного фахівця на відміну від колишньої орієнтації на кваліфікованого фахівця?Завдання 5.9

Постарайтеся обкреслити коло тих змін в освіті, які сталися у результаті використання інформаційних технологій. Виділіть об’єктивні чинники розвитку освітніх систем.Завдання 5.10

Чи згодні ви з тим, що у сучасних умовах принцип загальності, доступності освіти, сформульований у руслі загальної гуманістичної традиції, повинен органічно поєднуватися з елітарністю деяких освітніх структур, перед якими ставиться завдання відбору і розвитку талановитої молоді залежно від здібностей та рівня інтелектуальної підготовки? Як цьому сприяють сучасні реформи освіти в Україні?Завдання 5.11

Чим викликана необхідність заміни авторитарної педагогіки педагогікою толерантності, трансформації суб’єктно-об’єктного відношення між викладачем і студентом – суб’єкт-суб’єктним. Доведіть, що перехід від кваліфікації до компетенції дасть можливість знаходити рішення у будь-яких професійних і життєвих ситуаціях. Наскільки, на вашу думку, реформи освіти в Україні успішні у цьому плані? Запропонуйте шляхи вирішення цих проблем.Завдання 5.12

Заповніть таблицю, відповівши на запитання.Що заважає підвищенню якості освіти в Україні?

Проблеми, пов’язані зі студентами

1.

2.

3.4.

5.


Проблеми

викладачів1.

2.

3.4.

5.


Проблеми

в організації процесу освіти1.

2.

3.4.

5.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал