Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”Скачати 295.96 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір295.96 Kb.
ТипПротокол
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ЗАТВЕРДЖЕНО”

Декан факультету

соціально-гуманітарних

технологій

Кіпенський А.В.__

(прізвище, ініціали)

________________________________

/підпис/

вересня 2016 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни політологія

(найменування дисципліни)

Підготовки бакалавр

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Галузь знань

(шифр і найменування)

Напряму підготовки

(код і назва напряму підготовки)


Відповідальний лектор

Семке Н.М.

(прізвище, ініціали)

________________________________________

(підпис)


" 29 " серпня 2016 р.

Розглянуто на засіданні кафедри

соціології і політології“ 29 “ серпня 2016 р.

Протокол № 1

Завідувач Бурега В.В.

(прізвище, ініціали)Харків 2016
Розділ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


  1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять

Семестр

Загальний обсяг (годин/кредитів)

З них

За видами навчальних занять /годин/

Індивідуальні завдання студентам

Термін практики

Контрольні

заходи


Кількість модулів

Аудиторні зан. /годин/

Самостійні зан. студ. /годин/

Лекції

Лабораторні зан.

Практичні зан.

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача

Курсовий проект (робота)

РЕ

РГЗ

ІТР

Контрольна робота

Колоквіум

Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5,6


60/2

32


28


16

16


+

28


+ЕМБ,

МШ,


ФТ,

АП,


Е, І,

КІТ,


МТ,

СГТ,


ТНР,

ТОР,


ТМ,

ІТ,


ЕМ,

КН


БФ,

ЕІМ,


ЕК


Розділ 2. Розподіл навчального часу по розділах, темах та видах навчальних занять

№п/п

Теми курсу

Усього годин

Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

1

2

3

4

5

6

1

Тема 1. Сутність і роль політики та політології у житті суспільства

6

2

2

2

2

Тема 2. Політична влада

7

2

2

3

3

Тема 3. Політичний режим та політична система суспільства

7

2

2

2

4

Тема 4. Держава як базовий інститут політичної системи.

7

2

2

2

5

Тема 5. Політичні партії та виборчі системи

7

2

2

3

6

Тема 6. Політична еліта і лідерство

7

2

2

3

7

Тема 7. Політична культура і політична участь

7

2

2

3

8

Тема 8. Світовий політичний процес.

6

24
Модульна контрольна робота


2


Виконання індивідуального завдання: РЕ

66
Усього

60

16

16

28

Розділ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. План вивчення навчальної дисципліни

Порядковий № зан.

Види навчальн. занять /Л; ПЗ; С/

Кількість годин

Номери семестрів, найменування тем

і питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу студентам


Потрібний рівень сформованості знань та умінь для кожного питання

Інформаційно-методичне забезпечення

1

2

3

4

5

6

1.


Л


2


Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства Об’єкт і предмет політології.

1.1 Політика як суспільне явище

1.2 Становлення політології як науки і навчальної дисципліни. Її предмет і взаємозв'язок з іншими науками

1.3 Категорії і функції політології. Прикладна політологія.

1.4 Методи політологічного дослідження.


ПР, О


1 - 8


2.

С

2

Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства Об’єкт і предмет політології.

 1. Місце політології в системі соціально-політичних наук.

 2. Нові інформаційні технології і політика.

 3. Роль політики в сучасному світі.

ПР, О

1 - 8

3.

ПЗ

2

Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства Об’єкт і предмет політології.

 1. Об`єкт і предмет політології.

 2. Основні категорії та методи політичної науки.

 3. Структура і функції політології.

ПР, О

1 - 8

4

Л

2

Тема 2 Політична влада.

1 Сутність влади: основні теоретичні підходи .

2 Структура політичної влади. .

3 Види влади. Специфіка політичної влади.

4 Проблеми легітимності влади.


ПР, О

1 - 8

5

С

3

Тема 2 Політична влада.

1 Сутність влади: основні теоретичні підходи .

2 Структура політичної влади. .

3 Види влади. Специфіка політичної влади.

4 Проблеми легітимності влади.


ПР, О

1 - 8

6

ПЗ

2

Тема 2 Політична влада та механізми її реалізації

1. Влада як суспільне явище. Особливості політичної влади.

2. Структура політичної влади.

3. Легітимність влади. Типи і параметри легітимності.

4. Проблеми легітимності влади.


ПР, О

1 - 8

7

Л

2

Тема 3 Політичний режим та політична система суспільства

1 Політичні режими як спосіб політичного панування. Ознаки політичного режиму. Типи політичних режимів.

2 Поняття політичної системи. Структура і функції політичної системи.


ПР, О

1 - 8

8.

С

3

Тема 3 Політичний режим та політична система суспільства

1. Демократичний режим та його характеристика.

2. Поняття та джерела тоталітаризму.

3. Особливості авторитарного режиму і його конституційні спроможності.

4.Типологія та порівняльний аналіз політичних систем

5.Трансформація політичних режимів та політичних системПР, О

1 - 8

9

ПЗ

2

Тема 3 Політичний режим і політична система

1. Політичний режим: поняття і структура.

2. Трансформація політичних режимів.

3. Типи політичних систем.

4. Розвиток політичної системи і політичного режиму в Україні.


ПР, О

1 - 8

10.

Л

2

Тема 4 Держава як базовий інститут політичної системи.

1. Особливості держави як політичної організації

2. Форми державного правління.

3. Форми державного устрою

4 Правова держава: сутність і основні принципи. .


ПР, Р, З

1 - 811

С

3

Тема 4 Держава як базовий інститут політичної системи.

 1. Виникнення держави. Основні теорії походження держави. Ознаки держави.

 2. Структура та функції держави.

 3. Форми правління: монархія та республіка і їх види.

 4. Економічна та соціальна політика держави.

ПР, Р, З

1 - 8

12

ПЗ

2

Тема 4 Держава як базовий інститут політичної системи.

1.Політична наука про роль та суспільне призначення держави.

2. Форми державного правління та форми державного устрою.

3. Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства.

4. Взаємодія громадянського суспільства і держави.


ПР, Р, З

1 - 8

13.

Л

2

Тема 5 Політичні партії та виборчі системи

1. Політичні партії: суть і роль в суспільстві та їх типологія

2. Сутність і різновиди партійних систем . 3.Сучасні виборчі системи.


ПР, Р, З

1 - 8

14.

С

3

Тема 5 Політичні партії та виборчі системи

1. Політичні партії: суть і роль в суспільстві та їх типологія

2. Сутність і різновиди партійних систем .

3. Зародження й розвиток багатопартійної системи в Україні.

4.Сучасні виборчі системи. Виборча система України.


ПР, Р, З

1 - 8

15

ПЗ

2

Тема 5. Політичні партії та виборчі системі

1. Політичні партії: суть і роль в суспільстві та їх типологія.

2. Сутність і різновиді партійних систем.

3. Сучасні виборчі системиПР, Р, З

1 - 8

16.

Л

2

Тема 6. Політична еліта і лідерство

1. Поняття і особливості політичних еліт як суб’єктів політики, їх структура й системи відбору.

2. Сутність, зміст, функції політичного лідерства та його типологія.

3. Проблеми становлення політичної еліти та політичного лідерства в Україні.
ПР, Н, З

1 - 8

17

С

3

Тема 6. Політична еліта і лідерство

1. Поняття і особливості політичних еліт як суб’єктів політики, їх структура й системи відбору.

2. Сутність, зміст, функції політичного лідерства та його типологія.

3. Проблеми становлення політичної еліти та політичного лідерства в Україні.
ПР, Н, З

1 - 8

18

ПЗ

2

Тема 6. Політична еліта і лідерство

1. Політична еліта як суб'єкт політики. Механізми формування еліт.


2. Лідерство та його специфіка в політиці. Типологія політичного лідерства.
3. Політичні еліти та лідерство в сучасній Україні.


ПР, Н, З

1 - 8

19

Л

2

Тема 7. Політична культура і політична участь
1. Поняття політичної культури, її структура, типи і функції.

2. Політична участь та її форми.

3. Політична соціалізація особистостіПР, Н, З

1 - 8

20

С

3

Тема 7. Політична культура і політична участь
1. Поняття політичної культури, її структура, типи і функції.

2. Політична участь та її форми.

3. Політична соціалізація особистостіПР, О, З

1 - 8

21

ПЗ

2

Тема 7. Політична культура і політична участь
1. Поняття політичної культури, її структура, типи і функції.

2. Політична участь та її форми.

3. Політична соціалізація особистості


ПР, Н, З

1 - 8

22

Л

2

Тема 8.Світовий політичний процес.

1. Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби.

2. Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи.

3. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.

4. Україна в сучасному геополітичному просторі


ПР, Р, З

1 - 8

23

С

2

Тема 8. Світовий політичний процес.

1 Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби.

2 Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи.

3 Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.4 Україна в сучасному геополітичному просторі

ПР, Р, З

1 - 8

24

М

1

Модульна контрольна робота
1 - 8


Розділ 2. Засоби контролю знань студентів

Питання до модульного контролю


 1. Об’єкт та предмет політології.

 2. Місце політології в системі наукових знань про суспільство.

 3. Теоретична та прикладна політологія.

 4. Функції політології.

 5. Методи політології.

 6. Сутність влади: основні теоретичні підходи

 7. Структура політичної влади

 8. Види влади. Специфіка політичної влади

 9. Проблеми легітимності влади

 10. Політичний режим: поняття і ознаки

 11. Демократичний режим та його характеристика.

 12. Поняття та різновиди тоталітаризму.

 13. Особливості авторитарного режиму.

 14. Сутність та структура політичної системи суспільства.

 15. Типи політичних систем.

 16. Політична система України.

 17. Соціальне призначення, структура та функції держави.

 18. Монархія як форма правління.

 19. Відмінність парламентської монархії від абсолютної.

 20. Республіка як форма правління.

 21. Відмінність президентської республіки від парламентської.

 22. Особливості парламентсько-президентської форми республіки.

 23. Унітарна держава як форма державного устрою.

 24. Федерація: ознаки та принципи організації.

 25. Україна: особливості політичного правління та державного устрою.

 26. Ознаки та функції політичних партій.

 27. Класифікація політичних партій.

 28. Типологія партійних систем.

 29. Особливості та передумови становлення багатопартійності в Україні.

 30. Соціальні функції й види виборів

 31. Принципи виборів

 32. Типи виборчих систем

 33. Виборча система України

 34. Поняття політичної культури і її структурні елементи

 35. Типологія політичної культури та шляхи її формування

 36. Особливості політичної культури України .

 37. Політична участь.

 38. Політичне відчуження особистості і причини його виникнення.

 39. Політична соціалізація.

 40. Природа і сутність лідерства.

 41. Роль та функції політичного лідерства в суспільстві.

 42. Походження політичної еліти і її роль у суспільстві.

 43. Політична еліта: структура і системи відбору.

 44. Проблеми формування політичної еліти в Україні.

 45. Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби.

 46. Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи.

 47. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.

 48. Україна в сучасному геополітичному просторі.


Контрольна робота
Варіант № 1

1. Які риси авторитаризму наближають його до тоталітаризму?

2. У чому проявляється взаємозв’язок і відмінність між економікою і політикою?
Варіант № 2

1. Взаємовідносини влади та опозиції в демократичному суспільстві: ідеали та реалії

2. Порівняйте унітарну та федеративну державу, їх плюси та мінуси.
Варіант № 3

1. В країні Х проходять вибори і є парламент. Чи можливо на основі цих ознак стверджувати, що в цій країні є демократія?

2. Чим відрізняється держава від інших інститутів політичної системи?
Варіант № 4

1. Чому тоталітарні режими приречені історично?

2. Як Ви вважаєте, чи є перспектива відмирання політики?


Варіант № 5

1. Що спільного і чим відрізняються парламентська республіка та парламентська монархія?

2. Політичне відчуження особистості і причини його виникнення.
Варіант № 6


 1. Що спільного і відмінного у парламентській та президентській республіках?

 2. Правитель Перикл говорив: „Лише небагато людей можуть творити політику, але судити про неї можуть усі”. Чи згодні Ви з ним?


Варіант № 7

 1. Охарактеризуйте роль та функції політичного лідерства в суспільстві

 2. Визначте причини кризи легітимності влади. Які фактори можуть сприяти легітимації влади в Україні?

Варіант № 8

 1. Чому політична влада – основне питання політики?

 2. Назвіть основні підсистеми політичної системи і розкрийте їх призначення.

Варіант № 9

 1. Від чого залежить формування тієї чи іншої політичної системи в різні історичні епохи і в різних країнах?

2. Назвіть основні функції політології та розкрийте їх зміст.

Варіант № 10

 1. Охарактеризуйте політичний режим в Україні.

 2. Типологія політичної культури та шляхи її формування .


Варіант № 11

 1. Міжнародні організації та їх роль у життєдіяльності світового співтовариства.

 2. Чи може багатопартійність бути показником демократичності суспільства?


Варіант № 12

1. Чим обумовлюється велика кількість партій в Україні?

2. Які характерні риси притаманні політичному лідеру та які його функції в суспільстві.
Варіант № 13


 1. Розкрийте передумови багатопартійності в Україні.

 2. Які існують методи і способи врегулювання міжнародних конфліктів?


Варіант №1 4

 1. Як Ви оцінюєте роль НАТО в сучасному світі?

 2. Розкрийте основні тенденції розвитку політичних партій в сучасному світі.Варіант № 15

 1. Як на Вашу думку, чи потрібно Україні намагатися вступити в НАТО?

 2. У чому причини політичної відчуженості особистості?


Варіант № 16
1. Охарактеризуйте функції, що їх виконує політична еліта в суспільстві.

2. Проаналізуйте політичні ризики геополітичного становища України.


Варіант № 17

 1. Охарактеризуйте сучасні глобальні проблеми світу.

 2. Порівняйте дві системи відбору еліт (гільдій і антрепренерську) і розкрийте їх вплив на функціонування політичної еліти.


Варіант 18

 1. Які різновиди партійних систем та в чому їх особливості?

 2. Охарактеризуйте функції зовнішньої політики держави.Варіант 19


  1. Які типи політичних лідерів Вам відомі і в чому їх особливості?

  2. 2. В чому полягаю роль партійної системи в функціонуванні політичної влади?


Варіант 20

 1. Визначіть особливості політичної культури України .

 2. Поясніть відмінність між поняттями «правляча еліта» і «політична еліта»

Теми рефератів.

1. Роль політики в житті сучасного суспільства.

2. Права людини як критерії гуманістичної політики.

3. Політика як наука та мистецтво.

4. Суб’єкти та об’єкти владних відносин. Їх різноманіття.

5. Легітимність та ефективність політичної влади.

6. Приклади використання важливих ресурсів політичної влади.

7. Авторитарний і тоталітарний режими: загальні та відмінні риси.

8. Фашизм і неофашизм. Ідейні джерела, соціальна база, цілі.

9. Пряма та представницька форми демократії.

10. Об’єктивні та суб’єктивні фактори трансформації політичних режимів.

11. Інститут президентства в сучасному світі.

12. Українська державність: проблеми та перспективи.

13. Роль громадянського суспільства в системі противаг політичній владі.

14. Правова держава: сутність і основні принципи.

15. Партії в системі владних видносин.

16. Основні підходи до вивчення політичніх партій.

17. Виборча система в Украіні: переваги і недолікі.

18. Харизматичні лідери та їх роль в історії.

19. Культ особистості і його природа.

20. Імідж лідера.

21. Феномен політичного відчуження.

22. Сучасні теорії еліт

23. Система рекрутування еліт у сучасній Україні.


24. Г. Лебон про масову поведінку в політиці.
25. Постмодерна політична культура інформаційних суспільств
26. Типи, механізми і стадії політичної соціалізації.
27. Політичні субкультури України.
28. Основні суб’єкти міжнародних відносин.

29. Роль міжнародних організацій в сучасному світі.

30. Особливості геополітичного положення України.Теми есе: 1. Політика і економіка.

 2. Політика і релігія.

 3. Політика і мода.

 4. Політика і спорт.

 5. Політика і музика.

 6. Влада і мораль.

 7. ЗМІ і влада.

 8. Мотиви прагнення до влади та підкорення владі.

 9. Кумулятивний ефект влади в сучасній Україні.

 10. Як може політичний суб’єкт підвищити легітимність своєї влади?

 11. Цінності та життя громадян тоталітарних держав

 12. Як демократія породжує авторитаризм.

 13. Дві сторони демократії.

 14. Перспективи подальшого розвитку ліберальної демократії в Україні.

 15. Федерація та унітаризм: порівняльний аналіз;

 16. Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держав

 17. Переваги та недоліки республіканських форм правління

 18. Взаємодія третього сектору та муніципальної влади: приклад Вашого регіону;

 19. Реформа місцевого самоврядування в Україні: вплив на громадянське суспільство.

 20. Новітні тенденції в еволюції партій

 21. Плюси і мінуси багатопартійності.

 22. Вибори і мода.

 23. Мажоритарна система виборів: переваги і недоліки

 24. Основні переваги пропорційної системи виборів

 25. Що значить бути політичним лідером?

 26. Лідерство і популізм.

 27. Основні складові іміджу політичного лідера

 28. Культ особистості і його природа

 29. Сучасна еліта і демократія у світі

 30. Регіональні особливості політичної культури в Україні.

 31. Майданна революція як форма політичної участі.

 32. Особливості політичної участі молоді.

 33. Порівняльний аналіз політичної участі в країнах Заходу і Сходу.

 34. Політична освіта – важливий засіб політичної соціалізації.


Розділ 3. Інформаційно-методичне і матеріальне забезпечення
 1. Головатий М. Ф. Людина і політика : підруч. для студ. ВНЗ / М. Ф. Головатий; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: Персонал, 2012. - 351 c.

 2. Дей М. О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. О. Дей, О. І. Ткач; НАН України, Київ. ун-т права. - Київ : Ліра-К, 2014.-170 c.

 3. Розенфельд Ю. Н. Политология : учеб. пособие / Ю. Н. Розенфельд; Нар. укр. акад. - Х., 2008. - 436 c.

 4. Політологічний словник: Навчальний посібник ля студентів вищих навчальних закладів (За редакцією М.Ф.Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

 5. Політологія : підручник / М. П. Требін, Л. М. Герасіна, І. О. Поліщук, Г. Ю. Васильєв, В. Я. Зимогляд; ред.: М. П. Требін; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 414 с. 6. Рудич Ф. М. Політологія : підручник /Ф. М. Рудич. - 3-тє вид., переробл., доповн. - К.: Либідь, 2009. - 480 c.

 7. Семке Н. М. Політологія: навч. посібник – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 384 с.

 8. Семке Н.Н. Политология: Учебное пособие – Харьков: НТУ «ХПИ» 2007. – 220 с.

1 -8


1 – 8

1 - 8


1 – 8

1 – 8


1 – 8
1 - 8

1 - 8
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал