Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»Pdf просмотр
Сторінка14/49
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.28 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49
? ? ? ? ?
2.11.

О
ЦІНКА СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Стан безпеки праці в більшості організацій оцінюється за допомогою статистичних показників, що характеризують частоту (К
Ч
— коефіцієнт частоти) і тяжкість (К
Т
— коефіцієнт тяжкості) травмування.
При цьому зовсім виключається дійсний стан безпеки праці на будівельних об'єктах, у бригадах.
Якщо врахувати, що травматизм як явище формується безпосередньо на об’єктах, то стає очевидним, що в основі кількісної оцінки стану безпеки праці організацій будь-якого рівня управління повинні лежати оцінки підрозділів, що входять до їх складу, основним
(первинним) організаційним елементом яких є бригада.

142
Залежно від спеціалізації бригади вона може виконувати чітко окреслене коло видів робіт (у цьому — сутність спеціалізації), або широкий спектр різних видів робіт (як правило, це так звані комплексні бригади).
При оцінці безпеки праці бригади розглядають всі операції, які може виконувати дана бригада, з позиції прояву небезпечних факторів, тобто визначається кількість операцій, під час виконання яких робітник може одержати травму — кількість небезпечних операцій і, відповідно, кількість «безпечних» операцій. Відношення числа безпечних операцій до загального числа операцій, що виконує бригада, визначає величину коефіцієнта безпеки праці з конкретного технологічного процесу.
Такий аналіз технологічних процесів дозволяє з'ясувати найбільш небезпечні операції, розробити заходи захисту робітників, визначити методи і прийоми безпечного виконання робіт.
Однак небезпечними можуть стати і ті процеси, що виконуються з порушенням правил і норм охорони праці. Виявити найбільш характерні види зазначених порушень допомагає аналіз матеріалів про травматизм, матеріалів комплексних, планових, цільових та інших видів перевірок стану умов і безпеки праці на об'єктах будівництва. Особливо цінною є інформація про виявлені небезпечні ситуації і причини їх виникнення. Справа в тому, що небезпечна ситуація, що виникла в результаті допущених порушень одним або декількома робітниками одночасно, однаковою мірою небезпечна для всіх працюючих, які перебувають в даний момент часу в небезпечній зоні, що створилася.
Класифікатори можливих порушень правил і норм охорони праці розробляються для робітників та інженерно-технічних працівників з урахуванням специфіки конкретних організацій (застосовуваних машин, механізмів, устаткування, видів і методів виконання робіт тощо).
Оцінка стану безпеки праці відбувається залежно від досягнутого значення коефіцієнта безпеки праці — К
БП
(табл. 1).

Таблиця 1
Оцінка стану безпеки праці
Значення К
БП

Оцінка стану безпеки праці
1,00 — 0,90 відмінно
0,89 — 0,80 добре
0,79 — 0,70 задовільно менше 0,70 незадовільно
Значення коефіцієнтів безпеки праці визначаються щомісяця для всіх категорій робітників та службовців.

143
Величина коефіцієнта безпеки праці робітника р
БП
К
— це різниця між одиницею і відношенням кількості допущених порушень (а) до їх можливої кількості (А): р
БП
К
= 1 - a A .
(1)
Облік допущених порушень ведеться в журналі оперативного контролю, включаючи порушення правил і норм охорони праці, виявлених під час проведення й інших видів контролю.
Кожне порушення може бути оцінене залежно від його тяжкості, спрямованості профілактичної роботи в балах. Тоді а — сумарна оцінка в балах допущених порушень; А — сумарна оцінка в балах усіх можливих порушень.
Якщо величина А = 100 балам, то формула (1) значно спрощується
і буде мати вигляд:
a
р
БП
К
= 1 - 0, 01 .
Бальна оцінка порушень, що входять до класифікатора дозволяє визначити пріоритети в профілактичній роботі на конкретному відрізку часу в даній організації (підприємстві, підрозділі). Класифікатор повинен затверджуватися на зборах (конференції) трудового колективу при затвердженні Колективного договору і діяти в період його дії, тобто не менше року.
Величина коефіцієнта К
БП
бригадира — середньоарифметична величина, р
БП
К
усіх членів бригади, тобто
?
? ?
бр р
БП
БП
=
/
,
К
К
n
де п — кількість членів бригади.
Коефіцієнт безпеки праці бригади — б
БП
К

є середньоарифметичною величиною коефіцієнтів бр
БП
К

(бригадира) і коефіцієнтів безпеки праці, отриманих бригадою протягом місяця, при проведенні другого і третього ступенів оперативного контролю.
Наприклад, величина б
БП
К
= 0,8; при проведенні оперативного контролю отримано такі оцінки; 0,7; 0,6; 0,8; 0,7; 0,6; тобто є шість оцінок; тоді:
(
)
б
БП
= 1/6 0,8 + 0, 7 + 0,6 + 0,8 + 0, 7 + 0,6 = 0, 7.
К

Аналогічно визначається л
БП
К
— ланки, якщо вона працює у відриві від бригади.
Коефіцієнт безпеки праці об'єкта — об
БП
К
дорівнює б
БП
К
, якщо на ньому працює одна бригада; якщо бригад m, то
?
б об
БП
БП
=
К
К
m
Коефіцієнт безпеки праці лінійних ІТП (майстрів, виконробів тощо) — це середньоарифметична величина відповідних коефіцієнтів підвідомчих бригад з урахуванням особистого внеску в забезпечення безпеки (охорони) праці конкретного керівника, що характеризується

144 величиною коригувального коефіцієнта — С, що має як позитивні, так і негативні значення (див. додаток 8) залежно від досягнень або недоглядів у роботі,
?
б
ІТП
БП
БП
=
± ,
К
К
К
С
де К— кількість підвідомчих бригад.
Коефіцієнт безпеки праці дільниці — це середньоарифметична величина відповідних коефіцієнтів об'єктів, які споруджує колектив дільниці:
?
?
б об
БП
БП
БП
=
=
К
д
К
К
К
m
Значення коефіцієнта безпеки праці начальника дільниці визначається як середньоарифметична величина
БП
д
К
і коефіцієнта виконавчої дисципліни — вд
БП
К
з урахуванням величини коригуваль- ного показника: д
вд
БП
БП
БП
= 0,5(
+
) ± .
д
К
К
К
С
Значення вд
БП
К

визначається на третьому ступені оперативного контролю за «Класифікатором відповідності вимогам безпеки праці дільниць і діяльності функціональних служб» як відношення числа виконаних вимог до загального числа В в балах пунктів класифікатора.
Оскільки сума балів В розділів класифікатора дорівнює 100, величина
?
вд
БП
= 0, 01
К
В

Значення К
БП
організації визначається як середньоарифметичне значення К
БП
підвідомчих підрозділів:
?
БУ
БП
БП
=
,
К
К
L
де L — кількість дільниць (підрозділів).
Значення коефіцієнта безпеки праці для керівників функціональних служб сл
БП
К

визначається на першому — третьому ступенях оперативного контролю як середньоарифметична
БУ
БП
К
і коефіцієнта виконавської дисципліни з урахуванням величини С: сл
БУ
вд
БП
БТ
БТ
= 0,5(
+
) ± .
К
К
К
С
Значення
К
БП
керівників (начальника, головного інженера) визначаються як середньоарифметичні
БУ
БП
К
і коефіцієнта безпеки праці організації к
БП
К
, отриманого при проведенні комісією організації вищого рівня ступеня оперативного контролю стану безпеки праці: нач
БУ
к
БП
БП
БП
= 0,5(
+
).
К
К
К

145
Методика визначення значення К
БП
для структурних підрозділів і функціональних служб організацій вищого рівня і підприємств аналогічна викладеній.
Застосування коефіцієнтів безпеки праці дозволяє кількісно оцінювати не тільки стан умов на робочих місцях бригад, у будівельних організаціях у цілому, але й діяльність інженерно-технічних працівників, спрямовану на створення цих умов, а також здійснювати на цій основі моральне і матеріальне стимулювання всіх категорій працюючих. При цьому отримуються співставні результати роботи різних колективів будівельників за певний відрізок часу.
Практика показала, що цей коефіцієнт може бути прийнятий як критерій при оцінці дієвості СУОП, оскільки він має кількісне вираження, аналіз його динаміки дозволяє визначити справжню ефективність системи, а при його визначенні враховуються всі істотні сторони функціонування системи. Маючи певний фізичний зміст, він зрозумілий і відчутний для керівників виробництва, полегшує порівняння ідеальної (К
БП
= 1,0) і реальної характеристик роботи системи.
? ? ? ? ?

2.12.

С
ТИМУЛЮВАННЯ ЗА ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стимул, згідно з трактуванням словника іноземних слів, — це спонукання до дії, спонукальна причина поведінки. При цьому слід зазначити, що «спонукання до дії» може бути як позитивним — винагорода за досягнуті результати, так і негативним — покарання за недогляди в роботі.
Відомі дві форми стимулювання — моральне і матеріальне.
Слід зазначити, що моральне стимулювання відійшло на другий план, уступивши місце матеріальному стимулюванню. В умовах прибуткової роботи трудових колективів з'явилася багато методів і засобів для матеріального стимулювання трудящих. Великі можливості в цільовому використанні отриманих засобів дає система укладання і прийняття
Колективного договору. Проте, необхідно пам'ятати, що система матеріального стимулювання повинна бути побудована за двома основними пунктами:
1)
одержання премії повинно бути не випадковістю, а результатом цілеспрямованої діяльності;
2)
розмір премії повинен бути досить високим у порівнянні з місячним заробітком, щоб визначити мотивацію до її одержання.
До працівників підприємств можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь і ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення безпеки і поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються Колективним договором (угодою, трудовим договором).

146
Стимулювання діяльності із створення і підтримання високого рівня охорони праці здійснюється з метою активізації повсякденної профілактичної роботи, підвищення матеріальної зацікавленості і відповідальності робітників, службовців (інженерно-технічних праців- ників і спеціалістів), керівників виробничих і структурних підрозділів, функціональних служб.
Основними критеріями стимулювання діяльності з охорони праці є статистичні показники виробничого травматизму, профзахворювань; оперативні оцінки стану безпеки праці у виробничих підрозділах, а також оцінки діяльності з забезпечення безпеки праці структурних підрозділів, функціональних служб, обумовлених величинами коефіцієнтів безпеки праці — К
БП
За наявністю випадків виробничого травматизму (профзахворювань) величина коефіцієнта безпеки праці особам, відповідальним за забезпечення праці на дільниці, де ці випадки мали місце, може бути знижена до нуля відповідно до ступеня їх провини, підтвердженого комісією з розслідування нещасних випадків (профзахворювань).
Моральне стимулювання — форма громадської оцінки діяльності того або іншого працівника, а також підрозділу в цілому.
Можливе застосування таких форм морального стимулювання:
— для робітників та службовців — оголошення подяки (стягнення) по організації (підприємству), вручення спеціальних вимпелів, дипломів, нагородження Почесною грамотою; надання чергової проф.- відпустки в бажаний період року; позачергове виділення путівок у будинки відпочинку, санаторії тощо;
— для трудових колективів — присвоєння звання «Краща бригада
(дільниця) з охорони праці» із врученням перехідного вимпела;
— для організації (підприємства) — «Краща організація (підпри-
ємство) з охорони праці».
Стимулювання може проводитися за підсумками роботи за квартал, півріччя, рік.
Прийнята форма морального заохочення визначається наказом по організації.
Матеріальне стимулювання передбачає:
— заохочення переможців оглядів-конкурсів з охорони праці, кращих працівників і колективів у цілому за досягнуті високі показники, плідну діяльність в сфері охорони праці у вигляді грошових премій, коштовних подарунків;
— коректування розмірів премій залежно від стану безпеки праці;
— надання пільгових, безкоштовних путівок у будинки відпочинку, санаторії, профілакторії тощо.
Матеріальне стимулювання здійснюється за рахунок фондів охорони праці підприємств.

147
За допущені порушення правил і норм охорони праці, трудової і виробничої дисципліни здійснюється депреміювання відповідно до
Положення, прийнятого при затвердженні Колективного договору
(угоди, трудового договору).
Заходи матеріального стимулювання поширюються на робітників, службовців, керівників функціональних служб, виробничих і структур- них підрозділів, до функціональних обов'язків яких входить забезпе- чення безпечних і нешкідливих умов праці.
Працівникам служби охорони праці розмір премії знижується лише за невиконання ними своїх функціональних обов'язків (у балах):
• на 0,05 — за кожен невиконаний пункт функціональних обов'язків;
• на 0,25 — за кожен нещасний випадок, якщо він відбувся як наслідок відсутності або невірних рішень, прийнятих у погодженому службою ОП проекті виконання робіт (ПВР);
• на 0,25 — за кожну інструкцію з техніки безпеки для посадових осіб, що одержала незадовільну оцінку.
Розмір премії не зменшується, якщо провина служби охорони праці в нещасному випадку не встановлена.
Розподіл преміального фонду всередині бригад здійснюється з урахуванням особистих коефіцієнтів безпеки праці, причому як рівень відліку приймається середній рівень К
БП
по бригаді. Особи, що мають
К
БП
нижче середнього рівня — депреміюються, а отримані при цьому кошти використовують на заохочення осіб, що мають К
БП
вище за середнє значення рівня. Рішення щодо депреміювання приймають на раді бригади за участю представників адміністрації і служби охорони праці.
Розмір премії робітнику за підсумками роботи за місяць, у випадку досягнення ним високого рівня безпеки праці, може бути збільшений, але не більше ніж на 50%; у разі допущення порушень різного ступеня тяжкості розмір премії може бути зменшений до нуля.
Дільницям, що мають К
БП
вище за середній по організації, розмір премії може бути збільшений на 25%, а колективам, що мають К
БП
нижче середнього, — зменшений на ту ж величину.
Аналогічний перерозподіл преміального фонду може вироблятися між бригадами дільниць, робітниками конкретних бригад.
У випадку одночасного досягнення декількома бригадами високого рівня безпеки праці з фонду охорони праці підприємства їм виплачується надбавка до основної премії за виробничі результати в розмірі до 25% при К
БП
= 0,90—1,00 і 15% при К
БП
= 0,80—0,89. Розмір премії залишається незмінним, якщо коефіцієнт безпеки праці окремого працівника або колективу будівельників у цілому дорівнює його середньому значенню.

148
Стимулювання лінійних ІТП (майстрів, виконробів, старших виконробів, начальників дільниць; начальників автоколон і механіків, що працюють у відриві від основної бази), службовців здійснюється щомісяця з фонду охорони праці за досягнутий рівень безпеки праці (у підвідомчих бригадах) і рівень особистої виконавської дисципліни.
Розмір премій може збільшуватися або зменшуватися залежно від величини коефіцієнта до 25%.
У разі одержання незадовільної оцінки за стан безпеки праці і реалізацію функціональних обов'язків лінійні ІТП, службовці, керівники функціональних служб і структурних підрозділів можуть позбавлятися до 50% премії відповідно до Положення про преміювання, прийнятого при затвердженні Колективного договору
(угоди, трудового договору).
Робітники, лінійні ІТП, службовці і керівники організацій, що одержали протягом трьох кварталів у році оцінки «відмінно» або «добре» і не мали незадовільних оцінок, брали участь в оглядах-конкурсах тощо, за підсумками роботи одержують надбавку до основної премії (за виробничо-господарську діяльність) у розмірі до 15%.
Якщо основна премія за підсумками роботи за рік зазначеному контингенту осіб не нараховується, то їх преміювання за досягнення в сфері охорони праці здійснюється відповідно до Положення, прийнятого при затвердженні Колективного договору.
У разі одержання незадовільної оцінки окремим робітником або бригадою в цілому вони депреміюються за результатами виробничої діяльності на 100%.
Премії не нараховуються:
— особам, винним у нещасних випадках, або тим, що отримали незадовільну оцінку за виконання своїх функціональних обов'язків;
— працівникам, що одержали персональні стягнення протягом звітного періоду за грубі порушення норм і правил охорони праці, функціональних обов'язків, технологічної, трудової і виробничої дисципліни;
— бригадам, у яких сталися випадки виробничого травматизму, а також тим, що отримали незадовільну оцінку за звітний період.
Контроль об'єктивності (правильності) визначення величин коефіцієнтів безпеки праці покладається на службу охорони праці. У випадку завищення К
БП
винні керівники робіт (бригадири, майстри, виконроби, начальники дільниць) можуть бути частково депремійовані адміністрацією за згодою з профкомом організації; випадок повторного порушення спричиняє позбавлення премії в повному обсязі, тобто на 100%.
Економічна відповідальність окремих осіб, виробничих і структурних підрозділів, функціональних служб встановлюється залежно від ступеня їх провини, що визначається адміністрацією організації на підставі висновку комісії з розслідування нещасного

149 випадку (профзахворювання, аварії), висновку органу державного нагляду і (або) комісії профкому з охорони праці.
Якщо травма (інший вид збитку) була нанесена як наслідок незабезпечення адміністрацією безпечних умов праці, то провина організації вважається доведеною.
Якщо нещасний випадок є наслідком не тільки недостатнього забезпечення безпеки праці, але і неправильних дій (бездіяльності) самого потерпілого (або іншої особи), то останні теж залучаються до матеріальної відповідальності — відшкодування нанесеного збитку
(змішана відповідальність).
Розміри економічних санкцій до порушників норм і правил охорони праці затверджуються при укладанні Колективного договору і діють протягом терміну його дії.
Рішення щодо морального і матеріального стимулювання приймаються на спільних нарадах адміністрації і профкомів підрозділів
(організацій) і оформляються у вигляді наказів.
Стимулювання керівників організацій (начальників, їх перших заступників) здійснюється організаціями вищого рівня.
? ? ? ? ?

2.13.

П
ОРЯДОК ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦЮЮЧИХ ЗА ДОТРИМАННЯ

ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ


Стимулювання є однією з основних функцій Системи управління охороною праці (СУОП), без якого неможливе повноцінне її функціонування. Воно повинно спрямовуватись на забезпечення ефективності заходів з охорони праці, підвищення зацікавленості всіх категорій працівників щодо забезпечення та підтримки здорових та безпечних умов праці. Положення, що діятиме на підприємстві, має призначатись для використання під час формування системи оплати праці та заохочення працівників усіх рівнів.
Система стимулювання повинна містити форми як матеріального, так і морального заохочення, а також заходи економічного та дисциплінарного впливу за невиконання заходів з охорони праці. Ця система повинна будуватись на принципах врахування показників охорони праці у загальній кількості показників, за якими оцінюють господарську діяльність підприємства.
Стимулювання охорони праці передбачене ст. 25 Закону «Про охорону праці». Види заохочень визначаються колективним договором, угодою.
Приблизний перелік питань, які можуть бути включені до
Положення про заохочення працюючих

150 1. Матеріальне стимулювання з охорони праці враховують під час формування системи оплати праці та заохочення працівників. Воно є підсистемою в системі стимулювання господарської діяльності, але не застосовується за результатами внутрішнього аудиту з охорони праці.
2. Моральне стимулювання проводиться за підсумками роботи за рік нагородженням почесними грамотами, спеціальними вимпелами, знаками відзнаки, занесенням на дошку пошани тощо.
3. Стимулюванню підлягають всі категорії працівників. Оціночні показники з охорони праці для працівників (див. таблицю) вклю- чаються до показників, за якими оцінюється господарська діяльність.
4. Разові санкції у формі дострокового позбавлення або зменшення розмірів надбавки до заробітної плати можуть застосовуватись за разові грубі або неодноразові порушення правил безпеки, що призвели до аварії або смертельного нещасного випадку. Такі заходи обов’язково повинні передбачатись колективним договором і не суперечити нормам трудового законодавства.
5. Матеріальне заохочення посадових осіб виробничих дільниць проводиться залежно від ступеня професійного ризику виробництва шляхом коригування (збільшення або зменшення) середнього розміру основної премії працівників відповідного структурного підрозділу.
Зокрема:
• якщо ступінь професійного ризику виробництва вищий за середній по підприємству — премія зменшується на 15% (тобто-15%);
• якщо структурний підрозділ працює в межах недопустимого ризику, премія зменшується на 25%;
• якщо структурний підрозділ працює в межах терпимого ризику, премія не зменшується, але й не збільшується;
• якщо структурний підрозділ працює в межах припустимого ризику, але нижчого від середнього по підприємству — премія збільшується на 15%;
• якщо ж структурний підрозділ працює в межах незначного ризику, але нижчого від середнього по підприємству, то премія збільшується на 25%.
6. За невиконання заходів з охорони праці у встановлені строки відповідальній посадовій особі встановлюється розмір премії за місяць менший від середнього по підприємству на 25%, 50% або 100%.
7. За кожний нещасний випадок майстер дільниці, на якій він стався, позбавляється 25% місячної премії у разі втрати працездатності потерпілим від 6 до 30 днів, і 50% у разі втрати працездатності потерпілим від 31 до 120 днів.
8. За кожний нещасний випадок зі смертельним наслідком керівнику структурного підрозділу та майстру, на дільниці яких стався нещасний випадок, премія не нараховується.

151 9. Премія також не нараховується посадовій особі за той місяць, коли вона була притягнена до дисциплінарної чи адміністративної відповідальності представником органу державного нагляду за охороною праці.
10. Працівникам служби охорони праці премія призначається залежно від вжитих ними заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва. її розмір не залежить від кількості нещасних випадків у звітному періоді і складає 100% премії, що нараховується керівникам та відповідним спеціалістам основних виробничо-технічних служб і може бути знижений лише за розпорядженням керівника підприємства в разі:
• незабезпечення контролю за виконанням заходів з охорони праці, передбачених щорічним планом, наказами тощо;
• недостовірності та несвоєчасності підготовки статистичної звітності з охорони праці;
• низької якості проведеного розслідування нещасного випадку на виробництві;
• невідповідності прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал