Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»Pdf просмотр
Сторінка10/49
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.28 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   49
Основні функції управління і шляхи їх реалізації
Управління охороною праці в будівельних організаціях забез- печується виконанням комплексу таких взаємозалежних функцій:
— планування робіт, діяльності структурних і виробничих підрозділів, функціональних службі з забезпечення безпеки праці;
— організація виконання планових заходів і робіт із забезпечення безпеки праці і функціонування СУОП;
— контроль за станом охорони праці і функціонуванням СУОП;
— облік, аналіз, оцінка стану безпеки та охорони праці;
— координація діяльності з забезпечення безпеки й охорони праці;
— стимулювання за досягнуті результати.
Планування робіт, діяльності підрозділів і служб з охорони праці проводиться за такими напрямами:
— планування забезпечення безпеки працюючих;
— планування забезпечення безпеки виробничих процесів;
— планування забезпечення безпеки виробничого устаткування;
— планування доведення до нормативного рівня, подальшого поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, виробничого побуту і лікувально-профілактичного обслуговування працюючих.
Планування заходів і робіт із забезпечення безпеки праці здійснюється на підставі поточних (річних) і оперативних (квартально- місячних) планів.
Поточне планування здійснюється на основі аналізу виробничої програми організації, наявних ресурсів, результатів паспортизації і (або) атестації фактичного стану умов праці, а також планів матеріально- технічного і фінансового забезпечення в період технічної підготовки виробництва. Воно полягає в розробці питань охорони праці в конструкторській, технологічній і організаційній проектній документації.
Щорічні плани здійснення комплексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці є додатками до Колективних угод.
Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого

97 рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій розробляються в конкретних організаціях з використанням «Спільних рекомендацій державних органів
і профспілок про зміст розділу «Охорона праці» в Колективному договорі
(угоді, трудовому договорі)»
?
Оперативне планування здійснюється на основі поточного — річного планування. При цьому враховують:
— накази й інші розпоряджувальні документи організацій вищого рівня і контролюючих органів;
— заходи, намічені до виконання на планований період за результатами оперативного контролю, аналізу матеріалів про виявлені небезпечні ситуації і виробничий травматизм, а також перевірок експ- луатації машин, механізмів, устаткування, електроустановок і мереж;
— рішення виробничих нарад, комісій з питань охорони праці підприємства;
— пропозиції щодо поліпшення умов праці і побуту працюючих, ліквідації причин професійних захворювань;
— інші питання, що вимагають оперативного розгляду і рішення.
Оперативне планування вирішення питань охорони праці полягає у
визначенні методів і засобів забезпечення безпеки і нешкідливості праці, джерел і розмірів фінансування, термінів їх реалізації. Воно здійснюється безпосередніми керівниками робіт, функціональних служб
і структурних підрозділів.
Оперативні плани затверджуються першими керівниками органі- зацій і підприємств; їх виконання контролюється службою охорони праці і розглядається при проведенні оперативного контролю відповід- ного рівня (ступеня).
Плани робіт структурних підрозділів, головних спеціалістів і функціональних служб розробляються відповідно до функцій з охорони праці, що покладені на них.
Організація виконання планових заходів і робіт із забезпечення безпеки праці і функціонування СУОП полягає в чіткій регламентації обов'язків, порядку взаємодії, діяльності в цілому структурних підрозділів, функціональних служб, головних спеціалістів і окремих працівників організацій і підприємств.
Організація виконання робіт проводиться відповідно до функціо- нальних обов'язків робітників та службовців шляхом здійснення комплексу організаційних і технічних заходів, які розробляються на основі результатів аналізу проектної документації, інформації про виробничий травматизм, і виявленні у процесі оперативного й іншого видів контролю стану охорони праці небезпечних ситуацій.
?
Далі — «Рекомендації».

98
При розгляді і затвердженні проектної документації керівники організацій, служба охорони праці та інші інженерні служби і провідні спеціалісти особливу увагу повинні приділяти прив'язці типових рішень до конкретних умов проведення робіт.
Навчання працюючих безпечним методам праці повинно проходити з урахуванням результатів аналізу виробничого травматизму і відповідно до
«Типового положення про порядок проведення навчання із перевірки знань з питань охорони праці». Професійний відбір проводиться під час прийому на роботу за окремими спеціальностями, до яких висуваються підвищені вимоги щодо психофізичної придатності, обумовлені умовами праці. Перелік робіт, де необхідний професійний добір, визначений
НПАОП.
3. Забезпечення безпеки виробничих процесів досягається розробкою і застосуванням безпечних технологій, оснащення і колективних засобів захисту, враховуючи діючі вимоги норм і правил охорони праці, стандартів безпеки праці; приведення у відповідність з ними технологічних процесів, які використовуються на підприємстві. При цьому повинні ліквідовуватися причини виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, а технологічна послідовність виробничих операцій повинна бути такою, щоб попередня операція не була джерелом виробничої небезпеки під час виконання наступних. Якщо небезпеку впливу небезпечних і (або) шкідливих факторів ліквідувати не можна, то варто передбачити ефективні засоби колективного і (або) індивідуального захисту, а також застосувати систему пільг і компенсацій за роботу в небезпечних (шкідливих) умовах.
Забезпечення працюючих ЗІЗ повинно здійснюватися відповідно до
Закону, діючих норм і встановленим порядком видачі, чищення, сушіння, ремонту, зберігання і використання.
Безпека будівельних машин, механізмів, виробничого обладнання досягається шляхом приведення їх у відповідність з діючими нормами і правилами; за неможливості цього — заміною новими безпечними машинами, а також забезпеченням їх безпечної експлуатації.
Забезпечення безпеки будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації і ремонті, досягається шляхом дотримання відповідних вимог, правил і норм охорони праці.
Забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку повинно передбачатися для всіх категорій працюючих і враховувати специфіку їх праці (важка, напружена, монотонна, можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів). Пільгові режими праці і відпочинку встановлюються відповідно до трудового законодавства, рішеннями, нормативними актами і рекомендаціями Міністерства праці і соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я і Держгірпромнагляду України.
Організація раціональних режимів праці і відпочинку працюючих здійснюється відповідно до діючого законодавства.

99
Організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих повинна передбачати попередні і періодичні медичні огляди працюючих
і проведення лікувально-профілактичних заходів щодо профілактики професійних і загальних захворювань.
Організація і проведення попередніх і періодичних медичних огля- дів працюючих проводиться відповідно до «Положення про медичний огляд працівників певних категорій», затвердженого Міністерством охорони здоров’я України.
Лікувально-профілактичне харчування працюючих у випадках, визначених «Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких надає право на безкоштовне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці», «Правилами безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних продуктів робітникам та службовцям, зайнятим у виробництві, цехах і в інших підрозділах із шкідливими умовами праці».
Зміцнення трудової, виробничої і технологічної дисципліни досягається проведенням заходів щодо регламентації і підвищення відповідальності працюючих за виконання посадових обов'язків.
Пропаганда охорони праці направлена на виховання свідомого ставлення працюючих до виконання норм і правил охорони праці і є однією з важливих елементів у системі забезпечення безпеки праці, а також на поширення передового досвіду. Для досягнення поставленої мети використовують плакати, кінофільми, діафільми, тематичні лекції, огляди, конкурси.
Одночасно аналізуються можливості організації — її потужність, наявність машин, механізмів, устаткування, мастильних засобів й обладнання, засобів колективного й індивідуального захисту тощо.
Результати такого аналізу дозволяють вчасно виявити дефіцит ресурсів, визначити джерела фінансування й адреси розміщення замовлень на придбання необхідних ресурсів і засобів.
Управління безпекою праці полягає:
— в оперативному виявленні порушень правил і норм на конкрет- них робочих місцях, визначенні причин виникнення небезпечних і проблемних ситуацій;
— у визначенні потреби в необхідних ресурсах і джерел її покриття;
— в оперативному прийнятті управлінських рішень з профілактики небезпечних ситуацій на конкретному робочому місці;
— в організації і забезпеченні виконання прийнятого рішення.
Контроль за станом охорони праці і функціонуванням СУОП повинен бути спрямований на виявлення відхилень від вимог норм і правил охорони праці, які мали місце на будівельних майданчиках; перевірку виконання (за обсягами і термінами) запланованих профілак- тичних заходів, а окремими працівниками, функціональними службами
— своїх обов'язків із забезпечення безпечного проведення робіт,

100 реалізації прийнятих рішень, рекомендацій з поліпшення умов праці, своєчасного прийняття необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.
Контролюються: стан і процеси експлуатації застосовуваних машин, механізмів, виробничого устаткування; безпека виконання технологічних процесів; правильність використання засобів індивідуального і колективного захисту; стан санітарно-гігієнічних і виробничих умов як окремих робочих місць, так і в цілому на об’єктах , їх відповідність рішенням, прийнятим в організаційно-технологічній документації; стан санітарно побутового обслуговування працюючих; стан будинків і споруд, що експлуатуються, дотримання адміністрацією чинного законодавства, норм і правил охорони праці.
Основними видами контролю є:
— оперативний адміністративно-суспільний (п’ятиступінчатий) контроль;
— контроль посадових осіб;
— контроль, що здійснюється службою охорони праці;
— відомчий контроль організацій вищого рівня;
— державний контроль, що здійснюється органами нагляду;
— суспільний контроль.
Оперативний адміністративно-суспільний контроль проводиться систематично за п’ятиступінчатою схемою відповідно до «Положення про проведення оперативного контролю», яке розробляється в кожній організаційній структурі.
Перші три ступеня оперативного контролю проводяться за затвердженою в організації (на підприємстві) схемою; четвертий і п’ятий ступінь — за цільовими програмами, які розробляє служба охорони праці відповідного рівня управління.
Результати оперативного контролю першого і другого ступенів фіксуються в журналі оперативного контролю, а наступних ступенів — оформляються відповідними протоколами; за необхідності — видаються накази по організаціях (підприємствах).
Контроль посадових осіб полягає в перевірці виконання підлег- лими службами, посадовими особами своїх функціональних обов'язків, а також прийнятих рішень, наказів і розпоряджень організацій вищого рівня, постанов директивних органів, розпоряджень органів державного нагляду.
Контроль, який здійснює служба охорони праці, проводиться відповідно до «Типового положення про службу охорони праці», а також функціональних обов’язків, які розробляються для всіх категорій працюючих
— від робітника до першого керівника.
Перевірки в цьому випадку можуть бути:
— планові — проводяться службою охорони праці з обов'язковою участю головних спеціалістів, керівників функціональних служб за графіками, затвердженими керівником організації (підприємства);

101
— позачергові — проводяться у випадках, коли відзначене система- тичне ігнорування вказівок і розпоряджень контролюючих органів, прийнятих управлінських рішень, а також — зниження показників рівня безпеки, охорони праці, зростання виробничого травматизму і профзах- ворювань.
Відомчий контроль організацій вищого рівня здійснюється службою охорони праці відповідно до затвердженого у встановленому порядку
«Положення про службу охорони праці організації», а також функціо- нальними службами в частині, визначеній відповідними положеннями з управління охороною праці (СУОП).
Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно- правових актів про охорону праці, згідно із ст. 38 Закону, здійснюють:
— спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;
— спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки;
— спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки;
— спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці.
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють:
— трудові колективи — через обраних ними уповноважених, які діють на підставі «Типового положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці»;
— професійні спілки — в особі своїх виборних органів і представників, що діють на підставі «Типового положення про представників профспілок з питань охорони праці»; «Типового положення про комісії з питань охорони праці підприємства».
Контроль за станом умов і охорони праці повинен передбачати
метрологічне забезпечення, включаючи методи і засоби вимірювання параметрів умов праці, безпеки виробничого устаткування, машин і механізмів, технологічних процесів, якості засобів захисту працюючих.
Вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і підлеглими йому прокурорами.
Обліку й аналізу піддаються матеріали розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, результати оперативного й іншого видів контролю стану безпеки праці, а також дані санітарно-технічних паспортів, матеріалів спеціальних розслідувань і атестації робочих місць, машин, механізмів, виробничого устаткування на відповідність вимогам норм і правил охорони праці.
Основне завдання обліку й аналізу — виявлення тенденцій розвитку виробничого травматизму, закономірностей виникнення небезпечних ситуацій, нещасних випадків і профзахворювань, визначення напрямів профілактичної роботи.

102
Результати обліку й аналізу зазначених матеріалів служать базою для розробки керівних рішень.
Облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях ведеться згідно з «Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
Звітність з питань охорони праці ведеться за встановленою формою
(річна) — звіт про травматизм на виробництві і його матеріальні наслідки.
Аналіз стану охорони праці повинен проводитися в організаціях і на підприємствах щомісяця. При цьому враховується і виконання заходів різних видів планів з охорони праці, управлінських рішень адміністрації (наказів, розпоряджень тощо), розпоряджень контролю- ючих органів, пропозицій комісії з питань охорони праці підприємства
(організації).
При вивченні обставин і причин виникнення небезпечних ситуацій, нещасних випадків в організаціях використовуються в основному статистичний, монографічний і топографічний методи аналізу
травматизму.
Оцінка стану безпеки й охорони праці відбувається на основі аналізу комплексу інформаційних даних про фактичний стан умов праці на об’єктах (матеріалів розслідування випадків травмування і профзахворювань; матеріалів планових і позачергових перевірок; результатів аналізу розпоряджень органів нагляду і контролю), а також результатів діяльності окремих працівників, посадових осіб, функціональних служб і структурних підрозділів із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.
Оцінюють: а) стан безпеки (охорони) праці у виробничих підрозділах; б) діяльність функціональних служб, структурних підрозділів; посадових осіб, до обов'язків яких входить створення безпечних і нешкідливих умов праці.
Кількісна оцінка стану охорони праці виробляється за допомогою коефіцієнтів рівня безпеки (або охорони) праці.
Координація робіт із забезпечення безпеки праці полягає в розробці і здійсненні органом управління рішень, спрямованих на узгодження діяльності підрозділів, функціональних служб і їх керівників, на практичну реалізацію прийнятих рішень, оперативну ліквідацію або локалізацію джерел небезпеки і причин їх виникнення. При цьому чітко регламентуються завдання, що стоять перед управлінням охороною праці на відповідному рівні управління виробництвом, визначаються основні відповідальні особи (структурні підрозділи, функціональні служби), а потім — виконавці окремих доручень відповідно до рішень зазначених вище завдань.

103
Стимулювання діяльності робітників та службовців організацій
(підприємств), їх структурних підрозділів і функціональних служб направлене на підвищення відповідальності і зацікавленості всіх категорій працюючих у створенні і підтриманні здорових і безпечних умов праці.
Слід зазначити, що стимулювання може бути як позитивним — у вигляді заохочень, так і негативним — штрафи, відшкодування шкоди, збитків конкретним громадянам, підприємствам, державі.
Якщо види позитивних заохочень визначаються Колективним договором (угодою, трудовим договором), то відшкодування шкоди визначається відповідно до чинного законодавства. Практика застосування зазначених видів стимулювання показала, що ефективність позитивного стимулювання приблизно в три-чотири рази вище ніж негативний.

? ? ? ? ?

2.2.

Н
АСТАНОВА З СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

МОП-СУОП 2001. ILO-OSH 2001
Позитивна дія впровадження систем управління охороною праці
(СУОП) на рівні організації як на зниження небезпек і ризиків, так і на продуктивність, нині визнана урядами, роботодавцями і працівниками.
Ця Настанова з систем управління охороною праці розроблена
Міжнародною Організацією Праці (МОП) відповідно до загальновизнаних міжнародних принципів, визначених представниками трьох сторін соціально-трудових відносин. Цей тристоронній підхід забезпечує силу, гнучкість і належну основу для розвитку стабільної культури безпеки в організації Тому МОП розробило цю Настанову з систем управління охороною праці, що добровільно приймалася б до виконання, яка відображає цінності і засоби МОП, що стосуються забезпечення безпеки і охорони здоров'я працівників.
Практичні рекомендації цієї Настанови призначені для використання всіма, хто несе зобов'язання і відповідальність за управління охороною праці. Вони не є юридично обов'язковими і не спрямовані на те, щоб замінити національні закони, правила або прийняті стандарти. їх застосування не вимагає сертифікації.
Роботодавець відповідальний і несе обов'язки з організації охорони праці. Здійснення системи управління охороною праці є корисним підходом до виконання цих обов'язків. МОП розробила цю Настанову як практичний інструмент сприяння організаціям і компетентним установам у здійсненні безперервного вдосконалення діяльності з охорони праці.
Зв'язки між національними основами для систем управління охоро- ною праці (СУОП) і їх основними елементами представлені на рис. 1.

104
Рис. 1. Елементи національних основ систем управління охороною праці
Система управління охороною праці в організації
Забезпечення охорони праці, включаючи відповідність вимогам охорони праці, встановленим національними законами і правилами, входить у зобов'язання і обов'язки роботодавця. Роботодавець повинен продемонструвати свої безумовне керівництво і прихильність діяльності з охорони праці в організації організувати створення системи управління охороною праці. Основні елементи системи управління охороною праці — політика, організація, планування і здійснення, оцінка і дії з удосконалення, представлені на рис. 2.


Рис. 2. Основні елементи системи управління охороною праці
? ? ? ? ?

105
2.3.

С
ИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

І ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Загальні положення
Технологічний прогрес й інтенсивний тиск конкуренції стрімко змінюють умови праці, його процеси й організацію. Першорядне значення належить законодавству, але саме по собі воно недостатнє для того, щоб управляти цими змінами і попереджати нові небезпеки і ризики.
Організації теж повинні постійно реагувати на зміни, що відбуваються у сфері охорони і безпеки праці, і розробляти ефективні відповіді у ви- гляді динамічних стратегій управління.
Питання промислової безпеки за значущістю порівнюють з проблемами охорони навколишнього середовища і питаннями збереження миру. Техносфера почала становити для людини серйозну небезпеку.
Хвороби і травми не є неминучими супутниками трудової діяльності, а
бідність не може служити виправданням неуваги до безпеки і здоров'я
працівників.
Позитивний вплив впровадження систем охорони здоров'я і безпеки персоналу на рівні організації як на зниження небезпек і ризиків, так і на продуктивність, нині визнано урядами, роботодавцями
і працівниками в усьому світі.
Багато організацій виявляють зацікавленість в ефективності і демонстрації можливостей управління охороною праці (охороною здоров'я і безпекою) працівників (персоналу).
Відомий британський стандарт BS 8800-96 «Настанова з систем управління охороною здоров'я і безпекою персоналу» (Guide
Occupational health and safety management systems) і розроблений на його основі міжнародний стандарт ОHSAS 18001-99 «Системи управління охороною здоров'я і безпекою персоналу. Вимоги» (Occupational Health and Safety Assessment Series) орієнтовані на створення системи управління охороною праці організації, яка у вигляді підсистеми могла б бути об'єднана з іншими підсистемами системи управління
(менеджменту) в рамках єдиної інтегрованої системи управління
(менеджменту) організації.
Завдання Системи менеджменту охорони праці і промислової безпеки
(СМОПіПБ)
Система менеджменту охорони праці і промислової безпеки створює основу для здійснення заходів з охорони праці і здоров'я на виробництві, що забезпечує підвищення їх ефективності й інтеграцію в загальну діяльність підприємства.
Системи менеджменту охорони праці і промислової безпеки базуються на стандартах, які чітко визначають процес досягнення безперервного поліпшення роботи з охорони праці і здоров'я, а також

106 виконання вимог законодавства. СМОПіПБ відповідно до вимог
OHSAS 18001 — це система менеджменту, що дозволяє оцінити виробничі небезпеки, ідентифікувати пов'язані з ними ризики і ефективно управляти ними. Унаслідок впровадження СМОПіПБ можливості виникнення аварійних ситуацій зводяться до мінімуму, знижуються виробничі ризики, забезпечується належний рівень охорони здоров'я персоналу і дотримання техніки безпеки на робочих місцях. Консалтингові компанії пропонують розробити, впровадити і сертифікувати СМОПіПБ за визнаною у всьому світі специфікацією
ОHSAS 18001.
Сертифікація дозволяє:
• зменшити ризики;
• отримати конкурентну перевагу;
• діяти відповідно до вимог законодавства;
• підвищити ефективність роботи в цілому;
• полегшити процедуру контролю з боку державних органів;
• підвищити рівень задоволеності персоналу.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   49


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал