Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниСторінка4/7
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.19 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

Підготовка вчителя до уроку. Готуючись до уроку літератури, студент повинен у першу чергу подбати про його зміст, науковий рівень, що досягається ґрунтовним знанням аналізованого літературного явища.

Успіх уроку значною мірою залежить від уміння студента його підготувати, скласти продуманий чіткий та послідовний план, пропорційно розділити час між окремими етапами уроку. При написанні поурочного плану слід складати такі завдання і запитання, що забезпечать пошукову роботу учнів, вибирати ті форми, методи й прийоми роботи, що сприятимуть не лише емоційному впливу художнього твору на учнів, а створять умови для їх інтелектуального й морального саморозвитку.

Основними етапами підготовки студента-практиканта до уроку української літератури є:

а) з’ясування теми уроку;

б) вивчення фактичного матеріалу (перечитування шкільного підручника, художніх текстів, щоденників, спогадів, опрацювання монографій, літературознавчих статей, методичних посібників тощо);

в) відбір опрацьованого матеріалу для уроку;

г) розробка методів, форм та прийомів роботи з учнями;

ґ) підбір наочності та технічних засобів навчання;

д) написання плану-конспекту уроку.

Студенту-практиканту варто звернути особливу увагу на ті форми і методи викладання літератури, які зможуть забезпечити творче мислення учнів та їх самостійність. Створенню інтелектуальної атмосфери, духу співтворчості на уроці сприяють запитання проблемного характеру. Щоб викликати зацікавленість учнів, словесник може поєднати на уроках літератури розповідь, бесіду, лекцію з дискусією, самостійною роботою і не подавати готові істини, а спонукати мислити, самостійно розв’язувати проблеми. Доцільно планувати диспути, практикувати письмові творчі роботи учнів, учнівські обговорення опрацьованих самостійно розділів художніх творів, що вивчаються, доповіді про життя письменників і окремі явища літературного процесу. Під час аналізу художніх творів варто проводити уроки-роздуми, уроки-спостереження, дискусії, інтегровані та бінарні уроки з учителями музики, історії, образотворчого мистецтва.


Практичне заняття № 4

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

ТИПИ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
План

Теоретичні питання

1. Методи навчання української літератури.

2. Найпоширеніші типи уроків української літератури.

3. Специфіка сучасного комбінованого уроку.Практичне завдання

1. Дібрати матеріал до кожного етапу комбінованого уроку (клас і тема уроку – на вибір студента).


Література

1. Наукові основи методики літератури / за ред. Н.Волошиної. – Київ, 2003.

2. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – Київ, 2000.

3. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури. – Тернопіль: „Підручники і посібники”, 2004.


Єдиної класифікації методів навчання української літератури немає. Більшість учителів дотримується класифікації Є.Пасічника, який виділяє такі методи навчання української літератури: лекція, бесіда, самостійне опрацювання матеріалу. Високий ефект той чи інший вибраний учителем метод дасть лише тоді, коли він розумно поєднується з іншими методами, коли різні методи переплітаються, взаємодіють між собою.

Типологія уроків української літератури ще не розроблена до кінця. Є різні думки щодо типів уроків, але вчителі здебільшого дотримуються класифікації Є.Пасічника, який виділяє урок засвоєння нових знань, урок узагальнення і систематизації знань та урок контролю знань і вмінь учнів.

Найпоширенішеним типом уроку української літератури є комбінований урок, основними складовими частинами якого є опитування, вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого та пояснення домашнього завдання. Проте комбінований урок нині має свою специфіку, зокрема на сучасному уроці межа між опитуванням та поясненням нового матеріалу стирається. До кожного етапу комбінованого уроку вчитель повинен підходити творчо, використовувати пошукові і нестандартні форми роботи, створювати проблемні ситуації, добирати цікавий ілюстративний матеріал.

Основними етапами комбінованого уроку є:

1. Мотивація навчальної діяльності учнів. Організація класу. Повідомлення теми й мети уроку.

2. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання: заслуховування учнівських повідомлень, розповідей про письменника та його твори, переказ та аналіз прочитаного, зачитування письмових відповідей на поставлені питання, огляд учнівських ілюстрацій до твору тощо.

3. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріа-лу. Читання твору або його уривків, словникова робота. Постановка вчителем завдань і запитань різних рівнів, проблеми чи кількох проблем. Пошук учнями можливих шляхів розв’язання проблеми. Обґрунтування учнями обраних шляхів розв’язання проблеми та проведення дискусії. Вибір оптимальної відповіді на поставлену проблему. Підсумки.

4. Закріплення знань, умінь і навичок.

5. Пояснення домашнього завдання.

6. Підсумок уроку.

Слід зазначити, що вчитель не обмежений у виборі типу уроку, він може досягти мети, творчо підійшовши і до етапів традиційного, так званого комбінованого уроку. Та все ж сучасному вчителеві властивий постійний пошук нових і цікавих форм та прийомів роботи з учнями. У такому випадку кожен урок відзначатиметься неповторністю і буде мати свою особливу побудову.


Практичне заняття № 5

ВСТУПНІ ТА ОГЛЯДОВІ ТЕМИ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
План

Теоретичні питання

1. Мета і завдання вступних та оглядових уроків української літератури.

2. Специфіка проведення вступних уроків у 5-8 класах.

3. Специфіка проведення вступних уроків у 9-11 класах.

4. Особливості проведення оглядових уроків у школі.

Практичне завдання

1. Продемонструвати фрагмент вступного уроку (15-17 хв.) у 9, 10 або 11 класі (клас і тема уроку – на Ваш вибір).Випереджувальне завдання

1. Скласти план-конспект вступного уроку у 9, 10 або 11 класі (клас і тема уроку – на Ваш вибір).


Література

Основна:

1. Наукові основи методики літератури / за ред. Н.Волошиної. – К., 2003.

2. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К., 2000.

3. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури в середній школі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 143 с.

4. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі. – К., 1995.

Додаткова:


  1. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 10 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Ранок, 2005.

  2. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 11 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Ранок, 2005.

  3. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 8 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Ранок, 2005.

  4. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 9 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Ранок, 2005.

  5. Паращич В. Українська література: Плани-конспекти уроків. 5 клас. – Харків: Ранок”, 2005.

  6. Чупринін О. Сучасний уроку української літератури в 6 класі: Усі тексти творів за новою програмою, методичний коментар, календарно-тематичне планування. – Харків: Основа, 2006.

  7. Чупринін О. Усі уроки української літератури в 7 класі. – Харків: Основа, 2007.

У шкільному курсі літератури велике значення мають вступні та оглядові уроки. Вони проводяться в усіх класах. Метою вступних уроків є ознайомити школярів із основними темами і проблемами курсу чи розділу, який вивчатиметься. Метою оглядових уроків є повторити, закріпити, узагальнити, привести в систему набуті знання з вивченого розділу чи курсу. Різновидом цього уроку є оглядове вивчення життя письменника та його окремих творів на одному уроці.

Вступні уроки до вивчення курсу літератури проводяться в перший день навчання або перед вивченням окремого розділу.

У 5-7 класах на вступному уроці знайомимо дітей із програмою та підручником, з’ясовуємо роль слова і книжки в житті людини, радимо дітям, які твори треба прочитати наперед, заводимо читацькі щоденники, пояснюємо, як їх вести. У 8-му класі даємо поняття про літературу як вид мистецтва, визначаємо, у чому її відмінність від наукової літератури.

У старших класах є уроки загального огляду розвитку літературного процесу. Ці уроки – своєрідний вступ до розділу. Такі уроки вимагають великої і серйозної підготовки, на них треба охарактеризувати ті історико-суспільні умови, які викликали появу тих чи інших літературних явищ, жанрів, ідей.

На вступних уроках дітям необхідно подати великий за обсягом матеріал. Розповідь учителя має бути логічною і стрункою, теоретичні висновки повинні бути ілюстровані конкретними фактами і уривками з художніх творів. Щоб зацікавити дітей, можна використати наочність і технічні засоби навчання, а також дати завдання окремим учням підготувати реферати або невеликі повідомлення.

Плануючи вступний урок, потрібно так розподілити час , щоб найбільше уваги було надано вузловим питанням. Найкраще це зробити у вигляді плану, який учні запишуть у зошити перед розповіддю учителя.

До оглядового уроку вчитель готує ряд завдань і запитань, які допоможуть учням згадати найважливіші проблеми розділу або творчості письменника, зробити узагальнення і підсумувати вивчене. Не можна допускати, щоб цей урок був зведений до переліку окремих творів митця чи до переказування їх змісту. Учням треба розкрити творчу манеру письма художника слова.Практичне заняття № 6

ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА В ШКОЛІ
План

Теоретичні питання

1. Форми і методи вивчення біографії письменника у 5-8 класах.

2. Форми і методи вивчення біографії письменника в 9-11 класах.

3. Джерела вивчення біографії письменника.Практичне завдання

1. Продемонструвати фрагмент уроку (15-17 хв.) вивчення біографії письменника (тема і клас – на Ваш вибір). Обговорення фрагменту уроку.Випереджувальне завдання

1. Скласти план-конспект уроку вивчення біографії письменника в 9, 10 або 11 класі (тема і клас – на Ваш вибір).


Література

Основна:

1. Демчук О. Життєпис письменника: Конспекти нестандартних уроків. – К.: Педагогічна преса, 2002.

2. Наукові основи методики літератури / за ред. Н.Волошиної. – К., 2003.

3. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К., 2000.

4. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури в середній школі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 143 с.

5. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі. – К., 1995.Додаткова:

1. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 10 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Ранок, 2005.

2. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 11 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Ранок, 2005.

3. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 9 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Ранок, 2005.

4. Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури. 11 клас. – К., 2000.

5. Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури. 9 клас. – К., 1999.

6. Слоньовська О., Сушевський Б. Конспекти уроків з української літератури. 10 клас. – К., 1997.
Програма з української літератури побудована так, що в залежності від вікових особливостей учнів біографічний матеріал у різних класах подається з різним ступенем повноти. У 5-6 класах учитель не може обійтися без короткої розповіді про той чи інший епізод із життя письменника, але біографію вивчати тут не вимагається. У 7-8 класах подаються докладніші відомості про письменника з метою зацікавити учнів, підготувати їх до сприйняття художнього твору. У 9-11 класах здійснюється огляд основних етапів життя письменника та його творів, глибоко вивчається його творча і громадська діяльність.

Ні в середніх, ні в старших класах біографію письменника не можна відривати від епохи, в якій він жив.

Під час вивчення біографії вчитель може застосувати два різновиди лекції:

1. Емоційна художня розповідь із застосуванням ораторських прийомів.

2. Монологічна розповідь, під час якої вчитель ставить учням ряд завдань, щоб активізувати їх увагу.

У сучасній школі вчителі практикують нестандартні уроки вивчення життєпису письменника. Це уроки із застосуванням інноваційних технологій навчання: комп’ютерних, мультимедійних, проектних. Нерідко проводяться уроки із елементами рольової гри, де учні є в ролі письменника, його близьких і друзів; уроки-мандрівки по місцях, де перебував письменник; уроки-реквієми; уроки-прес-конференції і т.п.

На уроках вивчення біографії письменника слід застосовувати технічні засоби навчання (програвач, магнітофон, діапроектор) та різні види наочності. Учням обов’язково треба продемонструвати портрет письменника, показати фотографії, альбоми, зробити виставку його книжок. На уроці варто подати відомості не лише про літературну творчість митця, а й про інші види його діяльності. Наприклад, школярам цікаво буде дізнатися про Шевченка-художника, про малярські роботи В. Винниченка.

При висвітленні життєвого і творчого шляху письменника слід уникати книжних фраз (вірний син народу, гордість і слава української літератури, борець за правду і свободу), шаблону, одноманітності (народився, жив учився, писав, помер). Кожен письменник повинен постати перед учнями яскравою і неповторною особистістю. Не можна зводити біографію до розгляду лише літературно-громадської діяльності митця. На уроці варто розповісти і про те, що любив і ненавидів письменник, як склалося його особисте життя. Не треба зосереджуватися на дріб’язковому, такому, що спрощує образ митця. У відборі біографічного матеріалу слід зберегти почуття міри, такт, логіку.

Джерелами вивчення біографії письменника є листи, щоденники, мемуари, автобіографії, народні перекази, історико-біографічні твори, літературно-критичні статті і монографії.

Практичне заняття № 7

ВИВЧЕННЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ У 5-6 КЛАСАХ
План

Теоретичні питання

1. Вимоги до аналізу поетичного твору у 5-6 класах.

2. Структура уроків вивчення поетичних творів у 5-6 класах.

Практичне завдання

1. Продемонструвати фрагмент уроку (15-17 хв.) вивчення поетичного твору у 5 або 6 класі (тема і клас – на вибір студента). Обговорення фрагменту уроку.Випереджувальне завдання

1. Скласти план-конспект уроку вивчення поетичного твору у 5 або 6 класі (тема і клас – на вибір студента).


Література

Основна:

1. Наукові основи методики літератури / за ред. Н.Волошиної. – К., 2003.

2. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К., 2000.

3. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури в середній школі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.Додаткова:

1. Воєвода З., Скоб’як Г. Українська література: Книга для вчителя: Орієнтовне календарне планування та розробки уроків. 6 клас. – К.: Грамота, 2006.

2. Паращич В. Українська література: Плани-конспекти уроків. 5 клас. – Харків: Ранок, 2005.

3. Слоньовська О. Вивчення української літератури. 5 клас: Інтегровані уроки (12-річна школа). – Харків: Ранок, 2005.

4. Усі уроки української літератури в 5 класі / уроряд. і гол. ред. К.Голобородько. – Харків: Основа, 2007.

5. Чупринін О. Сучасний уроку української літератури в 6 класі: Усі тексти творів за новою програмою, методичний коментар, календарно-тематичне планування. – Харків: Основа, 2006.


Аналіз поетичного твору треба будувати таким чином, щоб у дітей був постійний інтерес до нього. Для цього студентові потрібно уникати фронтальних форм роботи й так спланувати свою діяльність на уроці, щоб якомога більше спонукати учнів до пошуку, роздумів, самостійної діяльності. Ефективними будуть завдання дослідницького, творчого, пошукового характеру. На уроці вивчення поезії необхідно створювати проблемні ситуації, застосовувати сучасні технології навчання.

Аналіз поетичного твору повинен здійснюватись у доступній для дітей формі і з врахуванням їх вікових особливостей. Переважаючою формою аналізу в усіх класах є діалог, до якого вчитель залучає учнів, спонукаючи їх робити висновки, висловлювати власні думки та оцінки.Орієнтовний план аналізу поетичного твору в 5-6 класах

(до кожного етапу уроку треба дібрати пошукові, дослідницькі, творчі завдання учням, застосовувати сучасні методи і форми навчання)

Вступне слово вчителя.

І. Бесіда про зміст твору.

1. Читання поезії вчителем напам’ять.

2. Повторне читання твору учнями.

3. Завдання і запитання учням про зміст твору.

4. Пошук учнями відповідей на поставлені завдання, визначення настроїв і почуттів ліричного героя (свої міркування учні ілюструють уривками з поетичного тексту).

5. Визначення теми твору.

ІІ. Вироблення техніки виразного читання.

1. Визначення ключових слів у вірші, темпу читання поезії, пауз, відповідної інтонації.

2. Складання партитури вірша.

3. Повторне читання поезії вчителем або прослуховування її у виконанні артиста (магнітофонний запис чи платівка).

4. Виразне читання поезії учнями, само- і взаєморецензування.

ІІІ. Аналіз художньої мови поезії, розвиток зв’язного мовлення.

1. Спостереження над мовою поетичного твору. Виявлення учнями образотворчих засобів у творі та визначення їх функцій.

2.. Написання твору-мініатюри на тему, домінуючу у вірші, або складання речень із тропами, що вжиті у ньому.

3. “Озвучення” ілюстрації до твору, написання творчої роботи за картиною.

ІV. Визначення головної думки твору.

V. Підсумок уроку.Практична робота № 8

ВИВЧЕННЯ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ У 5-6 КЛАСАХ
План

Теоретичні питання

1. Вимоги до аналізу прозового твору у 5-6 класах.

2. Структура уроків вивчення прозового творів у 5-6 класах.

Практичне завдання


  1. Продемонструвати фрагмент уроку (15-17 хв.) вивчення прозового твору у 5 або 6 класі (тема і клас – на вибір студента). Обговорення фрагменту уроку.

Випереджувальне завдання

1. Скласти план-конспект уроку вивчення прозового твору у 5 або 6 класі (тема і клас – на вибір студента).


Література

Основна:

1. Наукові основи методики літератури / за ред. Н.Волошиної. – К., 2003.

2. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К., 2000.

3. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури в середній школі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.Додаткова:

1. Воєвода З., Скоб’як Г. Українська література: Книга для вчителя: Орієнтовне календарне планування та розробки уроків. 6 клас. – К.: Грамота, 2006.

2. Паращич В. Українська література: Плани-конспекти уроків. 5 клас. – Харків: Ранок”, 2005.

3. Слоньовська О. Вивчення української літератури. 5 клас: Інтегровані уроки (12-річна школа). – Харків: Ранок, 2005.

4. Усі уроки української літератури в 5 класі / уроряд. і гол. ред. К.Голобородько. – Харків: Основа, 2007.

5. Чупринін О. Сучасний уроку української літератури в 6 класі: Усі тексти творів за новою програмою, методичний коментар, календарно-тематичне планування. – Харків: Основа, 2006.

У 5-6 класах вивчаються малі жанри прози: оповідання, казки. Найпоширенішими видами роботи під час аналізу прозо-вих творів тут є коментування змісту оповідання й переказ його учнями; у цих класах ведеться спостереження над портретом героя, пейзажем, учнями з’ясовуються найважливіші риси персонажів, але цілісний аналіз твору ще не проводиться; велику увагу вчитель звертає на розвиток зв’язного мовлення учнів.

У процесі розгляду художнього твору молодому вчителеві слід уникати можливих помилок. Найчастіше це однобічний підхід до твору, неувага до образної його сторони, відрив у процесі аналізу змісту від форми. На таких уроках учнів зорієнтовано здебільшого на сюжетний рівень сприймання і не вникають в смислове навантаження образотворчих засобів.

Під час аналізу прозового твору необхідно створювати проблемні ситуації, застосовувати сучасні технології навчання.

Орієнтовний план аналізу прозових творів у 5-6 класах

Вступне слово вчителя про письменника і його твір.

І. Читання твору і бесіда про його зміст.

1. Коментоване читання твору або його уривків. Настанови вчителя учням щодо виразного читання.

2. Переказ найважливіших уривків твору.

3. Обговорення та мотивація учнями вчинків героїв, визначення рис їх характеру. Визначення теми твору.

4. Складання плану оповідання.

ІІ. Спостереження над мовою твору.

1. Аналіз художніх засобів твору, з’ясування функцій найуживаніших письменником тропів.

2. Повторення вивченого про тропи, опрацювання нових елементів теорії літератури.

ІІІ. Розвиток зв’язного мовлення.

1. Розгляд та озвучення ілюстрацій до твору.

2. Усний або письмовий твір за ілюстрацією до твору або написання творчої роботи на основі портретної характеристики героя, описів природи, окремих деталей, рис вдачі героїв.

3. Індивідуальна робота з картками.

ІV. Визначення провідної думки твору.

V. Підсумок уроку.Практичне заняття № 9

ВИВЧЕННЯ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ В ШКОЛІ
План

Теоретичні питання

1. Види і жанри усної народної творчості у шкільній програмі.

2. Нестандартні методи, форми і прийоми вивчення усної народної творчості.

3. Позакласна робота з усної народної творчості.Практичне завдання

1. Продемонструвати фрагмент уроку (15-17 хв.) вивчення усної народної творчості (клас і тема уроку – на Ваш вибір). Обговорення фрагменту уроку.Випереджувальне завдання

1. Скласти план-конспект вивчення усної народної творчості (клас і тема уроку – на Ваш вибір).


Література

Основна:

1. Наукові основи методики літератури / за ред. Н.Волошиної. – К., 2003.

2. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К., 2000.

3. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури в середній школі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 143 с.Додаткова:

1. Авраменко О., Дмитренко Г. Українська література: Книжка для вчителя. 7 клас. – К.: Грамота, 2007..

2. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 8 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Ранок, 2005.

3. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 9 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Ранок, 2005.

4. Паращич В. Українська література: Плани-конспекти уроків. 5 клас. – Харків: Ранок”, 2005.

5. Поліщук Ф. Вивчення усної народної творчості. – К.: Рад. школа, 1988.

6. Слоньовська О. Вивчення української літератури. 5 клас: Інтегровані уроки (12-річна школа). – Харків: Ранок, 2005.

7. Удод Л. Вивчення усної народної творчості. – К.: Рад школа, 1988.

8. Усі уроки української літератури в 5 класі / уроряд. і гол. ред. К.Голобородько. – Харків: Основа, 2007.

9. Чупринін О. Сучасний уроку української літератури в 6 класі: Усі тексти творів за новою програмою, методичний коментар, календарно-тематичне планування. – Харків: Основа, 2006.

10. Чупринін О. Усі уроки української літератури в 7 класі. – Харків: Основа, 2007.
Усна народна творчість вивчається у 5-9 класах. Програмні твори відповідають віковим особливостям дітей і дібрані таким чином, щоб зацікавити учнів різними жанрами фольклору: у 5-му класі вивчаються міфи і легенди українців, казки, загадки, прислів’я та приказки, у 6-му класі – календарно-обрядові, колискові та стрілецькі пісні, у 7-му – суспільно-побутові пісні та коломийки, у 8-му – історичні пісні та народні думи, у 9-му – родинно-побутові пісні, балади та українське весілля.

Уроки вивчення усної народної творчості повинні вирізнятися серед інших нетрадиційними методами і формами проведення. Тут доречні уроки-конкурси, уроки-інсценізації (наприклад, інсценізація фрагментів українського весілля чи Святого вечора), уроки з використанням гри, зокрема технологій ситуативного моделювання, уроки-концерти тощо.

Зацікавленню учнів усною народною творчістю сприяє позакласна робота: фольклорні гуртки, вечорниці, вечори народної пісні та гумору, концерти, підготовка до Різдвяних та Великодніх свят і т.п. У позакласній роботі треба використовувати зразки місцевого фольклору.

Практичне заняття № 10Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал