Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університетPdf просмотр
Сторінка10/12
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Методи обробки поділяються на статистичні, математико-аналітичні, економіко-математичні, графічні та ін. Взагалі, метод – це спосіб дії, який використовують в практичній діяльності. Він опосередковує мету і результат. Слугує поєднанню окресленої мети із засобами її досягнення. Під час соціологічного дослідження можуть використовуватись один або декілька методів. Сукупність окремих методів дослідження, які застосовуються для окремої ситуації, називають методикою дослідження. Основним змістом методу є процедура. Процедура – це строго визначена послідовність дій, які призначені для збирання або обробки соціологічної інформації. Дослідник повинен вміло управляти своїми діями та діями інших осіб виконавцями дослідження, або осіб, які виступають об’єктами даної процедури. Є досить прості процедури: реєстрація певних подій вході спостереження. Наприклад, Ви вивчаєте соціально–психологічний клімату колективі методом спостережень й реєструєте факти сварок та непорозумінь в колективі. Також є складні процедури, наприклад, проектування анкети, або виконання ролі ведучого у фокус – групі, метою якої є генерація ідей для вирішення певної проблеми. Оволодіння методом передбачає здатність орієнтуватися в його предметно – нормативному змісті оволодіння відповідними процедурами метода вміння правильно застосовувати методу вирішенні поставленої задачі й оцінити результат такого використання. З точки зору організаційно-методологічного змісту соціологічне дослідження – це система логічно послідовних методологічних, методичних та

133 організаційно–технічних процедур, пов’язаних між собою єдиною метою для отримання нового, вірогідного знання про об’єкт, що досліджується, для вирішення конкретних теоретичних і практичних соціальних проблем. Соціологічне дослідження містить низку послідовних організаційно- автономних і між тим змістовно пов’язаних етапів
1) підготовка дослідження
2) збирання первинної інформації, неузагальнених відомостей, які підлягають подальшій обробці
3) підготовка зібраної інформації до обробки та її обробка
4) аналіз обробленої інформації
5) написання за результатами дослідження звіту з висновками та рекомендаціями. Модель соціологічного дослідження наведена нарис. Одним з найбільш важливих етапів організації соціологічних досліджень є перший етап – підготовка дослідження. На цьому етапі складається програма соціологічного дослідження, визначаються методи збору інформації, проводиться пробне (пілотажне) дослідження. Програма дослідження утримує загальний контур дослідження.
СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

134 Рис. 10.1. Модель соціологічного дослідження
10.4. Розробка програми соціологічного дослідження
Програма соціологічного дослідження – це документ, де відображені методологія та методи дослідження, визначаються проблема, мета та завдання дослідження, його предмет та об’єкт, висуваються вихідні гіпотези, проводиться логічний аналіз предмету дослідження, уточнення основних теоретичних понять, складається організаційно – технічний план робіт.
1. Формулювання проблемної ситуації, проблеми, мети та завдання
дослідження.
Проблемною ситуацією може бути наявність протиріччя та конфліктів у МЕТОДОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ПРОЦЕДУРНА ЧАСТИНА Визначення проблеми і об’єкту дослідження Постановка мети та характеристика завдань дослідження Попередній опис об’єкта дослідження Формування гіпотез Складання плану дослідження Добір методів дослідження Визначення методів обробки соціологічної інформації Аналіз даних. Формування висновків і пропозицій Уточнення (інтерпретація) понять

135 соціальній групі, невідповідність її параметрів завданням подальшого розвитку, пошук більш ефективних форм роботи і взаємодії тощо. Потім формулюється
проблема – обґрунтування необхідності вирішення проблемної ситуації за допомогою соціологічного дослідження, розробки вході дослідження конкретного управлінського рішення.
Мета дослідження – це модель очікуємого вирішення проблеми. Наприклад, метою може бути отримання нового теоретичного знання розробка нової методики дослідження прогноз розвитку об’єкта дослідження програма дій з удосконалення об’єкту, що вивчається практичні рекомендації з окремих управлінських рішень. Для вирішення окресленої мети вході дослідження необхідно вирішити низку завдань. Наприклад, вивчити причини плинності кадрів, зокрема за професіями, статтю, стажем роботи проаналізувати щільність зв’язку між рівнем заробітної плати та задоволеністю працівника працею тощо.
2. Об’єкт і предмет дослідження.
Об’єкт дослідження – це носій проблемної ситуації. Об’єкт дослідження повинен відповідати таким вимогам:

бути чітко визначеним (мати професійну, галузеву, територіальну приналежність мати функціональну визначеність (Що вивчається міжособистісні зв’язки, виробничі зв’язки чи спілкування під час дозвілля бути обмеженим у часовому вимірі (об’єкт вивчається у статиці або в динаміці, з яким інтервалом бути кількісно визначеним (вивчається вся сукупність або вибіркова сукупність. У межах об’єкту встановлюють одиниці обстеження, тобто елементи, по відношенню до яких проводиться збирання інформації. Вони

136 виокремлюються за кількісними ознаками (стаж, вік) або за якісними (стать, професія, освіта. Наступним елементом програми є предмет дослідження – це ті грані об’єкту, або його функціонування, які підлягають дослідженню. Об’єктом може бути колектив цеху №5; предметом можуть бути взаємовідносини в колективі, плинність кадрів, стиль та методи керівництва, відношення до нових форм матеріального стимулювання тощо. Предмет дослідження може мати складну структуру. Так, плинність кадрів може вивчатися з точки зору її чинників, мотивів, причин, наслідків, спрямованості та ін.
3. Інтерпретація та операціоналізація основних понять.
Інтерпретація – уточнення, тлумачення понять. Виділяють теоретичну інтерпретацію та емпіричну. Теоретична інтерпретація вміщує 1) виділення головних, опорних понять 2) їх подальше розкриття через поняття меншого ступеня узагальнення 3) встановлення взаємозв’язку між ними, виявлення їх несуперечності.
Емпірична інтерпретація торкається виявлення основних ознак об’єкту дослідження, які можна виміряти і встановлення показників, що можуть бути кількісно визначені. Наприклад, масштаб плинності, інтенсивність плинності, ступінь задоволеності працею, ступінь згуртованості колективу.
Операціоналізація понять – це встановлення порядку кількісного виміру показників одиниць рахунку, коефіцієнтів, індексів, шкал (коефіцієнт плинності кадрів, індекс згуртованості групи, індекс ціннісно – орієнтаційної єдності групи та ін.)
4. Системний аналіз об’єкта дослідження, тобто описання його у вигляді системи чинників, що впливають на його стан. Це можуть бути зовнішні і внутрішні чинники, загальній специфічні, об’єктивні та суб’єктивні, прямі і непрямі тощо.

137
5. Обґрунтування вибіркової сукупності. Має важливе значення для забезпечення репрезентативності дослідження, тобто ймовірності того, що отримані дані і зроблені висновки на основі вибіркової сукупності будуть відображати властивості усієї сукупності в цілому. Обсяг вибірки буде тим менший, чим більший рівень однорідності об’єкту, що вивчається і залежить чисельно від обсягу генеральної сукупності. Практика підтверджує, якщо генеральна сукупність 500 осіб, то вибіркова повинна складати 222 особина осіб – 286 чол., на 5000 осібна осіб – 398 чол. Соціологічне дослідження може бути суцільне або вибіркове. При суцільному вивчається уся сукупність одиниць обстеження, так звана
генеральна сукупність. Але вивчення такої сукупності (іноді кілька тисяч або десятків тисяч одиниць) потребує великих матеріальних, фінансових видатків та витрат часу. Тому, найчастіше, вивчають частину генеральної сукупності, виходячи з того, що найсуттєвіші властивості є загальними для однотипних соціальних явищ – вибіркову сукупність.

6. Гіпотези дослідження. Гіпотеза є головним методологічним інструментом у соціологічному дослідженні й являє собою обґрунтоване припущення про характер зв’язку між соціальними явищами і процесами, що вивчаються. Висунуті гіпотези повинні відповідати таким вимогам відповідати вихідним методологічним принципам діалектичного матеріалізму й прикладної соціології враховувати наукові положення та висновки, вірогідність яких підтверджена встановленими фактами бути доступними до перевірки не мати внутрішніх протиріч. У наукових цілях виділяють багато видів гіпотез, які поділяються на дві великі групи пояснювальні та описувальні.

138
Описувальні дають припущення про найбільш істотні властивості об’єкту, про характер зв’язку між окремими елементами об’єкта, що вивчається, про ступінь щільності зв’язків взаємодії.
Пояснювальні гіпотези – це припущення про причини і наслідки взаємозалежностей у визначених соціальних процесах та явищах.
7. Вибір основних процедур збирання та аналізу первинних даних. До них належать схеми аналізу даних, анкети масових опитувань, плани – інтерв’ю, карти спостережень, інструкції тощо. Інструментарій повинен бути апробованим щодо зручності його використання та обробки даних, повноти й надійності інформації, що отримується. Апробація здійснюється вході пілотажних досліджень.
8. Організаційно-технічний план дослідження. У ньому необхідно визначити етапи та терміни проведення робіт, виконавців, форми подання результатів на кожному з етапів, форми контролю заведенням робіт, кошторис та джерела фінансування.
Питання для самоперевірки
1. У чому полягає сутність соціологічного дослідження.
2. Перерахуйте і охарактеризуйте функції соціологічних досліджень.
3. У чому полягає поняття методології соціологічного дослідження
4. У чому полягає поняття методу соціологічного дослідження
5. Перелікуйте методи збирання первинної соціологічної інформації.
6. Перелікуйте методи обробки первинної соціологічної інформації.
7. У чому полягає поняття програми соціологічного дослідження
8. Охарактеризуйте елементи програми соціологічного дослідження.
139
ТЕСТИ

ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК НАУКА
Тести 1.1-1.15 мають ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант відповіді

1.1. Соціологія праці - це
а) наука про соціальні закони і закономірності, що відтворюють найбільш усталеній суттєві зв’язки між соціальними явищами і процесами у суспільстві, суспільство як цілісну соціальну систему б) наука, яка вивчає закони та закономірності сталих взаємозв’язків окремих індивідів, спільнот як активних суб’єктів праці, які знаходять конкретний вияву соціальних явищах та процесах трудової сфери в) самостійна спеціальна галузева наука, яка спирається на загально соціологічні теорії, закони і закономірності соціальних відносин і виділяє для вивчення особливий їх вид – соціально-трудові відносини.
1.2. Об’єктом соціології праці є
а) риси і якості предметів, явищ, зв’язки та відносини між людьми, психіка людини тощо б) суспільство в) індивід, соціальні групи та спільноти трудової сфери.
1.3. Предметом соціології праці є
а) структура і механізм виникнення, функціонування і розвитку багатоманітної сукупності соціальних відносин, що відображають трудову діяльність як соціальний процес, як необхідну умову життєдіяльності людини і суспільства та реальну трудову поведінку, як вияв умінь, знань, бажань і ціннісних орієнтацій, потреб, інтересів, мотивів працівника, що фіксуються у його

140 свідомості і мають вплив на продуктивність праці, а також умови, за яких це відбувається б) соціальні відносини, що виявляються у взаємодії суб’єктів праці, у тих явищах, процесах, що відбуваються у сфері праці в) соціальні закономірності взаємодії людей із засобами і предметами праці, зокрема механізми дії і форми вияву цих закономірностей у діяльності трудових колективів і особистостей
1.4. Суть предмета соціології праці реалізується у таких функціях
а) теоретико-пізнавальній, інформаційній, світоглядно-освітній, ідеологічній б) теоретико-пізнавальній, прогностично-перетворювальній, світоглядно- освітній, ідеологічній в) дослідно-інформаційній, прогностично-перетворювальній, ідеологічній, світоглядно-освітній, теоретико-пізнавальній; г) інтегративній, теоретико-пізнавальній, дослідно-інформаційній, ідеологічній, світоглядно-освітній; д) ціннісно-орієнтаційній, інтегративній, ідеологічній, теоретико-пізнавальній, прогностично-перетворювальній.
1.5. Запобігання негативним наслідкам в управлінських рішеннях на
засадах забезпечення соціологічної грамотності управлінців, засвоєння
ними знань, методів і методик соціології, формування практичних навичок
їх застосування – це завдання такої функції соціології праці
а) світоглядно-освітньої; б) теоретико-пізнавальної; в) прогностично-перетворювальної; г) дослідно-інформаційної.

141
1.6. Пізнання праці, як соціального явища, з'ясування й формування
теоретичних і практичних знань про закономірності розвитку соціально-
трудових відносин- це завдання такої функції соціології праці
а) світоглядно-освітньої; б) теоретико-пізнавальної; в) прогностично-перетворювальної; г) дослідно-інформаційної.
1.7. Проведення наукових досліджень стану і розвитку соціальних явищі
процесів, опублікування отриманих результатів соціологічних досліджень
– це завдання такої функції соціології
а) світоглядно-освітньої; б) теоретико-пізнавальної; в) прогностично-перетворювальної; г) дослідно-інформаційної.
1.8. Категорії соціології праці - це
а) загальні поняття, що відтворюють певні властивості об'єкта , тобто трудової сфери як цілісної соціальної системи б) поняття, які відповідають на питання "Чому ?" і " Що потрібно робити" для визначення взаємовідносин суб'єктів соціології праці в) типологічні ознаки праці та її прояви, які відображені у таких поняттях як форма, організація праці та управління процесами праці г) узагальнюючі поняття, які мають у собі властивості об'єктивної дійсності, яка полягає в органічній єдності усіх факторів виробництва.
1.9. Чиє правильним вислів "Категорії вибору відповідають на за-
питання: "Що необхідно зробити, щоб людина діяла у відповідний спосіб"
а) так б) ні.

142
1.10. Соціальні взаємодії у сфері праці -це
а) форма зв'язків, що реалізується в обміні уміннями, досвідом, навичками, знаннями, вербальними і конкретними діями б) відносини, що характеризуються певним емоційним настроєм, характером спілкування людей і взаєминами в трудовій організації, соціально- психологічним кліматом уній, певним загальним стилем трудової діяльності, рівнем виконання трудових норм, трудовою культурою.
1.11. Що є об'єктивною основою соціальних взаємодій у сфері праці ?
а) засоби та предмети праці б) спільність чи розбіжність інтересів, цілей, поглядів в) зіткнення інтересів, цілей, поглядів г) спроба вирішити конфлікт задля досягнення загальних цілей.
1.12. Чиє правильним вислів "Соціальні відносини не лише нерозривно
пов'язані з трудовими відносинами, ай первинно зумовлені ними" ?
а) так б) ні.
1.13. Які аспекти мають трудові відносини
а) співробітництва і конкуренції б) безпосередній і опосередкований в) функціональний і соціальний г) функціональний і субординаційний.
1.14. Соціальний процес - це
а) будь-яка зміна соціального явища або його стану б) трудова діяльність різних видів, що відрізняються функціональним змістом в) постійні взаємодії окремих індивідів чи спільнот

143
1.15. До якої групи соціальних процесів належать процеси плинності
кадрів, різні планові та кадрові переміщення, кваліфікаційно-посадові
просування?
а) труд, як базовий соціальний процес б) інтеграційні процеси в) ціннісно-орієнтаційні процеси г) змінюючо-підтримуючі процеси.

Тести 1.16-1.30 мають ДВА або БІЛЬШЕ ПРАВИЛЬНИХ варіантів
відповідей.
1.16. У формуванні соціологічного знання виокремлюють такі рівні
а) низький б) фундаментальний в) середній г) емпіричний.
1.17. На мікрорівні соціологія праці вивчає
а) працю, як соціальний інститут, його функціонування і зміни б) особливості вияву загальних закономірностей та законів розвитку соціально- трудових відносин в окремих галузях народного господарства в) закономірності змін змісту праці в результаті науково-технічного прогресу г) трудову поведінку у зв’язку з дією різних суб’єктивних і об’єктивних чинників д) ставлення до праці в результаті дії різних форм власності.
1.18. Соціологією праці можна характеризувати яка) абстрактну науку б) комплексну науку в) теоретико-прикладну науку

144 г) теоретичну науку д) прикладну науку е) конкретну науку.

1.19. Які з названих нижче категорійне належать до категорій соціології
праці ?
а) категорії вибору б) категорії регулювання в) категорії визначеності г) категорії обумовленості д) категорії суперечності.
1.20. До категорій визначеності належать
а) інтереси б) стимулювання в) зміст праці г) суб’єкти праці д) характер праці.
1.21. До категорій обумовленості можна віднести
а) інтереси б) потреби в) норми г) цінності

д) ціннісно-нормативне регулювання е) зміст праці, її характер.
1.22. Чим характеризується поведінкова сторона спілкування
а) обміном виробничою інформацією б) обміном діями в) сприйняттям робітниками один одного г) організацією взаємодій між робітниками.

145
1.23. Трудові відносини мають такі аспекти
а) функціональний б) соціальний в) психологічний г) матеріальний.
1.24. Оберіть необхідні варіанти відповідей та розставте їх у правильній
послідовності. Соціальні відносини - це
а) будь-яке виявлення відносин б) що беруть неоднакову участь в економічному, політичному і духовному життів) між учасниками трудового процесу г) мають різний соціальний статус, спосіб життя, джерела і рівні доходів д) відносини між окремими людьми.
1.25. За ступенем соціальної напруги соціально-трудові відносини кла-
сифікуються на
а) комфортні б) конфліктні в) міжособистісні г) безособистісні; д) формальні е) неформальні.
1.26. За ступенем регламентованості соціально-трудові відносини кла-
сифікуються на
а) комфортні б) конфліктні в) міжособистісні г) безособистісні; д) формальні е) неформальні.

146
1.27. За характером розподілу доходів соціально-трудові відносини кла-
сифікуються на
а) міжорганізаційні; б) внутрішньоорганізаційні; в) внутрішньовиробничі г) відповідно до трудового внеску д) невідповідно до трудового внеску.
1.28. До ціннісно-орієнтаційних процесів у сфері праці можна віднести
а) мотивація праці б) трудова адаптація в) освіта г) виховання в дусі фірми.
1.29. До найважливіших соціальних процесів у сфері праці належать
а) труд б) інтегративні процеси в) ціннісно-орієнтаційні процеси г) змінюючо-підтримуючі процеси.
1.30. За характером змін вирізняють такі соціальні процеси
а) стабілізації б) розвитку в) спаду г) деградації.147 ТЕМА 2. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ ПРО ПРАЦЮ
Тести 2.1-2.15 мають ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ варіант відповіді
2.1. На якому етапі було сформовано загальні передумови соціології
а) класичний період становлення соціології б) період індустріальної соціології в) донауковий період.
2.2. Класичний період становлення соціології праці пов'язується з іменами
таких вчених, яка) Демокріт, Платон, Геракліт, Арістотель; б) Адам Сміт, Огюст Конт, Еміль Дюркгейм, Макс Вебер, Карл Маркс в) Фредерік Тейлор, Анрі Файоль, Гаррісон Емерсон, Елтон Мейо.
2.3. Хто є автором доктрини "людських, стосунків" ?
а) Карл Маркс б) Огюст Конт; в) Еміль Дюркгейм; г) Фредерік Тейлор д) Елтон Мейо.
2.4. Вчення відомого французького соціолога Огюста Конта належить до
а) біологічних теорій б) психологічних теорій в) механістичних теорій, г) теорій сучасного функціоналізму.


148
2.5. Хто автор закону гармонічного розмаїття праці
а) Арістотель; б) Платон в) Сократ г) Демокріт.
2.6. Скільки класів вирізняв Огюст Конт, визначаючи структуру
суспільства?
а) два б) три в) чотири г) п’ять.
2.7. З якими чинниками Герберт Спенсер пов’язував суспільство
а) механічними б) психологічними в) біологічніими.
2.8. До третьго класу структури суспільства О. Конта належать
а) землероби б) ремісники в) представники виробництва г) скотарі.
2.9. Чиє правильним вислів Найціннішою у вченні Г. Спенсера була
ідея, згідно з якою людство у своєму історичному розвитку повторює
еволюцію органічного світу.
а) так б) ні.

149
2.10. Хто є автором теорії управління через співучасть
а) Ф. Тейлор б) Д. Макгрегор; в) Г. Форд г) Е. Мейо; д) Ф. Херцберг.

2.11. Наскільки великих груп поділяються потреби людини згідно з
теорією ієрархії потреб Абрахама Маслоу ?
а) шість б) сім втри г) п'ять; д) дві є) чотири.
2.12. Хто є автором "теорії збагачення праці" ?
а) А. Маслоу; б) Ф. Херцберг; в) Д. Макгрегор.

2.13. Фредерік Тейлор ставив своїм завданням :
а) наукове дослідження соціальних відносин б) підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва безпосередньо на підприємстві в) вивчення потреб робітників та їх задоволення г) наукове дослідження мотивів, що спонукають робітника до праці.
2.14. Чиє правильним вислів Згідно з доктриною людських стосунків
Елтона Мейо успіх трудової діяльності більше залежить від матеріальних
чинників, ніж від соціально-психологічних (людських стосунків
а) так б) ні.

150
2.15. Згідно з "теорією збагачення праці" Фредеріка Херцберга всі
стимули до праці поділяються на такі групи
а) зовнішні (чинники гігієни, внутрішні б) моральні, матеріальні в) грошові, не грошові г) первинні, вторинні.

Тести 2.16-2.29 мають ДВА або БІЛЬШЕ ПРАВИЛЬНИХ варіантів
відповідей.
2.16. Визначте етапи, на які поділяється історія соціології праці
а) класичний період становлення б) розвиток вітчизняної соціології праці в) розвиток соціології праці у Радянському Союзі г) донауковий етап д) період індустріальної соціології є) період постіндустріальної соціології.
2.17. Імена яких учених не пов’язані з розвитком соціологічної думки про
працю донаукового етапу ?
а) Адам Сміт б) Арістотель; в) Макс Вебер г) Платон д) Огюст Конт; е) Сократ є) Герберт Спенсер.


151


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал