Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»Pdf просмотр
Сторінка21/49
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.28 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   49
Психофізіологічні методи аналізу травматизму враховують, що здоров'я і працездатність людини залежать від біологічних ритмів функціонування організму. Такі явища, як іонізація атмосфери, магнітне і гравітаційне поле Землі, активність Сонця, гравітація Місяця та ін., викликають відповідні зміни в організмі людини, що змінюють її стан і впливають на поведінку не на краще. Це призводить до зниження сприйняття дійсності і може спричинитися до нещасних випадків.
Метод експертних оцінок базується на експертних висновках (оцін- ках) умов праці, на виявленні відповідності технологічного обладнання, пристроїв, інструментів, технологічних процесів вимогам стандартів та ергономічним вимогам, що ставляться до машин, механізмів, обладна- ння, інструментів, пультів керування. Виявлення думки експертів може бути очним і заочним (за допомогою анкет).

? ? ? ? ?

3.7.

Ш
ЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Загальні положення
Розробка заходів щодо попередження нещасних випадків — головна мета всіх теоретичних та практичних робіт в галузі охорони праці. Для забезпечення безпеки праці застосовуються засоби захисту, котрі поділяються на дві групи: колективного та індивідуального захисту.
Засоби колективного захисту виключають вплив на працюючого небезпечного виробничого фактора, що зумовлений рухом або переміщенням матеріального тіла.
Засоби індивідуального захисту видаються робітникам індивідуально.
Вони забезпечують захист органів людини від дії шкідливих та

221 небезпечних виробничих факторів. Нижче наводиться характеристика та кваліфікація згаданих засобів захисту.
До засобів колективного захисту відносять огороджувальні пристрої.
О городжу вальні засоби поділяють на дві групи: огороджувальні пристрої рухомих частин, але не різальних інструментів і огороджу- вальні пристрої різальних інструментів.
Пристрої першої групи можуть бути постійними, наглухо закріпленими, знімними, відкидними, висувними, пересувними або з дверцятами. Це залежить від особливостей огороджувального органа
(вузла), особливостей його експлуатації, місця у верстаті. Часто вико- ристовуються знімні огороджувальні пристрої, котрі постійно закри- вають пасову, зубчасту, ланцюгову чи іншу передачу. Вони можуть бути у вигляді кожухів, козирків, планок, бар'єрів і екранів. За способом виготовлення вони поділяються на суцільні, несуцільні і комбіновані.
Огороджувальні засоби різальних інструментів можуть огороджу- вати їх неробочу частину, тільки робочу їх частину або ту і іншу.
Здебільшого огородження виконують і інші функції, проте у всіх випадках вони мають виконувати основну функцію — огородження небезпечної для робітників зони.
Огородження можуть наглухо закривати інструмент (неробочу його частину), періодично переміщатися рукою робітника, бути кінематично пов'язаними і автоматичними. Вони не повинні бути громіздкими, не створювати незручностей у роботі, не знижувати продуктивності праці та якості обробки, але повинні бути технологічними, міцними і не обмежувати видимості робочої зони, легко зніматися та встановлю- ватися і входити до комплекту верстата. Огородження блокується з пусковим пристроєм.
Запобіжні засоби призначені для ліквідації небезпечного виробничого фактора у джерелі його утворення. За характером дії вони поділяються на блокувальні та обмежувальні. Блокувальні пристрої за конструктивним виконанням поділяють на муфти, штифти, клапани, шпонки, мембрани, пружини, сильфони і шайби.
Блокувальні пристрої призначені для вимкнення або запобігання можливості увімкнення джерела небезпеки при знятому (відкритому) огороджувальному пристрої. Найбільш поширені в деревообробці елек- тричні блокування, принцип роботи котрих полягає в автоматичному відключенні електричного живлення або неможливості увімкнення верстата при знятому або відкинутому огородженні. Електромеханічне блокування застосовується на дверцятах електрошаф, котрі закривають електророзподілювальні пристрої, на дверцятах і люках, що ведуть в небезпечні зони тощо.

222

Рис. 3.10. Функціональна схема запобігання виробничому травматизму
та професійній захворюваності на підприємстві
?????? ??????? ?????
????????????
???????????
????????????
??????? ?????
??????????? ??
??????????????
?? ????????????
?????? ??????
??????????? ??
??????????????
?? ??????????
????????
????????:
???????????
????????
??????????? ??
??????????????
?? ????????????
?????
?????????????
???
??????? ??
???????????
??????????? ??
??????????????
??????? ??
???????????
??????????? ??
????????? ??? ????
?????
??????? ??
???????????
??????’?
???????????
??????
??????????? ??
??????????????
???????????
???????
???????????
????????
??????????
??’???
???????????

223
Рис. 3.11. Засоби індивідуального захисту
?????? ??????????????? ???????
??????
???????
???????
???????
????
???????????
????????
??????
??????? ???
??????
??????? ???
????????,
?????????,
??????????
??????
???????
??????
??????
??????
???????
????
1. ????????
(???????? ??
???????).
2. ??????????
(????????
??????,
?????????
?? ???????
???????)
?????? ???????
???????
1. ????? ???
??????? ???
?????? ???????
??????.
2. ????? ???
??????? ??? ??-
????????????.
3. ????? ???
??????? ???
??????
?????????????
??????, ??????,
?????, ????????
?????
?????? ???????
??????? ?????
1. ???????????
?????????.
2. ???????????
???????.
3. ???????????
??????
?????? ??????? ???
??????? ? ?????? ?? ???
????????? ? ???????????
???
??????, ?????, ?????,
??????, ????????, ??????,
????????, ????????,
???????
?????? ??????????????
??????? – ?????, ????,
?????:
1. ?????????? ?????????.
2. ??????????? ?????????.
3. ?????????
??????????? ??????? -
??? ??????? ???:
?) ???????? ????????;
?) ??????????? ????????;
?) ?????????? ??? ????????
??????????? ???????
??????? ????;
?) ??????????? ??????
????????????? ??????? ?
??????? ??????? ????
?????????????
(??????????? ??
?????????)
???????????
????????
?????????
???????????
???????????
???????????????
– ??? ??????????? ??????;
– ??? ??????????
(???????? ) ??????????;
– ??? ??????????????
????? ?? ???????????;
– ??? ???????????? ??????
? ????????????????
?????;
– ??? ????;
– ??? ????;
– ??? ???????? ?????? ?
?????;
– ??? ??????????
???????????;
– ??? ?????, ????????-
??????, ????? ? ?????;
– ??? ?????????
??????????? ????????

224
Рис. 3.11. Засоби та заходи колективного захисту
від високих рівнів виробничого шуму
Принцип дії фотоелектричного блокування полягає в перетині світлового променя, спрямованого на фотоелемент і зміні величини світлового потоку, що падає на нього, внаслідок чого змінюється сила струму, котрий подається на вимірно-командний пристрій. Подається
імпульс на ввімкнення виконавчого механізму захисного пристрою.
Пневматичне та гідравлічне блокування застосовується у пневмо- та гідросистемах і виготовляється у вигляді клапанів та мембран.
Запобіжні мембрани призначені для захисту хімічного устаткування від руйнування за умов аварійного зростання тиску. Основним недоліком запобіжних розривних мембран є те, що після їх спрацювання отвір скидання тиску залишається відкритим.
Гальмівні пристрої призначені для сповільнення або зупинки виробничого устаткування під час виникнення небезпечної виробничої ситуації. За конструктивним виконанням гальмівні пристрої поділя- ються на колодкові, стрічкові, дискові, за формою — конічні та клинові. За способом спрацювання вони можуть бути ручними, автоматичними і напівавтоматичними. За принципом дії гальмівні пристрої поділяються на механічні, електромагнітні, пневматичні, гідравлічні та комбіновані. Гальмівні пристрої використовуються для швидкої зупинки валів, шпинделів після виключення верстата.
?????? ?? ?????? ???????????? ???????, ??
????????? ??? ?? ????? ???? ?????????
????????????-???????????
???????????
?????????? ????????
?? ?????? ?? ?????????
????????????
???????????
?????????? ???????
?????
?????????
???????????? ???
???????????
??????????
??????????????
????????????
???????????
?????????
?????????? ??? ?
?????? ????
????????????
??????? ? ???????
?????? ?????????????
?????? ???????????????
?????? ?????????????
?????????
?????? ???????????
???????? ????

225
Рис.3.12. Заходи і засоби віброзахисту
?????? ?? ?????? ????????????
?????
????????????
????????????
?
?????????????
????
???????????????
??
????????????
???????????
????????????
??????
??
?????
????????
???
???
?
???????
’?????
??
???????????
????????
??????
?
???????
’???
??
??????????
???????
???????
??
??????????
??????????
??
??????????
??????
??
????????
???
?????????
????????
??????????
????????
?????????
???????
???????????
??
??????????
????????
?????
???????????
, ???
????????
??
??????
??????????
??????
?????
??
??????????
???????? ????????
? ??????? ??
??????????
????????
???????? ??
?????? ??
?????????
?????????????-
???????? ??????
??????????-
?????????????
??????
?????????????????
?????????????
???????????????
???????????
?????????
???????
???????????
???????????? ????????
?? ????????????
???????????? ???????
??????????????? ???????
??? ???
??? ???
??? ????

226
Пристрої автоматичного контролю та сигналізації призначені для контролю передавання та відтворення інформації (кольорової, звукової, світлової тощо) з метою привернення уваги працюючих та прийняття ними рішень за прояву або можливого виникнення небезпечного виробничого фактора. За призначенням ці пристрої поділяються на
інформаційні, попереджувальні, аварійні та відповідні. За характером спрацювання сигналу — постійні або пульсуючі. За контрольованим параметром сигналізація може контролювати тиск, температуру, вологість, загазованість, шум, вібрацію, частоту обертання, початок пуску тощо.
Сигналізація застосовується самостійно або разом з огороджуваль- ними, запобіжними, пусковими пристроями, пристроями керування обладнанням. Слід надавати перевагу такій сигналізації, котра сигна- лізує, попереджує та автоматично усуває небезпеку. Світлова, звукова або світлозвукова сигналізація подається під час групового обслугову- вання агрегатів, багатоповерхового розташування устаткування, перед пуском для попередження працюючих про необхідність вживання заходів перестороги.
Пристрої дистанційного керування призначені для управління технологічними процесами або виробничим устаткуванням за межами небезпечної зони. Це найефективніші засоби безпеки. Завдяки ним робітники виводяться з зон інтенсивного переміщення предметів праці, шумних та гарячих дільниць і можуть навіть перебувати в іншому приміщенні. Впровадження потокових механізованих та автоматизо- ваних ліній супроводжується застосуванням дистанційного управління та підвищенням безпеки праці.
Засоби індивідуального захисту застосовують в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішен- нями та засобами колективного захисту. Вони підлягають оцінці за захисними, фізіологічними та експлуатаційними показниками.
Засоби захисту шкірного покриву (спеціальний одяг) видаються робітникам та інженерно-технічним працівникам для захисту тіла від забруднення, механічних впливів, води, вологи, кислот, лугів, підвищених або понижених температур, радіоактивних речовин, нафти і жирів, для захисту від біологічних факторів. Залежно від призначення та виду шкідливого фактора, спецодяг виготовляють з гладкофарбова- ного полосника з просочуванням, лавсанобавовняної тканини, сукняної напіввовняної тканини з поліпропіленом, кислотозахисного сукна, нетканого прошивного нітронового полотна.
Для захисту працюючих від впливу вологи застосовують спецодяг з бавовнянопаперових та льняних тканин з водозахисним просочуванням
і гумовим покриттям. Спецодяг загального призначення, що захищає

227 робітників від виробничого забруднення, механічних пошкоджень і холоду, виготовляється із звичайних бавовняно-паперових тканин.
Засоби захисту органів дихання та слуху забезпечують ефективний захист людини від шкідливого впливу різних забруднень (пилу, газу, пари, аерозолей), які є в повітрі робочої зони та від нестачі кисню.
Слід зауважити, що необхідна безпека повинна забезпечуватись гігієнічним нормуванням з встановленням гранично допустимої концентрації (ГДК) або гранично допустимого рівня (ГДР) шкідливих факторів. Цьому сприяє ефективна загальнообмінна та місцева вентиляція, застосування водяного зрошування запиленого повітряного середовища тощо. Спеціальними захисними засобами є протигази та респіратори. Ці засоби поділяються на фільтруючі та ізолюючі.
Фільтруючі засоби забезпечують захист в умовах обмеженого вмісту шкідливих речовин.
Ізолюючі засоби застосовують під час аварій та великих викидів шкідливих речовин в атмосферу.
Засобами захисту слуху від інтенсивного шуму (якщо його немож- ливо знизити конструктивними засобами) є навушники та заглушки.
Навушники знижують високочастотний шум на 40 дБ, а вушні вкладиші —до 25 дБ.
Засоби захисту голови, обличчя і очей попереджують вплив пилу, стружки та падаючих предметів застосуванням спеціальних окулярів, масок, щитків, капелюхів та касок. Окуляри застосовуються в токарних цехах, під час заточування інструментів тощо. Маски, щитки і капе- люхи використовуються в ремонтних цехах, а каски — на завантажу- вально-розвантажувальних роботах.
Засоби захисту ніг та рук. Для зовнішніх робіт під час холодного та перехідного періоду року використовується валяне взуття, а для робіт з використанням кислот, лугів та клеїв — гумові чоботи. Під час роботи у вогких, холодних умовах одягають утеплені клеєні та гумові чоботи.
Засобом захисту рук від механічних пошкоджень, опіків, холоду є рукавиці
і рукавички. Найчастіше використовують бавовняно-паперові рукавиці.
Під час роботи зі слабкими кислотами і лугами для захисту пальців рук використовують гумові напальчники, а для захисту від порізів і забруднень — шкіряні напальчники.
Засоби запобігання ураження електричним струмом. Поряд з колективними засобами захисту слід використовувати індивідуальні засоби. До них відносять діелектричні рукавички, боти, чоботи, калоші, виготовлені зі спеціальної діелектричної гуми. Особливу увагу слід звертати на справність засобів, перед використанням оглядати їх.
Допоміжні захисні засоби призначені для захисту персоналу від падіння з висоти (запобіжні пояси та страхувальні канати), для безпечного підіймання на висоту (драбини, кігті), а також для захисту

228 від світлового, теплового, механічного та хімічного впливів (захисні окуляри, протигази, рукавиці, спецодяг)
За порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань охорони праці керівники підприємств, організацій, установ можуть притягатися органами Держгірпромнагляду до сплати штрафу. Макси- мальний розмір штрафу не може перевищувати 2% місячного фонду заробітної плати підприємства, організації, установи. Штрафи наклада- ються керівниками Держгірпромнагляду та місцевих органів.

? ? ? ? ?

3.8.

З
АСОБИ ЗАХИСТУ
,
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

Відповідно до ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визна- чення основних понять» нещасний випадок на виробництві – це раптове погіршення стану здоров'я чи настання смерті працівника під час виконання ним трудових обов'язків внаслідок короткочасного
(тривалістю не довше однієї робочої зміни) впливу небезпечного або шкідливого чинника.
Відповідно до ГОСТ 12.0.003–74 небезпечні та шкідливі виробничі фактори за природою дії поділяються на 4 групи: фізичні; хімічні; біологічні та психологічні.
Група фізичних небезпечних і шкідливих виробничих факторів поділяється на такі підгрупи:
• машини та механізми, що рухаються;
• незахищені рухомі елементи виробничого обладнання;
• вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;
• підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;
• підвищена або понижена температура поверхні обладнання, матеріалу;
• підвищена або понижена температура повітря робочої зони;
• підвищений рівень шуму на робочому місці;
• підвищений рівень вібрації;
• підвищений рівень інфразвукових коливань;
• підвищений рівень ультразвуку;
• підвищений або понижений барометричний тиск у робочій зоні та його різке коливання;
• підвищена або понижена вологість повітря;
• підвищена або понижена рухомість повітря;
• підвищена або понижена іонізація повітря;
• підвищений рівень іонізуючого випромінювання в робочій зоні;

229
• небезпечний рівень напруги в електричній мережі, замкнення якої може статися через тіло людини;
• підвищений рівень статичної електрики;
• підвищений рівень електромагнітних випромінювань;
• підвищена напруженість електричного поля;
• підвищена напруженість магнітного поля;
• відсутність або недостатність природного освітлення;
• недостатня освітленість робочої зони;
• підвищена яскравість світла;
• понижена контрастність;
• пряме та відбите світло;
• підвищена пульсація світлового потоку;
• підвищений рівень ультрафіолетової радіації.
Група хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів поділяється на такі підгрупи: а) за характером впливу на організм людини:
? загальнотоксичні;
? подразнюючі;
? сенсибілізуючі;
? канцерогенні;
? мутагенні;
? такі, що впливають на репродуктивну функцію; б) за шляхом проникнення в організм людини:
• через дихальні шляхи;
• через травну систему;
• через шкіряний покрив.
Група біологічних небезпечних та шкідливих факторів – це:
? мікроорганізми (бактерії, віруси тощо);
? макроорганізми (рослини та тварини).
Група психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів за характером впливу поділяється на такі підгрупи:
• фізичні перевантаження;
• нервово-психічні перевантаження.
У свою чергу фізичні перевантаження поділяються на статичні, динамічні, гіподинамію, а нервово-психічні — на розумові переванта- ження, перевантаження аналізаторів, монотонність праці та емоційні перевантаження.
Для забезпечення безпеки працюючих від впливу небезпечних виробничих факторів застосовуються засоби колективного захисту, які повністю або частково закривають доступ у зону, де діють небезпечні фактори, та виключають їх вплив у разі проникнення людини у прос- тір, де вони виникають.

230
Засоби колективного захисту згідно з ГОСТ 12.4.011–80 поділя- ються на класи:
• нормалізації повітряного середовища приміщень та робочих місць;
• нормалізації освітлення виробничих приміщень та робочих місць;
• захисту від шкідливих і небезпечних факторів.
До засобів захисту від небезпечних факторів належать захисні та запобіжні пристрої, сигналізація безпеки, розриви та габарити безпеки, дистанційне управління.
Захисні пристрої застосовуються для ізоляції частин машин та механізмів, що рухаються, місць, де відлітають частки матеріалу, що обробляється, небезпечних щодо ураження електричним струмом частин обладнання, зон та дільниць, де існує постійна небезпека шкідливого впливу на людину температур, випромінювань тощо.
Огороджуються канали, ями, колодязі, люки, різні прорізи, робочі місця, розташовані на висоті.
Огородження бувають тимчасові (переносні) для позначення небезпеки у зв'язку з проведенням будь-яких робіт (ремонт шляхів, проведення робіт у колодязях, очищення покрівель, будівель тощо), постійні нерухомі, що знімаються тільки під час ремонту (для огородження валів, гвинтів, шківів, шестерень) та ті, що періодично відкриваються в процесі роботи для встановлення чи зняття деталі.
Огородження можуть бути і електронними, що спрацьовують при наближенні або перетинанні контрольної зони (фотоелектронні, електромагнітні тощо). Для попередження випадкового проникнення людини в небезпечну зону захисні пристрої блокуються пусковим механізмом обладнання. В електричних пристроях при відкриванні чи знятті огородження зі струмовідних частин з них автоматично зніма-
ється напруга.
Запобіжні пристрої застосовують для обмеження виходу заданих небезпечних параметрів обладнання за межі допустимих. Цими параметрами можуть бути статичні та динамічні навантаження, довжина пересування механізму, рівень рідини, швидкість пересування, тиск пари, газу, води, температура, сила електричного струму тощо. Запобіжні пристрої спрацьовують автоматично, вимикаючи джерело параметру, що контролюється, або створюють умови для ослаблення його впливу.
До них належать:
1. Запобіжники, що плавляться, та автомати вимикання.
Вони служать для захисту електропристроїв у разі виникнення струмів перевантаження і короткого замикання, які можуть призвести до порушення ізоляції або пожежі. При підвищенні сили струму понад допустимий у запобіжнику плавиться спеціальна вставка, автомат розриває ланцюг і вимикає електричний струм.
2. Запобіжні клапани та мембрани.

231
Вони використовуються для автоматичного випускання надлишку рідини, газу та пари з систем підвищеного тиску до систем низького тиску або в атмосферу. Запобіжні клапани автоматично відновлюються, а запобіжні мембрани руйнуються і потребують заміни.
3. Обмежувачі – мікрометричні, багатопозиційні та інші фіксатори, що обмежують робочі параметри для забезпечення безпечної межі руху механізму або його окремих елементів, а також для попередження аварій і поломок.
4. Блокувальні пристрої використовуються для вимикання або попередження можливості вмикання джерела небезпеки у разі відсутності захисного пристрою. За принципом дії вони поділяються на механічні, електронні, пневматичні та комбіновані й застосовуються разом із захисними пристроями.
Широко застосовується бірочна система. Бірка (пластина зі шнурком, на якому позначено номер агрегату чи механізму) зберігається в місці перебування обслуговуючого персоналу і надає йому право на запуск у роботу машини або механізму, а ремонтному та черговому персоналу – право на виконання робіт. Про отримання і здавання бірки кожного разу робиться запис у спеціальному журналі.
Більш надійною системою є «ключ-бірка».
Як колективний засіб від шкідливих та небезпечних факторів застосовується сигналізація безпеки. Це важливий засіб попередження, а не ліквідації небезпеки. До неї належать світлові, звукові, кольорові сигнали та різні показники (температури, тиску, рівня рідини тощо).
Основними елементами таких приладів є різні датчики (механічні, фотоелектричні, теплові), які реагують на пересування предметів, зміну
їх об'єму, наявність відповідних концентрацій шкідливих речовин та випромінювань.
Сигнальні кольори і знаки безпеки регламентуються ГОСТом
12.4.126–76*. Встановлено чотири сигнальні кольори: червоний, жовтий, зелений, синій (рис. 3.9).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   49


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал