Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»Pdf просмотр
Сторінка44/49
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.28 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
Мікроклімат виробничих приміщень — поєднаннями температури, вологості, швидкості руху повітря і теплового випромінювання, що впливає на організм людини (ГОСТ 12.1.005-88).
Напруженість праці — характеристика трудового процесу, яка відоб- ражає переважне навантаження на центральну нервову систему
(Гігієнічна класифікація праці № 4137-86).
Напруженість праці
? характеристика трудового процесу, що відображає переважаюче навантаження на центральну нервову систему.
Небезпека
? центральне поняття БЖД, під яким розуміють будь- які явища, що загрожують життю та здоров’ю людини. Кількість ознак, що характеризують небезпеку, може бути збільшена або зменшена у залежності від мети аналізу. Дане визначення небезпеки у БЖД поглинає існуючі стандартні поняття (небезпечні та шкідливі виробничі фактори), тому що є більш об’ємним, таким, що ураховує всі форми діяльності. Небезпеку зберігають всі системи, що мають енергію, хімічно та біологічно активні компоненти, а також характеристики, що не відповідають умовам життєдіяльності людини. Небезпеки носять потенційний характер. Актуалізація небезпек відбувається за певних умов, які іменуються причинами. Ознаками, що визначають небезпеку,
є: загроза для життя, можливість нанесення шкоди здоров’ю; порушення умов нормального функціонування органів та систем людини. Небезпека
? поняття відносне.
Небезпека
? явища, процеси, об’єкти, властивості предметів, здатні у певних умовах наносити шкоду здоров’ю людини.
Небезпечний виробничий фактор
? виробничий фактор, вплив якого за певних умовах може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника.
Небезпечні відходи — відходи, фізичні, хімічні чи біологічні харак- теристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.
Небезпечні режими роботи устаткування – режими, які характери- зуються такими відхиленнями технологічних параметрів від регламен- тних значень, при яких може виникнути аварійна ситуація та/або статися зруйнування обладнання, будинків, споруд.
Непостійне робоче місце — місце на якому працюючий перебуває меншу частину (менше 50% або менше 2 год безперервно) свого робочого часу (ГОСТ 121 005-68)
Непрацездатність
? втрата загальної або професійної працездатності внаслідок захворювання, нещасного випадку або природженої фізичної вади.
Несприятливий фактор
? причина захворювання, зміни фізіолог- гічних, біохімічних, імунологічних та інших показників стану організму.
Нещасний випадок на виробництві
? Раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середрвища, внаслідок яких

471 заподіяна шкода здоров`ю або наступила смерть.
Об'єкт потенційно небезпечний – будь-яке джерело потенційної шкоди життєво важливим інтересам людини.
Оптимальні умови і характер праці — умови і характер праці, за яких виключений несприятливий вплив на здоров’я працюючих небезпечних
і шкідливих виробничих факторів, створені умови для збереження високого рівня працездатності (відсутність, або відповідність рівням, які прийняті як безпечні для населення). (Гігієнічна класифікація праці
№ 4137-86).
Охорона здоров’я працівників
? комплекс заходів для збереження здоров’я працівників, враховуючи категорію виконуваних робіт та виробниче середовище.
Охорона праці
? система правових, соціально-економічних, органі- заційних, технічних, гігієнічних, санітарно-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
Перевтома
? сукупність стійких несприятливих для здоров’я працівників функціональних порушень в організмі, які виникають внаслідок накопичення втоми.
Періодичний медичний огляд
? медичний огляд працівників, який проводять з установленою періодичністю з метою виявлення ранніх ознак виробничого зумовлених захворювань, а також патологічних станів, що розвинулися протягом трудової діяльності і перешкоджають продовженню роботи за певним фахом.
Підприємство потенційно небезпечне – промислове підприємство, що використовує в своїй діяльності або має на своїй території потенційно небезпечні об'єкти.
Підприємство (промислове) – статутний суб'єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробництво і реалізацію продукції певних видів із метою одержання відповідного прибутку.
Підрозділ структурний – ланка організації (підприємства), яка включає колектив виконавців або/і робочих, яка має відокремленні, чітко визначені функції в процесі керівництва або виробничому процесі, які відрізняються від функцій інших ланок, і в силу цього входить, як організаційно відокремлена від інших підрозділів частка організації (підприємства), в його структуру або в структуру підрозділів організації (підприємства). Наприклад: виробництво, цех, відділення, виробнича дільниця. Складовою частиною виробництва можуть бути цехи, відділення, виробничі дільниці. Складовою частиною цеху можуть бути відділення і виробничі дільниці. Складовою частиною відділення є виробничі дільниці.
Пожежний нагляд — функція органів пожежної охорони, яка полягає у здійсненні контролю за виконанням заходів, спрямованих на

472 забезпечення пожежної безпеки об’єктів та підвищення ефективності боротьби з пожежами.
Пожежна профілактика — комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також створення умов для успішного гасіння пожежі.
Пожежонебезпека об’єкта — стан об’єкта, за якого з регламен- тованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людину небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Показник пожежної безпеки — величина, що кількісно характеризує будь-яку властивість пожежної небезпеки.
Правила пожежної безпеки — комплекс положень, які визначають порядок дотримування вимог та норм пожежної безпеки при будівництві та експлуатації об’єкта.
Попередній медичний огляд
? медичний огляд, який проводять під час влаштування на роботу для визначення початкового стану здоров’я претендента та його відповідності конкретно обраній професії.
Процес технологічний – сукупність фізико-хімічних перетворень речовин і змін значень параметрів матеріального середовища, які проводяться з певною метою в апараті (системі взаємопов'язаних апаратів, агрегаті, машині і т. інш.).
Постійне робоче місце – місце, на якому працюючий перебував більшу частину свого робочого часу (більше 50% або понад 2 год безперервно). Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся робоча зона
(ГОСТ 12.1.005-88).
Потенційний
? можливий, прихований.
Працездатність — спроможність людини до активної діяльності, що характеризується можливістю виконання роботи і функціональним станом організму в процесі роботи (“фізіологічною ціною” роботи)
(ГОСТ 12.4.061-88).
Працездатність
? здатність людини до праці, яка визначається рівнем її фізичних та психофізіологічних можливостей, а також станом здоров’я і професійною підготовкою.
Причина
? Подія, що передує та викликає іншу подію, яка називається наслідком.
Професійна захворюваність
? явище, що характеризується сукупністю професійних захворювань.
Професійне захворювання
? патологічний стан людини, зумовлений роботою і пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих факторів.
Професійний відбір
? сукупність заходів, метою яких є відбір осіб для виконання певного виду трудової діяльності за їх професійними

473 знаннями, анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями, а також за станом здоров’я та віком.
Профілактика захворювань
? система гігієнічних, виховних, соціальних та медичних заходів, спрямованих на попередження захворювань шляхом усунення причин та умов, що їх викликають, а також підвищення опору організму до шкідливого впливу факторів навколишнього середовища.
Профілактичні заходи
? система організаційно-технічних, гігієніч- них та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов праці для здоров’я працівників.
Ризик
? кількісна оцінка небезпеки. Визначається як частота або
імовірність виникнення однієї події при настанні іншої події. Звичайно це безрозмірна величина, що лежить у межах від 0 до 1. Може визначатися й іншими зручними способами.
Робоча зона — простір, обмежений за висотою 2 м над рівнем підлоги або площадки, на якому знаходяться місце постійного або непостійного (тимчасового) перебування працюючих (ГОСТ 12.1.005-88).
Робоче місце — місце постійного або тимчасового перебування працюючого в процесі трудової діяльності (ГОСТ 12.1.005-88).
Санітарна характеристика умов праці
? об’єктивні дані стану вироб- ничого середовища і трудового процесу з висновком про їх відповідність гігієнічним вимогам і нормативам.
Санітарно-захисна зона
? функціональна територія між межами промислових підприємств (та інших виробничих об’єктів) і селітебно територію, яка призначена для зменшення несприятливого впливу виробничих факторів на здоров’я населення.
Санітарно-захисна зона — спеціально організована територія, яка встановлюється від джерела шкідливості (в тому числі від джерела забруднення атмосфери) до межі жилої забудови, ділянок оздоровчих установ, місць відпочинку, садівницьких товариств та інших прирівнених до них об'єктів.
Система
? сукупність елементів, взаємодія між якими адекватна маті.
Система запобігання пожежі — комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на виключення умов виникнення пожежі.
Система протипожежного захисту — сукупність організаційних заходів, а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї.
Спеціалізовані підрозділи – гірничо-газорятувальні і пожежні частини, медична служба, підрозділи формувань органів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Тяжкість праці
? характеристика трудової діяльності людини, яка

474 визначає ступінь залучення до роботи м’язів і відображає фізіологічні затрати внаслідок переважаючого фізичного переван-таження.
Умови діяльності
? сукупність факторів середовища перебування, що діють на людину.
Умови праці — сукупність факторів виробничого середовища, що впли- вають на здоров’я і працездатність людини в процесі праці (ГОСТ 19.605-74).
Умови праці
? сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі її професійної діяльності.
Уражальні чинники аварії – фактори, що виникають під час аварії, які здатні у разі досягнення певних значень завдати збитків здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним цінностям (надлишковий тиск на фронті ударної (вибухової) хвилі, теплове навантаження від полум'я, концентрація небезпечних речовин у атмосфері, воді, ґрунті тощо).
Установка – сукупність устаткування (апаратів), яка виконує певну функцію в технологічному процесі.
Цех – організаційно та/або технологічно відокремлений структур- ний підрозділ, що прямо чи побічно бере участь у переробленні пред- мета праці на готову продукцію та складається із сукупності виробничих дільниць.
Шкідлива речовина — речовина, яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення в стані здоров’я, які виявляються сучасними методами як в процесі роботи, так і в віддалені строки життя теперішнього і наступних поколінь (ГОСТ 12.1.007-76).
Шкідлива речовина
? речовина, що при контакті з організмом людини за умов порушення вимог безпеки може призвести до виробничої травми, професійного захворювання або розладів у стані здоров’я, що визначаються сучасними методами як у процесі праці, так
і у віддалені строки життя теперішнього і наступних поколінь.
Шкідливий виробничий фактор — виробничий фактор вплив якого на працюючого за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності. Примітка: залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним (ГОСТ 12.0.002-80).
Шкідливий виробничий фактор
? виробничий фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працез- датності працівника.
Шкідливі і небезпечні умови і характер праці — умови і характер праці, за яких внаслідок порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних і шкідливих факторів виробничого се- редовища в значеннях, що перевищують гігієнічні нормативи, і психофізіологічних факторів трудової діяльності, що викликають функціональні зміни в організмі, які можуть призвести до стійкого

475 зниження працездатності або, порушення здоров’я працюючих
(Гігієнічна класифікація праці № 4137-86).
Шкода здоров’ю
? це захворювання, травмування, у тому числі з летальним наслідком, інвалідністю, тощо.
? ? ? ? ?

2.

К
ОРОТКИЙ ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ПРАЦІ
,
ЯКА ПОВИННА БУТИ ПРИЙНЯТА І ЗАТВЕРДЖЕНА НА КОЖНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
,
ОРГАНІЗАЦІЇ
,
УСТАНОВІ


1. Прийнятий на загальних зборах чи конференції трудового колективу Колективний договір, з урахуванням спільних рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту розділу «Охорона праці»
(рекомендації додаються).
2. Затверджені керівником підприємства і погоджені з профспіл- ковим комітетом Комплексні заходи (на поточний рік або п'ятирічку) поліпшення стану умов і охорони праці, запобігання виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій.
3. Положення про організацію роботи з охорони праці на підприємстві.
4. Затверджене положення про службу охорони праці підприємства,
(установи, на основі Типового положення).
5. Положення про організацію, навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.
6. Наказ по підприємству про затвердження осіб які повинні проводити навчання та інструктаж працюючих з питань охорони праці, а також постійно діючої комісії для перевірки знань.
7. Посадові інструкції, що визначають обов'язки та відповідальність посадових осіб усіх рівнів з урахуванням вимог охорони праці.
8. Положення чи наказ про порядок ознайомлення працівника, з яким укладається трудовий договір про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці де він буде працювати небезпечних і шкід- ливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги, компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (ст. 6 Закону).
9. Перелік професій і наказ про організацію проведення попереднь- ого (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.
10. Затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці (у відповідності з наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93р. №123).
11. Затверджений перелік посадових осіб, які згідно з наказом
Держнаглядохоронпраці від 17.02.99р. №27 до початку виконання своїх

476 обов'язків і періодично (один раз на три роки) повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
12. Положення (згідно з Типовим) про комісію охорони праці підприємства, організації, установи, яка приймається на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
13. Положення (згідно з Типовим) про роботу уповноважених тру- дових колективів і представників профспілок з питань охорони праці.
14. Пронумеровані, прошнуровані і скреплені печаткою журнали:
• реєстрації вступного інструктажу;
• реєстрації первинного, повторного, позапланового і цільового
інструктажів;
• реєстрації нещасних випадків і професійних захворювань;
• обліку ознайомлення посадових осіб і спеціалістів з норматив- ними актами;
• наказами, розпорядженнями та іншими документами з питань охорони праці.
15. Перспективний і поточний плани роботи з питань поліпшення умов, безпеки і гігієни праці, усунення причин травматизму і профе- сійних захворювань.
16. Щорічні накази по підприємству про призначення осіб, відпові- дальних за нагляд, технічний стан і безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки (крани, котли, ліфти, компресорні станції, тощо), а також за експлуатацію транспортних засобів, стан пожежної безпеки, нагляд за станом будівель, споруд та ін.
17. Норми і порядок забезпеченн працівників спецодягом, спец- взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, визначення порядку зберігіння, ремонту, прання, хімічного очищення, заміни в разі дострокового зносу тощо і призначення посадових осіб, відповідальних за цю роботу.
18. Порядок забезпечення працюючих миючими та знешкоджую- чими засобами (мило, пасти, креми), молоком, газовоною водою і призначення посадових осіб, відповідальних за цю роботу.
19. Тематичні плани і програми навчання посадових осіб, спеціа- лістів і працівників, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, з питань охорони праці
20. Порядок проведення лабораторних досліджень, паспортизації і атестації робочих місць на їх відповідність діючим Нормам і Правилам охорони праці.
Визначений перелік не слід вважати абсолютно повним і цілком завершеним. Власник може затверджувати нормативні акти, що регламентують ще й інші питання охорони праці, які випливають із специфіки виробництва та вимог чинного законодавства.
?
?
?
?
?

477
3. Положення про Державну службу гірничого нагляду
та промислової безпеки України
?
(Затверджено Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року №408/2011)
1. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
(Держгірпромнагляд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України (далі
— Міністр).
Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.
2. Держгірпромнагляд України у своїй діяльності керується
Конституцією та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України (МНС України), іншими актами законодавства
України, дорученнями Президента України та Міністра, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Держгірпромнагляду України є:
1) реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування;
2) здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
3) організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:
• промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;
• геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;
?
До 6 квітня 2011 р. — «Комітет по нагляду за охороною праці України»
(Держпромгірнагляд). Раніше — Держнаглядохоронпраці.

478 безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
• безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;
• трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами.
4. Держгірпромнагляд України відповідно до покладених на неї
завдань:
1) готує та подає пропозиції щодо формування державної політики та визначення механізму її реалізації у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, геологічного вивчення, використання та охорони надр та у сфері, пов'язаній з діяльністю об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів;
2) бере у межах компетенції участь у розробленні проектів
Державного бюджету України, Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, державних програм економічного розвитку щодо геологічного вивчення, використання та охорони надр, видобування корисних копалин, а також у формуванні державного фонду надр, введенні в експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних підприємств, а також підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
3) бере участь у здійсненні державного управління у сфері геологічного вивчення, використання та охорони надр, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами;
4) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
5) опрацьовує за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнських об'єднань роботодавців і професійних спілок проекти загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;

479 6) здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у тому числі з питань:
• будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і виробництв;
• видобування вуглеводнів, їх транспортування, переробки та використання на підприємствах, в установах та організаціях;
• застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;
• забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
• виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження, випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;
• облаштування системами автоматичного контролю і управління технологічними процесами та станом виробничого середовища;
• проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, виробів ракетної техніки та палива, вибухових матеріалів військового призначення, окрім вибухових матеріалів, призначених для військового та спеціального використання;
7) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;
8) проводить технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті;
9) здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
10) бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення;
11) здійснює у встановленому порядку державний гірничий нагляд, у тому числі з питань:
• безпечного ведення гірничих робіт на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної, нафтогазової промисловості під час будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих об'єктів та підприємств, на об'єктах метробудівництва та підземних спорудах;

480
• відповідності визначеним вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;
• ведення робіт з геологічного вивчення надр під час дослідно- промислової розробки, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;
• повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничотехнічних,
інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення в надрах шкідливих речовин і відходів виробництва;
• виконання вимог з охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення, визначення кондицій мінеральної сировини та експлуатації родовищ корисних копалин, відповідності розробки родовищ корисних копалин встановленим вимогам, повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;
• додержання визначеного порядку обліку запасів корисних копалин, обгрунтованості і своєчасності їх списання, правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, правил та технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення найповнішого видобування корисних компонентів;
• відповідності визначеним вимогам та своєчасності здійснення заходів, що гарантують безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних із користуванням надрами;
• готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;
12) здійснює державний нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щодо:
• здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих осіб, спричиненим умовами праці;
• фінансування та виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
13) здійснює згідно із законодавством державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами, у тому числі з:
• проведення ідентифікації та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

481
• розроблення та впровадження планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
• проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, у тому числі пожежо- вибухонебезпечних об'єктів та об'єктів, господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
14) бере участь у прийнятті в експлуатацію новозбудованих добувних і збагачувальних підприємств;
15) здійснює державний контроль з питань:
• відповідності вимогам віднесення вугільних шахт, які небезпечні через наявність газу, можливість раптових викидів, гірських ударів, до відповідних категорій;
• ведення гірничих робіт на підприємствах вугільної, гірничорудної
і нерудної промисловості;
16) здійснює нагляд за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;
17) здійснює нагляд за дотриманням вимог під час проведення навчання і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та інших працівників;
18) здійснює контроль за дотриманням вимог технічних регламентів, а саме: засобів індивідуального захисту, безпеки простих посудин високого тиску, ліфтів, канатних доріг для перевезення пасажирів, знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, безпеки обладнання, що працює під тиском;
19) погоджує:
• питання ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок, контролює відповідність визначеним вимогам віднесення вугільних шахт, що небезпечні через наявність газу, можливість раптових викидів, гірських ударів, до відповідних категорій;
• питання консервації та ліквідації гірничих об'єктів та інших споруд, пов'язаних із користуванням надрами, відповідно до визначеного порядку;
20) веде державний облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруджень та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
21) здійснює у межах своєї компетенції нагляд за проведенням робіт із розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, виконанням заходів із запобігання виникненню та усунення небезпечного впливу гірничих робіт на технічний стан будинків і споруд, а також за додержанням визначеного порядку забудови площ залягання корисних копалин, обсягів перероблюваної сировини, обгрунтованістю і своєчасністю їх списання;

482 22) організовує проведення:
• експертизи проектної документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із забезпечення безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
• державної технічної експертизи безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірських гірничих підприємств, експертизи проектів з протиаварійного захисту гірських гірничих підприємств;
23) веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки, державний облік ділянок надр, наданих для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, у тому числі для будівництва та експлуатації підземних споруд;
24) здійснює відомчу реєстрацію та веде облік великотоннажних та
інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; визначає порядок проведення державного технічного огляду цих засобів;
25) реєструє підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об'єкти нафтогазового комплексу та
інші об'єкти;
26) реєструє декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
27) видає у передбачених законодавством випадках:
• ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та контролює дотримання ліцензійних умов;
• дозволи на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації;
• свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;
• дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та контролює дотримання умов дії дозволів;
• гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
• свідоцтва про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
28) визначає порядок проведення навчання і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та інших працівників, здійснює нагляд за дотриманням вимог цього порядку;

483 29) визначає вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, та контролює організацію навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
30) надає у визначеному порядку гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд для інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
31) здійснює функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;
32) організовує за участю експертно-технічних центрів державних підприємств, установ і організацій, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об'єктів підвищеної небезпеки;
33) визначає уповноважені організації у сфері проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
34) забезпечує проведення та здійснює в межах своїх повноважень науково-методичне забезпечення, координацію наукових досліджень
(науково-дослідних робіт) у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
35) бере участь у державній експертизі інвестиційних програм і проектів будівництва відповідно до вимог законодавства;
36) бере участь в організації проведення експертизи проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, засобів виробництва, засобів колективного та
індивідуального захисту працівників на їх відповідність нормативно- правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;
37) бере участь у прийнятті в експлуатацію об'єктів соціально- культурного та промислового призначення, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
38) погоджує:
• проекти стандартів, технічних регламентів і технічних умов, інші документи на засоби праці та виробництва, технологічні процеси;
• проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проекти і щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової безпеки, охорони праці та охорони надр;
• документацію на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення;

484
• типові навчальні плани і програми навчальних дисциплін
«Охорона праці», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» тощо;
• типові навчальні плани та програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;
• проекти планів розвитку гірничих робіт щодо охорони надр, їх безпечного ведення, а також норми відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини;
• видачу спеціальних дозволів на користування надрами;
• проекти гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров'я населення, а також захисту об'єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки цих об'єктів гірничими роботами;
39) організовує (якщо характер і ступінь небезпеки це зумовлюють) проведення органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання випробувань устаткування та матеріалів, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із промислової безпеки та охорони праці;
40) готує та подає у визначеному порядку пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності;
41) організовує роботу з підготовки, атестації та сертифікації фахівців з неруйнівного контролю, системи управління охороною праці та сертифікації засобів індивідуального захисту працівників;
42) бере участь у державній експертизі інвестиційних програм і проектів будівництва відповідно до вимог законодавства;
43) бере участь у роботі з удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до її компетенції;
44) здійснює у визначеному порядку міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції, вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів, залученні та координації міжнародної технічної допомоги, представляє у визначеному порядку інтереси України у міжнародних організаціях;
45) формує державне замовлення на науково-дослідні роботи з питань охорони праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт, здійснення державного гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр і поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, об'єктами підвищеної небезпеки, контролює виконання державного замовлення;
46) приймає у визначеному законодавством порядку рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

485 47) здійснює в установленому порядку внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;
48) розглядає у визначеному порядку звернення громадян з питань, що належать до її компетенції, та вживає у межах своїх повноважень заходів щодо вирішення порушених у зверненнях питань;
49) забезпечує у межах повноважень, визначених законодавством, виконання завдань мобілізаційної підготовки;
50) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Держгірпромнагляду України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;
51) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи з налагодження діалогу Держгірпромнагляду України з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
52) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції;
53) вживає заходів щодо створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів Держгірпромнагляду України;
54) провадить у межах своїх повноважень у визначеному порядку видавничу діяльність та організовує проведення виставок;
55) забезпечує у межах повноважень, визначених законодавством, заходи щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення;
56) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;
57) бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із всеукраїнськими професійними спілками і організаціями роботодавців з питань розроблення і реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
58) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.
5. Держгірпромнагляд України для виконання покладених на неї
завдань має право в установленому порядку:

486 1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;
2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
5) безперешкодно здійснювати заходи державного нагляду суб'єктів господарювання, а також об'єктів виробництва фізичних осіб у присутності роботодавця або його представника з питань додержання законодавства, що належать до її компетенції;
6) визначати обсяги та періодичність проведення заходів державного нагляду (контролю) у межах компетенції;
7) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та
інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів щодо їх усунення;
8) здійснювати комплексні перевірки за участю інших органів державного нагляду;
9) видавати у визначеному порядку роботодавцям, керівникам та
іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, міністерствам та
іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування обов'язкові до виконання приписи
(розпорядження) про усунення порушень і недоліків у сфері промислової безпеки, охорони праці, геологічного вивчення, використання, охорони надр та безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;
10) видавати у визначеному законодавством порядку рішення на підставі матеріалів за результатами проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних із використанням газу в побуті, які обов'язкові до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
11) зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробничих об'єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів

487 виробництва, виконання певних робіт, у тому числі пов'язаних з користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізацію продукції шляхом видачі розпорядчого документа про заборону зазначеного у випадках, передбачених законодавством, а також анулювати видані дозволи і ліцензії до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників;
12) притягати у межах компетенції до адміністративної відповідальності посадових осіб, працівників і громадян за порушення законодавства;
13) притягати за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, до сплати штрафу;
14) надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення осіб до відповідальності, встановленої законом;
15) надсилати подання про зупинення та анулювання дії спеціальних дозволів на користуванням надрами;
16) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів;
17) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;
18) залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до її компетенції;
19) скликати у визначеному порядку наради з питань, що належать до її компетенції;
20) утворювати за погодженням з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади комісії, експертні та робочі групи;
21) організовувати і провадити видавничу діяльність з метою висвітлення державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
22) заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр, безпеки поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
23) здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у суді.

488 6. Держгірпромнагляд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у місті обласного значення Кривий Ріг.
7. Держгірпромнагляд України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.
8. Держгірпромнагляд України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень
Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою
Держгірпромнагляду України.
9. Держгірпромнагляд України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.
10. Голова Держгірпромнагляду України:
1) очолює Держгірпромнагляд України, здійснює керівництво
Держгірпромнаглядом України, представляє Держгірпромнагляд України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;
2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері та розроблені Держгірпромнаг- лядом України проекти законів, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України;
3) вносить на розгляд Міністра проекти нормативно-правових актів
МНС України з питань, що належать до сфери діяльності
Держгірпромнагляду України;
4) забезпечує виконання Держгірпромнаглядом України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держгірпромнагляду України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;
6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи
Держгірпромнагляду України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держгірпромнагляду України, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
7) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади своїх заступників;

489 8) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату
Держгірпромнагляду України;
9) забезпечує виконання наданих доручень;
10) вносить Міністру пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держгірпромнагляду
України і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держгірпромнагляду України, які є юридичними особами, затверджує положення про них;
11) утворює у межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держгірпромнагляду України і коштів, передбачених на
її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом
Міністрів України та Міністром територіальні органи Держгірпром- нагляду України як структурні підрозділи її апарату;
12) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керів- ників територіальних органів Держгірпромнагляду України, призначає на посади за погодженням із Міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держгірпромнагляду України;
13) забезпечує взаємодію Держгірпромнагляду України з визначеним Міністром структурним підрозділом МНС України;
14) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між МНС України та Держгірпромнаглядом
України та вчасність її подання;
15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із
Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держгірпромнагляду України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату
Держгірпромнагляду України;
16) погоджує проекти законів, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Держгір- промнагляду України;
17) розглядає питання про присвоєння працівникам центрального апарату Держгірпромнагляду України відповідних рангів державних службовців, про заохочення, притягнення до дисциплінарної відпові- дальності;
18) вносить у визначеному законодавством порядку подання про відзначення державними нагородами працівників Держгірпромнагляду
України;
19) підписує акти від імені Держгірпромнагляду України;
20) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління
Держгірпромнагляду України, та її територіальних органів;

490 21) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Держгірпромнагляд України;
22) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих повноважень;
23) представляє у визначеному порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
24) затверджує програми і плани роботи Держгірпромнагляду
України та звіт про їх виконання;
25) організовує у межах своїх повноважень роботу із запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, усунення наслідків корупційних діянь;
26) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
11. Голова Держгірпромнагляду України може мати не більше двох заступників.
Заступники Голови Держгірпромнагляду України призначаються за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій
Голови Держгірпромнагляду України, погоджених із Міністром, та звільняються з посад Президентом України.
Голова Держгірпромнагляду розподіляє обов'язки між своїми заступниками.
12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держгірпромнагляду України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія у складі Голови
Держгірпромнагляду України (голова колегії), його першого заступника та заступника за посадою, визначених Міністром посадових осіб МНС
України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів Держгірпромнагляду України, а також у встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії вводяться в дію наказами Держгірпромнагляду
України.
13. Для розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності
Держгірпромнагляду України, обговорення найважливіших проблем та
інших питань Держгірпромнагляд України може утворювати науково- технічну раду, постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються
Головою Держгірпромнагляду України.
14. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Держгірпромнагляду України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Держгірпромнагляду України затверджується її
Головою за погодженням із Міністром.

491
Штатний розпис, кошторис Держгірпромнагляду України затверд- жуються її Головою за погодженням із Міністерством фінансів України.
Держгірпромнагляд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби
України.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал