Міністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний технічнийСкачати 117.28 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір117.28 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

ЗАТВЕРДЖУЮректор ІФНТУНГ

академік Є. І. Крижанівський

________________________

« » ____________ 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ


про навчально-методичний комплекс дисципліни

УХВАЛЕНО


методрадою університету

24.03.2016 р.

(протокол № 14)

Івано-Франківськ

2016

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни розроблено для використання викладачами кафедри при організації та проведенні навчального процесу та здійснення контролю за розробленням навчально-методичної документації. / Укл.: Б. В. Сверида, Г. Я. Онуфрик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 10 с.Відповідальний за випуск

проректор з науково-педагогічної роботи О. М. Мандрик1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення регламентує зміст, оформлення, порядок розроблення та затвердження в університеті нормативних документів, що входять до навчально-методичного комплексу дисципліни, передбаченої робочим навчальним планом, за яким здійснюється підготовка фахівців в університеті.

1.2. Використання навчально-методичного комплексу дисципліни є обов’язковою умовою при підготовці фахівців за відповідними ступенями вищої освіти на всіх формах навчання.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Мета навчально-методичного комплексу дисципліни – забезпечення системного підходу щодо організації навчального процесу в університеті, який включає методи і засоби навчання, визначені Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 та «Положенням про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу», введеним у дію наказом від 16.02.2015 р. № 6.

2.2 Завдання навчально-методичного комплексу дисципліни – допомогти науково-педагогічним працівникам університету створювати якісне методичне забезпечення за всіма ступенями підготовки та формами навчання.


3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Навчально-методичний комплекс (НМК) дисципліни – це система дидактичних засобів з конкретної дисципліни, яка реалізує освітні завдання, сформульовані робочою навчальною програмою.
3.2. НМК складається з таких обов’язкових документів:

3.2.1. Нормативні матеріали:

- типова навчальна програма дисципліни (за наявності затвердженої Міносвіти України);

- робоча навчальна програма дисципліни;

- програми навчальної, технологічної та професійної практик (якщо вони передбачені навчальним планом).3.2.2. Навчально-методичні матеріали:

-  методичні вказівки для вивчення дисципліни;- конспект лекцій;

- плани практичних (семінарських) занять;

- методичні вказівки для проведення:

- семінарських занять;

- практичних занять (практикум);

-  лабораторних занять (лабораторний практикум);

-  методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних та розрахунково-проектних робіт;

- методичні вказівки для виконання курсових проектів (робіт) та дипломних проектів, магістерських робіт;

- методичні вказівки для виконання студентами самостійної роботи та завдання до неї.

3.2.3. Інформаційні матеріали:

- технічні та програмні засоби забезпечення навчальної дисципліни;3.2.4. Завдання для здійснення контролю рівня знань студентів:

-  для комплексних кваліфікаційних робіт з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик;

- для університетських контрольних робіт;

- екзаменаційні білети.


3.3. До НМК можуть входити такі додаткові компоненти:

-  мультимедіа- та інтерактивні матеріали;

-  відеоматеріали;

-  матеріали нормативного або довідкового характеру.

3.4. Перелік структурних компонентів НМК визначається змістом робочої навчальної програми з відповідної дисципліни.
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Структурування навчальної дисципліни в повному обсязі подано в «Положенні про робочу навчальну програму», ухваленому методичною радою університету 24.03.2016 р. Її окремі елементи зазначено нижче.
4.1. Структура конспекту лекцій.
Обов’язковими елементами конспекту лекцій є:

-  тема лекції;

-  план лекції;

-  виклад навчального матеріалу;

-  питання для самоконтролю;

- список рекомендованої навчальної, наукової, фахової і періодичної літератури.


4.2. Структура методичних вказівок для проведення семінарських занять.
У методичних вказівках для проведення семінарських занять розкривають алгоритм підготовки усної доповіді, особливості роботи з джерелами інформації, вимоги щодо змісту, обсягу, оформлення реферату, кількості одиниць використаної у ньому літератури, пропонують перелік корисних з точки зору підготовки електронних ресурсів.
4.3. Структура методичних вказівок для проведення практичних занять.
Структурними елементами методичних вказівок для проведення практичного заняття є:

- тема заняття, яка має повністю відповідати робочій навчальній програмі;

-  мета заняття, яка виступає як визначений еталон результату педагогічної діяльності на відповідному занятті;

-  теоретична частина, де наведено стислий виклад теоретичного матеріалу за даною темою; можуть бути запропоновані зразки розв’язання практичних завдань;

- практична частина, яка містить завдання для практичного виконання;

- перелік структурних елементів звіту або його зразок;

- питання для самоконтролю;

- рекомендована навчальна, фахова, наукова монографічна та періодична література для самостійної роботи студентів.


4.4. Структура методичних вказівок для проведення лабораторних занять.
Структурними елементами методичних вказівок для проведення лабораторного заняття є:

- тема заняття, яка має повністю відповідати робочій навчальній програмі;

- мета заняття, яка виступає як визначений еталон результату педагогічної діяльності на відповідному заняття;

- перелік обладнання, необхідного для досягнення запланованого результату;

- стислий виклад теоретичного матеріалу, положення якого мають бути перевірені емпіричним шляхом;

-  алгоритм виконання лабораторного дослідження;

-  перелік структурних елементів звіту або його зразок;

-  контрольні питання теоретичної та практичної спрямованості;

- рекомендована навчальна, фахова, наукова монографічна та періодична література для самостійної роботи студентів.
4.5. Структура методичних вказівок для виконання курсових проектів (робіт) та дипломних проектів, магістерських робіт.
Структурними елементами методичних вказівок для виконання курсових проектів (робіт) та дипломних проектів, магістерських робіт є:

-  вступ;

-  основна частина;

-  приклади виконання розділів проекту;

-  додатки;

- рекомендована навчальна, фахова, наукова монографічна та періодична література для самостійної роботи студентів.


4.6. Структура методичних вказівок для виконання розрахунково-графічних та розрахунково-проектних робіт.
4.6.1. Структурними елементами методичних вказівок для виконання розрахунково-графічної роботи є:

-    тема заняття, яка має повністю відповідати робочій навчальній програмі;

-   мета заняття, яка виступає як визначений еталон результату педагогічної діяльності на відповідному занятті;

-  теоретична частина, де наведено стислий виклад теоретичного матеріалу за даною темою; можуть бути запропоновані зразки розв’язання практичних завдань;

-   практична частина, яка містить завдання для розрахунково-графічної роботи;

-  перелік структурних елементів звіту або його зразок;

-   питання для самоконтролю;

- рекомендована навчальна, фахова, наукова монографічна та періодична література для самостійної роботи студентів.

4.6.2 Структура методичних вказівок для виконання розрахунково-проектної роботи аналогічна до розрахунково-графічної роботи з доповненням відповідними інженерними розрахунками, що оформляються окремо у вигляді розрахунково-пояснювальної записки.
4.7. Структура методичних вказівок для виконання студентами самостійної роботи.
Самостійна робота студента забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни:

- методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи;

- список рекомендованої навчальної, наукової, фахової і періодичної літератури з кожної теми;

-  список електронних ресурсів з навчальної дисципліни;

- завдання для самоконтролю.
4.8. Контроль рівня знань студентів.
4.8.1. Контроль рівня навчальних досягнень студентів виступає як перевірка, оцінювання і облік результатів їх навчально-пізнавальної діяльності.

4.8.2 Пакети комплексних контрольних робіт розробляють для аналізу результатів підготовки студентів із відповідних дисциплін з метою коригування навчальних програм, удосконалення організації навчального процесу, проведення зовнішньої експертизи для державної оцінки рівня підготовки студентів.

До складу пакета комплексних контрольних робіт входить:


  • анотація (ОПП дисципліни, програма, обсяг у кредитах, місце у структурно-логічній схемі тощо);

  • контрольні роботи;

  • критерії оцінювання виконаних завдань контрольних робіт;

  • перелік довідкової літератури, дозволеної для використання під час виконання контрольних робіт.

Контрольні роботи з кожної дисципліни повинні мати завдання рівнозначної складності, котрі відповідають вимогам ОПП і ОКХ.

Кожне завдання необхідно розпочинати словами «визначити», «обґрунтувати», «проаналізувати», «оцінити» тощо. Під час їх вирішення студент повинен продемонструвати не репродуктивну, а творчу, розумову діяльність.

Оцінка за виконання контрольної роботи виставляється за прийнятою в університеті шкалою оцінювання.

Під час розроблення критеріїв оцінювання за основу слід брати повноту

й правильність виконання завдань. Крім цього, необхідно враховувати здатність студента:


  • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;

  • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

  • інтерпретувати схеми, графіки, діаграми тощо:

  • аналізувати й оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень;

  • викладати матеріал логічно, послідовно, із дотриманням вимог ДСТУ, ЄСТД, ЄСКД.

Розроблені пакети комплексних контрольних робіт розглядаються на засіданні відповідної кафедри-розробника.

4.8.3 Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю викладач розробляє відповідно до робочої навчальної програми та визначає їх кількість самостійно.


5. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. НМК дисципліни розробляє викладач (колектив викладачів) кафедри, за якою закріплена дисципліна відповідно до робочих навчальних планів спеціальностей для усіх форм навчання. Кафедра-розробник НМК є відповідальною за:

- якісну підготовку НМК;

- відповідність НМК вимогам стандарту вищої освіти за фахом;

- навчально-методичне і матеріальне забезпечення відповідної дисципліни.

Навчально-методичні матеріали, що входять до НМК, повинні відображати сучасний рівень розвитку науки, передбачати логічно послідовний виклад навчального матеріалу, використання сучасних методів і технічних засобів інтенсифікації навчального процесу, що дозволяють студентам глибоко освоювати навчальний матеріал та набувати навички з його використання на практиці.

5.2. НМК дисципліни у друкованому та електронному варіанті зберігається на кафедрі, за якою закріплено дисципліну.

5.3. Розроблення НМК дисципліни включає такі етапи:

- розроблення робочої навчальної програми дисципліни, що входить до робочого навчального плану спеціальності;

- розроблення конспекту лекцій, методики проведення практичних, семінарських занять і лабораторних робіт, самостійної роботи студентів, підготовки контрольних, курсових та випускних кваліфікаційних робіт;

-   оформлення документів з НМК дисципліни;

-  апробація матеріалів НМК дисципліни у навчальному процесі;

-  коригування матеріалів НМК дисципліни за результатами апробації.

5.4. Навчально-методичні матеріали для лекційного курсу, проведення практичних, семінарських та лабораторних занять, виконання курсових проектів (робіт), підготовки випускних кваліфікаційних робіт розробляють відповідно до затвердженої робочої програми дисципліни і робочого навчального плану.

5.5. НМК дисципліни має бути розроблений не пізніше за два місяці до початку семестру, в якому студенти вивчають зазначену дисципліну.

5.6. Апробацію матеріалів НМК дисципліни  проводять у навчальному процесі на одному з потоків студентів, що освоюють відповідний навчальний матеріал. Основне завдання апробації – оцінити засвоєння навчального матеріалу студентами, відповідності плану проведення усіх видів навчальних занять їх фактичним термінам, якостям підготовки і логічної послідовності викладу навчального матеріалу.

5.7. За результатами апробації матеріалів НМК дисципліни розробники критично оцінюють якість викладання і освоєння навчального матеріалу, готують повний комплект  НМК дисципліни.

5.8. Кафедра-розробник НМК впродовж року після апробації дисципліни в навчальному процесі:

-  коригує документацію НМК дисципліни;

- оцінює якість освоєння навчального матеріалу і підготовки матеріалів НМК дисципліни.

5.9. Викладачі вносять зміни до матеріалів НМК дисципліни з метою поліпшення якості викладання, включення до НМК нових матеріалів, що більш повно відбивають  сучасний стан науки і техніки.


6. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ І ЙОГО ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯМ
6.1. Елементи НМК дисципліни розробляють згідно з індивідуальним планом роботи викладача та планом видання навчально-методичної літератури.

6.2. На підставі аналізу матеріалів НМК відповідна кафедра погоджує або відхиляє певний елемент НМК. Позитивне рішення засвідчують підписом завідувач кафедри-розробника та особи, що входять до експертно-рецензійної комісії університету.

6.3. Методична рада університету рекомендує НМК дисципліни після його апробації.

6.4. Після ухвали методичної ради університету викладач-розробник подає електронний варіант елемента НМК до НТБ.6.5 НМК затверджує проректор з науково-педагогічної роботи після розгляду експертно-рецензійної комісії.

6.6 Контроль за змістом і якістю НМК покладається на завідувача кафедри-розробника НМК та осіб, що входять до експертно-рецензійної комісії університету.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал