Метою навчальної дисципліниСкачати 180.47 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір180.47 Kb.
Метою навчальної дисципліни є: здобуття аспірантами знань про ґенезу, склад і структуру методології політичної науки, її сучасні проблеми і напрямки розвитку для забезпечення їхньої професійної соціалізації як науковців-дослідників.

Предметом вивчення курсу є методологічні засади політичної науки.

Після опанування даною дисципліною аспіранти повинні знати:

– концептуальні засади наукового пізнання;

– принципи дослідження в науці загалом та політології зокрема;

– новітні методологічні напрями і течії;

– характеристики основних методів політологічних досліджень;

– категоріально-понятійний апарат.

Уміти:

– застосовувати отримані теоретичні знання у науково-дослідній роботі;

– формулювати методологічну основу та засади дослідження;

– робити узагальнення і висновки;– грамотно використовувати понятійний апарат, термінологію, професійну лексику.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти


 1. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 року, № 1556-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 37-38. – Ст. 2004 ; поточна редакція – Редакція від 16.01.2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18/page.

 2. Про науку і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листопада 2015 року, № 848-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – Ст. 25 ; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

 3. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових
  кадрів : Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року, № 309 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 9. – С. 71 ; поточна редакція – Редакція від 21.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 309-99-п.

 4. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 “Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”) // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9-10. – С. 2-10.


Підручники і навчальні посібники:


 1. Бебик В. М. Політологія : теорія, методологія, практика : підручник /
  В. М. Бебик. – Київ : МАУП, 1997. – 248 с.

 2. Боришполец К. П. Методы политических исследований : учеб. пособ. для студ. вузов / К. П Боришполец. – Москва : Аспект Пресс, 2005. – 221 с.

 3. Брегеда А. Ю. Політологія: навч. посібник для самост. вивч. дисц. /
  А. Ю. Брегеда– Київ : КНЕУ, 1999. - 108 с

 4. Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов по подготовке диссертаций / Эвера С. Ван. – Москва: Аспект Пресс, 2007. – 158 c.

 5. Василенко И. А. Сравнительная политология : учеб. пособие /
  И. А. Василенко. – Москва Юрайт; Высшее образование, 2009. – 376 с.

 6. Гаджиев К. С. Политология (основной курс) : учебник / К. С. Гаджиев. – Москва : Высшее образов., 2007. – 460 с. – Основы наук.

 7. Гаєвський Б. А. Сучасна українська політологія : навч. посіб../ Б. А. Гаєвський. – Київ : Вид-во МАУП, 1999. – 265 с.

 8. Гах Й. М. Політологія: курс лекцій. 2-ге вид., переробл. і доп. / Й. М. Гах,
  І. П. Макаровський. – Івано-Франківськ : ІМЕ “Галицька академія”, 2005. - 296 с.

 9. Гелей С. Д., Політологія: навч. посіб. – Рек. МОН – 8-е вид., перер., та доп. /
  С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 348 с.

 10. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику : підручник /
  М. І. Горлач., В. Г. Кремень. – Київ : ЦУЛ, 2009.– 840 с.

 11. Денисенко В.М. Політологія. Вступ до спеціальності : підручник. – Рек. МОН. / В.М. Денисенко, С.М. Матвієнків, В.Ю. Штерн. – Львів : Астролябія, 2007. – 360 с.

 12. Дробінка І. Г.Політологія : навч. посіб. / І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь,
  Ю. В. Підгорецький. – Київ : ЦНЛ, 2007. – 292 с.

 13. Иванов В. Т. Математическое моделирование. Модели прогнозирования. (Методические указания для самостоятельной работы по курсу ЦИПС) / В. Т. Иванов.– Уфа, 1988. – 50 с.

 14. Ильин В. В. .Политология : учебник для вузов. – 3-е изд. / В. В. Ильин. –
  Москва : Изд-во Книжный дом Университет, 2000. – 544 с.

 15. Категории политической науки : Учебник. – Москва : МГИМО, 2002. – 656 с.

 16. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк. – Київ : ЦУЛ, 2009.–- 564 с.

 17. Кравченко А. И. Политология : учебник / А. И. Кравченко. – Москва : ТК Велби, 2008. – 448 с.

 18. Кухта Б. Політологія. Історія і теорія політичної науки : курс лекцій / Б. Кухта. – Львів: Кальварія, 2004. – 272 с.

 19. Логвина В. Л. Політологія : навч. посіб. / В. Л. Логвина.– Київ : ЦНЛ, 2006. –
  304 с.

 20. Макар Ю. І., Політологія : навч. посіб. – Рек. МОН. / Ю. І. Макар,
  О. Ю. Докаш, Т. П. Лаврук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 596 с.

 21. Мангейм Дж. М., Политология. Методы исследования / Дж. М. Мангейм,
  Р. К. Рич. – Москва : Изд-во Весь Мир, 1997. – 544 с.

 22. Марчук П. П. Політологія / П.П. Марчук. – Тернопіль : Здоров’я, 1998. – 263 с.

 23. Матвєєв С. А. Політологія : навч. посіб. / С. А. Матвеєв, Л. С. Буланенко. – Харків : Одіссей, 2008. – 272 с.

 24. Матвієнків С. М. Методологія наукових досліджень : навч.-метод. посіб. – Рек. МОН. / С. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. у-нт ім. В. Стефаника,
  2010. – 84 с.

 25. Мельвиль А. Ю. Политология : учебник / А. Ю. Мельвиль. – Москва : МГИМО (У) МИД России; ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 618 с.

 26. Монолатій І. С. Теорія політичних партій та партійних систем : навч.-метод. посіб. для студ. спец. “політологія”. – Рек.МОН. / І. С. Монолатій. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – 80 с.

 27. Муляр В.І .Політологія: навч. посіб. / В. І. Муляр. Київ : Вид-во ЦУЛ, 2003. – 356 с.

 28. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ политических процессов : Учеб. пособ. /
  Э. Н. Ожиганов. – Москва : РУДН, 2009. – 189 с.

 29. Пахарєв А. Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні : навч. посіб. /
  А. Д. Пахарєв. – Київ : Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,
  2011. – 182 с.

 30. Піча В. М., Політологія : підручник / 5-те вид. стереот. – Рек. МОН. /
  В. М. Піча, Г. М. Хома. – Львів : “Новий Світ”, 2008. – 304 с. – Вища освіта в Україні.

 31. Политическая наука в Украине : становление и перспективы / Под ред.
  О. А. Габиеляна, А. Д. Шоркина. – Симферополь, 2002. – 344 с.

 32. Политология: Курс лекций. – 2-е изд.. перераб. и доп. / Под ред.
  Марченко М. Н.– Москва : Изд-во Зерцало, 1997. - 384 с.

 33. Политология. Наука о политике. Учебник. – 2-е изд., исправ. и доп.– Киев-Харьков : Изд-во Харк. ун-та, 1998. – 672 с.

 34. Політична наука: Методи досліджень : підручник. – Рек. МОН. / За ред.
  О. А. Габрієляна.– Київ : ВЦ “Академія”, 2012. - 320 с. – Серія “Альма-матер.

 35. Політологія: Кінець ХІХ - перша половина ХХ ст. : хрестоматія / За ред.
  Семківа О. І. – Львів : Світ, 1996. – 800 с.

 36. Політологія : Курс лекцій : навч. посібн. За ред. І. С. Дзюбка. – Київ : Вища школа, 1993. – 271 с.

 37. Політологія : лекційний курс і практикум : навч. посіб. / За ред. докт. філос. наук, доцента Т. В. Гончарук. – Тернопіль : Астон, 2009. - 376 с.

 38. Політологія : підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Рек. МОН / Авт. кол.
  М. І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Жураківський. – Київ. : Ін Юре, 2005. – 520 с.

 39. Політологія : підручник. – Рек. МОН / За ред. В. Ф. Цвиха. – Київ : Київський
  ун-т, 2010. – 671 с.

 40. Політологія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. М. М. Вегеша. – Київ : Знання, 2008. – 384 с. – Вища освіта ХХI століття.

 41. Політологія : підручник / За ред. Л. М. Димитрової, С. О. Кисельова. – Київ : Знання, 2009. – 206 с. – Вища освіта ХХІ століття.

 42. Політологія: підручник. – 2-ге видання, перероб. і доп. / За редакцією
  Ф. М. Кирилюка.– Київ : Здоров’я, 2004. – 776 с.

 43. Політологія : підручник. – 2-ге вид., перероб., доп. / За ред. О. В. Бабкіної,
  В. П. Горбатенка.– Київ : Академія, 2003. – 528 с. – Альма-матер.

 44. Політологія : підручник. – 2-е вид, випр. і допов. / За заг. ред. І.С. Дзюбка,
  К. М. Левківського. – Київ : Вища школа, 2001. – 415 с.

 45. Політологія : підручник : 2-е вид., змін. За ред. Семківа О. І. – Львів : Світ, 1994. – 532 с.

 46. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях / За ред. Дзюбка І. С.,
  Оніщенко І. Г. та ін. – Київ : Вид-во Укр.-фін. ін-т менеджм. і бізнесу, 1999. –161.с.

 47. Предвечный Г. П. Политология : учебн. пособ. / Г. П. Предвечный. – Ростов-на-Дону : Логос, 1991. – 150 с. -

 48. Прикладна політологія : навч. посіб. – Рек. МОН. / За ред. В. П. Горбатенка. – Київ : ВЦ “"Академія”, 2008. – 472 с. – Альма-матер.

 49. Ровдо В. В. Сравнительная политология : в 3 ч. : учеб. пособие. – Ч. 1 : Теория сравнительной политологии / В. В. Ровдо. – Москва ; Вильнюс : ООО “Вариант”; ЕГУ, 2007. – 294 с.

 50. Ровдо В. В. Сравнительная политология: в 3 ч. : учеб. пособие. – Ч. 2 : Политические системы отдельных государств / В. В Ровдо. – Москва ; Вильнюс : ООО “Вариант”; ЕГУ, 2007. – 372 с.

 51. Рудич Ф. М. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров тп ін. – Київ : Либідь, 2008. – 440 с.

 52. Рудич Ф. М. Політологія : Підручник. – 2-е вид., стереотип / Ф. М.Рудич. – Київ : Либідь, 2006. – 480 с.

 53. Рудич Ф. М. Порівняльна політологія : навч. посіб. / Ф. М.Рудич. – Київ : МАУП, 2006. – 148 с.

 54. Сергеева З. Х. Исследование социально-экономических и политических процессов [учеб.-метод. пособ.] / З. Х. Сергеева. – Казань, 2006. – 165 с.

 55. Скрипникова Л. В. Політологія : навч. посіб. – Рек. МОН / Л. В. Скрипникова, Л.С. Тутік, М.О. Гринчак. – Київ : ЦУЛ, 2014. - 272 с. –

 56. Смирнов Г. Н. Политология: курс лекций / Г. Н. Смирнов.– Москва : ТК Велби, 2007. – 272 с.

 57. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Б. Я. Советов, С. А Яковлев. – Москва : Высш. шк., 2001. – 343 с.

 58. Технологія наукових досліджень (схеми та приклади) : навч. посіб. / Укл.
  М. С .Дороніна. – Київ : ІНЖЕК, 2006

 59. Философия и методология науки : учеб. пособ. для студ. высших учеб. заведений / Под ред. В. И. Купцова. – Москва : Аспект Пресс, 1996. – 531 с.

 60. Філософія та методологія науки: підручник / І. С. Добронравова,
  Л. І. Сидоренко. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 223 c.

 61. Холод В. Політологія : 2-е вид., стер. / Холод В.. – Суми : Університетська книга, 2003. – 408 с.

 62. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія : підручник/П. П. Шляхтун.. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 472 с.

 63. Юрій М. Ф. Політологія : підручник / М. Ф. Юрій. – Київ : Дакор, КНТ, 2006. –
  416 с.

Монографії та статті


 1. Агеев А. И. Особенности применения методологии стратегической матрицы при прогнозировании развития государств на примере России и Китая / А. И Агеев.,
  Б. В. Куроедов. – 2-е изд. – Москва : Ин-т экон. стратегий, 2008. – 295 с.


 2. Алмонд Г. Политическая наука : история дисциплины / Г. Алмонд // Полис. Политические исследования. – Москва : Наука, 1997. – № 6. – С. 174-184.

 3. Аналітика, експертиза, прогнозування : Монографія / Макаренко Є. А.,
  Рижков М. М., Ожеван М. А. та ін. – Київ: Наша культура і наука, 2003. – 614 с.

 4. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика /
  В. М. Бебик / [Відп. ред. І. В. Хронюк] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-е вид., стер. – Київ, 2001. – 383 с.

 5. Булгаков В. А. Мережний підхід як методологія дослідження політичних систем / В. А. Булгаков // Політологічний вісник. – Київ, 2011. – № 56. – С. 234-243.

 6. Бойко-Бойчук Л. Метод матриць : застосування у політичних дослідженнях /
  Л. Бойко-Бойчук // Політичний менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. – 2008. – № 1. – С. 165-176.

 7. Валевський О. Л. Теорія і практика політичного аналізу / О. Л. Валевський,
  В. А. Ребкало. – Київ : Міленіум, 2003. – 227 с.

 8. Вебер М. Объективность социально-научного и социально-политического познания / Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл.
  Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. – Москва : Прогресс, 1990. – С. 345-415. (Социолог. мысль Запада).

 9. Великий тлумачний словник сучасної української мови./ Укл. і голов. ред.
  В. Т. Бусел. – Київ : Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.

 10. Горбатенко В. Метод “Делфі” та специфіка його застосування у прогнозних розробках : [методологія політологічних досліджень] / В. Горбатенко, І. Петренко // Політичний менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. – 2008. – № 6. – С. 174-182.

 11. Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика /
  В. П. Горбатенко. – Київ : Генеза, 2006. – 395 с.

 12. Дегтярев А. А. Методы политологических исследований / А. А. Дегтярев // Вестник МГУ. Сер.12. – 1996. – № 6. – С. 56.

 13. Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина : предметное поле и направления развития / А. А. Дегтярев // Полис. Политические исследования. – Москва : Наука, 2004. – № 1. – С. 154.

 14. Дерев’янко С. М. Конституційна модель референдуму в Україні : політико-правові мотиви доцільності оновлення / С. М. Дерев’янко // Сучасна українська політика. – Київ : Вид-во “Центр соціальних комунікацій”, 2012. – Вип. 26. – С. 7-17.

 15. Дерев’янко С. М. Моделі конституційного референдуму за конституціями України та держав Європейського Союзу : порівняльно-типологічна характеристика /
  С. М. Дерев’янко // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 106-110 ; – Режим доступу : http://kul.kiev.ua/images/chasop/2008_3/2008_3.pdf.

 16. Дерев’янко С. Наукове прогнозування політичних процесів / С. Дерев’янко // Державна політика в гуманітарній сфері: Матеріали круглого столу. – Івано-Франківськ:
  вид-во “Плай”, 2001. – С. 26-31.

 17. Дерев’янко С. М. Політико-правові засади референдумів в Україні : монографія / Сергій Миронович Дерев’янко; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во “Місто НВ”, 2011. – 847 с.

 18. Дерев’янко С. М. Поняття “місцевий референдум” у законодавчих актах України : політико-правовий зміст дефініції / С. М. Дерев’янко // Актуальні проблеми політики : Зб. наук. праць. / гол. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Нац. ун-т “Одеська юрид. Академія”; Південноукр. центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 46. – C. 348-358. – Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1354/ Derevanko.pdf? sequence=1&isAllowed=y.

 19. Дерев’янко С. М. Термін “референдум” у новітній українській теорії права та політології : особливості дефініції й доцільність її уніфікації / С. М. Дерев’янко // Політологічний вісник : Зб. наук. праць. – Київ : “ІНТАС”, 2012. – Вип. 59. – С. 216-226.

 20. Дерев’янко С. М. Термін “референдум” у новітньому українському політичному дискурсі / С. М. Дерев’янко // Політичний менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. – 2012. – Вип. 1-2 (52-53). – С. 34-42. – Режим доступу : http://www.ipiend.gov.ua/img/pm/ file/PM_52_53_62.pdf.

 21. Зеленько Г. І. Методологія порівняльних досліджень / Г. І. Зеленько // Нвуковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 184-189.

 22. Енциклопедія політичної думки / За ред. Д. Міллера; пер. з англ. Н. Лисюк. – Київ : Дух і літера, 2000. – 472 с.

 23. Истон Д. Новая революция в политической науке / Д. Истон // Социально-политический журнал. – 1993. – № 8. – С. 115-128.

 24. Казанцев А. А. Политическая наука : проблема методологической рефлексии. Обзор круглого стола / А. А. Казанцев // Полис. Политические исследования. – Москва : Наука, 2001. – № 6. – С. 51-63.

 25. Кальниш Ю. Г. Політична аналітика в державному управлінні : теоретико-методологічні засади : Монографія / Ю. Г. Кальниш. – Київ : Вид-во НАДУ, 2006. – 272 с.

 26. Коваленко А. Політичний аналіз і прогнозування / А. Клваленко. – Київ : Науковий світ, 2002. – 201 с.

 27. Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; за ред. І. Макліна,
  А. Макмілана. – Київ : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 789 c. 28. Леванский В. А.  Моделирование в социально-правовых исследованиях /
  В. А. Леванский. – Москва., 1986. – 96 с..


 29. Лотов А. В. Введение в экономико-математическое моделировани /
  А. В. Лотов.– Москва : Наука, 1984. – 392 с.

 30. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Ред. кол. Ю. І. Римаренко,
  В. П. Андрющенко, В. Д. Бабкін та ін. – Київ : Вид-во “ҐЕНЕЗА”; “ДОВІРА”, 1996. – 942 с.

 31. Малинова О. Ю. Идеи как независимые переменные в политических исследованиях : в поисках адекватной методологии / О. Ю. Малинова // Полис. Политические исследования. – Москва : Наука, 2010. – № 3. – С. 90-99.

 32. Методологические подходы политологического исследования
  и метатеоретические основы политической теории. Комментированное введение / Сост.
  Н. Конеген, К. Шуберт. – Москва : “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2004. – XVIII, 220 с. – (Университетская библиотека).

 33. Методологія аналізу соціально-політичних проблем сучасного українського
  суспільства : Підсумк. матеріали круглого столу (17 червня 2004 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Каф. філософії, соціології держ. упр.; [Відп. ред. А. Решетніченко]. – Дніпропетровськ, 2004. – 99 с.

 34. Моделирование в социально-политической сфере: Межвуз. науч.-практ. семинар, 27 апр. 2004 г. / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, Нац. ин-т бизнеса; / Сост.: Шабров О. Ф. – Москва, 2004. – 235 с.

 35. Неліпа Д. В. Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика /
  Д. В. Неліпа; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 311 с.

 36. Никитина А. Г. О том, “как возможна” наука политология (Становление
  и основные методологические проблемы) / А. Г. Никитина // Полис. Политические исследования. – Москва : Наука, 1998. – № 3. – С. 147-156.

 37. Новые направления политической науки : сборник гендерная политология. Институциональная политология. Редкол.: С. В. Патрушев и др. – Москва : РАПН; РОССПЭН, 2007. – 344 с. – Современная российская политическая наука.

 38. Ожиганов Э. Н. Стратегический анализ политики. Теоретические основания
  и методы / Э. Н. Ожиганов. – Млсква : Аспект-Пресс, 2006. – 272 с.

 39. Павко А. І. Політичні партії та організації в Україні наприкінці XIX – на початку XX століть: методологія, історіографія проблеми, перспективні напрямки наукових досліджень / А. І. Павко. – Київ : Т-во “Знання України”, 2001. – 112 с.

 40. Петкова О. Методичні аспекти дослідження іміджу країни / О. Петкова // Політичний менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. –
  2008. – № 5. – С. 168-174.

 41. Полевой Н. А. Прогнозирование смены парадигм исторического познания : поиск метода : монография / Н. А. Полевой. – Одесса : Фенікс, 2010. – 168 с.

 42. Політична енциклопедія. Редкол. : Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.

 43. Політична наука. Словник : категорії, поняття і терміни / Кухта Б., Романюк А., Старецька Л. та ін. – Львів : Кальварія, 2003. – 500 с.

 44. Політологічний енциклопедичний словник : навч. посіб. для студентів ВНЗів / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Укр. Асоціація політологів. [Упоряд.
  В. П. Горбатенко, А. Г. Саприкін; за ред. Ю. С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна]. – Київ : Генеза, 1997. – 400 с.

 45. Політологічний енциклопедичний словник / / НАН України, Ін-т держави і права
  ім. В. М. Корецького, Укр. Асоціація політологів. [Упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред.
  Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Ґенеза, 2004. – 736 с.

 46. Політологія : довідник / Обушний М. І., Коваленко А. А, Ткач О. І. – Київ : Довіра, 2004. – 599 с.

 47. Політологія: історія та методологія / Ред. Кирилюк Ф. М. – Ки\в : Здоров’я, 2000. – 632 с.

 48. Польовий М. А. Застосування баз даних у вивченні політичних процесів /
  М. А. Польовий // Сучасна українська політика : зб. наук. пр. – 2011.– Вип. 24. – С. 78-87.

 49. Польовий М. А. Політичне картографування як метод моделювання політичних процесів / М. А. Польовий // Вісник національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”. Серія “Політика. Соціологія. Право”. – 2011. – Вип. II (10). –
  С. 27-31.

 50. Польовий М. А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання : монографія / М. А. Польовий. – Одеса : Фенікс, 2011. – 288 с.

 51. Польовий М. А. Сутність імітаційного моделювання політичних процесів /
  М. А. Польовий // Перспективи: науковий журнал. – 2011. – № 2 (48). – С. 142-146.

 52. Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія: систематичний бібліографічний покажчик За ред. О.В. Кресіна, І.О. Кресіної. – Київ : Ін-т держави
  і права, 2002. - 312 с.

 53. Рубанов В. Політичний аналіз і аналіз політики : загальне й особливе : [проблеми методології] / В. Рубанов // Політичний менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. – 2009. – № 6. – С. 36-47.

 54. Рубанов, В. В. Теорія та методологія політичної аналітики : монографія /
  В. В. Рубанов; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 234 с.

 55. Скрипнюк О. В. Методологічні проблеми взаємозв’язку права і політики /
  О. В. Скрипнюк, В. М. Селіванов // Право України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 14-21.

 56. Стоун Д. Парадокс політики : Мистецтво вироблення політичних рішень / Пер.
  з англ. О. Буценко. – 2-е вид., переробл. і доп. / Д. Стоун. – Київ : ВД “Альтернативи”, 2001. – 304 с.

 57. Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування. Збірник матеріалів / За ред. М. М. Розумного. – Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. – 34 с.

 58. Тертичка В. В. Державна політика: Аналіз та здійснення в Україні /
  В. В. Тертичка.– Київ : Вид-во “Основа”, 2002. – 750 c.

 59. Тетерин А. Е. Применение качественных методов в политологическом исследовании (на примере критического дискурс-анализа Н. Фэркло) / А. Е. Тетерин // Полис. Политические исследования. – Москва : Наука. 2011. – № 5. – С. 145-150.

 60. Ткачук В. Моделювання як метод аналізу політичних процесів / В. Ткачук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2000. – Вип. 2. – С. 10-15.

 61. Ткачук В. Методологічні проблеми аналізу політичної трансформації
  України / В. Ткачук // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2001 – Вип. 3. – С. 324-329.

 62. Ткачук В. Моделювання в системі методів аналізу політичних процесів /
  В. Ткачук // Людина і політика. – 2004. – Вип.2. – С. 58-62.

 63. Ткачук В. Особливості дослідження та моделювання політичних процесів
  в Україні / В. Ткачук // Людина і політика. – 2004. – Вип.4. – С. 34-40.

 64. Філософський енциклопедичний словник. / Голова ред. колегії В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.

 65. Шалак В. И. Современный контент-анализ, Приложения в области: политологии, психологии, социологии, культорологии, экономики, рекламы /
  В. И. Шалак ; РАН. – Москва : Омега-А, 2004. – 272 с.

 66. Юськів Б. Особливості експертного оцінювання в політичному аналізі (на основі використання номінальних шкал) // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 1. – С. 345-351. – Серія : філософсько-політологічні студії.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал