Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниСкачати 53.34 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір53.34 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


________________________________

“______”_______________20___ рокуПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

(назва навчальної дисципліни)

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки спеціаліст, магістр

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)напряму 7.02010101; 8.02010101 культурологія

(шифр і назва напряму)спеціальності 7.02010101; 8.02010101 культурологія

(шифр і назва спеціальності)


(Шифр за ОПП 2.03)

Львів

201 рік


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедра теорії та історії культури

Львівського національного університету імені Івана Франка
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: доц. кафедри теорії та історії культури Ліщинська Ольга Ігорівна
Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри теорії та історії культури

Протокол № від 201 р.


Зав. кафедрою ________________ (доц. Сінькевич О.Б.)

Схвалено Вченою радою філософського факультету

Протокол № _______ від “____”____________ 201__ р.
Голова ____________________ (доц. Рижак Л.В.)
Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Провідні тенденції сучасної культури” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста та магістра напряму (спеціальності) “Культурологія”.
Предметом навчальної дисципліни «Провідні тенденції сучасної культури» а основні вектори та проблемні вузли соціокультурного розвитку сучасності. Провідні економічні, політичні, соціальні аспекти сучасного культурного розвитку (консьюмеризм, лібералізм, комунітаризм, фемінізм та гендерні студії, віртуальність, діалог культур, глобалізація) як закономірні прояви культури постмодернізму.
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Провідні тенденції сучасної культури» викладається на другому курсі магістратури, отож ґрунтується на отриманих знаннях з інших культурологічних дисциплін. Пов’язана з такими предметами: „Культурологія. Вступ до спеціальності”, «Філософія культури», „Соціальна культурологія”, „Соціологія культури”, „Формування нової соціокультурної реальності в Україні” та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Соціально-економічні та політичні аспекти розвитку сучасної культури.

2. Технічно-наукові та геополітичні аспекти сучасного соціокультурного розвитку.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою навчальної дисципліни «Провідні тенденції сучасної культури» є проаналізувати й осмислити основні тенденції соціокультурного розвитку сучасності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Провідні тенденції сучасної культури” є охарактеризувати постмодернізм як загальнокультурне явище сучасності, простежити провідні економічні, політичні, соціальні аспекти сучасного культурного розвитку (консьюмеризм, лібералізм, комунітаризм, фемінізм та гендерні студії, віртуальність, транскультурність, глобалізацію), прогнозувати тенденції подальшого культурного розвитку.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

особливості та специфіку культурного розвитку доби постмодерну, характерні тенденції культури постмодернізму, соціально-економічні, політичні, духовні аспекти соціокультурного розвитку сьогодення, основні концепції культури ост. тр. ХХ – поч. ХХІ ст.;вміти :

аналізувати типові риси соціокультурного розвитку сучасності, порівнювати основні концептуальні підходи щодо соціально-економічних, політичних, духовних тенденцій культури сьогодення, прогнозувати тенденції подальшого соціокультурного розвитку людства.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

Загальна характеристика постмодернізму як тенденції сучасної культури. Соціально-економічні аспекти сучасної культури: консьюмеризм та культура суспільства споживання. Соціально-політичні аспекти сучасного культурного буття: лібералізм як метадискурс. Гендерні аспекти культури, три хвилі фемінізму та особливості сучасного фемінізму.


Змістовий модуль 2.

Інформаційне суспільство та його культура. Феномен віртуальності, філософсько-культурологічне осмислення віртуальної реальності. Геополітичні реалії сучасного світу: глобалізація та її вплив на культуру. Культурні лики сучасного світу, діалог культур, хронотоп культур, основні сучасні соціокультурні моделі. Футурологія культури як глобальне моделювання культури майбутнього.


3. Рекомендована літератураОсновна

Бодрийяр Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр. – М., 2006.

Гендер і культура / Упор. В. Агеєва, С. Оксамитно. – К., 2001.Иванов Д. Виртуальное общество / Д. Иванов. – СПб., 2000.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. В. Тейлора. – К., 2003.Козловски П. Культура постмодернизма: Общественно-культурные последствия технического развития / П.Козловски. – М., 1997.
Допоміжна

Берлин И. Философия свободы / И. Берлин. – М., 2001.

Бжезинский З. Великая шахматная доска / З. Бжезинский. – М., 1998.

Этциони А. От империи к сообществу: новый поход к международным отношениям / А. Этциони. – М., 2004.

Ильин В. Потребление как дискурс /И. Ильин. – СПб., 2008.

Иванов Д. Виртуальное общество / Д. Иванов. – СПб., 2000.

Украинское общество в европейском пространстве / Под ред. Е. Головахи. – К., 2007.Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. – М., 2004.

  1. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит

  1. Засоби діагностики успішності навчання

Засоби діагностики успішності навчання студентів передбачають контроль знань (проміжний і підсумковий). Засоби поточного контролю:

- Виступ з основного питання.

- Усна наукова доповідь.

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ.

- Участь у дискусіях.

- Участь у інтерактивних формах організації заняття.

- Аналіз джерельної і монографічної літератури.

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо).

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).Контрольні заходи модульного контролю з дисципліни «Провідні тенденції сучасної культури» проводяться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять. Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні колоквіуми та ін.

Обов’язковим видом роботи студента є самостійна робота, перевірка якої здійснюється під час проведення проміжного і підсумкового контролю. Вид контрольного заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за ЗМ розробляється викладачем і затверджується кафедрою.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал