Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університетPdf просмотр
Сторінка11/12
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
2.18. Якими теоріями представлені соціологічні знання про працю у
класичний період
а) механістичними теоріями б) психологічними теоріями в) соціально-екологічними теоріями г) біологічними теоріями д) теорією ієрархії потреб.
2.19. Доктрина на гармонії Г. Форда передбачає такі принципи
а) виробництво породжує попит б) попит підтримує виробництво в) попит породжує виробництво г) науково-технічний прогрес-важливий стимул споживання.
2.20. Які завдання передбачає теорія соціометрії Джекоба Морено
а) вивчення причин конфліктів б) вивчення характеру взаємовідносин у групах в) сприяння перебудові груп г) сприяння перебудові суспільства в цілому.
2.21. Класичний період пов'язаний з іменами таких вчених яка) Еміль Дюркгейм; б) Огюст Конт; в) Арістотель; г) Адам Сміт д) Макс Вебер.

2.22. До представників психологічної соціології відносяться
а) Джон Мілль; б) Зігмунд Фрейд;

152 в) Еміль Дюркгейм; г) Карл Маркс д) Макс Вебер.
2.23. Оберіть необхідні варіанти відповідей та розставте їх у правильній
послідовності. Емпіризм – це
а) який притаманний даному суспільству б) і вважає, що зміст знання можна подати як опис цього досвіду в) процес становлення особистості г) який визнає практичний досвід єдиним джерелом знань д) напрям теорії пізнання
2.24. Предметом індустріальної соціології є індустріальні відносини,
тобто:
а) ставлення до засобів виробництва б) способи отримання і величина особистих доходів в) умови і стимули промислової діяльності г) організація виробництва д) економіка і технологія праці е) трудова адаптація є) згуртованість трудового колективу ж) природа трудових кнфліктів.
2.25. Прихильниками примушення робітників до праці були
а) О. Конт; б) Ф. Тейлор в) Г. Спенсер; г) Г Форд д) Е. Мейо; е) М. Вебер

153 є) Д. Макгрегор; ж) Ф. Херцберг.
2.26. Перелічіть основні наукові принципи управління, які сформував
Ф. Тейлора) створення наукового фундамента, який замінює старі, суто практичні методи роботи наукове дослідження кожного окремого виду трудової діяльності б) надання змоги робітникові самому контролювати процес своєї праці в) співробітництво адміністрації з робітниками у практичному впровадженні
НОП; г) рівномірний, справедливий розподіл обов'язків (відповідальності) між робітниками і менеджером д) створення можливостей для розвитку почуття, що результат праці залежить від загальних зусиль е) відбір робочих і менеджерів на основі наукових критеріїв, їх профвідбір і профнавчання; є) вивчення умов для створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.
2.27. Що є характерним для доктрини людських стосунків Елтона Мейо?
а) єдність групи б) ретельний відбір робітників в) співвідносини з керівником г) рівномірний розподіл праці д) сприятлива атмосфера на робочому місті е) задоволеність робітника своєю працею.
2.28. За теорією ієрархії потреб Абрахама Маслоу до базисних потреб
належать:
а) їжа

154 бодяг в) тепло г) безпека д) позитивна самооцінка е) добробут.
2.29. Перелічіть загальні принципи адміністрування, які сформулював
Файоль:
а) розподіл праці б) кооперація праці в) авторитет керівника г) дисципліна д) орієнтація на кінцеві результати є) єдність розпорядництва; ж) мотивація праці з) підкорення приватного інтересу загальному і) принцип винагороди к) принцип примусу л) принцип інтерпретації.
ТЕМА 3. ПРАЦЯ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ
Тести 3.1-.3.15 мають ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант відповіді.

3.1. Соціалізація особистості - це
а) процес становлення особистості, навчання і засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, які властиві даному суспільству, соціальному суспільству, групі

155 б) реалізація певного трудового потенціалу працівника під впливом усвідомлення потребі зацікавленості, яка при цьому сформувалась в) внутрішнє емоційне сприйняття працівником змісту виконуваної роботи, пов’язані з цим його переймання і внутрішній стан, рівень задоволеності умовами праці.
3.2. Зміст праці - це
а) соціально-економічний спосіб поєднання працівника із засобами виробництва, спосіб включення індівідуальної праці до суспільної б) сукупність трудових функцій, які відображають взаємодію людини і знарядь праці у процесі праці, а також співвідношення і взаємозв’язок цих функцій в) соціально-економічна природа трудового процесу, суспільна форма його організації, спосіб взаємодії людей у процесі праці.
3.3. У соціології праці розрізняють задоволеність працею
а) загальну і часткову б) первинну і вторинну в) реальну і вербальну
3.4. Чи забезпечують об’єктивні показники ставлення до праці (результати
трудової діяльності, рівень відповідальності, сумлінності, ініціативності та
дисциплінованості працівників) повну характеристику ставлення до
праці?
а) так б) ні.
3.5. Які з соціальних характеристик праці відображають зміни її (праці)
змісту і характеру з переходом від одного типу суспільства до іншого
а) рівневості; б) суб’єктоцентризму; в) динамічності

156 г) цілеспрямованості д) структурної впорядкованості.
3.6. Характер праці залежить від
а) структури і різноманітності виконуваних функцій б) ступеня розумової напруги в) відносин привласнення і розподілу продуктів праці.
3.7. Задоволеність працею - це
а) комплекс цілеспрямованих індивідуальних та групових дій, які визначають направленість та інтенсивність реалізації людського фактора в процесі трудової діяльності б) оптимальний баланс між витратами індивіда та їх компенсацією в) стан збалансованості вимог, пред’явлених робітниками до змісту та умов праці, а також суб’єктивної оцінки до можливості реалізації запитів.
3.8. Основним законом соціології праці є
а) закон систематичної атестації робочих місць та робітників, поліпшення умов праці, а також науково-обґрунтованої кадрової політики держави б) у процесі функціонування нерівноправних груп формується стійкий зв’язок між їх членами, формується соціальна структура трудового колективу та суспільства в) закон відповідності характера й змісту праці, тобто заходи поєднання її сутності та форми.
3.9. Процес соціалізації особистості відбувається у сфері
а) соціальної діяльності б) спілкування в) стимулювання г) адаптації

157 д) самосвідомості є) усі відповіді правильні.
3.10. Усі чинники формування ставлення до праці можна поділити на
а) безпосередні та опосередковані б) об’єктивні та суб’єктивні; в) загальні та специфічні.
3.11. Кваліфікована праця, пов'язана із додатковими витратами на
навчання робітника – це
а) розумова праця б) фізична праця в) складна праця г) проста праця
3.12. Соціальна діяльність – це…
а) основна функція праці як засобу до життя людини б) завжди прояв соціальної активності в) першооснова будь-якої соціальної діяльності, пов’язана з усіма її видами.
3.13. Праця - це доцільний процес створення споживчих вартостей,
матеріальних і моральних цінностей, необхідних для задоволення
людських потреб. Це сутність такої функції праці
а) створення цінностей суспільного багатства б) формування та розвитку особистості в) слугування сферою самовираження і самотвердження людини.


158
3.14. Зміст праці визначає професію і рівень кваліфікації працівників, а
характер...?
а) наповненість її елементами творчості, розумової діяльності, різноманітністю виконуваних функцій, самостійністю трудових дій і відповідальністю за них б) характеристику процесу праці з точки зору її соціального змісту, а не техніко-організаційного, який визначається набором функцій працівника у виробничому процесі і характеризує технічний аспект способу поєднання його властивостей та предметних елементів виробництва в) ступінь її соціального розвитку і перетворення праці на нагальну потребу.
3.15. Які типи робітників розрізняють в залежності від ставлення до праці
а) нормативний, супернормативний, субнормативний, ненормативний б) нормальний, перевищуючий, низький, високий в) нормативний, агресивний, ненормативний, супернормативний.
Тести 3.16-3.30 мають ДВА або БІЛЬШЕ ПРАВИЛЬНИХ варіантів
відповідей.
3.16. Праця впливає на суспільство через сукупність таких соціальних
характеристик:
а) соціально-природної; б) цілеспрямованості в) детермінованості г) суб’єктивно-об’єктної двоїстості д) рівневості; є) структурної упорядкованості ж) суб’єктоцентризму; з) безперервності і) динамічності.

159
3.17. Праця - це доцільний процес створення споживчих вартостей,
матеріальних і моральних цінностей, необхідних для задоволення
людських потреб. Це сутність такої функції праці
а) створення цінностей суспільного багатства б)формування та розвитку особистості в) слугування сферою самовираження і самоствердження людини.
3.18. За своєю природою ставлення до праці є складним соціальним
явищем, яке являє собою єдність трьох взаємопов’язаних елементів, які
перераховані нижче
а) мотивів та орієнтацій трудової поведінки б) оцінки робітниками трудової ситуації в) потреб та інтересів робітників г) мотивів робітників д) реальної трудової поведінки.
3.19. Соціальна сутність праці реалізується через такі соціальні функції
а) створення цінностей суспільного багатства б) міри споживацтва; в) формування та розвитку особистості г) слугування підвалиною появи та функціонування всіх суспільних відносин.
3.20. Характер праці визначає
а) ступінь соціального розвитку праці б) професію робітника в) кваліфікацію робітника г) перетворення праці у початкову потребу160
3.21. Чинники, які формують оціночне ставлення робітників до їх трудової
діяльності та суттєво впливають на неї- це: а) соціально-побутові умови праці б) відносини між робітниками в) кваліфікація та освіта праці г) зміст та характер праці.
3.22. Які види праці розрізняють залежно від способу здійснення
а) розумова б) фізична в) складна г) проста

3.23. Складовими простого процесу праці є
а) предмети праці б) знаряддя праці ; в) суб'єкти праці г) об'єкти праці

3.24. Задоволеність працею буває
а) загальна б) часткова в) суб'єктивна.

3.25. Характер праці має двоїсту природу з одного боку він є _________, аз
іншого праці.
а) індивідуальний б) зовнішній в) колективний г) внутрішній.

161
3.26. Зміст праці розглядається у таких аспектах
а) функціональний б) соціальний в) структурний.
3.27. Зміст праці залежить від
а) структури і різноманітності функцій, що виконуються б) ступеня самостійності в) ступеня складності г) фізичних та нервово-психічних навантажень, ступеня розумової напруги д) співвідношення управлінських та виконавських функцій.
3.28. Чинники формування ставлення до праці поділяються на
а) внутрішні б) об’єктивні; в) зовнішні г) суб’єктивні
3.29. Об’єктивні чинники формування ставлення до праці поділяються на
такі групи
а) загальні б) функціональні в) виробничі г) специфічні.
3.30. Для характеристики ставлення до праці використовують такі оцінки
як:
а) нейтральну в) позитивну б) мотивовану г) негативну.

162 ТЕМА 4. ТРУДОВА ПОВЕДІНКА, ЇЇ ФОРМИ ТА ВИДИ
Тести 4.1-4.15 мають ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант відповіді.

4.1. З наведених нижче понять виберіть поняття трудової поведінки
а) чітко визначені за змістом, часом і простором цілеспрямовані операції і функції, здійснювані працівником у конкретній трудової організації б) комплекс певних послідовних вчинків, дій людини, які зумовлені виконуваними ролями і чинними нормами в межах конкретної трудової організації та спрямовані на перетворення предметів праці з метою досягнення відповідного результату.
4.2. Зміст якої форми трудової поведінки відображено таким висновком
―безпосередньо стосується виконання конкретних трудових функційна
робочому
місці,
зумовлених
технологічними,
економічними,
організаційними, управлінськими і соціальними стандартами, що
об’єктивно задані ?
а) економічна поведінка б) адміністративна поведінка в) стратифікаційна поведінка г) функціональна поведінка д) характерологічна поведінка.
4.3. Чиє правильним вислів Виокремлення спеціальної категорії
―трудова поведінка пояснюється тим, що людина, включаючись до
системи трудової діяльності, не стає в повному розумінні її елементом, а
має відносну самостійність, зумовлену її бажанням виконувати певні
трудові функції
а) так б) ні.

163
4.4. Виберіть схему трудової поведінки
а) Мета – Засоби – Методи - Результат б) Мета – Методи – Результат - Винагорода в) Мета – Засоби – Результат - Винагорода.
4.5. З яких елементів складається трудова поведінка
а) вербальної і реальної поведінки б) функціональної та економічної поведінки в) індивідуальної та колективної поведінки г) правильно а д) правильно а),б); е) усі відповіді правильні є) усі відповіді неправильні.
4.6. Чиє правильним вислів ― Інноваційна поведінка пов’язана з
упровадженням нестандартних рішень, які змінюють соціальні відносини
на різних рівнях організації, руйнують усталені стереотипи поведінки. Це
дискомфортна поведінка, уній багато ризику, непередбаченості,
невизначеності.‖?
а) так б) ні
4.7. Чиє правильним вислів Вибір моделі поведінки залежить від статусу
індивіда, освіти, досвіду, виховання, особистих схильностей, типу
економічної культури, системи домінуючих цінностей, зв’язків, знайомств
тощо‖ ?
а) так б) ні.


164
4.8. Деструктивна поведінка – це вихід працівника за межі нормі правил
трудового процесу, посадових інструкцій. Які з нижчеперелічених не є
різновидами деструктивної поведінки ?
а) протиправна поведінка, тобто порушення трудового, адміністративного чи кримінального права б) немотивована поведінка, яка виникає під впливом сильних емоцій в) дисфункціональна поведінка, яка пояснюється професійною некомпетенцією; г) індивідуально-цільова поведінка, яка спрямована на реалізацію особистих інтересів на шкоду колективним д) девіантна поведінка, пов’язана з асоціальними звичками і схильностями особи.
4.9. До якої групи факторів, які впливають на формування ринкового типу
трудової поведінки, належать розпад командно-адміністративної форми
управління; розвиток різноманітних форм власності стан ринку праці і
безробіття?
а) внутрішні фактори б) зовнішні фактори.
4.10. Чиє правильним вислів Регулювання не є формою ціле-
спрямованого управлінського впливу, орієнтованого на підтримання
певного типу трудової поведінки, розвиток її шляхом уведення в неї
регуляторів (норм, правил, цілей, зв’язків)‖ ?
а) так б) ні.
4.11. Деструктивна поведінка — це
а) це функціональні особливості конкретного виду трудової діяльності б) це вихід працівника за межі нормі правил трудового процесу або посадових інструкцій в) безпосереднє виконання змінного завдання.

165
4.12. Яким поняттям характеризується економічна поведінка ?
а) ефективність б) цілеспрямованість в) наполегливість.
4.13.Функціональна поведінка – це
а) поведінка пов’язана з прийняттям нестандартних рішень, які змінюють соціальні відносини нарізних рівнях організації б) поведінка, що пов’язана з професійною та трудовою кар’єрою; в) конкретна форма реалізації професійної діяльності, яка визначається технологією робочого місця.
4.14. Чиє правильним вислів «Характерологічна поведінка — це ко-
нкретна
форма
реалізації
професійної
активності,
зумовлена
технологічним алгоритмом робочого місця. Вона збігається зі змістом
трудової діяльності і є її поведінковим аналогом
а) ні б) так
4.15. Нарівні підприємства соціальний механізм трудової активності
персоналу знаходиться під впливом
а) чинників – стимулів та чинників – гальм б) форм власності в) стилю керівництва.

Тести 4.16-4.30 мають ДВА або БІЛЬШЕ ПРАВИЛЬНИХ варіантів
відповідей.

4.16. Трудова поведінка
а) відображає функціональний алгоритм виробничого процесу, являє собою поведінські аналоги трудової діяльності

166 б) є формою пристосування працівника до вимог і умов технологічного процесу і соціального оточення в) це повне пристосування працівника до середовища г) відображає характерологічні риси особи, працівника.

4.17. Залежно від кількості суб’єктів вирізняють трудову поведінку :
а) індивідуальну б) колективну в) групову.
4.18. Трудову поведінку слід відрізняти від трудової діяльності у таких
моментах:
а) трудова діяльність - це насамперед сукупність функціонально-технологічних дій, виконання яких дає передбачений результат, а трудова поведінка - це вчинки й дії працівників, які спостерігаються збоку. Трудова поведінка виступає виконавською стороною трудової діяльності б) трудова діяльність обумовлена різними технічними, організаційними, технологічними засобами і не залежить від суб’єктивних спрямувань індивідів і груп, форми їх доцільної професійної активності, а трудова поведінка- це свідомо регульований комплекс дій і вчинків працівника, які не пов’язані зі збігом його професійних можливостей, інтересів з діяльністю виробничої організації, виробничого процесу в) трудова діяльність обумовлена виробничими методами й засобами, коштами, технологією виробництва і мало залежить від особистості працівника і його бажання, а трудова поведінка – відносно самостійна і залежить від власного бажання працівника, тобто між трудовими функціями, заданими робочим місцем і професійними можливостями людини, й бажаннями виконувати ці функції завжди є певна дистанція, котра тим більша, ніжу меншому ступені відповідають один одному інтреси працівників і цілі організації.

167
4.19. Які з перелічених нижче елементів не належать до форм трудової
поведінки?
а) стратифікаційна поведінка б) організаційна , або адміністративна поведінка в) творча поведінка г) відповідальна поведінка д) економічна поведінка є) функціональна поведінка ж) інноваційна поведінка з) нейтральна поведінка.
4.20. В умовах ринкової економіки людина вимушена робити вибір моделі
за такими формулами економічної поведінки
а) максимум доходів ціною максимуму праці б) гарантований доход ціною мінімуму праці в) максимум доходу ціною мінімуму праці г) усі відповіді неправильні.
4.21. Трудова діяльність забезпечує вирішення таких завдань
а) створення матеріальних благ як засобів життєзабезпечення б) надання послуг різного цільового призначення в) розробка наукових ідей, цінностей і їх прикладних аналогів г) накопичення, консервація, передача інформації
4.22. У ринкових умовах соціально бажаною є трудова поведінка, якій
притаманна:
а) відповідальність дій б) субординація, відносини підпорядкування в) творча ініціатива г) правильно а),б),в).

168
4.23. Модель економічної поведінки обумовлюють такі чинники
а) форма власності б) стиль керівництва в) особистісні чинники (освіта, культурний рівень робітника г) організаційно-технічні чинники.
4.24. Деструктивні форми поведінки виявляються у вигляді
а) протиправної поведінки б) відсутності компетенцій в) наполегливої поведінки г) девіантної поведінки д) консервативної поведінки.

4.25. За ступенем детермінованості розрізняють такі види трудової
поведінки:
а) ініціативна б) інноваційна в) жорстко детермінована г) частково детермінована
4.26. За ступенем традиційності розрізняють такі види трудової поведінки
а) поведінка, яка склалась б) поведінка у формі реакції нарізні соціально-економічні акціі; в) поведінка, що зароджується.
4.28. Які різновиди адаптивно-пристосовницької поведінки виділяють
а) конформістську б) конфідеційну; в) конвенційну г) конструктивну.

169
4.29. Нарівні підприємства соціальний механізм трудової активності
персоналу знаходиться під впливом таких чинників-гальм:
а) системи оподаткування діяльності б) усвідомлення персоналом економічних та юридичних принципів акціонування, відчуття чіткої залежності свого добробуту від досягнень підприємства і свого особистого внеску в) можливості участі в управлінні г) відсутності реальних можливостей інвестування підприємства д) недосконалого механізму оплати праці.
4.30. На формування ринкового типу трудової поведінки впливають такі
фактори:
а) зовнішні б) внутрішні в) пунктуальність г) сумлінність д) наполегливість. ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Тести 5.1-5.15 мають ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант відповіді.
5.1. Мотивація праці – це
а) властивість певного об’єкта задовольняти якусь потребу людини б) комплекс певних послідовних учинків, дій людини, спрямованих на перетворення предметів праці з метою досягнення відповідного результату в) комплекс спонукальних причин, потреб, під впливом яких так чи інакше діє особа в конкретній ситуації

170 г) процес вибору людиною обґрунтування свого способу участі в трудовій діяльності, спонукання до активної трудової поведінки, основане на задоволенні важливих для людини потреб.
5.2. Схема механізму задоволення потреб виглядає така) Незадоволена потреба шляхи і способи задоволення цілі і завдання мислення і воля переборення труднощівзадоволення потреби б) Незадоволена потреба переборення труднощів  цілі і завдання мислення і воля шляхи і способи задоволення задоволення потреби в) Незадоволена потреба цілі і завдання мислення і воля  переборення труднощів  шляхи і способи задоволення задоволення потреби г) Незадоволена потреба мислення і воля цілі і задачі  переборення труднощів  шляхи і способи задоволення задоволення потреби.

5.3. Первинні потреби, пов’язані з дією природних інстинктів, спрямованих
на самозбереження мають назву
а) естетичні б) природні в) соціальні г) соціогенні.

5.4. Цінності - це
а) властивість певного об’єкта задовольняти якусь потребу людини б) матеріальні та духовні благав) матеріальні блага г) зовнішній вплив на суб’єкт, зовнішнє спонукання до дій.
5.5. Виберіть елементи , які не належать до класифікації мотивів
а) мотиви-спонукання і мотиви судження б) мотиви альтруїстські і мотиви егоїстичні

171 в) мотиви трудової поведінки г) мотиви за домінуючими потребами.
5.6. Мотиваційне ядро - це
а) сукупність відносно стабільних мотивів трудової поведінки, якими людина керується протягом багатьох років, незалежно від трудової ситуації б) сукупність ситуативних мотивів, які пов’язані з конкретними ситуаціями, важливими життєвими подіями.
5.7. До змістовних концепцій мотивації праці належать
а) теорія двох факторів Херцберга, теорія X» і теорія Y»; б) теорія потреби досягнення результату, теорія справедливості в) модель Портера-Лоулера, теорія справедливості г) теорія двох факторів Херцберга, модель Портера-Лоулера; д) теорія потреби досягнення результату, модель Портера-Лоулера;
5.8. До процесуальних теорій мотивації праці належать
а) теорія двох факторів Херцберга, теорія X» і теорія Y»; б) теорія справедливості, модель Портера-Лоулера; в) теорія двох факторів Херцберга, модель Портера-Лоулера; г) теорія справедливості, теорія потреби досягнення результату д) теорія потреби досягнення результату, теорія X» і теорія Y»;
5.9. Яка модель базується на песимістичному уявленні про людину, як про
ліниву істоту
а) модель людських відносин б) модель людських ресурсів в) традиційна модель.

172
5.10. В якій з нижчезазначених теорій йдеться проте, що робітники мають
три основні потреби влада, успіх, співпричетність?
а) модель Портера-Лоулера; б) теорія потреби досягнення результату ; в) теорія X» і теорія Y» ; г) теорія очікування.
5.11. Мотиви спонукання виконують такі функції
а) опосередковуючу, цілеутворювальну; б) цілеутворювальну, мобілізуючу; в) опосередковуючу, мобілізуючу; г) пояснювально-обґрунтовуючу, цілеутворювальну; д) пояснювально-обґрунтовуючу, мобілізуючу;
5.12. Чиє правильним вислів Спрямованість особина певну групу
головних для неї цінностей , які виступають загальним орієнтиром в її
поведінці, є ціннісною орієнтацією цієї особи. Ціннісні орієнтації
програмують діяльність людини на тривалий час, визначають основну
лінію поведінки особи. Вони виступають метою життя й основними
засобами її досягнення, тому набувають значення найважливіших
регуляторів поведінки особи ?
а) так б) ні.
5.13. До структурних елементів процесу мотивації належать
а) матеріальні стимули б) потреби в) інтереси г) моральні стимули д) цінності

173 е) ціннісні орієнтації є) мотиви ж) усе наведене правильне з) правильно б),в),д),е),є).

5.14. Чиє правильним вислів Мотивація праці – це процес вибору
людиною свого способу участі в трудовій діяльності, спонукання до
активної
трудової
поведінки,
який
базується
на
задоволенні
найважливіших для людини потреба) так б) ні.
5.15. До соціогенних потреб належать потреби у
а) соціальній активності, воді б) їжі, здоров’ї; в) спілкуванні, матеріальному благополуччі; г) матеріальному благополуччі, соціальній активності д) спілкуванні, соціальній активності.
Тести 5.16-5.30 мають ДВА або БІЛЬШЕ ПРАВИЛЬНИХ варіантів
відповідей.

5.16. До структурних елементів процесу мотивації належать
а) матеріальні стимули б) потреби в) інтереси г) моральні стимули д) цінності є) ціннісні орієнтації ж) мотиви.

174
5.17. До соціогенних потреб належать
а) інтелектуальні б) матеріальні в) природні г) естетичні д) творчі.
5.18. Виберіть з нижченаведеного елементи, які належать до класифікації
трудових цінностей
а) вітальні б) демократичні в) громадського визначення г) суспільного розвитку д) особистого розвитку е) соціальна рівність і справедливість є) колективістські ж) соціальні.
5.19. До колективістських трудових цінностей належать
а) соціальна рівність б) відпочинок в) самодисципліна г) соціальний статус д) солідарність.
5.20. У трудовій діяльності можлива орієнтація на :
а) умови праці б) право участі у вирішенні громадських справ в) суспільну значимість праці г) оплату праці

175 д) соціальну рівність е) зміст праці.
5.21. Згідно з класифікацією мотивів, виділяються такі мотиви
а) мотиви-спонукання і мотиви судження б) мотиви альтруїстські і мотиви егоїстичні в) мотиви трудової поведінки г) мотиви за домінуючими потребами д) біологічні та соціальні е) індивідуальні та групові.
5.22. У самому загальному вигляді мотиви поведінки людини поділяються
на:
а) біологічні б) егоїстичні в) мотиви-спонукання; г) соціальні д) альтруїстські; е) мотиви – судження.
5.23. Залежно від потреб, які лежать в основі мотивів, їх поділяють на
а) біологічні г) соціальні б) егоїстичні д) альтруїстські; в) мотиви-спонукання; е) мотиви – судження.
5.24. До мотивів пов’язаних зоб рунтуванням вибору сфери професійної і
трудової спеціалізації належать
а) приватні мотиви трудової поведінки б) забезпечення життєво важливих благ в) мотиви групової професійної солідарності

176 г) покликання д) престижу.
5.25. За функціональною спрямованістю виділяють мотиви
а) біологічні б) егоїстичні в) мотиви-спонукання; г) соціальні д) альтруїстські; е) мотиви – судження.
5.26. Загальне мотиваційне ядро, на якому ґрунтується трудова діяльність,
містить:
а) мотиви забезпечення ; б) морально-патріотичні мотиви в) мотиви покликання г) мотиви престижу д) мотиви ділової поведінки.
5.27. Югославський соціолог Д. Маркович виділяє серед найбільш
значущих такі мотиви
а) стадне почуття б) прагнення влади в) задоволення почуття альтруїзму г) потреба самоствердження д) потреба у творчості.
5.28. Модель Портера-Лоулера поєднує елементи теорій
а) теорія справедливості б) теорія двох факторів Херцберга;

177 в) теорія очікування г) теорія X».
5.29. Мотиваційна модель – це сукупність підходів і практичних засобів
для:
а) зниження трудомісткості б) посилення мотивації ; в) зростання продуктивності праці г) розвитку здібностей особистості.
5.30. Назвіть рівні мотивації праці за концепцією О. Здравомислова:
а) I рівень – матеріальна зацікавленість б) II рівень – стосунки у колективів рівень – зміст праці г) IV рівень – сенс праці.

ТЕМА 6. СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Тести 6.1-6.16 мають ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант відповіді.

6.1. Стимулювання праці - це
а) спонукання до праці через заохочення, винагороду за трудові зусилля б)комплекс певних послідовних учинків, дій людини, спрямованих на перетворення предметів праці з метою досягнення відповідного результату в) зовнішній вплив на суб’єкт, зовнішнє спонукання до дій г) пояснення причин дії, які утворюють підґрунтя для прийняття рішення про дію.
6.2. Стимулювання праці впливає на трудову поведінку
а) безпосередньо б) опосередковано

178 в) через ситуативні установки г) через установки вищого рівня.
6.3. Стимулювання праці реалізується через
а) зміну розміру заробітної плати, організацію праці, умови праці б) організацію праці, умови праці, розпорядження в) умови праці, цінності і норми, зміну розміру заробітної плати г) цінності і норми організацію праці, умови праці;
д) організацію праці, зміну розміру заробітної плати, розпорядження.
6.4. Розрізняють стимулювання праці
а) економічне, соціальне б) матеріальне, нематеріальне в) суспільне прогресивне г) комплексне, матеріальне.
6.5. Чиє правильним вислів Винагорода чи покарання тим сильніше
впливають на поведінку людини, чим ближчим є момент їх виконання
а) так б) ні.
6.6. Чиє правильним вислів Покарання чи винагорода тим сильніше
впливають на поведінку людини, чим менша впевненість у їх
неминучості»?
а) так б) ні.
6.7. У матеріальному стимулюванні використовуються такі стимули
а) економічні, соціальні б) грошові, негрошові; в) покращення умов діяльності, підвищення змістовності праці.

179
6.8. Творчі стимули
а) націлені на задоволення потребу творчій самореалізації працівника б) виходять з ролі спілкування вжитті людини. В організації цього виду стимулювання важливе місце належить морально – психологічному клімату в колективі, особистим стосункам в) пов’язані з потребами людини у визнанні та повазі, моральному схваленні.
6.9. Колективні стимули
а) виявляються у заохоченні до тих чи інших видів трудової діяльності, які найбільше відповідають політиці держави в різних сферах суспільного життя б) за своєю структурою відповідають матеріальним і нематеріальним стимулам в) пов’язані з благополуччям робітників підприємства, яке визначається розміром доходів підприємства.
6.10. Чиє правильним вислів Критерієм соціальної ефективності сти-
мулювання трудової діяльності може вважатися задоволеність працівника
умовами трудової діяльності – ступінь насиченості його потреб, пов’язаних
з трудовою діяльністю
а) так б) ні.
6.11. До якого різновиду нематеріального стимулювання можна віднести
нагороду медалями, орденами
а) до творчого стимулювання б) до морального стимулювання в) до соціально-психологічного стимулювання.
6.12. Сутність якої функції стимулювання виявляється у формуванні
моральних якостей працівника, його людської гідності
а) соціально-психологічної;

180 б) соціальної в) морально-виховної.
6.13. Сутність економічної функції стимулювання полягає у
а) формуванні певного інтересу людини до найповнішого прояву своїх можливостей на конкретному робочому місці і досягненню завдяки цьому більш високого трудового результату б) формуванні особистості працівника, його потреб,ціннісних орієнтацій і мотивів трудової поведінки, ставлення до праці в) формуванні моральних якостей працівника, його людської гідності г) сприянні підвищенню ефективності виробництва, вирішенні завдань, що стоять перед економікою, насамперед підвищенні продуктивності праці.
6.14. Чиє вислів відповідальність за розвиток своєї кар’єри бери на себе
практичною вимогою забезпечення власної мотивації до роботи
а) так б) ні.
6.15. Комплексність стимулювання
а) базується на ретельному обліку вартості трудового внеску кожного працівника б) передбачає використання всіх видів стимулів

Тести 6.16-6.30 мають ДВА або БІЛЬШЕ ПРАВИЛЬНИХ варіантів
відповідей.
6.16. Стимулювання праці – це
а) активізація діяльності працівників, що визвана будь-якою зовнішньою ситуацією

181 б) цілеспрямований або нецілеспрямований вплив на людину або групу людей з метою підтримки визначених характеристик їх трудової поведінки, насамперед, міри трудової активності в) це залежність людини від матеріальних і моральних цінностей, рабське прагнення до їх накопичення як самоцілі, висування споживацьких благу якості найвищих цінностей, які панують над іншими цінностями людського життя г) зовнішня спонукальна сила трудової поведінки д) особливий вигляд взаємодії робітника і підприємства, який виявляється в обміні діяльністю.
6.17. Назвіть функції стимулювання праці
а) економічна б) психологічна в) соціально-психологічна; г) соціальна д) матеріальна.
6.18. Соціальна функція стимулювання праці пов’язана за) формуванням внутрішнього світу робітника б) забезпеченням працівника визначеним комплексом економічних і соціальних благ в) впливом стимулювання на професійно-кваліфікаційну структуру виробництва г) формуванням моральних якостей особистості робітника.
6.19. Назвіть види стимулювання праці на основі класифікації інтересів
а) суспільне б) колективне в) матеріальне

182 г) регресивне д) нематеріальне е) прогресивне є) індивідуальне.
6.20. Назвіть види стимулювання праці залежно від міри стимулу
а) суспільне б) колективне в) матеріальне г) регресивне д) нематеріальне е) прогресивне є) пропорційне.
6.21. Серед нематеріального стимулювання вирізняють
а) соціально-психологічне стимулювання б) естетичне в) творче г) моральне д) забезпечення житлом.
6.22. При організації стимулювання необхідно враховувати
а) характер б) уподобання в) професійні можливості г) потенціал д) здібності.


183
6.23. Організація стимулювання на виробництві повинна відповідати
таким вимогам
а) колективності д) диференційованості б) точності е) гласності в) регулярності є)гнучкості; г) комплексності ж) оперативності
6.24. Згідно з товарно – продуктивною стратегією стимулювання
а) здійснюється через поліпшення змісту та умов праці б) здійснюється через оплату й винагороду за результати праці в) керівництво робить усе можливе для працівників, аби вони добре працювали г) можливості стимулювання знижуються у зв’язку з інфляційними процесами.
6.25. При використанні будь-якого стимулу необхідно враховувати
а) характер робітника б) уподобання в) професійні можливості г) потенціал робітника д) здібності робітника.
6.26. Які існують 4 напрями стратегії стимулювання
а) стимулювання працею б) стимулювання почуття господаря в) симулювання ціллю г) патерналістська; д) егоїстична е) товарно-продуктивна.


184
6.27. Соціально-психологічна функція стимулювання праці виявляється у
формуванні:
а) орієнтацій і установок б) моральних якостей в) соціальних благ г) потребі цінностей д) мотивів трудової поведінки.
6.28. За спрямуванням виділяють такі стимули
а) суспільні б)колективні; в) позитивні г) регресивні д) нематеріальні. е) негативні є) пропорційні.
6.29. У матеріальному стимулюванні використовуються такі стимули
а) економічні, б) соціальні в) грошові г) покращення умов діяльності ; д) негрошові; е) підвищення змістовності праці.
6.30. В організації соціально-психологічного стимулювання важливе місце
належить:
а) задоволенню потребу творчій самореалізації працівника б) морально-психологічному клімату в колективів) особистим стосункам г) моральному схваленню.


185 ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПРАЦІ
Тести 7.1-7.15 мають ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант відповіді.

7.1.

Соціальний контроль у сфері праці – це
а) один із виявів усвідомленої регуляції людиною власної трудової поведінки і діяльності з метою забезпечення відповідності результатів праці поставленій меті б) сукупність формальних і неформальних вимог, які висуваються соціальною організацією до своїх членів і визнаються більшістю її членів в) регулятивний процесу якому вплив на трудову поведінку працівників забезпечується дотриманням певних соціальних обмежень – умов узгодженого функціонування трудової організації, її цілісності та єдності.
7.2. Сутність соціального контролю у сфері праці реалізується в його
функціях. Зазвичай вирізняються такі основні функції соціального
контролю:
а) фізичного захисту людини, стимулюючо- компенсаційна, стабілізуюча; б) прогностично-перетворювальна, світоглядно-освітня; в) організаційна, контрольно-регулююча, управлінська.
7.3. Суб’єктами соціального контролює
а) індивіди, соціальні групи та спільноти трудової сфери б) адміністрація, громадські організації, групи, самі індивіди в) суспільство взагалі.
7.4. Яка функція соціального контролю полягає в оцінці та порівнянні
поведінки працівника з чинними нормами
а) стимулююча; б) оцінна в) стабілізуюча.

186
7.5. Стимулююча функція соціального контролю полягає в
а) дотриманні моралі та права у взаємовідносинах суб’єктів трудової діяльності б) застосуванні різних заходів заохочення одних та осудження інших дій працівників в) дотриманні техніки безпеки, нормативної тривалості робочого часу, обсягу наднормових робіт.
7.6. Аміністративний соціальний контроль здійснюється
а) громадськими судами, громадськими відділами кадрів, комісіями з трудових спорів, громадськими бюро технічного нормування б) адміністрацією трудової організації, керівниками підрозділів у межах їхніх повноважень згідно з трудовим законодавством в) у формах - робочі збори, виробничі наради, конференції гу формі самоконтролю.
7.7. Адміністративний контроль орієнтований на
а) підвищення ініціативи б) ретельність в) мобілізацію сил персоналу для підтримки порядку г) збільшення податкових надходжень у бюджети усіх рівнів

7.8. Самоконтроль- це
а) сукупність формальних і неформальних вимог, які висуваються соціальною організацією до своїх членів і визнаються більшістю її членів б) регулятивний процесу якому вплив на трудову поведінку працівників забезпечується дотриманням певних соціальних обмежень- умов узгодженого функціонування трудової організації, її цілісності та єдності

187 в) один з виявів усвідомленої регуляції людиною власної трудової поведінки і діяльності з метою забезпечення відповідності результатів праці поставленій меті.
7.9. Контроль збоку громадських організацій здійснюється
а) адміністрацією трудової організації, керівниками підрозділів у межах їхніх повноважень згідно з трудовим законодавством б) у формах – робочі збори, виробничі наради, конференції в) громадськими судами, громадськими відділами кадрів, комісіями з трудових спорів, громадськими бюро технічного нормування.
7.10. Соціальні норми – це
а) сукупність формальних і неформальних вимог, які висуваються соціальною організацією до своїх членів і визнаються більшістю ії членів б) встановлені державою норми поведінки в суспільстві в) норми господарської діяльності, які регулюються профсоюзами і союзами роботодавців г) норми поведінки державних чиновників.
7.11. Контроль поверховий, видимий, непринциповий, у якому спос-
тереженню підлягають зовнішні ознаки, який викликає імітацію
діяльності, називається
а) формальним б) змістовним в) відкритим г) прихованим д) самоконтролем.

188
7.12. Чиє правильним вислів Соціальні норми, як правило, за орієн-
тацією є такими самими, які юридичні, тільки менш чіткими, не завжди
письмово зафіксованими
а) так б) ні.
7.13. Які санкції ґрунтуються на соціальних інтересах до самоствердження,
авторитету тощо
а) економічні б) моральні в) негативні санкції г) позитивні санкції
7.14. Взаємний контроль буває
а) колегіальним, груповим, суспільним б) індивідуальним, міжособистісним, загальним ; в) міжособистісним, суспільним, індивідуальним.
7.15. Змістовний контроль характеризується такими ознаками яка) глибина, серйозність, дієвість б) зміст, глибина. аналітичність в) поверховність, видимість, непринципіальність; г) проблемна ситуація, аналіз, рішення.
Тести 7.16-7.30 мають ДВА або БІЛЬШЕ ПРАВИЛЬНИХ варіантів
відповідей.

7.16. Вкажіть елементи структури соціального контролю
а) спостереження поведінки б) оцінка і категорізація поведінки з точки зору суспільних норм поведінки в) реакція на поведінку у вигляді штрафів

189 г) оцінка і категорізація поведінки з точки зору соціальних норм д) реакція на поведінку у вигляді санкцій е) покарання порушника.
7.17. Назвіть види соціального контролю
а) адміністративний б) груповий в) індивідуальний г) самоконтроль д) суспільний е) взаємний є) колективний.
7.18. До ознак соціального контролю належать
а) гнучкість б) взаємність в) складність г) впорядкованість.
7.19. Які елементи з перелічених нижче належать до санкцій
а) виговор; б) разове преміювання в) надання безкоштовних путівок г) переведення на інше підприємство д) пеня е) стягнення є) переведення на низькооплачувану роботу ж) подарунки від керівництва підприємства.


190
7.20. Які типи соціального контролю розрізняють залежно від характеру
його здійснення
а) суцільний і вибірковий б) відкритий і прихований в) змістовний і формальний г) офіційний і неофіційний д) незалежний і залежний.
7.21. Змістовний контроль характеризується такими ознаками яка) глибина б) поверховість в) серйозність г) дієвість д) непринципіальність.
7.22. Механізм соціального контролю містять такі основні структурні
елементи:
а) адміністративні рішення б) планові та оціночні показники трудової діяльності в) санкції г) соціальні норми.
7.23. На які санкції спирається взаємний контроль
а) моральні б) організаційні в) матеріальні г) колективні.
7.24. Адміністративний контроль має такі переваги
а) завжди є всеохоплюючим, оперативним і об’єктивним;

191 б) являє собою спеціальну і самостійну діяльність, що сприяє його виконанню на професійному рівнів) стимулює креативний підхід робітника до завдання г) має офіційний характер.
7.25. За спрямуванням розрізняють такі санкціі:
а) позитивні санкції б) формальні в) економічні г) негативні.
7.26. За характером впливу вирізнять такі санкції
а) економічні в) формальні г) позитивні д) моральні.
7.27. Формальний контроль характеризується такими ознаками яка) поверховність; б) глибина в) видимість г) непринципіальність; д) серйозність е) дієвість.
7.28. Взаємний контроль спирається на такі санкції
а) моральні санкції б) матеріальні санкції в) адміністративні санкції г) нематеріальні санкції.

192
7.29. Перевагами самоконтролю є
а) обмеження необхідності спеціальної контрольної діяльності збоку адміністрації б) ) у деяких випадках самоконтроль є більш компетентним впри оцінці особистої поведінки робітник схильний до зниження соціально- нормативних вимог, проявлення ліберальності щодо самого себе г) самоконтроль дає робітникові почуття свободи, самостійності, особистої значущості.
7.30. Соціальні норми на неформальному рівні представлені яка) традиції б) звичаї, що склалися у колективів) громадська думка г) посадові норми д) вимоги до трудової поведінки.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал