Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франкаСкачати 452.34 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації03.03.2017
Розмір452.34 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ З ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії

 1. Шагала Л. Педагогічний доробок Ярослава Грицковяна : контекст українського шкільництва у Польщі / Леся Шагала, Микола Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 216 с.


Статті у фахових виданнях

 1. Шагала Л. Адаптація іноземних студентів до навчання в українських ВНЗ в контексті європейського простору вищої освіти / Ігор Добрянський, Ольга Наумець, Леся Шагала // Молодь і ринок. – 2013. – № 5 (100). – С. 7 – 12.

 2. Шагала Л. Концепція педагогічних засад Ярослава Грицковяна на тлі українського шкільництва (1956 – 2006) / Леся Шагала // Молодь і ринок. – 2014. – № 1 (108). – С. 75 – 79.

 3. Шагала Л. Становлення ліцею в Лігниці : контекст розвитку українського шкільництва у Польщі / Леся Шагала // Молодь і ринок. – 2014. – № 9 (116). – С. 115 – 120.

 4. Шагала Л. Взаємодія закладів українського шкільництва та громадських організацій у процесі збереження національної ідентичності в полікультурному середовищі / Леся Шагала // Молодь і ринок. – 2015. – № 8 (128). – С. 97 – 102.

 5. Шагала Л. Роль Ярослава Грицковяна у розбудові українського шкільництва у Польщі / Леся Шагала // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип. 43. – С. 52 – 55.


Статті у зарубіжних виданнях

 1. Shagala L. Educational activity of Jarosław Hryckowian in the history of the Ukrainian school system in Poland / Lesia Shagala // Jak mozliwy jest dialog? – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza «Humanitas» 2014, – P. 356 – 362.

 2. Shagala L. Yaroslav Hrytskovian’s educational, literary and research work as a contribution to Polish and Ukrainian cultural cooperation / Lesia Shagala // Wybrane problem dydaktyki w wymiarze teoreticzno-practycznym. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ZAK, 2014. – P. 136 – 142.

Статті в інших наукових виданнях

 1. Шагала Л. Вплив культурно-освітніх осередків Галичини на процес вивчення мов / Леся Шагала // Інтеркультурний контекст мови : Наукові записки ф-ту романо-герм. філології. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. ІV. – С. 316 – 326.

 2. Шагала Л. Чинник рідної мови у педагогічній концепції Ярослава Грицковяна / Леся Шагала // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород, 2013. – Вип. 2 (30). – С. 95 – 99.

 3. Шагала Л. Роль церкви у розвитку українського шкільництва в умовах інонаціонального середовища / Леся Шагала // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Вип. 10. – С. 270 – 276.


АНОТАЦІЇ
Шагала Л. Б. Педагогічна діяльність Ярослава Грицковяна в контексті розвитку українського шкільництва в Польщі (1956 – 2010 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрoгобич, 2016.

У дисертації здійснено комплексний аналіз становлення й розвитку українського шкільництва у Польщі у ХХ – на початку ХХІ ст.; визначено особливості функціонування шкільних комплексів у Перемишлі, Білому Борі, Ґурові Ілавецькому, Лігниці; виявлено суспільно-політичні фактори й внутрішні чинники, що вплинули на становлення Я. Грицковяна як педагога, культурно-просвітницького і громадського діяча; проаналізовано педагогічну концепцію рідномовного навчання і виховання Я. Грицковяна; досліджено новаторські підходи Я. Грицковяна до здійснення навчально-виховного процесу в інонаціональному середовищі: робота у комплектних класах, поєднання навчання із позашкільною діяльністю з урахуванням іншокультурного середовища, комплексне поєднання краєзнавчого, народознавчого, літературознавчого, лексико-граматичного матеріалу на уроках української мови; визначено пріоритетні напрями впровадження педагогічного досвіду Я. Грицковяна до сучасної освітньої практики українських шкіл зарубіжжя.

Ключові слова: Я. Грицковян, педагогічна діяльність, українське шкільництво, зарубіжні українські школи, педагогічна концепція рідномовного навчання і виховання, полікультурне середовище.
Шагала Л. Б. Педагогическая деятельность Ярослава Грицковяна в контексте развития украинского школьного образования в Польше (1956 – 2010 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики. – Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко. – Дрoгобыч, 2016.

В диссертации осуществлен комплексный анализ становления и развития украинского образования в Польше в ХХ – начале XXI в.; определены организационные учебно-методические основы экстерриториальных центров украинского школьного образования в Польше.

В ходе работы установлено, что становление и развитие украинского школьного образования в Польше в ХХ – начало XXI в. зависело от европейских и национальных общественно-политических трансформаций, образовательных реформ Польской республики, разработки нормативно-правовой базы для признания/непризнания прав нацменьшинств.

Установлено, что изучение украинского языка в Польской республике в современных условиях происходит на всех образовательных уровнях: дошкольные учреждения, начальные школы, гимназии и общеобразовательные лицеи. В Польше функционируют пять комплексов украинских школ («Комплекс общеобразовательных школ им. Т. Шевченко в Белом Боре», «Комплекс школ им. М. Шашкевича в Перемышле», «Комплекс школ им. Леси Украинский в Бартошицах», «Комплекс школ в Гурове Иловецком»,«Комплекс школ в Лигнице»). Их приоритетными направлениями деятельности являются: сохранение национальной самобытности, культурных традиций украинского народа; обеспечение образовательных и информационных потребностей молодого поколения, применение новых подходов к обучению, которые способствуют развитию самостоятельности, успешности, предусматривают сотрудничество и социокультурную адаптацию.

В исследовании выделены внешние факторы: общественно-политические, культурно-образовательные трансформации, произошедшие в Польше в 40 – 60 гг. ХХ в., социальная среда, обучение в Краковском университете и внутренние – семейное, национальное, нравственное воспитание, активное сотрудничество с представителями украинской диаспоры в Польше), которые имели значительное влияние на формирование личности Я. Грицковяна как педагога, культурно-просветительского и общественного деятеля.

На основе анализа научного наследия и жизненного пути Я. Грицковяна нами было выделено несколько этапов его организационно-педагогической и общественно-культурной деятельности: первый этап (1947 – 1960) – формирование и развитие гуманистических ценностей; второй этап (1961 – 1989) – научно-педагогическая деятельность Я. Грицковяна; третий этап (1990 – 2010) – организационная деятельность по возрождению украинских культурно-образовательных центров в Польше. Выявлены направления в научной деятельности Я. Грицковяна: педагогический, литературоведческий, публицистический, художественно-критический.

Установлено, что главными принципами, которые составили основу построения педагогической концепции обучения и воспитания на родном языке Я. Грицковяна были: роль родного языка как главного фактора в процессе консолидации украинского национального меньшинства в инонациональной среде; значимость школ в процессе сохранения исторической памяти и национальной идентичности; концепты «свой/родной» – «чужой/иной».

Результатами исследования доказана актуальность основных положений педагогической концепции Я. Грицковяна, аргументирована их созвучность с главными принципами современной национальной системы образования, особенно в вопросах выработки действенных механизмов культурно-образовательного сотрудничества между Украиной и диаспорой. Среди приоритетных направлений внедрения педагогического опыта Я. Грицковяна в образовательную практику нами выделены: учет дидактических принципов, методов и подходов, разработанных педагогом, в процессе преподавания украинского языка в школах зарубежья; ориентация на использование на уроках родного языка краеведческого и народоведческого материалов; организация внеклассной воспитательной работы, направленной на содействие межнациональному общению.

Ключевые слова: Я. Грицковян, педагогическая деятельность, зарубежные украинские школы, педагогическая концепция обучения и воспитания на родном языке, поликультурная среда.
Shahala L. B. Yaroslav Hrytskovian’s pedagogical activity in the context of the development of Ukrainian schooling in Poland (1956 – 2010).Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical sciences, speciality 13.00.01 – general pedagogy and history of pedagogy. – Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Drohobych, 2016.

The thesis presents a complex analysis of the Ukrainian schooling formation and development the in the 20th – at the beginning of the 21st century in Poland; the peculiarities of the functioning of school complexes in Przemysl, Bialyi Bor, Gurove Ilavetskie, Lignytsia are defined; the social and political factors which influenced Yaroslav Hrytskovian’s formation as a pedagogue, a cultural and educational activist and a public man are outlined; Yaroslav Hrytskovian’s pedagogical conception of the native language education and upbringing is analyzed; Yaroslav Hrytskovian’s innovative approaches to the teaching process in a foreign national environment (work in group classes, combination of education with out-of-class activities by taking into account a foreign cultural environment; a complex combination of local studies, ethnic and literary studies, lexical and grammatical material at the lessons of Ukrainian) are investigated; the main issues of the implementation of Yaroslav Hrytskovian’s pedagogical experience in the modern practice of education in Ukrainian schools abroad are defined.

Key words: Yaroslav Hrytskovian, pedagogical activity, Ukrainian schooling, foreign Ukrainian schools, pedagogical conception of the native language education and upbringing, multicultural environment.

Підписано до друку 25.01.2016 р. Формат 60х90/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman».

Вид. арк. 0,9. Зам. № 3. Тираж 100. Друк на ризографі.


Видавничий відділ Дрогобицького державного

педагогічного університету імені Івана Франка82100, Дрогобич, вул. І. Франка, 24.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал