Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»Pdf просмотр
Сторінка16/49
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.28 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   49
2.16.

С
ЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Управління охороною праці в країні поділяється на рівні:
– загальнодержавний;
– регіональний (обласний, районний, міський, районний у місті, селищі, селі);
– галузевий;
– виробничий (рівень підприємств).
Державне управління охороною праці здійснюють (рис.):
– Кабінет Міністрів України;
– Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки
України (Держгірпромнагляд України);
– міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади;
– місцева державна адміністрація, органи місцевого самовряду- вання.
Кабінет Міністрів України:
- забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
- подає на затвердження Верховної Ради України загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
– спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади Щодо створення безпечних і здорових умов праці та нагляду за охороною праці;

166
– запроваджує єдину державну статистичну звітність з питань охорони праці.
З метою координації діяльності органів державного управління охороною праці створюється Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем'єр-міністр України.
Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно- правових актів про охорону праці здійснюють:
– Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки
України (Держгірпромнагляд України);
– спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки;
– спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки;
– спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці, і
Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, їм не підзвітні й не підконтрольні.
Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється Законами України «Про охорону праці», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», іншими нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (зараз цим органом є Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд
України):
– здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
– розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;
– здійснює нормотворчу діяльність, розробляє і затверджує правила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці або зміни до них;

167
– координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
– одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів статистики, підприємств,
інших суб'єктів підприємницької діяльності відомості та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
– бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід з цих питань, опрацьовує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення і поступового наближення чинного законодавства про охорону праці до відповідних міжнародних та
європейських норм.
Рішення, прийняті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.
Діяльність місцевих державних адміністрацій спрямовується на те, щоб у повсякденному житті набував практичного змісту та підтверджувався найголовніший принцип державної політики – пріоритет життя і здоров'я працівників. В умовах переходу до ринкової економіки, створення численних підприємств та інших господарств з недержавними формами власності, що не мають галузевого підпорядкування, незмірно зростає значення місцевих органів державної виконавчої влади в організації безпечних і здорових умов праці, усуненні причин виробничого травматизму та професійних захворювань.
Законами «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування» передбачено, що захист прав, свобод і законних
інтересів громадян є одним з головних принципів, на яких ґрунтується місцеве та регіональне самоврядування. Отже, порушення цих прав, пов'язане з невиконанням вимог законодавства про охорону праці, є об'єктом та предметом діяльності місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування.

168
Закон «Про охорону праці» передбачає, що Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації у межах відповідних територій:
– забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
– формують за участю представників профспілок та Фонду соціального страхування від нещасних випадків і забезпечують виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;
– забезпечують соціальний захист найманих працівників, зокрема зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, вживають заходів щодо проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; –- вносять пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) аварійно- рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності;
– здійснюють контроль за додержанням суб'єктами підприєм- ницької діяльності нормативно-правових актів про охорону праці.
Для виконання зазначених функцій у складі Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій створюються структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів
України, а також на громадських засадах – ради з питань безпечної життєдіяльності населення.
Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:
– затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;
– приймають рішення щодо створення комунальних аварійно- рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують належне утримання, ефективну й надійну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслу- говування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об'єктах. Для виконання цих функцій сільські, селищні, міські ради створюють у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначають спеціаліста з охорони праці.

169
Асоціації, корпорації, концерни та інші об'єднання визначають свої повноваження в галузі охорони праці статутами або договорами між підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанням функцій у їхніх апаратах створюються служби охорони праці.
Державні заходи повинні передбачати:
– створення і здійснення державної політики з охорони праці;
– забезпечення реалізації Національної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища шляхом упровадження системи багатоканального фінансу- вання;
– створення нормативно-правової бази про охорону праці, яка відображала б реформування економічних відносин і забезпечувала економічну доцільність виконання робіт без порушень вимог законо- давства про охорону праці;
– удосконалення дозвільної системи та системи ліцензування певних видів діяльності для забезпечення контролю за розробленням та впровадженням безпечних технологій, засобів захисту працюючих;
– розроблення і впровадження ефективного механізму взаємодії органів державного управління охороною праці та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;
– створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці, забезпечення належного рівня навчання працівників з питань охорони праці;
– вжиття заходів, що сприяють зацікавленості роботодавця у створенні на підприємстві здорових і нешкідливих умов шляхом заснування соціальної номінації в конкурсі «Кращий роботодавець року», оприлюднення через ЗМІ позитивного досвіду роботи кращих підприємств, створення районних і міських «Дощок пошани»;
– формування свідомого ставлення дітей, населення та працівників до питань охорони праці шляхом поліпшення інформаційно-роз'ясню- вальної роботи через ЗМІ, виховання почуття обережності;
– налагодження інформаційного забезпечення в галузі охорони праці на основі інформаційних комп'ютерних мереж;
– підвищення рівня компетентності у правових, соціально- економічних, організаційно-технічних та медично-профілактичних питаннях працівників органів управління охороною праці регіонального та галузевого рівнів, а також сторін соціального партнерства, які формують обов'язки в розділі «Охорона праці» колективного договору, регіональних і галузевих угод;
– активізацію участі профспілок у формуванні та реалізації систем управління охороною праці на регіональному, галузевому рівнях та на рівні підприємства;
– забезпечення належного громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці з боку професійних спілок в особі

170 своїх виборних органів і представників та уповноважених найманими працівниками осіб на підприємстві.
Нагальним у системі управління охороною праці є забезпечення органів державного управління охороною праці та служб охорони праці підприємств, установ, організацій кваліфікованими фахівцями з охорони праці різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за відповідними профільними спрямуваннями з урахуванням сучасних соціально- економічних умов та реальних потреб.
Інформаційне забезпечення в галузі охорони праці, яке має здійснюватися органами управління охороною праці на всіх рівнях, потребує удосконалення шляхом вивчення і поширення міжнародного та вітчизняного досвіду щодо пропаганди безпечних методів і засобів праці, вирішення інших актуальних питань у цій сфері із залученням сучасних інформаційних технологій, ЗМІ, оперативного розповсюджен- ня посібників, пам'яток, методик, листівок відповідного спрямування.
? ? ? ? ?
2.17.

П
ІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ

ШКІДЛИВИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ

Опрацюємо Положення про СУОП для умовного підприємства створеного засновником, який безпосередньо їм керує, виконуючи функції директора.
Чисельність працюючих — 250 осіб. Розміщено воно у окремій двоповерховій будівлі і має такі виробничі дільниці:
• холодної оброки металів (верстати - токарні, фрезерні, стругальні, шліфувальні, заточні тощо);
• холодної штамповки (преси);
• термічної обробки (печі електричні, масляні ванни);
• зварювальну (електро- та газозварювання);
• агрегатно-складальну (ручний пневмо- і електроінструмент, вантажопідйомні механізми);
• слюсарну;
• гальванопокриття;
• фарбувальну.
Теплопостачання та постачання стисненого повітря — централізо- ване від сторонніх постачальників.
Запропонована методика опрацювання Положення є одним із варіа-
нтів впровадження СУОП. Вона не протирічить чинному законодавству,
але потребує погодження з органами Держгірпромнагляду стосовно
термінів усунення відхилень від чинних нормативно-правових актів з
охорони праці.

171
Наприклад, розробку СУОП розпочинаємо 01.01.2014 р. Служба охорони праці готує проект наказу такого змісту:
Для опрацювання системи управління охороною праці (СУОП),
НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію у складі:
Головний інженер — голова комісії (вказуються прізвища та
ініціали).
Спеціаліст з охорони праці — заступник голови комісії.
Головний технолог — член комісії.
Головний механік — член комісії.
Головний енергетик — член комісії.
Начальник енергомеханічної служби — член комісії.
Голова профкому (за погодженням) — член комісії.
2. Комісії до 1 квітня 2014 р. опрацювати та затвердити у
Держгірпромнагляду:
• перелік нормативно-правових актів з охорони праці, дія яких поширюється на підприємство;
• перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що діють на підприємстві, та з’ясувати можливість контролю діючих шкідливих виробничих факторів і необхідність залучення для цих цілей сторонніх організацій;
• карти визначення та обліку шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
• види та рівні ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань;
• показники для оцінки ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань;
• систему контролю за станом умов та безпеки праці.
Опрацьовані комісією карти обліку та визначення шкідливих і небез- печних виробничих факторів надати керівникам структурних підрозділів.
3. Керівникам структурних підрозділів до 1 липня 2004 р. забезпе- чити складання карт для ідентифікації небезпечних виробничих факторів та надати дані службі охорони праці.
4. Службі охорони праці до 1 серпня 2014 р. визначити ступінь ризику у кожному структурному підрозділі та на підприємстві в цілому, найбільш небезпечні фактори, що впливають на ступінь ризику виник- нення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
і подати пропозиції щодо формування політики підприємства з охорони праці, її цілей та завдань на поточний і наступні роки.
5. Плановику-економісту (головному бухгалтеру) до 7 липня 2014 p.:
• визначити витрати на забезпечення вимог з охорони праці, придбання засобів індивідуального захисту, спеціального харчування
(молока, кисломолочних продуктів, соків тощо), мила та інших знешкоджуючих засобів, підсоленої газованоїводи;

172
• повідомити службі охорони праці суму коштів, що відповідає 0,5% від обсягу реалізованої продукції у минулому році.
6. Службі охорони праці разом зі службою праці та заробітної плати до 1 липня 2014 р. підготувати пропозиції щодо системи заохочення працюючих з питань охорони праці.
7. Голові комісії до 1 вересня 2014 р. подати на затвердження проект Положення про СУОП.
Виконання наказу служба охорони праці починає з опрацювання переліку нормативно-правових актів з охорони праці, що регулюють вимоги з безпечного ведення робіт, забезпечує їх придбання та
інформує керівників структурних підрозділів про їх наявність. У п. 9.1
“Початок роботи” наведено основний перелік нормативно-правових актів загального характеру. Враховуючи галузеву спрямованість підприємства, до цього переліку необхідно додати такі нормативні документи:
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;
Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні метало-покриття;
Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів;
Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварю- вальних роботах;
Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів;
Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при фарбуванні виробів у машинобудуванні;
Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії у ковальсько- пресовому виробництві;
Правила з охорони праці у зварювальному виробництві;
ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ. «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности»;
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
ГОСТ 12.2.010-75 ССБТ. «Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности»;
ГОСТ 12.2.117-88 ССБТ. «Прессы гидравлические. Требования безопасности».

173
Наступний етап — опрацювання форм карт обліку та визначення шкідливих і небезпечних виробничих факторів (карти складаються та
зберігаються у структурному підрозділі або службі).
Для ідентифікації шкідливих виробничих факторів та факторів трудового процесу пропонується використовувати Карту умов праці відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 вересня 1992 р. № 41.
Припустимо, що атестація робочих місць на підприємстві проводилась у 2000 р. і стан умов та безпеки праці на робочих місцях не змінився. У такому разі використовуємо дані табл. 1. До уваги беруться ті фактори виробничого середовища і трудового процесу, норми яких віднесені до III класу (графи 6, 7, 8).
Таблиця 1
Карта умов праці

III клас — небезпечні та шкідливі умови праці
№ з/п
Фактори виробничого середовища
Дата дослід- жень
Нормативне значення
ГДК, ГДР
Фак- тичне зна- чення
1 ст.
2 ст. 3 ст.
Тривалість дії фактора протягом зміни, %
При- мітки
Шкідливі хімічні речовини:
1 1 клас небезпеки
2 клас небезпеки
3-4 класи небезпеки
Дата
Те саме
»
0,1 1,0 20 0,3 1,8 44,0 1,8 2,2 3

80 65 2
Аерозолі (пил) переважно фіброгенної Дії
»
6 13,0 2,17 3
Вібрація (загаль- на і локальна)4
Шум
Дата
85 91 6
100
Під час підготовки карт обліку небезпечних виробничих факторів використовується ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». Згідно з ГОСТом до небезпечних факторів відносяться машини та механізми, що рухаються, незахищені рухомі елементи виробничого обладнання; вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються, небезпечний рівень напруги в електричній мережі, замикання якої може статися через тіло людини; підвищений рівень статичної електрики. Їх оцінка визначається наявністю огороджувальних, запобіжних пристроїв, сигналізації безпеки, засобів захисту від дії електричного струму. Для їх обліку складаємо відповідну карту (табл. 2).

174
Таблиця 2
Карта обліку небезпечних виробничих факторів

Фактичне забезпечення засобами захисту
№ з/п
Небезпечні фактори
Необхідні засоби захисту
Так
Ні
1 2
3 4
5 1.1. Огороджувальні пристрої
1.2. Сигналізація безпеки
1.3. Запобіжні та блокувальні пристрої
1 Машини та механізми, що рухаються
1.4. Система гальмування робочих органів
2.1. Огороджувальні пристрої
2 Незахищені рухомі елементи виробничого обладнання
2.2. Запобіжні та блокувальні пристрої
3.1. Сигналізація безпеки
3 Вироби, заготовки, ма-теріали, що пересуваються
3.2. Огороджувальні пристрої
4 Підвищена або пони- жена температура по- верхонь обладнання, матеріалів
4.1. Огороджувальні пристрої
5 Підвищений рівень статичної електрики
5.1. Заземлення
6.1. Захисне заземлення
6.2. Огороджувальні пристрої
6 Небезпечний рівень на-пруги в електричній мережі, замикання якої може статися через тіло людини
6.3. Запобіжні та блокувальні при-строї
Таблиця 2 складається тільки на обладнання, що не забезпечено засобами захисту. Якщо нормативними актами не передбачені перелічені у карті засоби захисту, у графах 4, 5 ставиться «х».
Для ідентифікації подій, що призвели до мікротравм або могли призвести до нещасного випадку чи аварії, застосовуємо такі таблиці:
Таблиця 3
Карта обліку мікротравм
№ з/п
Обставини
Причини
Вжиті заходи
1 2
3 4175
Таблиця 4
Карта обліку виходу з ладу інструменту, обладнання, захисних приладів

№ з/п
Інд.

Елемент, що вийшов з ладу
Причина
Небезпечні фактори, які з’явилися внаслідок виходу з ладу інструменту тощо
Вартість заміни,
грн.
1 2
3 4
5 6
Таблиця 5
Карта обліку виконання робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском
№ з/п
Дата видачі наряду-допуску
Види робіт
Небезпечні фактори, що діють
Небезпечні фактори, що виникли під час виконання робіт
1 2
3 4 5
Таблиця 6
Карта обліку осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки
№ з/п
Прізвище, ініціали
Шкідливі та небезпечні виробничі фактори
Дата проведення останньої перевірки знань
1 2
3 4
Таблиця 7
Карта обліку працівників, які підлягають медичним оглядам
№ з/п
Професія
Прізвище, ініціали
Шкідливі та небезпечні
Виробничі фактори
Примітки
1 2
3 4
5
Після погодження форм карт обліку комісією, їх слід надіслати кожному керівникові структурного підрозділу для апробації протягом одного кварталу.
Для оцінки на підприємстві рівня можливого ризику виникнення нещасних випадків зі смертельними наслідками і прийняття відповідних управлінських рішень визначаємо базові показники ризиків та погоджуємо їх на засіданні комісії.

176
Приймаємо такі види та розміри ризиків: незначний ризик – <10
-6
; припустимий ризик –
1,001
? 10
-6
- 5
? 10
-5
; терпимий ризик – 5,001
?
10
-5
- 5
? 10
-4
; неприпустимий ризик – і 5,001
? 10
-4
(Наведені види та розміри ризиків визначені на підставі вивчення міжнародного досвіду).
Щомісяця та щоквартально служба охорони праці узагальнює дані табл. 1-7, а також вивчає дієвість існуючої системи: проектування робочих місць, нестандартного обладнання, пристроїв, технологічних процесів; монтажу, технічного обслуговування, ремонту обладнання; вхідного контролю продукції, що застосовується у технологічних процесах.
? ? ? ? ?
2.18.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   49


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал