Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»Pdf просмотр
Сторінка49/49
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.28 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49

?????:
?????, 2003. – 320 ?.
????????? ??????????
1.
??? ?.2.5-28-2006 «???????? ? ?????? ??????????».
2.
??????? 3.3.6.096-2002 ???????? ????????? ????? ? ??????? ??? ?????? ?
????????? ???????????????? ?????
3.
??? 3.3.6.042-99 ????????? ????? ???????????? ?????????? ?????????.
4.
??? 3.3.6.037-99 ????????? ????? ??????????? ????, ??????????? ??
??????????.
5.
??? 3.3.6.039-99 ???????? ????????? ????? ?????????? ????????? ??
????????? ????????
6.
????? 0.00-1.28-10 ??????? ??????? ????? ??? ??? ????????????
??????????-?????????????? ?????. ????? ?????????????????? ??? 26.03.2010?.
? 65 7.
????? 0.00-2.23-04 «??????? ??????? ?? ??????? ? ??????? ?????, ???????
?? ?????????? ?? ????????? ???? ??????????? ?? ??????? ??????». ?????????
???????? ????????? ??????? ??? 27 ?????? 2003 ?. ? 994.
8.
????? 0.00-8.24-05 «??????? ????? ? ?????????? ??????????». ?????
????????????????????? ??? 26.01.2005 ?. ? 15.

544 9.
??????? ?????, ?? ? ??????? ? ???????????? ??????. ????? ??? ??????? ??
????????????????????? ??????? ??? 23.09.1994 ?. ? 263/121.
10.
???? 2293-99 «??????? ?????. ??????? ?? ?????????? ???????? ??????».
11.
?????????? ????????? ?? 3.3.5-8-6.6.1-2002 «?????????? ???????????? ?????
?? ??????????? ??????????? ?? ????????????? ???????? ??????????? ??????????,
???????? ?? ???????????? ????????? ???????». ????? ???????????? ???????
??????’? ??????? ??? 27.12.2001 ? 528.
12.
???????????? ???????? ???? 12.0.003-74 (1999) ???? «??????? ?
??????? ???????????????? ???????. ?????????????».
13.
???????????? ???????? ???? 12.0.230-2007 ????. ??????? ??????????
???????? ?????. ???????? ??????.
14.
??? 2.09.04-87 ??????????????? ?? ???????? ???????.
15.
???????????? ???? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ??????? ??
??????? ?????. ??????????? ??????? ?????????????????? 16.01.2008 ?.
16.
???????????? ???? ????????, ???????????? ?? ????????????? ???????
?????????? ???????? ?????. ??????????? ??????? ?????????????????? 7.02.2008 ?.
17.
??????? ????????, ?????????? ?? ???????????, ?????????? ???? ??????????
????’??????? ?????????????? ???????? ???????. ????????? ???????? ?????????
??????? ??? 23 ?????? 2001 ?. ? 559.
18.
????????? ???? ???????????? ????????????? 89/391/??? «???
???????????? ???????, ?? ???????? ?????????? ??????? ? ??????? ?????
???????????».
19.
????????? ??? 187 «??? ??????, ?? ???????? ??????? ? ??????? ?????».
20.
??????????? ???????? SA8000: 2001 «????????? ????????????????». SAI
SA8000: 2001 Social Accountability International.
21.
??????????? ???????? ISO 26000:2010 – «????????? ?? ??????????
????????????????». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.
22.
??????????? ???????? OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. ??????? ??????????? ??????? ????? –
??????.
23.
??????????? ???????? OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of
OHSAS 18001. ????????? ?? ???????????? OHSAS 18001.
????????-???????
1.
http://www.dnop.kiev.ua - ????????? ???? ?????????? ???????? ??????? ?
??????????? ???????, ??????? ????? ?? ????????? ??????? (??????????????????).
2.
http://www.mon.gov.ua - ????????? ???? ???????????? ?????? ? ?????,
?????? ?? ?????? ???????.
3.
http://www.mns.gov.ua -
????????? ???? ???????????? ????????????
???????? ???????.
4.
http://www.social.org.ua - ????????? ???? ????? ??????????? ???????????
??? ???????? ???????? ?? ??????????? ?? ??????????? ??????????? ???????.
5.
http://www.iacis.ru
- ??????????? ???? ???????????????? ?????????
??????????–?????????? ??????????? ??????????? ?????????? (??? ???).
6.
http://base.safework.ru/iloenc - ???????????? ?? ?????? ? ????????????
????? ???.

545 7.
http://base.safework.ru/safework - ?????????? ??????????? ????? ???.
8.
http://www.nau.ua - ????????????-???????? ??????? ??????? «??????????
???? ??????? (???)».
9.
http://www.budinfo.com.ua - ?????? «??????? ????????????: ????????????
???????? ???????, ???????????? ?????????: ??? ???? ????».
10.
http://www.oxpaha.ru - ??????. ????????-?????? ? ????????????.
11.
http://www.tehdoc.ru - ????????-??????
«??????.??» - ??????,
??????????? ???????? ?????? ????? ? ???????????? ????????????.
12.
http://www.tehbez.ru - ?????? «?????? ????? ? ???????????????????»,
?????? ? ?????? «??????????? ????????? ???????? ? ????????? ??????
??????????????????? ? ?. ??????».
13.
http://www.kodeks-luks.ru -
??????????? ????????? ? ??????? ??????
?????:
14.
http://www.gazeta.asot.ru
- ??????????? ?????? ?????? «????????????
????? ? ?????».
15. http://www.asot.ru - ??????????? ???? ?????????? ???????????? ??
?????? ????? (??).

? ? ? ? ?546
??????????

1.
Верховна Рада України
— http://www.rada.
gov.ua
2.
Вільсон О. Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва).
Навчальний посібник. — К.: «Основа». 2006. — 204 с.
3. Гінієнічна класифікація праці за показниками шкідливості на небезпечності факторів виробничого середовищая, важкості та напруж- ності трудового процесу.
? Наказ Міністерства охорони здоров'я
України від 27 грудня 2001 р. № 528.
4. Довідник з управління охороною праці для керівників підприємств і організацій. — К.: Основа, 2003. — 308 с.
5. Документація з охорони праці та пожежної безпеки: Рекомендації
/ За редакцією Д.В. Зеркалова. — К.: Основа, 2008. — 28 с.
6. Желібо Є.П., Заверуха Н. М., Зацарний В.В. Безпека життєвіяль- ності: навч. посіб./ За ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. — К.: Каравела, 2010.
— 344 с.
7. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів у 4-х томах. — К.: Основа, 2010.
10. Зеркалов Д.В., Остапенко В.С., Дорошенко М.В., Лоза В.Г.,
Яновський

П. О., Довідник залізничника. У дев’яти книгах. Книга четверта: Охорона праці / За редакцією Д. В. Зеркалова — К.: Основа,
2005. — 640 с.
12. Зеркалов Д.В., Довідник залізничника. У дев’яти книгах. Книга дев’ята: Пожежна безпека. — К.: Основа, 2008. — 608 с.
13. Зеркалов Д.В. Безопасность труда. Хрестоматия. – К.: Основа,
2009. – 602 с.
4. Зеркалов Д. В. Безпека життєвіяльності: навч. посіб. — К.: Наук.
Світ, 2001. — 301 с. — Бібліог.: с. 294-297.
15. Зеркалов Д. В., Сажко В. А. Безпека життєдіяльності: Словник- довідник. — К.: Основа, 2002. — 128 с.
16. Зеркалов Д.В. Безпека праці в медичних закладах: Довідник. —
К.: Основа, 2011. — 680 с.
Зеркалов Д.В. Стан безпеки праці в світі. Охорона праці: Науково- виробничий щомісячний журнал, 2008, № 11, с. 31-33.
Зеркалов Д.В. Система менеджменту охорони праці і промислової безпеки. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал,
2008, № 11, с. 23-26.
Зеркалов Д.В. Настанова з систем управління охороною праці.
МОП-СУОП 2001. ILO-OSH 2001. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 5, с. 2-12.
Зеркалов Д.В. Система менеджменту гігієни і безпеки праці.
Вимоги OHSAS 18001 : 2007. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 8, с. 2-11.

547
Зеркалов Д.В. За безпечну працю. Охорона праці: Науково- виробничий щомісячний журнал, 2008, № 9, с. 30-31.
Крещенко Надія «Соціальний діалог з позиції країн ЄС». Журнал
Верховної Ради України «Віче», viche.info
17. Лесенко Г.Г. Довідник з охорони праці для керівників та спеціалістів (практичні рекомендації). — К.: Основа, 2008. — 288 с.
18. Основи охорони праці. Підручник. К.Н. Ткачук, М.О. Халімо- вський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, В.С. Коз’яков,
О.І.Полукаров, Л.О.Митюк. 2-ге видання. —К.: Основа, 2006.— 444 с.
19. Охорона праці в медичних закладах: Довідник / Укладачі:
Зеркалов Д. В., Теленгатор О. Я., Ушкевич Б. А., Дериземля І.О.; За ред. Д. В. Зеркалова. — К.: Основа, 2008. — 728 с.
20. Працеохоронні засади у схемах, таблицях і графіках: Посібник /
Укл. Войналович О. В. — К.: Основа, 2009. — 88 с.
21. Рожков А.П. Пожежна безпека: Навчальний посібник. — Київ:
Пожінформтехніка, 1999. —256 с.


? ? ? ? ?548
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………………………...
3
Предмет і зміст дисципліни «Охорона праці в галузі», її зв'язок з іншими дисциплінами……………………………………………………………………………………………. 6
Типова навчальна програма «Охорона праці в галузі»......................................... 10
Список скорочень………………………………………………………………………...................14
Розділ 1. М
ІЖНАРОДНІ НОРМИ І ЗАКОНОДАВСТВО
У
КРАЇНИ В ГАЛУЗІ

ОХОРОНИ ПРАЦІ
………………………………………………………………………………….. 15 1.1. Стан безпеки праці в світі................................................................................15 1.2. Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна
20 1.3. Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»
27 1.4. Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності»......................................................................................................
30 1.5. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності.............. 35 1.6. Законодавство Євросоюзу з охорони праці....................................................38 1.7. Міжнародна Організація Праці (МОП)..........................................................41 1.8. Європейський Союз (ЄС)................................................................................ 48 1.9. Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ).........................................50 1.10. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)..........................................52 1.11. Співдружність Незалежних Держав (СНД)..................................................55 1.12. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці........................................ 57 1.13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці................................. 65 1.14. Соціальний діалог в Україні.......................................................................... 68 1.15. Безпека праці в Україні..................................................................................71 1.16. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці...... 84
Розділ 2.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
В ОРГАНІЗАЦІЇ..............................................................................................
92 2.1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).........................................................................................
92 2.2. Настанова з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001.
ILO-OSH 2001..........................................................................................................
103 2.3. Система менеджменту охорони праці та промислової безпеки....................105 2.4. Розробка системи управління охороною праці (СУОП)...............................108 2.5. Запровадження галузевої Системи управління охороною праці на підприємствах...........................................................................................................
116 2.6. Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. OHSAS 18001: 2007............123 2.7. Політика в галузі охорони праці......................................................................125 2.8. Ефективність функціональної структури СУОП............................................130 2.9. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій.......................... 134 2.10. Функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб
і фахівців підприємства...........................................................................................
138 2.11. Оцінка стану безпеки праці в організації..................................................... 141 2.12. Стимулювання за досягнуті результати.........................................................145 2.13. Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці.... 149 2.14. Проведення внутрішнього аудиту..................................................................152 2.15. Опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці..............160 2.16. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування......................................................................................
165

549 2.17. Підготовка документів для визначення та обліку шкідливих
і небезпечних виробничих факторів.......................................................................
170 2.18. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва..............................................................................................................
176
Розділ 3.

Т
РАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ
.


Р
ОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
……………………………………………………...
180 3.1. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік...................................180 3.2. Розслідування та облік нещасних випадків....................................................189 3.3. Огляд місця, де стався нещасний випадок.....................................................202 3.4. Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб...................................... 208 3.5. Визначення причин нещасного випадку........................................................ 212 3.6. Методи дослідження виробничого травматизму............................................217 3.7. Шляхи попередження травматизму.................................................................220 3.8. Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві.........................................................................................
228
Розділ 4. С
ПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
,
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
........................
235 4.1. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.....................................................................................................................
235 4.2. Загальні вимоги безпеки в галузі до виробничого обладнання та технологічних процесів...........................................................................................
242 4.3. Проведення медичних оглядів працівників певних категорій......................248 4.4. Вимоги безпеки до місць виконання робіт.................................................... 254 4.5. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (Витяг з НПАОП 0.00-1.31-99)..................................................................
257 4.6. Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони.............................. 258 4.7. Організація безпечної роботи електроустановок........................................... 265 4.8. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах................................ 277 4.9. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень........................... 288 4.10. Утримання території підприємств................................................................. 291 4.11. Особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт... 300 4.12. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря......................................................................
305 4.13. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці.................................................. 312 4.14. Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту...... 324 4.15. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та
інтелектуальна напруженість, монотонність праці...............................................
326
Розділ 5. А
КТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
.............................................. 332 5.1. Основні положення Загальнодержавної цільовий програмі поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки
332 5.2.

Національна Стратегія
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (Пропозиція ФПУ Кабінету Міністрів України)....

337

Розділ 6.
О
СНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ОБ

ЄКТАХ
........................342 6.1. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою………………………………………………………………………………………………...
342

550 6.2. Класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон………….............................. 348 6.3. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості.........................352 6.4. Протипожежні перешкоди............................................................................... 355 6.5. Основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні.....................................................................................
358 6.6. Утримання евакуаційних шляхів і виходів..................................................... 364 6.7. Експертиза проектної документації на пожежну безпеку.............................368 6.8. Державний пожежний нагляд..........................................................................368 6.9. Первинні засоби гасіння пожеж......................................................................371 6.10. Пожежна техніка............................................................................................. 375 6.11. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння.......................377 6.12. Протипожежне водопостачання.................................................................... 378 6.13. Системи протидимного захисту.....................................................................383 6.14. Система пожежної сигналізації..................................................................... 386 6.15. Системи оповіщення про пожежу, засоби зв’язку.......................................389 6.16. Забезпечення безпечної евакуації персоналу............................................... 393 6.17. Попередження пожеж та вибухів...................................................................399 6.18. Загальні вимоги пожежної безпеки............................................................... 408
Розділ 7.
Д
ЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ

ОХОРОНИ ПРАЦІ
.

С
ОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ
………………………………….
418 7.1. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.....................
418 7.2. Контроль стану умов праці.............................................................................. 424 7.3. Методика контролю стану умов праці….........................................................428 7.4. Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці. 433 7.5. Перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях..... 436 7.6. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування...............................................................................................................
442 7.7. Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик
і страховий випадок.................................................................................................
447 7.8. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління
Фонду. Виконавча дирекція Фонду........................................................................
449 7.9. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження...................452 7.10. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду..................................................................
453 7.11. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків…………………………………………………………….
455 7.12. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника…………………………………….................
457 7.13. Профілактика нещасних випадків................................................................ 461 7.14. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці...........................................................................................................
462
Д
ОДАТКИ
……………………………………………………………………………………………..466 1. Основні терміни та їх визначення......................................................................466 2. Короткий перелік необхідної документації з питань охорони праці, яка повинна бути прийнята і затверджена на кожному підприємстві, організації, установі..................................................................................................................... 475 3. Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової

551 безпеки України (Держгірпромнагляд України)…………………………..................... 477 4. Рекомендації Федерації профспілок України щодо змісту розділу
«Охорона праці» у коллективному договорі…………………………………………………. 491 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (витяг)............................................ 505 6. Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (Форма Н-1)........ 523 7. Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався
(сталася) (Форма Н-5)............................................................................................. 526 8. Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з виробництвом

(Форма НПВ).................................................................................. 529 9. Карта обліку професійного захворювання (отруєння) (Форма П-5).............. 532 10. Типова навчальна програма «Охорона праці в галузі»................................... 534
Література…………………………………………………………………………………………………... 546
Зміст…………............................................................................................….………….. 548


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал