Міністерство освіти І науки України Департамент освіти І науки Запорізької облдержадміністрації Відділ освіти, молоді та спорту Веселівської районної державної адміністрації кз «Веселівська зош І-ІІІ ступенів №2»Скачати 112.73 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір112.73 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

Відділ освіти, молоді та спорту

Веселівської районної державної адміністрації

КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2»

Номінація «Управління і науково-методичний супровід інноваційного розвитку сучасних закладів освіти»»

Анотація

на матеріали досвіду директора Нестеренко Людмили Миколаївни, заступника директора з навчально-виховної роботи Тополь Інни Олександрівни КЗ «Веселівська ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 2» на тему:

«Управлінське забезпечення реалізації науково-методичної проблеми школи «Педагогічне проектування як засіб формування і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору».

КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2»

Веселівської районної ради Запорізької області

Юридична адреса:

вул. Білорецька, 59,

смт Веселе,

Запорізька обл.

72202
Телефон: ( 06136) 2 -15-94

Автори досвіду: Нестеренко Людмила Миколаївна – директор, Тополь Інна Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2» Веселівської районної ради Запорізької області.
Тема досвіду: «Управлінське забезпечення реалізації науково-методичної проблеми школи «Педагогічне проектування як засіб формування і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору».

Базова модель досвіду

Актуальність і перспективність досвіду

Проблема розвитку творчого потенціалу педагогів, запровадження інноваційних технологій навчання та виховання, удосконалення змісту загальної освіти в умовах реформування набуває першочергового значення. Перед школою стоїть завдання: формувати творчу особистість учнів на основі зростання професіоналізму вчителя через застосування інноваційних технологій навчання.

Одним із напрямків системи реформування освіти є впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес школи, а саме: «Педагогічне проектування як засіб формування і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору».

Актуальність вибору науково-методичної проблеми зумовлена прогресивними тенденціями розвитку освіти в Україні, змінами соціальних потреб та вимог суспільства до випускника сучасної школи, протиріччям між наявним рівнем професійної компетентності вчителів та потреб учнів у якісних освітніх послугах.Теоретична база досвіду

Аналіз педагогічної літератури, нормативних документів, досвіду роботи з обраної проблеми свідчить про те, що управлінське забезпечення організації науково-методичної роботи по впровадженню інноваційних технологій в освітній простір навчальних закладів належить до надзвичайно важливих завдань модернізації системи середньої освіти. Ці питання знайшли своє відображення в дослідженнях провідних учених: Ю. Бабанського, Т. Бесіди, В. Бондаря, Н. Волкової, О. Галан, Ю.Гільбуха, М. Дробнохода, М. Красовицького, С. Крисюка, Ю. Кудрявцева, О.Панасюка, І. Раченко, О. Сидоренка, І. Соколова та інших. Сучасні науковці визначають і певною мірою розкривають сутність, особливості управлінських дій щодо організації науково-методичної роботи, доводять, що вона сприяє збагаченню педагогічного колективу творчими знахідками, допомагає молодим учителям навчатися майстерності в більш досвідчених колег, а також спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня. Управлінське забезпечення науково-методичної роботи ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду та конкретному аналізі і спрямоване на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому. Оскільки методична робота є складним цілісним утворенням, то науковою основою для її організації та здійснення має бути системний підхід.За інноваційним потенціалом досвід – комбінаторний, що передбачає поєднання традиційних та інноваційних технологій впровадження науково-методичної проблеми школи.

Інформаційно-педагогічна модель досвіду

Технологія діяльності

Досвід роботи спрямовано на забезпечення ефективності надання освітніх послуг шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційної технології – педагогічного проектування. Цей метод вирішується шляхом впровадження на змістовно-цільовому, організаційно - діяльнісному, оціночно-результативному та контрольно-управлінському рівнях. В його основі – принципи демократизації та гуманізації, особистісно-зорієнтований підхід до опанування педагогічними кадрами інноваційною діяльністю, сприяння вільному вибору індивідуального маршруту розвитку професійної компетентності.

Першим кроком на шляху впровадження інноваційної технології – методу проектів – автори досвіду вважають аналітико-діагностичну роботу з метою вивчення запитів і потреб вчителів. Опрацювавши результати діагностики, врахувавши рекомендації практичного психолога, адміністрація закладу прийшла до визначення теми, над якою буде працювати школа.

Розроблено програму роботи над науково-методичною проблемою на 2010 – 2014 роки, окреслено завдання щодо її реалізації, сформульовано головну мету визначення змісту, структури, етапів і технологій освоєння методу проектів педагогічним колективом і учнями.

Адміністрацією закладу розроблено основні етапи роботи над науково-методичною проблемою:


Етап

Зміст роботи

Інформаційно-аналітичний

(травень – серпень 2010 року).Вироблення аналітичної оцінки стану та результативності роботи в школі над попередньою науково-методичною проблемою. Визначення потреб, запитів педагогів.

Концептуальний (вересень – грудень 2010 року).


Моніторинг мотивації професійної діяльності, готовності вчителів до роботи над новою науково-методичною проблемою, за потреби – формування психологічної готовності до опрацювання НМП.

Мотиваційно-прогностичний (січень – червень 2011 року).

Озброєння педагогів теоретичними знаннями з проблеми використання методу проектів в педагогічній діяльності, визначення тем для підготовки проектів.

Організаційно-виконавчий (вересень 2011 – червень 2013 року).


Впровадження методу проектів в навчально-виховний процес, розробка уроків з використанням проектної технології.

Контрольно-коригуючий (серпень 2013 – червень 2014 року).

Аналіз результатів впровадження проблеми, узагальнення передового педагогічного досвіду, стимулювання суб’єктів освітнього простору до самоосвіти.

Щорічно на підставі Програми роботи над науково-методичною проблемою школи та на підставі аналізу діяльності за минулий навчальний рік складається план роботи опрацювання проблемної теми за такими підсистемами: управлінська, дидактична, виховна, науково-методична, суспільно-педагогічна та план-графік заходів.

Розроблена система методичної діяльності опрацювання науково-методичної проблеми школи, яка має наступну структуру


Аналіз роботи за минулий навчальний рік

Вивчення запитів та потреб педагогів

Сучасні виклики освітиВибір науково-методичної проблемиЗ педагогічними працівниками

Вибір форм науково-методичної роботи, плануванняЗ керівниками ШМОВивчення результатів діяльності, корекція

Під час опрацювання науково-методичної проблеми школи адміністрація закладу використовує різноманітні форми і методи роботи з педагогічними працівниками, які представлено на малюнку:


Питання впровадження проектної технології в навчально-виховний процес систематичного зглядалися під час проведення педагогічних рад:

«Формування професійної компетентності вчителя та ключових компетенцій учнів як шлях до розвитку творчої особистості»;

«Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів в умовах підготовки до впровадження проектної технології в освітній процес»;

«Самоосвіта вчителя як один з важливих чинників підвищення ефективності навчання учнів, її вплив на формування професійної компетентності».

Протягом 4-х років працював постійно діючий семінар з проблемної теми «Педагогічне проектування як засіб формування та розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору», в рамках якого проведено семінари:

«Метод проектів як особистісно-орієнтована технологія навчання»;

«Метод проектів в системі інтерактивних освітніх технологій»;

«Місце, роль та можливості проектної технології у формуванні ключових компетентностей учнів»;

«Шляхи розвитку особистості учня на основі використання в освітньому процесі проектної технології»;

«Використання ІКТ в проектній діяльності».

Ефективним було проведення тренінгів, які дозволили сформувати в учителів практичні уміння та навички, необхідні для організації проектної діяльності учнів:

«Етапи роботи над проектами»;

«Роль проектної технології у формуванні компетентного потенціалу старшокласників»;

«Мистецтво бути педагогом»;

«Розвиток креативних і комунікативних здібностей учителів».

Активну роль в процесі опрацювання науково-методичної проблеми школи відіграють шкільні методичні об’єднання:

ШМО початкових класів;

ШМО вчителів суспільно-гуманітарних наук;

ШМО вчителів природничо-математичних наук,

які працюють над проблемою «Використання методу проектів як засобу розвитку творчих здібностей учнів». Тематика засідань ШМО спланована з урахуванням теми науково-методичної проблеми школи. На засіданнях ШМО опрацьовані теоретичні засади використання методу проектів в НВП, технологія діяльності учителя, опрацьований досвід інших шкіл по впровадженню методу проектів, розроблені методичні рекомендації щодо створення навчального проекту. Керівники ШМО звітують про результати роботи методоб`єднань на підсумкових засіданнях методичної ради школи.

Під час опрацювання науково-методичної проблеми наказом по школі створено ТТК «Шанс», «Пошук», які працювали відповідно до розроблених планів. Членами ТТК вивчалися нормативні документи, наукова література стосовно проблеми, підготовлено матеріал для ознайомлення педагогів (методичні рекомендації, інформаційні бюлетені), створено каталог науково-методичних джерел. Оформлені папки «Теоретичні обґрунтування використання методу проектів в НВП», «Використання проектної технології в управлінській діяльності», «Особливості використання проектної технології в початкових класах».

Велику увагу в системі науково-методичної роботи адміністрація закладу надає індивідуальним формам і методам роботи з учителями. Кожен педагогічний працівник школи має свою індивідуальну самоосвітню тему, над якою він працює впродовж 5-ти років і яка пов’язана з єдиною науково-методичною проблемою школи. Під час опрацювання цієї теми учитель отримує постійну методичну допомогу від адміністрації закладу. Результати своєї роботи, напрацювання представляє під час атестації.

Особливу увагу автори досвіду приділяють психологічному супроводу реалізації науково-методичної проблеми школи. Робота над НМП здійснюється на аналітико-діагностичній основі. На І та ІІ рівнях практичним психологом закладу здійснено психологічний моніторинг мотивації професійної діяльності, готовності вчителів до опрацювання нової науково-методичної проблеми, визначення ускладнень у процесі діяльності. Щорічно в кінці навчального року проводиться моніторинг методичної роботи школи, за результатом якого визначається план на наступний навчальний рік.

З метою формування готовності педагогів до впровадження інноваційної технології в освітній простір навчального закладу практичним психологом закладу організовано серію тренінгових занять: «Формування психологічної готовності до впровадження методу проектів в НВП», «Підвищення мотивації успіху та потреби у досягненнях».

З метою ефективності впровадження проектної технології в навчально-виховний процес на ІІІ та ІУ етапах серед учнівського та педагогічного колективів проведено діагностичні обстеження: «Визначення ставлення учнів до проектної діяльності», «Визначення ефективності використання методу проектів на уроках».Провідна ідея досвіду

Створення системи управлінського забезпечення реалізації науково-методичної проблеми школи.Результативність досвіду роботи

Цілеспрямована управлінська діяльність щодо опрацювання науково-методичної проблеми школи «Педагогічне проектування як засіб формування і розвитку ключових компетентностей учасників освітнього простору» дала певні позитивні результати:

спостерігається позитивна динаміка зростання кваліфікаційного рівня педагогічних працівників:
Учителі школи є активними учасниками конкурсів педагогічної майстерності «Учитель року» (щороку по одному учаснику), «Освіта Запорізького краю» (2012 рік – 1 учасник, 2013 рік – 1 учасник, 2014 рік – 2 учасники), Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» ( 2013 рік – 3 учасники);

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів позитивно вплинуло на якість освітнього процесу в школі:підвищилась результативність участі учнів школи у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад: 2011 рік – 18 переможців, 2012 рік – 21 переможець, 2012, 2013 рік – по 23 переможці, у районних конкурсах-змаганнях: 2011 рік – 9 переможців, 2012 рік – 12 переможців, 2013 рік – 14 переможців.

У 2011-2012 н.р. учень школи Тополь М. під керівництвом учителя української мови та літератури Нестеренко О.Г. став переможцем обласного етапу І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, у 2013-2014 н.р. – учениця школи Нестеренко М. посіла ІІІ місце у зазначеному ж конкурсі.

Активізувалась робота по залученню учнів до написання науково-дослідницьких робіт МАН (2013 рік – 1 учасник, 2014 рік – 1 учасник).Результати досвіду були представлені на районному семінарі «Створення інноваційно-освітнього простору для самовизначення та самореалізації особистості учасників педагогічного процесу» на базі КЗ «Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст.» Веселівської районної ради Запорізької області.

Рекомендації щодо впровадження досвіду в управлінську діяльність.

Досвід роботи може бути впроваджений за наявністю певних умов в освітньому закладі:

психологічний супровід впровадження інноваційної технології в освітній простір навчального закладу;

бажання та готовність педагогічних працівників до опрацювання нової науково-методичної проблеми;рефлексія та вдосконалення взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

Матеріали досвіду зберігаються у КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2» Веселівської районної ради Запорізької області.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал