Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниСторінка1/7
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.19 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


UKRAJNA OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS, IFJŐSÁGI ÉS SPORT MINISZTÉRIUMA


Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

_______________________________________________________________________________


(назва навчальної дисципліни / a tantárgy megnevezése)

Програма / PROGRAM


нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya

підготовки _______бакалавр__________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня/képzési szint)

напряму 6.020203 – «Філологія»________________

(шифр і назва напряму / a szak kódja, neve)

Спеціальності «Українська мова та література»

_________________________

(шифр і назва спеціальності/kód, név)
(Шифр за ОПП________)

Берегово

2015 рік

РОЗРОБЛЕНО: _______ Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

(повне найменування вищого навчального закладу)

KIDOLGOZTA: ________________________________________________________

(a felsőoktatási intézmény neve)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ/ KIDOLGOZTA:

к.ф.н., доц.. Чонка Т.С.

__________________________________________________________

___________________________________________________________
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки

Jóváhagyta és kiadásra javasolta a

__________________________________________________________________________________________

(шифр і назва напряму / a szak kódja, neve)


tudományos-módszertani tanácsa.
“_______” __________________ 20___ року, протокол №__
  1. 20____ év _________________ hó ____ napján, _____ sz. jegyzőkönyvОпис навчальної дисципліни / A tantárgy leírása

Найменування показників

A jellemzők megnevezéseГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Szakirány, szak, képzettségi szintХарактеристика навчальної дисципліни

A tárgy jellemzőiденна форма навчання

nappali tagozat

заочна форма навчання

levelező tagozat

Кількість кредитів 3

KreditértékeГалузь знань

Képzési ág

_______________

(шифр і назва / kód, név)Нормативна

(за вибором)

Normatív

(választható)
Напрям підготовки

Szakirány

_______________

(шифр і назва / kód, név)Модулів

Modulok számaСпеціальність

(професійне

спрямування):

Szak (szakosodás)Рік підготовки / Képzési évek:

Змістових модулів 2

Tartalmi modulok3-й / 3 -ik

3-й / 3-ik

Індивідуальне науково-дослідне завдання / Egyéni tudományos-kutatói feladat: творчі розробки уроків, виховних заходів

(назва / megnevezve)Семестр/Félév

Загальна кількість годин:

Összóraszám: 906-й / 6-ik

6-й / 6-ik

Лекції / Előadások

Тижневих годин для денної форми навчання:

– аудиторних: 1.5

– самостійної роботи студента. 1
A nappali tagozatos hallgató heti óraszáma:

– kontaktóra:

– önálló munka:


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Képzési szint:


30 год./óra

3 год./óra

Практичні, семінарські/ Gyakorlati, szemináriumi

16 год./óra

3 год./óra

Лабораторні/Laboratóriumi

год./óra

год./óra

Самостійна робота/Önálló munka

30 год./óra

70 год./óra

Індивідуальні завдання:

Egyéni feladat:

14 год /óra.

Вид контролю:

Az ellenőrzés formája:

екзамен


Примітка / Megjegyzés:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

A kontaktórák és az önálló/egyéni feladatra szánt órák egymáshoz viszonyított aránya:

для денної форми навчання / a nappali tagozatosok számára –

для заочної форми навчання / a levelező tagozatosok számára –


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни / A tárgy célja és feladatai

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методика навчання української літератури” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму 6.020203 – «Філологія» спеціальності «Українська мова та література»
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: форми, методи і прийоми вивчення історико-літературного процесу, насамперед аналізу художніх творів у школі та гармонійний розвиток особистості при вивчення літератури.
Міждисциплінарні зв’язки:: історія літератури, теорія літератури, педагогіка, психологія, педагогічна практика всіх видів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Методика викладання літератури як наукова дисципліна

1.Теоретичний (лекційний) курс: Викладання української літератури в 5 – 8 класах.

2. Практичні заняття. Викладання української літератури в 5 – 8 класах.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Методика навчання української літератури є ознайомлення студентів з етапами розвитку методики викладання літератури в школі як науки та мистецтва; формування в них умінь та навичок складання конспекту уроку та сценарію позакласного заходу з літератури; формування вмінь та навичок цілісного аналізу тексту художнього твору; розвитку читацької культури школярів.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика навчання української літератури” є:

- навчити студентів використовувати всі найзначніші надбання методики, не дотримуючись, проте, її положень сліпо, а творчо розвиваючи їх; шукати в кожній конкретній ситуації оптимальних форм, методів та прийомів роботи, які дадуть за певних обставин найвищий виховний та навчальний ефект;

- ознайомлення студентів із передовим досвідом учителів-новаторів, що виявився у вдосконаленні і створенні нових прийомів та методів викладання літератури;

- ознайомлення студентів із практикою школи, шкільними програмами й підручниками;

- у процесі практичних занять навчити виконувати окремі завдання, пов’язані з вихованням і навчанням учнів, відтворювати фрагменти окремих типів уроків, складати календарні та поурочні плани.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

Поняття: реформа освіти в Україні, методика викладання літератури, диференціація та індивідуалізація навчання, шляхи розвитку методики української літератури, структура та зміст викладання літератури в школі, вимоги до вчителя літератури, особливості сучасного уроку літератури, типи уроків, методи викладання літератури, евристична та репродуктивна бесіди, лекція, метод самостійного опрацювання матеріалу, проблемне викладання літератури, інноваційні технології навчання, календарне та поурочне планування вчителя, оглядові та монографічні теми з літератури, контроль та оцінювання знань учнів, тематична атестація учнів, особливості вивчення поетичних творів у школі, система письмових робіт із літератури, вивчення мови і стилю письменника, факультатив із літератури в школі, позакласна робота з літератури, наочність і технічні засоби навчання, шкільний аналіз поетичних, прозових та драматичних творів у 5 – 6 та 7 – 8 класах, шляхи і принципи шкільного аналізу художніх творів.

.Закони і принципи: принципи науковості, доступності, емоційності, історизму, відповідності викладу матеріалу віковим особливостям учнів, зв’язку навчання і виховання, аналізу художнього твору в єдності змісту і форми.


а) загальна компетентність:

вміти

– застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;

– ефективно використовувати науково-методичну пресу;

– розрізняти різні типи уроків і вибирати найефективніший із них;

– формулювати тему і мету уроку;

– складати план-конспект уроку;

– складати календарне планування;

– застосовувати на уроках літератури інноваційні (комп’ютерні, проектні, інтерактивні) технології;

– вибирати ефективні шляхи аналізу художніх творів;

– добирати матеріал до плану-уроку вивчення біографії письменника в школі;

– складати кілька варіантів тематичної атестації учнів;

– вибирати різні ефективні шляхи аналізу прозових, поетичних і драматичних творів у 5 – 6 та 7 – 8 класах;

– вибирати ефективні прийоми і форми роботи підготовки учнів до написання твору та його аналізу;

– об’єктивно оцінювати письмові роботи учнів;

– організувати роботу факультативу з літератури;

– організувати позакласну роботу школярів.


б) предметна компетентність:
– вміти ефективно застосовувати на уроках літератури сучасні технології навчання (комп’ютерні, проектні, інтерактивні);

– вміти складати плани-конспекти різних типів уроків, демонструвати фрагмент уроку, використовуючи при цьому нестандартні форми роботи, наочність і сучасні технології навчання (комп’ютер, ноутбук, мультимедійну дошку, мобільний телефон тощо);

– вміти добирати матеріал до тематичної атестації учнів;

– вміти готувати учнів до написання творчих робіт різних видів (творів літературно-критичного характеру, творів-описів, творів-розповідей і творів-роздумів);

– складати плани роботи літературних гуртків, сценаріїв шкільних вечорів;

– проводити заняття факультативу, враховуючи його специфіку.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/ 3 кредитів ECTS.

  1. Програма навчальної дисципліни / A tárgy programja


Змістовий модуль 1.

1.1 Викладання літератури в середній школі на сучасному етапі розвитку суспільства.1.2 Література як вид мистецтва і як шкільний предмет.

1.3 Методика викладання літератури як наукова дисципліна.

1.4 Шляхи розвитку української методики літератури

1.5 Основні положення, зміст і структура шкільного курсу літератури

1.6 Учитель літератури та його роль у навчально-виховному процесі

1.7 Навчальні кабінети літератури

1.8 Урок як основна форма навчально-виховного процесу

1.9 Інноваційні технології навчання

1.10 Форми, методи та методичні прийоми викладання літератури1.11 Особливості вивчення різних видів навчального матеріалу

1.12 Специфіка вивчення і прийоми аналізу художніх творів у школі

1.13 Аналіз прозових творів.

1.14 Аналіз поетичних творів.

1.15 Аналіз драматичних творів.

1.16 Система письмових робіт із літератури та розвиток мови учнів

1.17 Технічні засоби та наочність на уроках літератури

1.18 Організація та методика факультативних занять із української літератури1.19 Система позакласної роботи з літератури

1.20 Викладання літератури в середніх навчальних закладах різних типів

Змістовий модуль 2.

2.1 Література як шкільний предмет

2.2 Шкільні програми та підручники з української літератури

2.3 Методика літератури як наука і вузівська дисципліна. Шляхи розвитку української методики літератури

2.4 Учитель-словесник і його професійні якості

2.5 Урок літератури

2.6 Методи та прийоми вивчення літератури

2.7 Проблемно-пошукове вивчення літератури

2.8 Наочність на уроках літератури

2.9 Планування роботи учителя-словесника

2.10Особливості сприймання учнями художньої літератури.


  1. 4. Структура навчальної дисципліни / A tárgy struktúrája

Назви змістових модулів і тем

A tartalmi modulok címe és témájaКількість годин / Óraszám

денна форма / nappali

заочна форма / levelező

Усього

összesenу тому числі/ebből

Усього

összesen


у тому числі/ebből

л/ea

п/gy

лаб/lab

с.р./ö.m.

інд/egy

л/ea

п/gy

лаб/lab

інд/egy

с.р./ö.m.

1

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

Модуль 1 / 1. Modul

Змістовий модуль (Методика викладання літератури як наукова дисципліна) 1. / 1. tartalmi modul (Címe)

Тема 1.

1. téma


Викладання літератури в середній школі

на сучасному етапі розвитку суспільства

2

1
12

Тема 2.

2. téma


Література як вид мистецтва і як шкільний предмет.

1

1
1

1

1

2

Тема 3.

3. téma


Шляхи розвитку української методики літератури

1

1
2

1

1

2

Разом за змістовим модулем 1

Összesen az 1. tartalmi modulban


4

3
4

2

2

6

Змістовий модуль (Назва) 2. / 2. tartalmi modul (Címe)

Тема 4.

4. téma


Основні положення,

зміст і структура шкільного курсу літератури

2

1
2

1
11

4

Тема 5.

5 téma


Учитель літератури та його роль у навчально-виховному

процесі


2

1
2

1

1

4

Тема 6.

6. téma


Навчальні кабінети літератури

2

1
2

1

1

4

Тема 7.

7. téma


Урок як основна форма навчально-виховного процесу

2

1
2

1
11

6

Тема 8.

8. téma


Інноваційні технології навчання

2

1
2

1

1

6

Разом за змістовим модулем 2

Összesen az 2. tartalmi modulban


10

5
10

5
25

22

Усього годин / Összesen

14

8
14

7
2


28

Тема 9.

9. téma


Форми, методи та методичні прийоми

викладання літератури

2

1
2

1
11

5

Тема 10.

10. téma


Особливості вивчення різних видів

навчального матеріалу2

1
2

11
1

5

Тема 11.

11. téma


Специфіка вивчення

і прийоми аналізу художніх творів у школі2

1
2

11
1

10

Тема 12.

12. téma


Система письмових робіт із літератури

та розвиток мови учнів

2

1
2

1

1

6

Разом за змістовим модулем 1

Összesen az 1. tartalmi modulban


8

4
8

4
1

2
4

26
Змістовий модуль (Назва) 2. / 2. tartalmi modul (Címe)

Тема 13.

13. téma


Технічні засоби та наочність на уроках літератури

2

1
2

1

1

4

Тема 14.

14. téma


Організація та методика факультативних занять

із української літератури

2

1
2

1

1

4

Тема 15.

15. téma


Система позакласної роботи з літератури

2

1
2

11
1

4

Тема 16.

16. téma


Викладання літератури

в середніх навчальних закладах різних типів

2

1
24

Разом за змістовим модулем 2

Összesen az 2. tartalmi modulban


8

4
8

31
3

16

Усього годин / Összesen

30

16
30

14
3

3
14

70ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Необхідність створення цієї програми викликана відсутністю державної програми з “Методики навчання української літератури” та необхідністю перебудувати навчальний процес у зв’язку з реформуванням загальноосвітньої школи і впровадженням у сучасних школах інноваційних технологій навчання.

Сучасний стан викладання літератури в середній школі характеризується низкою особливостей, пов’язаних із модернізацією народної освіти. В умовах євроінтеграції України та модернізації освіти впровадження особистісноорієнтованого підходу до навчання роль літератури як фактора формування високої моралі кожної особистості незмірно зростає. За таких умов вирішальне значення має якісна підготовка студентів до викладання української літератури. Система професійної підготовки учителів потребує нового підходу, розробки таких теоретичних і практичних положень, які допомогли б молодому спеціалісту впроваджувати реформу освіти в життя.

Курс „Методики навчання української літератури” охоплює 15 тем, які висвітлюють основні проблеми сучасної школи і методики проведення уроків літератури. Його складовими частинами є теоретичний (лекційний) курс та практичні заняття.Змістом теоретичного курсу є методологічні основи методики, головні теоретичні положення та стислий огляд історії методики. Мета теоретичної частини курсу – навчити студентів використовувати всі найзначніші надбання методики, не дотримуючись, проте, її положень сліпо, а творчо розвиваючи їх; шукати в кожній конкретній ситуації оптимальних форм, методів та прийомів роботи, які дадуть за певних обставин найвищий виховний та навчальний ефект. Завданням курсу є і ознайомлення студентів із передовим досвідом учителів-новаторів, що виявився у вдосконаленні і створенні нових прийомів та методів викладання літератури.

Метою практичних занять є насамперед ознайомлення студентів із практикою школи, шкільними програмами й підручниками. У процесі практичних занять студенти виконують окремі завдання, пов’язані з вихованням і навчанням учнів, відтворюють фрагменти окремих типів уроків, складають календарні та поурочні плани.

Вивчення теоретичної частини курсу методики літератури тісно пов’язується з відвідуванням шкіл, зустрічами з учителями в стінах університету, шефською роботою в школі, ознайомлення студентів із практичним досвідом викладача.

Програма складена на основі змістових модулів ОПП „Бакалавра” за напрямом підготовки 0203. "Гуманітарні науки" за спеціальністю 6.020303 "Філологія. Українська мова та література".Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал