Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниСторінка6/7
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.19 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

План

Теоретичні питання

1. Мета, завдання і специфіка нестандартних уроків української літератури.

2. Різновиди нестандартних уроків.

3. Методика підготовки учнів до нестандартних уроків.Практичне завдання

1. Продемонструвати фрагмент уроку (15-17 хв.), на якому застосовано нестандартні види роботи з учнями (клас і тема уроку – на Ваш вибір).Випереджувальне завдання

1. Скласти план-конспект нестандартного уроку літератури (клас і тема уроку – на Ваш вибір).


Література

 1. Демчук О. Нестандартні уроки з української літератури. 9-11 клас. –Тернопіль: Підручники й посібники, 2000.

 2. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. – Київ: Академвидав, 2004.

 3. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури / упоряд. К.Голобородько, Н.Ткаченко. – Харків: Основи, 2007.

 4. Когут О. Інноваційні технології навчання української мови і літератури. –Тернопіль: Астон, 2005.

 5. Нестандартні уроки з української мови та літератури / упоряд. О.Чхайло. – Вип. 2. – Харків: Основи, 2007.

 6. Савчук Н. Навчальна гра на уроці літератури. – Київ: Шкільний світ, 2007.

 7. Щербина В., Волкова О., Романенко О. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури. – Харків: Основа, 2006.

Метою нестандартних уроків є активізація уваги учнів і підвищення ефективності навчання. В умовах сучасної школи, коли на уроках літератури учень виступає в ролі дослідника, а вчитель розвиває мислительну діяльність учнів, їх здатність самостійно, по-творчому розглянути предмет дослідження, великий ефект дають нетрадиційні уроки, на яких аналіз художніх творів здійснюється проблемно-тематичним шляхом.

Такими є вже описані в методичній літературі урок-пошук, лекція-візуалізація, урок-дослідження, урок-інсценізація, урок-філософський діалог, лекція-коментар, урок рольової гри, урок-концерт, урок-конкурс, урок-заочна мандрівка, бінарні та інтегровані уроки тощо. (Див.: Демчук О. Нестандартні уроки з української літератури. 9-11 клас. – Тернопіль, 2000; Демчук О. Життєпис письменника: конспекти нестандартних уроків, – К., 2002; розробки нестандартних уроків у методичних журналах “Дивослово”, “Українська мова та література”, “Українська література в загальноосвітній школі” та ін.).

До нестандартного уроку вчитель повинен дуже добре підготуватися, перевірити готовність технічних засобів навчання та наочності, виготовити дидактичний та роздатковий матеріал.. Іноді потрібно навіть провести репетицію до інсценізації уривків художнього твору.Завдання для самостійної роботи

 1. Охарактеризуйте позицію одного з дослідників у вирішенні питання про вивчення теоретико-літературних понять у школі.

 2. Розкрийте шляхи здійснення самоосвіти вчителя-словесника та розробіть п’ять тем для самоосвіти вчителя.

 3. Доведіть різницю між комплексним коментарем, міжпредметними зв’язками та фоновими знаннями.

 4. Охарактеризуйте риторику взаємодії вчителя та учня в процесі вивчення літератури в умовах авторитарної та особистісно-зорієнтованої дидактики.

 5. Складіть план занять літературного гуртка для середніх класів (клас і літературний матеріал за вибором).

 6. Складіть завдання для самостійного вивчення учнями балади «Тополя» Т.Шевченка.

 7. Змоделюйте хід аналізу кіноповісті «Україна в огні» О.Довженка.

 8. Охарактеризуйте основні функції кабінету літератури в школі.

 9. Продумайте завдання для учнів 10-11 класів щодо самостійного вивчення одного з літературних напрямів (клас та літературний напрям - за вибором студента).

 10. Складіть таблиці та схеми для унаочнення тем: «Ліро-епічні та ліро-драматичні твори з української літератури», «Кінодраматургія».

Основні знання і вміння, які студент повинен набути

після засвоєння дисципліни
Студент повинен знати:
Поняття: реформа освіти в Україні, методика викладання літератури, диференціація та індивідуалізація навчання, шляхи розвитку методики української літератури, структура та зміст викладання літератури в школі, вимоги до вчителя літератури, особливості сучасного уроку літератури, типи уроків, методи викладання літератури, евристична та репродуктивна бесіди, лекція, метод самостійного опрацювання матеріалу, проблемне викладання літератури, інноваційні технології навчання, календарне та поурочне планування вчителя, оглядові та монографічні теми з літератури, контроль та оцінювання знань учнів, тематична атестація учнів, особливості вивчення поетичних творів у школі, система письмових робіт із літератури, вивчення мови і стилю письменника, факультатив із літератури в школі, позакласна робота з літератури, наочність і технічні засоби навчання, шкільний аналіз поетичних, прозових та драматичних творів у 5 – 6, 7 – 8 та 9 – 11 класах, шляхи і принципи шкільного аналізу художніх творів.

Закони і принципи: принципи науковості, доступності, емоційності, історизму, відповідності викладу матеріалу віковим особливостям учнів, зв’язку навчання і виховання, аналізу художнього твору в єдності змісту і форми.
Студент повинен вміти:
а) загальна компетентність:
– застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;

– ефективно використовувати науково-методичну пресу;

– розрізняти різні типи уроків і вибирати найефективніший із них;

– формулювати тему і мету уроку;

– складати план-конспект уроку;

– складати календарне планування;

– застосовувати на уроках літератури інноваційні (комп’ютерні, проектні, інтерактивні) технології;

– вибирати ефективні шляхи аналізу художніх творів;

– добирати матеріал до плану-уроку вивчення біографії письменника в школі;

– складати кілька варіантів тематичної атестації учнів;

– вибирати різні ефективні шляхи аналізу прозових, поетичних і драматичних творів у 5 – 6, 7 – 8 та 9 – 11 класах;

– вибирати ефективні прийоми і форми роботи підготовки учнів до написання твору та його аналізу;

– об’єктивно оцінювати письмові роботи учнів;

– організувати роботу факультативу з літератури;

– організувати позакласну роботу школярів.
б) предметна компетентність:
– вміти ефективно застосовувати на уроках літератури сучасні технології навчання (комп’ютерні, проектні, інтерактивні);

– вміти складати плани-конспекти різних типів уроків, демонструвати фрагмент уроку, використовуючи при цьому нестандартні форми роботи, наочність і сучасні технології навчання (комп’ютер, ноутбук, мультимедійну дошку, мобільний телефон тощо);

– вміти добирати матеріал до тематичної атестації учнів;

– вміти готувати учнів до написання творчих робіт різних видів (творів літературно-критичного характеру, творів-описів, творів-розповідей і творів-роздумів);

– складати плани роботи літературних гуртків, сценаріїв шкільних вечорів;

– проводити заняття факультативу, враховуючи його специфіку.Шкала оцінювання: національна та ECTS

A nemzetközi és nemzeti osztályozás skálája

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapjánОцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint

Оцінка за національною шкалою

Osztályzat a nemzeti skála alapjánдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики

vizsga, évfolyammunka, gyakorlat


для заліку

beszámoló


90-100

А

відмінно / jeles

зараховано

megfelelt


82-89

В

добре / jó

74-81

С

64-73

D

задовільно / elégséges

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

elégtelen a pótvizsga lehetőségévelне зараховано з можливістю повторного складання

nem felelt meg, a pótbeszámoló lehetőségével0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségévelне зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségévelМЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

 • участь у практичних заняттях;

 • розробка конспектів уроків з літератури;

 • написання індивідуальних науково-дослідних завдань;

 • підсумковий тест за програмовим матеріалом.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Модуль І:

Змістовий модуль 1. = 20 балів;

Змістовий модуль 2. = 10 балів;

Навчальний проект: розробка конспектів уроків, індивідуальне науково-дослідне завдання = 40 балів;

Підсумковий тест = 30 балів.Всього за модуль: 100 балів

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час реалізації завдань означеного курсу використовуються логічні та емоційні форми засвоєння матеріалу, різноманітні методи (за джерелом знань: словесні, наочні, практичні; відповідно до характеру пізнавальної діяльності учнів: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький; на основі цілісного підходу до діяльності: методи організації та здійснення, методи стимулювання та мотивації, методи контролю та самоконтролю ефективності навчально-пізнавальної діяльності; з точки зору забезпечення продуктивної особистісно-орієнтованої освіти: когнітивні, креативні, оргдіяльнісні; а також евристичні методи, методи проблемної освіти та інші; під час роботи з літературними творами: метод творчого сприйняття, аналізуючий, синтезуючий методи), а також технології (інформаційні, ігрові, активних методів освіти, проблемної освіти, модульні, комунікативні).
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Практичні завдання

I, Укладіть анотований список методичних статей фахових журналів з теми: "Літературні вечори в школі".

II. Напишіть конспект проведення шкільного вечора поезії. Визначіть тему вечора, сформулюйте навчально-виховну мету. Визначіть форми підготовки учнів до заходу. Продумайте естетичне оформлення приміщення.

Ш. Напишіть повідомлення на одну з тем: "Літературні ігри в позакласній роботі з літератури", "Дитячий театральний гурток", "Літературно-краєзнавча робота в школі".

IV.Проаналізуйте зміст читацької конференції "Значення творчості Панаса Мирного" (10 кл.).


 1. Твір Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" - соціально-психологічний роман.

 2. Роль портретних характеристик у творенні літературних образів.

 3. Пейзаж у романі - важливий засіб змалювання психічного стану героїв.

 4. Лексичне багатство роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

 5. Прислів'я, приказки та авторські афоризми у творі, їх роль.

 6. Прообрази персонажів роману і спорідненість їх з літературними.

 7. Діалектична єдність національного та загальнолюдського в творчості Панаса Мирного.

 8. "Роман "Повія" - вартість світового виміру" (О. Гончар).

 9. Сучасники й нащадки про Панаса Мирного та його творчість. (З досвіду роботи Н.Горик).

 10. Опишіть зміст підготовчої роботи до читацької конференції.

 1. Розробіть план проведення із старшокласниками читацької конференції на матеріалі літератури рідного краю.

 2. Методист Б. Степанишин вважає, що позакласна робота у різноманітних її варіантах має поглиблювати зміст основного програмового матеріалу. Познайомтесь з описом такої роботи на прикладі монографічної теми "Тарас Шевченко" (Викладання української літератури в школі.—К.,1995.—С.237-241).

Чим цікавий цей досвід?

 1. Які види і форми позакласної роботи використовуються?

 2. Як пов'язана робота вчителя-словесника з бібліотекою?

У чому ефективність підготовчої роботи на всіх її етапах?

 1. Яка основна мета запису учнями фольклорних творів? Як ці записи можуть бути використані у класно-урочній та позакласній роботі?

 2. Яка мета шкільних олімпіад з літератури? Які завдання, як правило, входять до програми олімпіад? Укладіть запитання та завдання для учнів 10 класу.

 1. Укладіть запитання до вікторини для учнів 8 класу "Чи знаєш ти фольклор?"

 2. Продумайте зміст вікторини для старшокласників (теми - "Тарас Шевченко", "Леся Українка", "Іван Франко", "Олександр Довженко").

 3. Яка різниця між факультативами та літературними гуртками? Як ви вважаєте, чи потрібні в школі при введенні факультативів літературні гуртки?

XII. Укладіть план роботи літературно-творчого гуртка на одне півріччя. Які завдання реалізує вчитель, заохочуючи учнів до участі в роботі гуртка?

ХІП. Продумайте програму проведення літературного тижня в школі. Складіть план заходу (5-денний навчальний тиждень).XIV. Відвідайте у базовій школі один із позакласних заходів. На лабораторному занятті докладно проаналізуйте його.

Питання до екзамену з методики викладання української літератури

 1. Література як шкільний навчальний предмет.

 2. Зміст і структура шкільного курсу літератури.

 3. Методика викладання української літератури як наука, її складові частини і джерела розвитку.

 4. Зв'язок методики літератури з іншими фундаментальними науками.

 5. Учитель словесності та його професійні якості.

 6. Особливості сприймання учнями літератури.

 7. Методи, прийоми вивчення літератури. Проблема класифікації.

 8. Лекція і розповідь на уроці літератури. Методика проведення.

 9. Види шкільної бесіди. Методика проведення.

 10. Дослідницький метод. Самостійна робота учнів.

 1. Проблемне вивчення літератури.

 2. Наочність та технічні засоби навчання на уроках літератури.

 3. Практичні вправи та завдання на уроках літератури.

 4. Літературні ігри.

 5. Активізація розумової діяльності учнів при вивченні літератури.

 6. Урок літератури, вимоги до уроку, підготовка вчителя до уроку.

 7. Проблема типології уроків літератури.

 8. Планування роботи вчителя-словесника.

 9. Структура уроку літератури. Навчальна ситуація.

 1. Підготовка до сприймання художнього твору.

 2. Читання твору та його види.

 3. Форми перевірки знань учнів художнього тексту.

 4. Специфіка шкільного аналізу літературного твору.

 5. Принципи аналізу художнього твору в школі.

 6. Прийоми аналізу художнього твору в школі.

 7. Шляхи шкільного аналізу художнього твору.

 8. Методичні форми і прийоми роботи над образом-персонажем.

 9. Вивчення мови художнього твору.

 10. Методичні проблеми вивчення стилю письменника.

 1. Вступні і підсумкові заняття в системі вивчення художнього твору.

 2. Особливості вступних занять та підсумкових оглядів шкільних курсів літератури.

 3. Вивчення біографії письменника.

 4. Вивчення епічних творів у середніх класах.

 5. Вивчення епічних творів у старших класах.

 1. Особливості вивчення лірики в середніх класах.

 2. Вивчення ліричних творів у старших класах.

 3. Особливості вивчення драматичних творів.

 4. Особливості вивчення фольклорних творів.

 5. Вивчення літературно-критичних статей.

 6. Вивчення теоретичних понять на уроках літератури.

 7. Удосконалення усного мовлення на уроках літератури.

 8. Виразно-художнє читання в школі.

 9. Письмові роботи учнів.

 10. Норми оцінювання письмових робіт.

 11. Особливості уроків позакласного читання.

 12. Вивчення літератури рідного краю.

 13. Факультативні заняття з літератури.

 14. Позакласна робота з літератури: мета, основні напрями роботи.

 15. Літературний гурток у школі.

 16. Літературні вечори, конференції, шкільні олімпіади з літератури.

 17. Літературне краєзнавство, літературні екскурсії та походи.

 18. Шкільний літературний кабінет.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 1. Аврахамов Г. Виховання у наймолодших розуміння естетичної природи художнього твору//Українська мова та література в школі. - 1990. - №2.

 2. Андрусенко В. І мислити, і відчувати (Специфіка шкільного аналізу ліричного твору - на прикладі «Чого являєшся мені …» І.Франка) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2006. - №6. - С.64-77.

 3. Бабійчук Т. Будьмо успішними! (Заняття з української літератури: через відео фрагменти - до творчості, ефектності, ефективності) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2006. - №7-8. - С.34-40.

 4. Балагура Т. «Тричі мені являлася любов» (Урок-есе про кохання Каменяра) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2006. - №6. - С.15-21.

 5. Бандура О.М. Вивчення елементів теорії літератури. - К., 1989.

 6. Бандура О.М. Виявлення особистості автора у творі//Українська мова та література в школі. - 1985. - №12.-С.17-22.

 7. Бандура О.М., Волошина Н.Й. Вивчення фольклорних творів у середніх класах // Укр. мова і літ. в шк. - 1988. - №9. - С.38-45.

 8. Бандура О.М. Ознайомлення дев’ятикласників з народною драмою // Укр. мова і літ. в шк. - 1990. - №8. - С.46-52.

 9. Бедрик Л. Основи віршування. Картки до теми для 7-го класу // Українська мова та література. - число 6 (550), лютий, 2008. - С. 10-14.

 10. Білоус Н. Методичні орієнтири формування в учнів 9-11 класів теоретико-літературних знань // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - №3. - С.7-10.

 11. Бондар М. «Ой веснонько, весно…». Сценарій фольклорного свята // Українська мова та література. - число 9 (601), березень, 2009. - С.3-6.

 12. Бондаренко А. Поезія Ліни Костенко у формуванні національної свідомості учнів // Дивослово. - 1994. - №4. - С.34-36.

 13. Бончева Г. Вічне дерево Маріїного життя (Урок літератури із використанням образних опорних конспектів, 11 клас) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2004. - №3. - С.38-44.

 14. Бронзенко Т. Як навчити свідомо сприймати літературу? (Проблемно-пошукові та дослідницькі завдання в системі ідейно-художнього аналізу твору) // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - №7. - С.47-57.

 15. Бугайко Т.Ф., Бугайкр Ф.Ф. Українська література в середній школі. Курс методики. - К.: Рад. школа, 1962.

 16. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Цілісне вивчення художнього твору: Проблемне вивчення літератури // Навчання і виховання засобами літератури. - К.: Рад. школа, 1973.

 17. Бурлака А.М. Урок-конкурс «Мій улюблений вид фольклору»// Укр. мова і літ. в шк. - 1987. - №6. - С.29-32.

 18. Водяна П.М., Хабарова А.О. Запрошуємо до «театру Франка» (Навчальна модель аналізу п’єси «Украдене щастя») // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2006. - №6. - С.77-81.

 19. Волошина Н.Й. Наочність на уроках літератури // Українська мова і література в школі. - 2003. -№6.

 20. Восприятие учащимися литературного произведения и методика школьного анализа / Под ред. А.М.Докусова. - М., 1974.

 21. Гальонка О. Зрозуміти письменника (Як провести літературно-мистецьке свято М.Коцюбинського в школі) // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - №3. - С.118-124.

 22. Головецька Н. Як написати «Весняний етюд». 9-й клас // Українська мова та література. - число 47 (447), грудень, 2005. - С. 10-13.

 23. Гладишева Л. «Мистецтву красномовства слід навчати …» (Система роботи по засвоєнню теоретичних понять із виразного читання, 5 клас) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2004. - №1. - С.70-75.

 24. Глухова П.А. Позакласна робота як засіб підвищення ефективності уроку. - К.: Рад. школа, 1983.

 25. Гринів М.М. Розгляд оповідань П.Мирного. Урок-рольова гра // Укр. мова і літ. в шк. - 1989. - №9.

 26. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе.

 27. Гусєва С. Струни Лисенка живії: Використання музичної спадщини в поглибленому вивченні української літератури // Укр. мова і літ. в шк. - 1993. - №5-6. - С.36-39.

 28. Дворська М. «І мене в сім’ї великій…». Літературно-музична композиція // Українська мова та література. - число 5 (549), лютий, 2008. - С. 20-24.

 29. Демчук О. Не розкіш, а необхідність (Програма спецкурсу для старшокласників «Види аналізу художніх текстів») // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2003. - №4. - С.128-134.

 30. Денисюк Я. Як народжується художній твір? (Урок з розвитку зв’язного мовлення - творча лабораторія у 9 класі) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2008. - №2. - С.34-42.

 31. Дробот П.М. Про виразне читання драматичних творів // Укр. мова і літ. в шк. - 1968. - №4. - С.39-45.

 32. Єрмакова Н.С. Позакласна робота з української літератури. - Донецьк: ЦПА, 2000.

 33. Жила С. «Бачу душу поета»(Використання образотворчого мистецтва при вивченні творчості М.Коцюбинського)// Дивослово. - 1994. - №9. - С.47-49.

 34. Жила С. Формувати систему художнього мислення («Тіні забутих предків» М.Коцюбинського і С.Параджанова: зіставлення літературного твору та його екранізації, конспекти семінарів-діалогів) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2003. - №6. - С.168-176.

 35. Заіка О. Пізнай себе. За кіноповістю «Зачарована Десна» та творами Г.Сковороди. 10-й клас // Українська мова та література. - число 38-39 (438-439), жовтень, 2005. - С.13-17.

 36. Заонегіна М.П., Коржупова А.П. Шляхи аналізу художнього твору // Українська мова і література в школі. - 1973. - №7. - С.37-43.

 37. І вічна таїна слова: Вивчення великого епічного твору (Марко В.П., Клочек Г.Д. та ін.). - К.: Рад. школа, 1990.

 38. Кирик Н. Фольклорні жанри малих форм та декоративне мистецтво. 10-й клас // Українська мова та література. - число 19-20 (515-516), травень, 2007. - С.22-25.

 39. Ковбасенко Ю.І. Краса врятує світ, якщо світ врятує краса: Компаратив. філол. аналіз вірша Л.Костенко «Вже почалось, мабуть, майбутнє…» та новели Р.Бредбері «Поетика» // Відродження. - 1994. - №3. - С.58-61.

 40. Кокодзей Р. ТАС уповноважений повідомити (Урок літератури крізь призму таблиць, алгоритмів, схем) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2003. - №5. - С.94-101.

 41. Коржупова А.П. Наочність на уроках літератури. - К., 1961.

 42. Корзов Ю.И. Изучение драматических произведений в школе. - К., 1985.

 43. Кривенко О. Мудрі прислів’я та приказки. 5-й класс // Українська мова та література. - число 17(513), травень, 2007. - С.4-7.

 44. Кулінська Л.П. Екранні та звукові посібники на уроках літератури. - К., 1979.

 45. Кулінська Л.П. Звукозапис на уроках літератури. - К., 1973.

 46. Лаборева О. Більший живописець, аніж поет? Відгук на картину Т. Шевченка «Катерина». 10-й клас // Українська мова та література. - число 19-20 (515-516), травень, 2007. - С.17-19.

 47. Лапіна Н. Ігрові завдання для повторення знань з теорії літератури // Дивослово. - 1995. - №9. - С.42-45.

 48. Лісовський А.М. До питання аналізу ліричного твору // Укр. мова і літ. в шк. - 1985. - №12.

 49. Лис С. Іван Андрусяк - поет, прозаїк, перекладач, літературний критик. Урок 1. Огляд поетичних збірок // Українська мова та література. - число 17-19 (609-611), травень, 2009. - С.26-31.

 50. Лисенковська Г., Петренко Т. Вчись бачити внутрішню красу людини (Інтегрований урок розвитку зв’язного мовлення) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2003. - №5. - С.81-84.

 51. Лисюк Н. «Бо у місті Києві є могутні богатирі…». Експрес-інформація до вивчення східнослов’янського героїчного епосу у 7 кл. // Заруб. літ. в навч. закладах. - 1997. - №4. - С.17-22.

 52. Ляшкевич А. Живе слово: розвиток комунікативно-творчих умінь і навичок учнів (Програма гуртка для школярів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2008. - №5. - С.71-84.

 53. Макуха Л. У пошуках дивних перлин літературних знань (Урок повторення, узагальнення та систематизація вивченого, 10 клас) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2005. - №3. - С.29-36.

 54. .Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие школьников. - Л., 1974.

 55. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. - М., 1977.

 56. Матвіїшин С.М. «Ой співанко-коломийко, як тебе не знати…». Вивчення коломийки у 9 класі // Укр. мова і літ. в шк. - 1991. - №4. - С.30-33.

 57. Матюша В. Творчість Степана Процюка. Урок 1. Особливості художнього стилю письменника // Українська мова та література. - число 17-19 (609-611), травень, 2009. - С. 35-36.

 58. Мелехова О.П. Вивчення літературно-критичних статей у школі. - К.: Рад. школа, 1987.

 59. Методика преподавания литературы. В 2 ч. Под ред. В.Г.Маранцмана, О.Ю.Богдановой. М., 1994.

 60. Назарук О.О. Вивчення українських народних дум у школі. - К., 1966.

 61. Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі. - К.: Вища школа, 1978.

 62. Образцова Т. Шевченківські дні у школі: Сценарії свят для учнів 5-6 класів // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2003. - №4. - С.68-81.

 63. Падалка Н.І., Цимбалюк В.І. Вивчення драматичних творів. - К., 1984.

 64. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: Ленвіт, 2000.

 65. Пасічник Є. А. Ще раз про концепцію цілісного аналізу //Українська мова та література в школі. - 1985 - №6 - С.43-51.

 66. Пемтейко І.А. Вивчення ліричних творів у 8-10 класах. - К.: Рад.школа,1982.

 67. Півторак В. Вчити творити (Метод проектів у роботі вчителя-словесника, спроба методичного путівника) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2006. - №9-10. - С.18-37.

 68. Позакласна робота з літератури (посібник для вчителів). Упорядник В.Я.Неділько. - К.: Рад. школа, 1989.

 69. Покальчук Є. Системний підхід до організації уроків позакласного читання у старших класах загальноосвітніх шкіл: Автореф. дис…. канд. пед. н. - К., 1998.

 70. Поліщук В.Т. Публіцистика на уроках літератури // Укр. мова і літ. в шк. - 1991. - №5. - С.36-41.

 71. Програма роботи літературно-творчого гуртка в школах і позакласних закладах. - К.: Рад. школа, 1971.

 72. Прокопова О.П. Жанрові особливості народних казок та методика вивчення їх у школі // Українська література в загальноосвітній школі. - 2002. - №2. - С.22-26.

 73. Пультер С.О., Лісовський А.М. Методика викладання української літератури в середній школі. - Житомир «Полісся», 2000.

 74. Пустова Ф.Д. Формування в дев’ятикласників понять: сентименталізм, романтизм і реалізм // Укр. Мова і літ. в шк.. - 1990. - №7. - С.39-45.

 75. Радченко І., Орлова О. Експрес-практикум з теорії української літератури для учнів 6-х класів // Українська мова та література. - число 23-24 (519-520), червень, 2007.

 76. Рева Н.М. Учитель-словесник і шкільна бібліотека. - К.: Рад. школа, 1969.

 77. Редько Т. Два уроки однієї теми // Українська мова та література. - число 5(549), лютий, 2008. - С. 12-15.

 78. Ріпецький В.Р. Диспут на уроках літератури // Українська мова і літ. в шк. - 1979. - №12.

 79. Розвиток зв’язного мовлення: система, проблеми, шляхи вдосконалення, види контролю // Українська мова та література. - число 11 (507), борень, 2007. - С.3-24.

 80. Рудницька О. Коли миші стають кольоровими (Конспект уроку на тему «Світ дитинства у поезії Ліни Костенко», 6 клас) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2003. - №5. - С.16-23.

 81. Садівська В. «Побачити» силу словесного образотворення (Особливості літературознавчого аналізу творів письменників-імпресіоністів) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2006. - №7-8. - С.56-62.

 82. Сахарчук О. Інтерактивні технології навчання на уроках літератури // Українська мова та література. - число 38-39 (438-439), жовтень, 2005. - С.30-33.

 83. Семенчук І.Р. Мистецтво портрета. - К., 1993.

 84. Скиба О. Урізноманітнення форм і методів поглибленого вивчення фольклору в старших класах // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - №4. - С.42-50.

 85. Слоньовська О.В. Урок поезії: (Нове у програмі української літератури)// Укр. мова і літ. в шк. - 1990. - №4. - С.41-48.

 86. Сухенко В. Художній твір - як явище мистецтва (Урок-мистецький салон, 7 клас) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2003. - №4. - С.112-115.

 87. Тернавська Т. Шукаймо щастя за Сковородою (Мультимедійний урок-презентація у 9 класі) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2008. - №5. - С.24-34.

 88. Ткач А., Гірш Р., Семчук Д. Ліричний твір та його ознаки // Українська мова та література. - число 6 (550), лютий, 2008. - С.14-24.

 89. Ткач А., Гірш Р., Семчук Д. Мовні особливості ліричного твору. заняття за програмою факультативного курсу «Аналіз ліричного твору» для 8-х (9-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів // Українська мова та література. - число 44 (540), листопад, 2007. - С. 27-32.

 90. Токмань Г. Уроки - проблемні семінари в старших класах // Дивослово. - 1995. - №1.

 91. Токарева Н.М. Казка і творча активність п’ятикласників // Педагогіка і психологія. - 1995. - №3. -С.66-71.

 92. Уліщенко В. Не бійтесь заглядати в … Інтернет (Опосередковане спілкування вчителя та учнів на сучасному уроці літератури) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2008. - №4. - С.28-35.

 93. Фасоля А. Зустріч з поетами Нью-Йоркської групи (Урок - «круглий стіл», 11 клас) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2003. - №5. - С.36-50.

 94. Фасоля Т. Як не загубитися в Мережі (Культура електронного спілкування) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2005. - №3. - С.146-149.

 95. Фролова К.П. Цікаве літературознавство. - К., 1991.

 96. Ходосов К.О. Літературно-творчий гурток у школі. - К.: Рад. школа, 1963.

 97. Хропко П.П. Програма з української літератури для 7-10 класів загальноосвітньої школи. Факультативний курс // Українська мова і література в школі. - 1989. - №5.

 98. Хавунка П. Щастя Григорія Сковороди. Урок-діалог // Українська мова та література. - число 38-39 (438-439), жовтень, 2005. - С.10-13.

 99. Цвікова О.С. «Гримить!» (Урок текстуального аналізу поетичних текстів, 10 клас) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2006. - №1. - С.47-50.

 100. Чередник Т. Професія - вчитель: методика викладання літератури в термінах і поняттях // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - №7. - С.124-127.

 101. Чумак Т.М. Пробуджуючи національну гідність (Урок-лекція за публіцистичною статтею Уласа Самчука «Нарід чи чернь?», 11 клас) // Українська мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2004. - №1. - С.31-37.

 102. Шклярук Л. Кожний урок - відкриття: Дослідницька робота на уроках української літератури // Рідна школа. - 1996. - №10.

 103. Щербина В.Р. Проблемы литературного образования в средней школе. - М.: Просвещение, 1977.

 104. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. - М., 1964.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал