Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університетPdf просмотр
Сторінка12/12
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
ТЕМА 8. ТРУДОВА АДАПТАЦІЯ І ТРУДОВА МОБІЛЬНІСТЬ
Тести 8.1-8.15 мають ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант відповіді.
8.1. Адаптація соціальна –
а) виявляється в ознайомленні зі змістом роботи, у надбанні навичок професійної майстерності, влучності, необхідної для якісного виконання функціональних обов’язків; б) вид взаємодії окремого індивіда чи соціальної групи з навколишнім середовищем, у процесі якої погоджуються вимоги та очікування взаємодіючих сторін з метою співіснування та взаємодії в) є взаємодією працівника з новою трудовою ситуацією, у процесі якої погоджуються вимоги та очікування її учасників.

193
8.2. На якому етапі відбувається ознайомлення адаптанта з соціальним
середовищем:
а) орієнтаційний б) оцінний в) сумісності.
8.3. Трудова адаптація – це
а) двосторонній процес взаємодії між особистістю і новою для неї трудовою ситуацією б) специфічний спосіб поведінки, де суб’єкт сам здійснює нагляд за своїми діями в) це специфічна діяльність, яка направлена на підтримку нормальної поведінки індивіда, групи або суспільства різними засобами соціального впливу.
8.4. Який з видів трудової адаптації полягає в засвоєнні соціально-
психологічних особливостей трудового колективу, його норм, цінностей,
традицій, звичаїв ?
а) професійна адаптація б) соціально-психологічна адаптація в) організаційна адаптація.
8.5. Організаційна адаптація – це :
а) процес засвоєння робітниками видів діяльності у неробочий час спорту, творчості, суспільної діяльності, пов’язаних з фізичним і духовним розвитком людини б) засвоєння особливостей матеріально-побутових умов праці в) вид адаптації через який робітники залучаються до організації суспільної праці, яка виступає способом поєднання їх із засобами виробництва.

194
8.6. Який етап трудової адаптації характеризується оцінкою відповідності
цінностей і цілей робітника з цінностями і цілями організації ?
а) пізнавальний (орієнтаційний б) оцінний в) сумісності.
8.7. Чиє задоволення конкретною трудовою ситуацією одним із суб’єк-
тивних показників адаптованості людини до конкретної трудової ситуації
а) так б) ні.
8.8. До об’єктивних показників трудової адаптації не належать
а) професійна стійкість б) стабільність кількісних і якісних показників праці в) задоволеність працею г) кваліфікаційне зростання д) трудова і творча активність е) відсутність конфліктів з колегами.
8.9. Мінімальний термін, упродовж якого адміністрація впевнюється в
професійній кваліфікації працівника, відповідності його стосовно вимог,
які висуваються, а працівник – відповідно змістовності праці, умові
оплати праці своїм очікуванням – це
а) швидкість адаптації б) професійне самовизначення в) професійний відбір.
8.10. Професійна орієнтація – це
а) процес визначення за допомогою науково-обґрунтованих методів ступеня і можливості формування фізичної, психофізіологічної та соціальної придатності людини для виконання тієї чи іншої роботи

195 б) неодноразовий вибір професії, а перманентний процес самопізнання, формування інтересів, визначення напрямків набуття кваліфікації, який пронизує всі етапи навчальної і трудової діяльності людини в) інтегральна система, яка включає аналіз професії, діагностику якостей особистості, самоаналіз професійних проб, вибір певного виду трудової діяльності чи конкретної професії г) різнобічний опис професій, який дає уявлення проте, що і як має виконувати той чи інший фахівець.
8.11. Професійне самовизначення – це
а) процес визначення за допомогою науково-обгрунтованих методів ступеня і можливості формування фізичної, психофізіологічної та соціальної придатності людини для виконання тієї чи іншої роботи б) інтегральна система, яка містить аналіз професії, діагностику якостей особистості, самоаналіз професійних проб, вибір певного виду трудової діяльності чи конкретної професії в) неодноразовий вибір професії, а перманентний процес самопізнання, формування інтересів, визначення напрямків набуття кваліфікації, який пронизує всі етапи навчальної і трудової діяльності людини.

8.12. Чиє правильним вислів : Проблема вибору професії – це з одного
боку віддзеркалення устремлінь, намагань молоді, з іншого – конкретне
здійснення цих намірів, реалізація особистих планів (реальний вибір
професії)‖?
а) так б) ні.
8.13. Що є метою профвідбору?
а) визначення сукупності особливостей людини, ії здібностей і схильностей, що обумовлюють ефективність певного виду діяльності і задоволеність обраною професією

196 б) добір із загальної кількості претендентів на певний вид професійної діяльності тих осіб, які за своїми особистісними даними максимально придатні до цього в) процес визначення за допомогою науково-обгрунтованих методів ступеня і можливості формування фізичної, психофізіологічної та соціальної придатності людини для виконання тієї чи іншої роботи.
8.14. Як вирозумієте поняття трудова мобільність
а) це перехід до іншої соціальної групи, зміна соціальної структури суспільства б) це зміни у соціальному, професійному, службовому становищі і територіальному положенні людини в) трудова мобільність проявляється у зміні місця роботи, а отже, і місця працівника в системі суспільного поділу праці.
8.15. За змістом трудову мобільність вирізняють
а) групову та індивідуальну б) доцільну і недоцільну в) потенційну і реальну г) професійно-кваліфікаційну, територіальну, галузеву, внутрішньо-орга- нізаційну.
Тести 8.16-8.30 мають ДВА або БІЛЬШЕ ПРАВИЛЬНИХ варіантів
відповідей.

8.16. У процесі соціальної адаптації умовно виділяють такі три етапи
а) оцінний б) первинний в) орієнтаційний г) сумісності д) пізнавальний.

197
8.17. Визначте два етапи профвідбору:
а) складання професіограми – різнобічного опису професій, який дає уявлення проте, що і як має виконувати той чи інший фахівець, за допомогою яких засобів праці, за яких виробничо-технічних умова також вимог, що висуваються до особистих якостей фахівця б) складання карти особистості, яка характеризує людину в соціальному, психологічному, фізіологічному аспектах в) визначення людиною свого місця в системі суспільних відносин, вибір бажаного соціального статусу і шляхів його досягнення, або соціальна орієнтація.
8.18. Управління трудовою адаптацією базується на таких складових
а) адміністративно- управлінському впливі б) самоменеджменті; в) впливі трудового колективу.
8.19. Елементами адміністративно-управлінського впливу на трудову
адаптацію є
а) вимірювання б) регулювання в) контроль за цим процесом г) відтворення робочої сили д) планування кар’єри.
8.20. Форми трудової мобільності класифікують за наступними ознаками
а) за суб’єктом; б) за змістом в) за об’єктом; г) за наявністю д) за волевиявленням.

198
8.21. Які існують типи трудової мобільності
а) соціально-трудові переміщення б) стихійні трудові переміщення в) стихійні трудові переміщення у сфері суспільного виробництва, які пов’язані з загальними потребами зайнятості, наявністю безробіття та ін.; г) разові та перманентні переміщення д) міжрегіональні переміщення переміщення є) внутрішньо регіональні переміщення.
8.22. Суспільна роль трудової мобільності реалізується в функціях
а) економічній б) соціальній в) організаційній г) соціально-психологічній.
8.23. До виробничих чинників трудової адаптації відносяться
а) форми організації праці б) розвиток наставництва в) розмір колектива; г) соціальні норми д) адміністративні рішення.
8.24. Які з перерахованих елементів не належать до видів трудової
адаптації?
а) соціально-психологічна адаптація б) професійна адаптація в) соціальна адаптація г) організаційна адаптація д) соціально-побутова адаптація е) творча адаптація.

199
8.25. До об’єктивних показників трудової адаптації не належать
а) професійна стабільність б) стабільність виконання трудових норм в) задоволеність працею г) кваліфікаційне зростання д) дотримання режиму праці е) відсутність конфліктів з колегами є) задоволеність трудовою ситуацією.

8.26. До суб'єктивних
(особистісних) чинників трудової адаптації належать
а) соціально-демографічні; б) соціально-психологічні; в) соціально-економічні; г) економічні.

8.27. В яких аспектах характеризує людину карта особистості
а) соціальному б) психофізіологічному в) соціально-економічному; г) організаційному.
8.28. Для складання карти особистості використовуються такі методи
а) тестування в) ділова граб) особиста бесіда г) оцінка психолога.
8.29. Професіограма містить такі характеристики професії
а) виробничо-технічна; б) гігієнічна та медична в) соціальна г) педагогічна д) фізіологічна є) організаційна.

200
8.30. Управління трудовими переміщеннями на загальнодержавному рівні
передбачає:
а) розподіл капіталовкладень за галузями б) сприяння запровадженню нових технологій в) професійно-кваліфікаційне просування робітників г) роботу з працевлаштування, перенавчання і переорієнтації населення. ТЕМА 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЯК СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА СПІЛЬНІСТЬ
Тести 9.1-9.15 мають ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант відповіді.

9.1. Трудовий колектив – це
а) сукупність людей, які розрізняються за їх функціями, компетенціями, соціально-демографічною та виробничо-кваліфікаційною структурою, рівнем згуртованості і роз’єднаності цієї сукупності людей б) група людей, діяльність яких свідомо координується заради досягнення спільної мети. в) сукупність людей, які мають спільні соціальні ознаки професію, стаж, вік.
9.2. Технічна підсистема організації – це
а) система, яка виступає в формі об’єднання робітників, які разом реалізують мету організації (виробництво матеріальних або духовних благі діють спільно у відповідності з визначеними правилами та процедурами б) це номінальна, статистична сукупність, яка виокремлюється за такими ознаками як стать, вік, освіта, стаж роботи в) це механізм розподілу прибутку та формування доходів робітника г) це сукупність робочих місць, які висувають визначені вимоги до профілю освіти, спеціальності, кваліфікації робітника.


201
9.3. У чому сутність виховної функції трудового колективу
а) у залученні трудящих у систему суспільного самоуправління, набуття досвіду б) у створенні матеріальних і духовних благ, виробництві товарів та інших суспільних цінностей в) у формуванні у робітників свідомого відношення до праці – високої відповідальності, почуття колективізму і господарського відношення до підприємства, готовності слідувати нормам трудової моралі.
9.4. Залучення трудящих до системи суспільного самоврядування, набуття
досвіду, навичок та інтересу до організаторської роботи є проявом такої
функції трудового колективу
а) виробничо-економічної; б) виховної в) організаційно-управлінської; г) соціального контролю д) задоволення потреб робітників яку виробничій, такі невиробничій сфері.
9.5. Назвіть два загальновизнані соціально-економічні критерії для
виділення різноманітних трудових колективів.
а) основні види суспільної праці та організаційні зв'язки; б) розмір та рівень розвитку в) організаційні зв'язки та форма власності г) форма власності та основні види суспільної праці д) форма власності та стабільність складу.
9.6. За організаційними зв’язками розрізняють такі трудові колективи
а) постійний та змішаний б) колективи, які діють у сфері матеріального і нематеріального виробництва в) первинні, вторинні

202 г) основний, проміжний, первинний д) основний та побічний.
9.7. За рівнем розвитку розрізняють трудові колективи
а) великі, середні, невеликі б) які формуються, які склалися, у стадії реорганізації в) основний колектив, первинний, вторинний. г) основний та побічний д) первинний та вторинний.
9.8. Що собою являє соціальна група
а) це номінальна, статистична сукупність, яка виокремлюється за такими ознаками як стать, вік, освіта, стаж роботи б) це група, яка завжди організаційно оформлена, тобто має керівника, чіткий розподіл функцій в) це сукупність людей які мають якісь спільні соціальні ознаки професію, стаж, вікі ін; г) це група, яка побудована на основі формалізації зв’язків, статусів робітників і норм трудової поведінки.
9.9. Які існують різновиди соціальної структури трудового колективу
а) функціонально-виробнича, національна, суспільно-організаційна, соціально- демографічна, професійно-кваліфікаційна; б) функціонально-виробнича, національна, суспільно-організаційна, соціально- демографічна, соціально-психологічна; в) функціонально-виробнича, національна, соціально-демографічна, соціально- психологічна, професійно-кваліфікаційна.
9.10. У соціальній організації підприємства розрізняють
а) формальну і неформальну організації

203 б) первинну і вторинну організації в) постійну і тимчасову організації г) усі відповіді правильні.
9.11. На якій основі побудована формальна (офіційна) організація ?
а) на основі здійснення і відтворення колективістського, демократичного образу життя б) на основі формалізації зв’язків, статусів робітників і норм трудової поведінки в) на організаційно-управлінський основі, у межах якої передбачається залучення трудящих у систему суспільного самоуправління г) на основі задоволення потреб робітників
9.12. Які типи організацій містить внутрішня структура формальної
організації?
а) лінійну і функціональну організацію б) штабну і матричну організацію в) постійну і тимчасову організацію г) правильно а, б д) правильно б, в.
9.13. Що собою являє позаформальна організація
а) це система неформалізованих трудових взаємовідносин членів колективу, які направлені на рішення організаційних завдань позаформальними способами б) це сукупність вказаних, а також інших соціальних груп які формують в трудовому колективі визначений соціально-психологічний клімат, особливості відношення до праці, стан згуртованості або роз’єднаності, більшої або меншої зацікавленості у досягненні спільної мети виробництва в) це номінальна, статистична сукупність, яка виокремлюється за такими

204 ознаками як стать, вік, освіта, стаж роботи г) це сукупність індивідів, яка реально існує, емпірично фіксується, відрізняється відносною цілісністю і є самодостатнім суб’єктом історичної і соціальної дії, поведінки.
9.14. Що розуміють під соціальною спільністю в соціології
а) це номінальна, статистична сукупність, яка виокремлюється за такими ознаками як стать, вік, освіта, стаж роботи б) це сукупність людей які мають якісь спільні соціальні ознаки професію, стаж, вікі ін. в) це сукупність робочих місць, які висувають визначені вимоги до профілю освіти, спеціальності, кваліфікації робітника г) це сукупність індивідів, яка реально існує, емпірично фіксується, відрізняється відносною цілісністю і є самодостатнім суб’єктом історичної і соціальної дії, поведінки.
9.15. Які два найбільш поширені підкласи виділяють у соціальній
спільності?
а) умовна та реальна спільність б) масова та групова спільність в) первинна та вторинна спільність г) основна та проміжна спільність.

Тести 9.16-9.30 мають ДВА або БІЛЬШЕ ПРАВИЛЬНИХ варіантів
відповідей.
9.16. Які підсистеми об’єднує в собі будь-яка організація
а) соціальну б) соціально-психологічну; в) організаційну

205 г) технічну д) економічну.
9.17. Основними ознаками трудового колективу є
а) розподіл праці по вертикалі та горизонталі б) відповідальність в) сумісність дій г) протилежні цілі та інтереси д) структурна оформленість е) наявність спільної організаційної мети.
9.18. Перелічить функції трудового колективу
а) соціального контролю б) виробничо-економічна; в) виробництва продукції г) організаційно-управлінська; д) задоволення потреб робітника у виробничій і невиробничій сфері е) світоглядно-освітня.
9.19. Трудові колективи класифікують за
а) рівнем розвитку б) за стабільністю складу в) за формою власності г) за легітимністю д) за часом існування е) за продуктивністю праці є) за організаційними зв’язками; ж) за розміром.

206
9.20. Які з перелічених трудових колективів належать до матеріальної
сфери?
а) трудові колективи закладів торгівлі б) промислові колективи в) колективи закладів охорони здоров’я; г) сільськогосподарські колективи.

9.21. Перерахуйте основні типи структур трудового колективу.
а) функціональна структура б) виробнича структура в) професійно-кваліфікаційна структура г) соціально-культурна структура д) соціально-демографічна структура е) соціально-психологічна структура є) соціальна структура.
9.22. Соціальна організація підприємства характеризується такими основ-
ними ознаками
а) наявністю позаформальних структур б) наявністю єдиної мети в) існуванням систем влади,управління; г) розподілом функцій між групами працівників д) наявністю системи оплати праці.
9.23. Які системи поєднує формальна організація трудового колективу
а) система неформалізованих трудових взаємовідносин членів колективу, які направлені на рішення організаційних завдань позаформальними способами б) система розподілу функцій між цільовими групами та окремими робітниками з метою виключення їх дублювання

207 в) система соціальних позицій індивідів – посад, які визначають обсяг і міру відповідальності у прийнятті рішень нарізних рівнях управління г) система сполучення елементів та функцій позаформальної організації з формальною в єдиній системі управління трудовим колективом д) сукупність різних регуляторів, які нормують та планують діяльність трудової організації, необхідні для регламентації трудової поведінки, забезпечення чіткої координації взаємодій робітників е) систему комунікацій, які утворюють канали організаційних зв’язків.

9.24. Які основні причини появи позаформальних організацій
а) ліберальна система управління формальною організацією б) функціональна недостатність формальної організації в) соціальна інтеграція членів організації у її рамках г) відсутність організаційної культури д) розбіжність функцій та особистості робітника.
9.25. Ознаками позаформальної трудової організації є
а) службовий зміст направлень діяльності незалежно від ступеня збігу з цілями формальної організації б) спонтанність, незапланованість виникнення в) поєднання робітників із засобами і цілями тих або інших видів трудової діяльності г) паралельність існування і функціонування з формальною трудовою організацією д) надання трудової організації цілісності, яка дозволяє її функціонувати як єдиному організму.
9.26. Позитивний вплив позаформальної організації виявляється у
а) наданні цілісності трудовій організації

208 б) приведенні у полагоджений стан формальної організації за рахунок компенсації її огріхів в) направленості на підвищення продуктивності праці за рахунок свідомого обмеження різноманітності в організації г) зручності для проектування та управління д) створенні умов для більш повної творчої самореалізації членів трудового колективу.
9.27. Назвіть недоліки формальної організації
а) виникає спонтанно та незаплановано; б) протидіє ефективному функціонуванню трудової організації в) не в змозі охопити всю різноманітність відносин, які обумовлені участю у виробничому процесі різних соціальних груп та індивідів г) при надмірному розвитку перетворюється на бюрократичну систему д) незручна для проектування і управління.
9.28. Для управління позаформальними трудовими організаціями
рекомендовані такі соціальні технології
а) часткова формалізація б) повна ліквідація поза формальної організації в) сполучення елементів та функцій позаформальної організації з формальною в єдиній системі управління трудовим колективом г) витіснення позаформальних зв’язків шляхом ліквідації причин їх виникнення д) вдосконалення соціального контролю.
9.29. Які риси пов’язують із поняттям соціальна спільність
а) територія б) протиріччя в) соціальна взаємодія

209 г) ефективність д) наявність міцних зв’язків між індивідами.

9.30. Багаторівневість соціальних інтересів породжує такі специфічні
соціальні проблеми трудових колективів
а) соціальну неоднорідність б) соціальні конфлікти в) соціальну конкуренцію г) руйнування соціального партнерства д) нерівноцінні можливості статусного руху. ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ПРАЦІ В ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВАХ
Тести 10.1-10.15 мають ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант відповіді.

10.1. Соціологічні дослідження – це
а) документи адміністрації, матеріали зборів, засідань, інші формалізовані джерела б) аналіз соціальних явищ та процесів за допомогою спеціальних методів, що дозволяє систематизувати факти про процеси, відносини, взаємодії, взаємозалежностях між суб’єктами соціальних відносин та робити обґрунтовані висновки та рекомендації в) загальні принципи пізнання суспільства г) метод збору інформації про характер та специфіку проявів соціально- трудової діяльності в зв’язку з дією факторів, що задані та керуються.
10.2. Які функції виконують соціологічні дослідження
а) інформаційно – дослідну, пропагандистську, виробничо-економічну;

210 б) соціального контролю, організаційно-управлінську, задоволення потреб робітників, інформаційно – дослідну в) методичну, організаційно – впроваджувальну (прикладну, інформаційно – дослідну, соціального контролю г) інформаційно – дослідну, організаційно – впроваджувальну (прикладну, пропагандистську, методичну.
10.3. Дослідницька функція емпіричного дослідження полягає
а) в оволодінні новими знаннями про стан та тенденції соціальних процесів у трудових коллективах; б) в розробці за результатами проведеного аналізу методичних рекомендацій, інструкцій, заходів, а також у наданні інформації зацікавленим особам в) утому, що вона спрямована на створення обширної бази соціальної інформації та постійне її відновлення та доповнення гу розробці пропозицій та рекомендацій керівництву організації щодо вирішення або профілактики наявних соціальних проблем.
10.4. Яка функція соціологічних досліджень спрямована на створення
обширної бази соціальної інформації та постійне її відновлення та
доповнення?
а) інформаційно-дослідна; в) методична б) пропагандистська г) організаційно-впроваджувальна.
10.5. Яка функція соціологічних досліджень полягає у розповсюдженні
основ соціологічного знання, особливо серед управлінського персоналу
а) інформаційно-дослідна; б) пропагандистська в) методична г) організаційно-впроваджувальна.

211
10.6. Що є метою емпіричного дослідження
а) розробка пропозицій та рекомендацій керівництву організації щодо вирішення або профілактики наявних соціальних проблем б) розповсюдження основ соціологічного знання, особливо серед управлінського персоналу в) виявлення та узагальнення соціальних фактів у сфері праці, виявлення тенденцій та динаміки певних явищ та соціальних процесів г) вивчення та використання наявних методів проведення соціологічних досліджень та розробка нових методів, більш прогресивних.
10.7. Що розуміють підпрограмою соціального дослідження ?
а) документ, де відображені методологія та методи дослідження, визначаються проблема, мета та завдання дослідження, його предмет та об’єкт, висуваються вихідні гіпотези, проводиться логічний аналіз предмету дослідження, уточнення основних теоретичних понять, складається організаційно – технічний план робіт. б) строго визначену послідовність дій, які призначені для збирання або обробки соціологічної інформації в) систему принципів та способів побудови теоретичної і практичної діяльності, це загальна стратегія наукового пошуку, яка дозволяє визначити найбільш загальні підходи до вивчення об’єкту; г) встановлення порядку кількісного виміру показників одиниць рахунку, коефіцієнтів, індексів, шкал (коефіцієнт плинності кадрів, індекс згуртованості групи, індекс ціннісно – орієнтаційної єдності групи та ін.)
10.8. Об’єктом дослідження є
а) розробка нової методики дослідження б) аналіз документів в) отримання нового теоретичного знання г) носій проблемної ситуації.

212
10.9. Операціоналізація понять – це
а) виявлення основних ознак об’єкта дослідження, які можна виміряти і встановлення показників, що можуть бути кількісно визначені. б) встановлення порядку кількісного виміру показників одиниць рахунку, коефіцієнтів, індексів, шкал в) уточнення, тлумачення понять г) описання їх у вигляді системи чинників, що впливають на їх стан д) обґрунтоване припущення про характер зв'язку між соціальними явищами і процессами, що вивчаються.

10.10. Якою має бути вибіркова сукупність, якщо генеральна сукупність
складає 5000 осіб
а) 222 особи б) 370 осіб в) 1000 осіб г) 2500 осіб.
10.11. Строго визначена послідовність дій, які призначені для збирання або
обробки соціологічної інформації, називається
а) гіпотезою б) методом в) процедурою г) експериментом л) спостереженням.

10.12. ―................................... – це система принципів і способів побудови
теоретичної і практичної діяльності, це загальна стратегія наукового
пошуку, яка дозволяє визначити найбільш загальні підходи до вивчення
об’єкта‖
а) метод соціологічного дослідження

213 б) метод збирання соціологічної інформації в) методологія соціологічного дослідження г) методика дослідження.
10.13. Сукупність окремих методів дослідження, які застосовуються для
окремої ситуації, називають.
а) методом соціологічного дослідження б) методом збирання соціологічної інформації в) методологією соціологічного дослідження г) методикою дослідження.

10.14. Які гіпотези дають припущення про причини і наслідки взаємо-
залежностей у визначених соціальних процесах та явищах
а) інформаційні б) пояснювальні в) експериментальні г) проблемні д) описувальні.
10.15. Інтерпретація понять належить до
а) процедурної частини соціологічного дослідження б) вступної частини соціологічного дослідження в) методологічної частини соціологічного дослідження г) заключної частини соціологічного дослідження.

Тести 10.16-10.30 мають ДВА або БІЛЬШЕ ПРАВИЛЬНИХ варіантів
відповідей.
10.16. Результати соціологічних досліджень можуть бути
а) теоретичними,

214 б) дослідницькими в) емпіричними г) методичними д) інформаційними.
10.17. Які функції виконують емпіричні дослідження
а) виробничо-економічну; б) задоволення потреб робітників в) дослідницьку г) організаційно-впроваджувальну (прикладну д) організаційно-управлінську.

10.18. Об’єкт дослідження повинен відповідати таким вимогам
а) бути чітко визначеним б) мати функціональну визначеність ; вбути обмеженим у часовому вимірі ; г) бути доступними до перевірки д) бути кількісно визначеним ;
10.19. Теоретична інтерпретація понять вміщує
а) системний аналіз об’єкта дослідження б) виділення головних, опорних понять в) розкриття понять через поняття меншого ступеня узагальнення г) виявлення основних ознак об’єкта, які можна виміряти д) встановлення взаємозв’язку між поняттями, виявлення їх несуперечності.
10.20. До методів збирання соціологічної інформації належать
а) соціальній експеримент б) визначення проблеми в) спостереження

215 г) соціометричні методи д) формулювання проблемної ситуації е) збирання пліток ж) аналіз документів з) опитування, у вигляді анкетування або інтерв’ю.
10.21.Методи обробки соціологічної інформації поділяються на
а) математико-аналітичні; б) прогностичні в) статистичні г) теоретичні д) емпіричні е) економіко-математичні; є) графічні.
10.22. Оволодіння методом проведення соціологічного дослідження
передбачає:
а) здатність орієнтуватися у предметно-нормативному змісті методу б) набуття досвіду проведення соціологічного дослідження даним методом в) оволодіння відповідними процедурами методу г) вміння правильно застосовувати методу вирішенні поставленої задачі й оцінити результат такого використання д) вміння застосовувати метод з найменшими витратами.
10.23. Які методи використовують для аналізу документів
а) емпіричний б) теоретичний в) традиційний г) кількісно-якісний (контент-аналіз); д) соціометричний.

216
10.24. Визначте основні вимоги до складання анкета) чітке та однозначне формулювання питань б) мінімально необхідна кількість питань в) надання респондентам можливості дати власний варіант відповіді г) розміщення питань за схемою прості, складні, прості. д) надання питанням привабливої для респондентів форми е) уникання питань особистого характеру.
10.25. На які частини поділяється соціологічне дослідження
а) процедурну г) заключну б) вступну д) операційну. в) методологічну
10.26. До процедурної частини соціологічного дослідження належать
а) формулювання гіпотез б) добір методів дослідження в) інтерпретація понять г) складання плану дослідження д) визначення методів обробки статистичної інформації.
10.27. На які великі групи поділяються гіпотези
а) інформаційні б) пояснювальні в) експериментальні г) проблемні д) описувальні.
10.28. Висунуті гіпотези повинні відповідати таким вимогам
а) відповідати вихідним методологічним принципам діалектичного матеріалізму й прикладної соціології

217 б) мати наукову новизну в) враховувати наукові положення та висновки, вірогідність яких підтверджена встановленими фактами г) бути доступними до перевірки д) не мати внутрішніх протиріч е) відповідати чинному законодавству.
10.29. Які проблеми у трудових колективах складають змістовний аспект
соціологічних досліджень
а) демократизація життєдіяльності трудового колективу б) дослідження соціально-економічних механізмів зміну ставленні до форм власності на засоби праці в) визначення відповідності працівників їх посадам г) проблеми соціальної та професійної орієнтації та адаптації в нових виробничіх умовах д) виявлення зміну ставленні до праці, мотивації трудової діяльності, ціннісних орієнтацій працівників е) дослідження дієвості механізмів, формі методів стимулювання працівників є) аналіз ефективності формі методів соціального контролю за трудовою поведінкою працівників. ж) рівень обізнаності робітників у сфері трудового законодавства.
10.30. В організаційно-технічному плані дослідження визначаються
а) етапи та терміни проведення робіт б) вибіркова сукупність в) форми подання результатів на кожному з етапів г) форми контролю заведенням робіт д) інструментарій дослідження е) кошторис та джерела фінансування.

218
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальне завдання № 1
з теми “Соціологія праці як наука

Студент повинен знати
- предмет соціології праці, мету і завдання дисципліни у розбудові українського суспільства
- рівні формування соціологічних знань
- сутність основних категорій соціології праці.

Студент повинен уміти:
- визначити характер основних соціальних процесів у сфері праці
- виокремити соціальне в суспільних процесах.

Завдання для самостійної роботи:
1.1 Скласти схему відмінностей предметів різних дисциплін про працю від предмету соціології праці.
1.2 Виконати реферат на одну з тем Методи науки Соціологія праці. Функції соціології праці. Соціологія праці як галузь загальної соціології. Система категорій соціології праці.

219
Індивідуальне завдання № 2
з теми “Історія становлення соціологічного знання про працю”


Студент повинен знати
- сутність основних теорій ”тейлоризму”, людських стосунків, збагачення праці, провідної мотивації.
- напрями розвитку вітчизняної соціологічної думки про працю.
- сучасний етап розвитку соціології праці в Україні.

Студент повинен уміти:
- визначати актуальні напрями розвитку сучасної соціологічної думки про працю.

Завдання для самостійної роботи:
2.1 Виконати реферат на одну з тем Основні здобутки соціологічної думки про працю до середньовіччя. Розвиток соціологічної думки про працю у період середньовіччя (XII-XVIIв.в.) Класичний період розвитку соціологічної думки про працю. Соціальні теорії Вебера М. Основні теорії індустріальної соціології. Теорія соціометрії Джекоба Моріно.
220
Індивідуальне завдання № 3
з теми
“Праця як вид соціальної діяльності. Ставлення до праці

Студент повинен знати
- види соціальної діяльності, основні форми вияву праці
- чинники ставлення до праці
- показники ставлення до праці
- сутність відчуження до праці й шляхи його подолання.

Студент повинен уміти:
- визначити типи працівника залежно від ставлення до праці
- розробити систему показників, які характеризують ставлення до праці
- виявити типи відчуження
- сформулювати шляхи подолання відчуження.

Завдання для самостійної роботи:
3.1.
Виконати реферат на одну з тем Роль праці у життєдіяльності людини і суспільства. Закон відповідності характеру і змісту праці. Соціальна сутність праці. Класифікація чинників ставлення до праці. Теорія відчуження праці.
3.2. Розробити систему соціальних індикаторів, для характеристики
- сам організованої-регламентованої праці
- управлінської-виконавської праці
- добровільної- примусової праці.


221
Індивідуальне завдання № 4
з теми
“Трудова поведінка і механізм її формування

Студент повинен знати
- сутність та відмінності трудової поведінки і трудової діяльності
- форми трудової поведінки
- проблеми формування соціально-бажаної трудової поведінки
- роль потребу формуванні трудової поведінки цінності і ціннісні орієнтації в трудовій діяльності.

Студент повинен уміти:
- визначити елементи вербальної та реальної трудової поведінки
- визначити структуру елементів різних моделей економічної поведінки
- аналізувати чинники впливу на трудову поведінку.
Завдання для самостійної роботи:
4.1.
Виконати реферат на одну з тем
- форми трудової поведінки.
- моделі економічної поведінки людей
- механізм формування трудової поведінки. Розробити систему груп чинників задоволеності навчанням (навчальним процесом, студентським самоуправлінням тощо. Побудуйте питання щодо вивчення стану задоволеності з будь-якої групи визначених вами чинників за ранговою шкалою.222
Індивідуальне завдання № 5
з теми
“Соціальні аспекти мотивації і стимулювання праці

Студент повинен знати
-
Сутність основних теорій мотивації. Спонукальні сили трудової поведінки. Мотиви і диспозиції особистості врегулюванні трудової поведінки. Методи і види стимулювання праці. Стратегії стимулювання праці

Студент повинен уміти:
- визначити структуру компонентів трудової мотивації
- відокремити мотиви егоїстичні та альтруїстські мотиви-спонукання і мотиви-судження;
- розрізняти типи працівників за домінуючими мотивами їх поведінки
- розрізняти мотиви і стимули спонукання до праці
- визначити основні стратегії стимулювання праці у період формування ринкових умов.

Завдання для самостійної роботи:
5.1.
Виконати реферат на одну з тем Функції і принципи ефективного стимулювання. Принципи та умови забезпечення соціальної ефективності стимулювання праці. Поняття мотиваційного ядра, чинники формування його структури.
5.2. Провести аналіз цінності отримання вищої освітив своїй академічній групі або на предмет визначення методів мотивації успішного навчання.

223
Індивідуальне завдання № 6
з теми
“Соціальний контроль у сфері праці

Студент повинен знати
- значення соціального контролю у сфері праці
- сутність і роль санкцій у впливі на трудову поведінку
- суб’єкти соціального контролю і їх роль у впливі на трудову поведінку
- етапи формування і функції громадської думки в соціальному контролі
- роль соціальних норму оцінці поведінки працівника.

Студент повинен уміти:
- визначити функції соціального контролю
- визначити критерії і види соціального контролю
- проаналізувати роль соціальних норму формуванні трудової поведінки
- надати оцінку звичаям та обрядам у трудовому та особистому житті людини, її побуті.

Завдання для самостійної роботи:
6.1. Виконати реферат на одну з тем Сутність, суб’єкти і види соціального контролю. Соціальні санкції, їх види, принципи застосування. Роль соціальних норму формуванні трудової поведінки працівників.
6.2. Провести аналіз звичаїв та обрядів, що мають місце у вашій академічній групі, факультеті, університеті. Надати їх оцінку у формуванні навчальної побутової поведінки студентів.224
Індивідуальне завдання № 7
з теми
“Професійне самовизначення і трудова мобільність

Студент повинен знати
- сутність трудової мобільності та її основні функції
- основні види і форми трудової мобільності
- сутність профорієнтації та її вплив на трудову діяльність
- сутність трудової адаптації, її чинники і критерії.

Студент повинен уміти:
- визначити напрямки впливу НТП на переміщення працівників
- навести структуру чинників трудової мобільності
- проаналізувати характерні риси різних типів трудової мобільності
- визначити показники плинності, стабільності й усталеності колективу
- визначити види, показники і не відсутність трудової адаптації.
Завдання для самостійної роботи:
7.1. Виконати реферат на одну з тем Соціальні переміщення під впливом НТП. Професійна орієнтація, її сутність і структура. Трудова адаптація, види, чинники та критерії. Трудова мобільність і кар’єра.
7.2. Провести аналіз чинників вибору професії студентами академічної групи.

225
Індивідуальне завдання № 8
з теми
“Трудовий колектив як соціальна організація і
соціальна спільність

Студент повинен знати
- суттєві ознаки і типи структур трудових колективів
- функції трудових колективів
- системи формальної організації, її внутрішню структуру
- причини виникнення позаформальної організації, її ознаки
- соціальні технології управління позаформальними організаціями
- соціальну структуру трудової організації.
Студент повинен уміти:
- визначити основні функції трудового колективу
- визначити основні структурні елементи соціальної структури трудового колективу та знати принципи її ефективної побудови
- визначити соціальні проблеми трудових колективів.
Завдання для самостійної роботи:
8.1.
Виконати реферат на одну з тем Роль профсоюзної організації в соціальному управлінні трудовим колективом. Функціональна роль малих трудових колективів. Класифікація трудових колективів. Функції трудових колективів. Провести аналіз щодо наявності малих групу вашій академічній групі, яка обрана для аналізу.

226
Індивідуальне завдання № 9
з теми
“Організація соціологічних досліджень проблем
праці в трудових колективах

Студент повинен знати
- завдання і структуру служби соціального розвитку (соціологічної служби) підприємства
- проблеми праці в трудових колективах
- методологію і методику соціологічного дослідження

Студент повинен уміти:
- охарактеризувати методи і процедури соціологічного дослідження
- розробити програму соціологічного дослідження за запропонованою кафедрою темою.

Завдання для самостійної роботи:
За вибраною темою розробити програму соціологічного дослідження за такими розділами Проблема і об’єкт дослідження. Мета і завдання дослідження. Інтерпретація основних понять. Попередній системний аналіз об’єкта дослідження. Висунення робочих гіпотез. Вибір основних процедур збирання аналізу первісних даних.

227
Теми для індивідуального соціологічного дослідження

1.
Вплив форм проведення вільного часу на навчальну діяльність студентів. Чинники стабільності молодої сім’ї. Зміни професійної орієнтації студентів зароки навчання в університеті. Ефективність форм контролю студентів. Стиль життя сучасного студента. Конфлікти та їх чинники в середовищі студентів. Чинники формування споживацького попиту на послуги туріндустрії в Україні. Організація відпочинку студентів. Студентське самоврядування стан та напрямки розвитку.
10.
Якість вільного часу студентів.
11.
Про природу та причини запізнень на заняття у студентському середовищі.
12.
Життєві цінності сучасного студента.
13.
Субкультура студентської молоді.
14.
Ступінь розповсюдження шкідливих звичок серед студентської молоді.
15.
Сексуальна меншість у суспільстві.
16.
Насильство всім ї поширення та попередження.
17.
Чинники вибору професії.
18.
Ставлення студентів до культурно-масових заходів в університеті.
19.
Феномен працюючого студента. Студент може обрати й іншу тему, яка відповідає його науковим інтересам, після узгодження її з кафедрою.

228
Індивідуальне завдання № 10
з теми
“Методи збирання, обробки та аналізу соціологічної інформації
Студент повинен знати
- методи соціологічного дослідження, їх характеристику, умови використання
- методи обробки та аналізу соціологічної інформації.

Студент повинен уміти:
- застосовувати різні методи збору соціологічної інформацію
- скласти звіт з отриманих результатів дослідження, навести свої пропозиції та рекомендації щодо використання отриманих результатів.

Завдання для самостійної роботи:
10.1. За розробленими програмами та інструментарієм для анкетування
провести опитування студентів за обраною темою дослідження.
10.2. Обробити отриману первісну соціологічну інформацію.
10.3. Навести отримані результати, зробити висновки і надати рекомендації.229
Орієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни

ТЕМА 1. Соціологія праці як наука
1. Функції, мета та завдання соціології праці.
2. Соціологія праці як спеціальна соціологічна наука.
3. Поняття об’єкту соціології праці, предмету, цілей та завдання.
4. Система категорій соціології праці.
5. Трудові відносини як складова виробничих та соціальних відносин.
6. Соціальні взаємодії та роль спілкування у сфері праці.
7. Соціальні процеси у сфері праці, їх види, сутність, приклади.
ТЕМА 2. Історія становлення соціологічного знання про працю
8. Основні етапи розвитку соціології праці.
9. Характеристика класичного періоду розвитку соціологічної думки про працю.
10. Формування соціологічної думки про працю в індустріальний період.
ТЕМА 3. Праця як вид соціальної діяльності. Ставлення до праці
11. Сукупність соціальних характеристик праці. Соціалізація особистості.
12. Зміст праці, його роль у формуванні соціальної структури суспільства.
13. Характер праці, його роль у формуванні соціальної структури суспільства.
14. Основний закон соціології праці.
15. Система елементів ставлення до праці.
16. Чинники ставлення до праці.
17. Задоволеність працею, її індикатори.

230
ТЕМА 4. Трудова поведінка її форми і види
18. Трудова поведінка як різновид соціальної поведінки, її взаємозв’язок із трудовою діяльністю.
19. Формування ринкового типу трудової поведінки.
20. Типологізація трудової поведінки за формами. Розкрити сутність цільових, інноваційних, адаптаційнно-пристосовницьких, церемоніально-субордина- ційних, характерологічних, деструктивних форм трудової поведінки.
ТЕМА 5. Соціальні аспекти мотивації праці
21. Потреби як детермінанти трудової поведінки.
22. Співвідношення споживацтва та розумних потреб як показник якості життя.
23. Ціннісні орієнтації як регулятор поведінки працівника.
24. Цінності та ціннісні орієнтації, їх взаємозв’язок.
25. Мотиви трудової поведінки та їх класифікація.
26. Мотиваційне ядро та його структура.

ТЕМА 6. Стимулювання праці
27. Соціологічна сутність стимулювання праці.
28. Класифікація видів матеріального та нематеріального стимулювання.
29. Функції стимулювання праці.

ТЕМА 7. Соціальний контроль у сфері праці
30. Поняття соціального контролю, його функції.
31. Адміністративний вид соціального контролю.
32. Взаємоконтроль як вид соціального контролю.
33. Самоконтроль як вид соціального контролю.
34. Якому виду соціального контролю слід віддавати перевагу.

231 35. Типи соціального контролю, їх характеристика.
36. Санкції в соціальному контролі.

ТЕМА 8. Трудова адаптація і трудова мобільність
37. Поняття трудової адаптації та її види.
38. Передумови трудової адаптації.
39. Етапи, швидкість та показники адаптованості працівника.
40. Управління трудовою адаптацією.
41. Трудова мобільність як соціальний процес.

ТЕМА 9. Трудовий колектив як соціальна організація
42. Поняття трудового колективу та його функції. Трудовий колектив як соціальна організація відмінності трудового колективу від виробничого ознаки трудового колективу.
43. Позаформальна організація в трудовому колективі. Поняття формальної та позаформальної організації, причини виникнення останньої і ознаки поза формальної організації позитивна і негативна роль позаформальної організації основні напрями управління позаформальними організаціями.
44. Формальна організація трудового колективу. Поняття формальної організації, елементи її структури, переваги та недоліки формальної організації у виконанні завдань, що стоять перед трудовим колективом.
45. Соціальна структура трудового колективу. Поняття соціальної структури трудового колективу соціальної, реальної та умовної групи розкрити елементи соціальної структури навести приклади, як соціальна структура може впливати на результативність праці завдання спеціаліста з управління персоналом в управлінні соціальною структурою.

232
ТЕМА 10. Організація соціологічних досліджень проблем праці в трудових
колективах
46. Сутність та функції соціологічного дослідження.
47. Методологія та методика соціологічного дослідження.
48. Програма соціологічного дослідження, її структурні елементи.
49. Характеристика шкал вимірювання. Типи шкалу соціологічному дослідженні.
50. Вимоги до побудови опитувальника. Перелічити та обґрунтувати вимоги до побудови запитань в анкеті.
51. Анкета для соціологічного дослідження, її побудова. Структура анкети розкрити поняття основних, фільтраційних, контрольних питань, навести приклади. Поняття закритих та відкритих питань анкети, особливості їх побудови.
52. Аналіз документів як метод збирання соціологічної інформації.
53. Опитування як метод збирання первинної соціологічної інформації. Поняття та призначення опитування його види. Анкетування, його переваги.
54. Спостереження, його види. Сутність і призначення метода спостереження його недоліки, види спостереження.
55. Власна програма соціологічного дослідження.

233
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Адамчук ВВ, Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда
Учебник для вузов. -М.:ЮНИТИ, 1999.
2. Антончук Д. До питання впливу трудової мотивації на економічний розвиток держави // Україна аспекти праці. – 2002. – №2.
3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М, Политика, 1992.
4. Афонин АС. Основы мотивации труда организационно-экономические аспекты: Учебное пособие. К МЗУУП, 1994.
5. Барвінський А. О. Соціологія. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. – К Центр навчальної літератури , 2005.
6. Бородатий В. П, Крижко І. Д, Ягодзінський АЙ. Управління персоналом
Навч. посібник. – К ІЗМН, 1997.
7. Верховин ВИ. Социальная регуляция трудового поведения в производственной организации. М, 1991.
8. Генкин Б. М. Экономика и социология труда Учебник для вузов. – М
НОРМА-ИНФРА М, 1999.
9. Городяненко В. Г. Социологический практикум Учебно-методическое пособие. – К Издательский центр «Академия», 1999.
10. Дворецька Г. В. Соціологія праці Навч. посібник. – К КНЕУ, 2001.
11. Дикарева А.А., Мирская МИ. Социология труда Учебн. Пособие – М
Высш. шк., 1989.
12. Дорошенко Л. С. Управление трудовыми ресурсами. – К МАУП, 1997.
13. Ильченко Е. Мотивация персонала. Практика внедрения мотивационной схемы // Управление персоналом. – 2004. – №13.
14. История социологии. Учебное пособие. – Минск, 1993.
15. Как провести социологическое исследование. / Под ред. М. К. Горшкова,
Ф.Э. Шереги.-М.: Политиздат, 1990.
16. Киркаль З. П. – Соціологія праці. – К Думка, 1997.

234 17. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – Навч. посібник. – К КНЕУ, 1998.
18. Кравченко А. И. Социология: Справ. пособие. – М Моск. лицей, 1996.
19. Лукашевич Н. П. Социология карьеры. – Х.
20. Лукашевич Н. П. Социология труда Учебн. пособие. – К МАУП, 2001 21. Лукашевич Н.П. Соціологія праці Підручник. – К Либідь, 2004.
22. Лукашевич М. П, Альшевська НЮ. Ділова кар′єра в банку шляхи ефективного управління. – К, 1998.
23. Лукашевич М. П, Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії
Навч. посібник. – К, 1999.
24. Луканьов І.В. Соціологія праці і трудові колективи. – Харків УХДУ,1998.
25. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження курс лекцій. – К Наукова думка, 1996.
26. Полторак В. А. Социология труда Справ. – Днепропетровск.: Арт-Пресс,
1997.
27. Полторак В. А. Социология труда и управления: Конспект курса лекций. –
Днепропетровск: Арт-Пресс, 1997.
28. Ромашов О.В. Социология труда Учеб. пособие. – М Гардарики, 1999.
29. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. – Л, 1979.
30. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики: Учебн. пособие. – М,
1996.
31. Ядов В. А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. Самара Изд-во Самарский унт, 1995.
32. Рофе А. И, Жуков А. Л. Теоретические основы экономики и социологии труда. – М «МИК», 1999.
33. Экономика и социология труда. // Под. ред. Сербиновского Б. Ю. и
Чуланова В. А. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.Document Outline

  • Титульні сторінки Навчально методичний посібник Соціологія праці
  • Навчально методичний посібник з дисципліниСоціологія праці


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал