Методика вивчення основних питаньPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Кучерук О. А. Самостійна робота студентів з методики української мови: Методичний посібник. – Житомир, Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001. – С. 31-92.
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ
ШКІЛЬНОГО КУРСУ РІДНОЇ МОВИ
Тема 7
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ Й ОРФОЕПІЇ

Першоелементом мови, без якого не можна говорити про оволодіння мовою, є її звуковий бік – власне звукова система, що вивчається спеціальною наукою – фонетикою.
Ніна Тоцька
Запитання і завдання для самопідготовки

1.
Визначте місце фонетики й орфоепії у шкільному курсі мови. Охарактеризуйте методичні проблеми навчання фонетики й орфоепії в сучасній школі, які потребують ще свого вирішення. Яких специфічних принципів вивчення фонетики й орфоепії має дотримуватися вчитель-словесник? Які вимоги до знань і вмінь учнів з фонетики ставить діюча програма змови Накресліть модель взаємозв’язку методів і прийомів роботи, що використовуються у процесі вивчення фонетики й орфоепії. Доведіть на прикладах справедливість таких тверджень Вивчення звукової системи української мови здійснюється за принципами перспективності та спадкоємності і має безперервний характер (Методика навчання рідної мовив середніх навчальних закладах За ред. М.І.Пентилюк. – К Ленвіт, 2000. – С.78).
―Посилити інтерес учнів до занять з фонетики можна привертанням уваги до смислорозрізнювальної ролі звуків, до багатства фонетичних засобів мовлення (Методика викладання української мовив середній школі Навч. посібник За ред.
І.С.Олійника. – К Вища школа, 1989. – С. Розкажіть про використання наочності і ТЗН у процесі вивчення звукової системи рідної мови. Охарактеризуйте нетрадиційні підходи до організації вивчення фонетики й орфоепії в середніх школах. Яка роль словесних ключів (―ВоНа МаЛа РіЙ‖ – сонорні звуки, ―МаВПа БуФ‖ – губні звуки, ―ЧаС ПиШе Ці ФоКуСи

ТиХо‖ – глухі приголосні) у вивченні теоретичних відомостей з фонетики Складіть словесні ключі до м’яких і губних приголосних. Складіть 3-4 завдання для вдосконалення орфоепічних навичок учнів і подолання діалектів у їхньому мовленні (з використанням ТЗН).
Рекомендована література

Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія Посібник для вчителів. – К Рад. школа, 1988. Методика навчання рідної мовив середніх навчальних закладах За ред. М.І.Пентилюк. – К Ленвіт, 2000.
Миронюк Н.П. Орфографія в 4-8 класах. – К Рад. школа, 1986.
Олійник І.С., Іваненко В.К. та ін. Методика викладання української мовив середній школі За ред. І.С.Олійника. – К Вища школа, 1989.
Симоненкова Л.М. Вивчення фонетики і морфології в умовах місцевих говорів. – К Рад. школа, 1981.
Тоцька Н.Г. Дидактичний матеріал з фонетики. К Рад. школа, 1991.
Контрольні завдання для самостійної роботи
І рівень
Напишіть рецензію на посібник Л.М.Гордєєвої Українська мова. 5 клас Плани-конспекти уроків (Харків Ранок, 2000. – с. У рецензії докладно проаналізуйте матеріал, рекомендований автором для вивчення Фонетики.
ІІ рівень
Виготуйте наочність для закріплення знань про фонетичну систему української мови. Напишіть методичні рекомендації до використання цієї наочності вчителем-словесником.
ІІІ рівень
Складіть по 3-4 диференційованих завдання до вивчення теми Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, я, ю, є‖.
Тема 8
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ

Потрібно на кожному уроці записувати по два-три нових фразеологічних звороти, які б збагачували мову школярів.
Василь Сухомлинський
Запитання і завдання для самопідготовки

1.
Проаналізуйте програмний матеріал з лексики і фразеології для
5-6 класів.
У чому полягає завдання вивчення лексики і фразеології в середніх школах Які труднощі у вивченні лексики і фразеології можуть виникнути в учнів, на Вашу думку Охарактеризуйте традиційний і нетрадиційний підходи до їх подолання. Визначте систему роботи над лексичними синонімами (5 клас. Опрацюйте посібник Г.В. Грибан Робота над словом при вивченні мови та літератури (Житомир, 1998. – 39 с. На його основі складіть методичні поради для молодого вчителя-словесника, як збагачувати лексичний запас учнів на заняттях з української мови. Розкажіть про використання словників у процесі вивчення лексики. Ознайомтеся з методичними рекомендаціями до роботи із словником епітетів. Розробіть аналогічні поради для роботи із словником фразеологізмів. Методичні рекомендації Робота із Словником епітетів української мови (автори С.П.Бибик,
С.Я.Єрмоленко, Л.О.Пустовіт. – К, 1998 р) посідає особливе місце у формуванні умінь і навичок виразно, емоційно читати текст, володіти усіма видами мовленнєвої діяльності, добирати виражальні засоби відповідно до свідомо поставленої мети, глибоко сприймати чуже мовлення і передавати власне ставлення до почутого чи прочитаного тощо. Ознайомлення із цим словником варто почати на уроці вивчення прямого і переносного значення слова. У вступному слові потрібно пояснити, як користуватися словником і яке його призначення. Наступний етап – виконання вправна добір художніх означень до опорних слів, утому числі й оригінальних,
індивідуально-авторських, за якими вимальовуються яскраві образи. Для вироблення розуміння естетичної ролі мови відповідно до ситуації мовлення важливо використовувати завдання, спрямовані на ситуативне вживання епітетів у власному мовленні, що надають мові точності, виразності, образності і емоційності для передачі думок і почуттів. Внаслідок цього розвивається дар слова, мовний смак і одночасно розкриваються секрети функціонування слова.
Рекомендована література

Марченко Л.М. Робота з лексичними синонімами на уроках української мови Посібник для вчителя. – К Рад. школа, 1981. Методика навчання рідної мовив середніх навчальних закладах За ред. М.І.Пентилюк. – К Ленвіт, 2000.
Олійник І.С., Іваненко В.К. та ін. Методика викладання української мовив середній школі За ред. І.С.Олійника, - К Вища школа, 1989.
Передрій ГР, Смолянінова Г.М. Лексика і фразеологія української мови. Факультативний курс для 7-8 класів. посібник для учнів. – К Рад. школа, 1983.

Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в середній школі Посібник для вчителя. – К Рад. школа, 1990.
Контрольні завдання для самостійної роботи

І рівень
Складіть тематичний план вивчення розділу Лексика (5 клас) за такою схемою Тема і тип уроку Мета уроку Методи і прийоми навчання Обладнання Домашнє завдання Рекомендована література до уроку
1. Слово і його лексичне значення. Ознайомлення з тлумачним словником. Урок вивчення нового матеріалу Дати учням систематичні знання про лексичне значення слова, навчати працювати із тлумачним словником розвивати словниковий запас учнів, культуру їхнього мовлення, доцільність вживання слів, образність, асоціативність мислення, увагу, пам’ять; виховувати любов дорідного слова. Слово вчителя, бесіда, спостереження над мовою, робота з підручником, тлумачним словником, метод вправ, введення слова в контекст, лексичний аналіз. Підручник, тлумачний словник, індивідуальні картки, вислів
М.Т.Рильсько го Не бійтесь заглядати у словник Це пишний яра не сумне провалля Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овочу Грінченка й
Даля…‖ Повторити вивчений на уроці матеріал, скласти лінгвістичну казку на тему У світі лексикології або твір Якого кольору слова.
1. Г.Ужченко Дидактичний матеріал з української мови. Лексика і фразеологія. – К Освіта,
1995. – с.
2. Тесленко О.
Міжпредметні зв’язки як дидактична умова підвищення рівня знань учнів з фразеології. –
Дивослово,
2000. - № 1. – С.
ІІ рівень
Розробіть план-конспект уроку на тему Однозначні і багатозначні слова, ураховуючи екстралінгвістичний і лексико- граматичний принципи вивчення лексики.
ІІІ рівень
Складіть систему вправ з лексики і фразеології за однією культурологічною темою. Розкрийте освітньо-виховне значення розробленої системи.
Тема 9
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ БУДОВИ СЛОВА
І СЛОВОТВОРУ

Поділ слова на морфеми – необхідна передумова засвоєння учнями словотворчого аналізу, однак морфемний і словотворчий аналіз
повинні не тільки доповнювати один одного, але осмислюватися як прийоми, що забезпечують різні аспекти тлумачення структури слова.
Марія Плющ
Запитання і завдання для самопідготовки

1.
Який змісті обсяг знань з розділів Будова слова і Словотвір визначає чинна програма з української мови для 5 класу Розкрийте міжтемні зв’язки у вивченні будови слова і словотвору в школі. Назвіть ефективні методи і прийоми вивчення розділів Будова слова і Словотвір. Проілюструйте їх на прикладах. Визначте місце морфемного і словотвірного розбору в шкільному курсі української мови. Покажіть на прикладах, як потрібно проводити ці види мовного аналізу в школі. Якою наочністю може скористатися вчитель під час вивчення будови слова і словотвору Як Ви поясните п’ятикласникам творення слів сад, перелаз,
захід? На уроці учень дібрав такі спільнокореневі слова до слова
промова: промовляти, промовою, мовлення, у промові. Вчитель дав завдання класу визначити лексичне і граматичне значення дібраних слів. З якою метою словесник використав цей прийом Як Ви поясните учням різницю між словозміною і словотворенням Висловіть своє ставлення до поданого фрагменту уроку. Які методи передбачено використати на уроці Тема. Основа слова і закінчення Мета розкрити перед учнями відомості про основу слова і закінчення змінюваних слів розвивати вміння і навички відділяти закінчення слів від основи, розрізняти форму слова і спільнокореневі слова, правильно вживати їх у мовленні виховувати через поетичне слово інтерес до мови. Хід уроку
Студентка-практикантка оголосила тему і мету уроку і провела з учнями бесіду
1.

Пригадайте з молодших класів, що таке основа слова.
2.

Як називається змінювана значуща частина слова
3.

У якій частині слова міститься, на вашу думку, лексичне
значення слова, а в якій – граматичне Обґрунтуйте свою відповідь на

прикладі слова весна. Спробуйте власну думку зобразити схематично
(наприклад, ׀___ЛЗ__׀׀_ГЗ_׀).

Самостійна робота
1.

Прочитайте в підручнику матеріал про основу і закінчення слів.
Що нового ви дізналися про закінчення як значущу частину слова
2.

Визначте основу і закінчення слів кінь, галявина, весело. Складіть
алгоритм ваших дій.
3.
Доберіть спільнокореневі слова до слова козаченько. Чи можна у
такий спосіб визначити закінчення Доведіть свою думку. Для того, щоб учні краще засвоїли матеріал уроку, студентка дала їм виконати таку вправу
Спишіть текст, визначте основу і закінчення змінних слів.
Українська душе, хто тебе може збагнути Як Дніпро, ти широка, як пороги, шумлива й буйна, неспокійна, недовіряєш нікому, сама проти себе стаєш. Всю вину на інших складаєш, за собою не признаєш гріха. Кого з провідників своїх не обкидала камінням і болотом, навіть найбільшого з тих, що вічною славою тебе покрив (За Б.Лепким). Складіть план можливого продовження уроку.
Рекомендована література
Глазова О.П. Українська мова. 5 клас. Матеріали до уроків. Посібник для вчителя. – Х Ранок, 2000.
Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. – К Рад. школа, 1977.
Олійник І.С.Іваненко В.К. та ін. Методика викладання української мовив середній школі За ред. І.С.Олійника. – К Вища школа, 1989.
Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. Посібник для вчителів. – К Рад. школа, 1985

Контрольні завдання для самостійної роботи
І рівень
Доберіть опорні тексти для вивчення розділів Будова слова і Словотвір, на основі них складіть відповідну систему вправ. Врахуйте, що в 5 класі переважає наочно-дійовий і наочно-образний типи мислення, атому потрібно формувати в учнів ще й понятійний
(словесно-логічний) тип мислення.
ІІ рівень
Розробіть по 5-6 проблемно-ситуативних завдань до вивчення будови слова і словотвору в школі.
ІІІ рівень
Складіть 2 опорні конспекти до вивчення розділів Будова слова і Словотвір. У чому їх освітнє значення на відповідних уроках

Тема 10
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ГРАМАТИКИ
Усвідомлення учнями будови рідної мови позитивно позначається на їхньому загальному розвиткові. Образно кажучи, граматика тренує мозок дитини.
Олександр Біляєв

Запитання і завдання для самопідготовки

1.
Проаналізуйте діючу програму і підручники з української мови, коротко охарактеризуйте зміст роботи над граматичним матеріалом у 5-9 класах. Визначте принципи побудови розділу Морфологія у чинній програмі з української мови. У посібнику Методика викладання української мовив середній школі (за редакцією І.С.Олійника, 1989 р) виділено такі принципи вивчення граматики в школі 1) вивчення граматичних форму нерозривному зв’язку із значенням слова 2) поступове формування граматичних понять 3) вироблення граматичних умінь і навичок 4) вивчення граматичної термінології 5) взаємозв’язок у вивченні морфології і синтаксису, морфології і фонетики 6) вивчення граматики у зв’язку з орфографією і пунктуацією 7) взаємозв’язок у вивченні граматики і роботи з розвитку мовлення учнів тощо. Розкрийте зміст кожного положення на конкретних прикладах. Назвіть труднощі у вивченні морфологічних понять і шляхи їх подолання. Які засоби наочності допомагають долати труднощі у вивченні словосполучення, речення Розкрийте методику їх застосування на прикладах. Яке значення мають морфологічний і синтаксичний види мовного розбору при вивченні граматики Як Ви організуєте роботу з підручником нарізних етапах вивчення граматичних понять У посібнику Українська мова. Дидактичний матеріал для 6 класу (автори В.Я.Мельничайко, О.І.Мельничайко. – Тернопіль, 1997.
– С) для вивчення способів творення прикметників пропонуються такі вправи
Наведіть якнайбільше прикметників, утворених від іменників – назв
спорідненості. Складіть зв’язну розповідь, в якій ці прикметники були б
використані. Тему розповіді доберіть самостійно.

Утворіть прикметники від назв обласних центрів України, районних
центрів своєї області, найближчих сіл.
Утворіть прикметники від назв планет та інших космічних об’єктів.
Поясніть ужиті вами словотворчі засоби.
Наскільки ефективні такі завдання Яких принципів дотримувалися автори у складанні цих вправ Розробіть для учнів різнорівневі тестові завдання з таких тем Дієслово та його форми, Числівник як самостійна частина мови, Односкладні прості речення. Складіть системи вправ до вивчення морфології і синтаксису. Визначте до кожної з них мету навчальну, розвивальну і виховну. Проаналізуйте навчально-проблемну ситуацію На уроці української мовив класі вчитель зробив аналіз простого речення Директор наказав старшокласникам прибрати в
їдальні: підмет – директор, присудок – наказав прибрати, додаток –
старшокласникам, обставина – у їдальні. Один з учнів не погодився із словесником, бо визначив присудок як простий дієслівний – наказав, а дієслово прибрати – як додаток. Розгляньте фрагмент уроку для 6 класу. Чи вдало вчитель організував роботу Змоделюйте свій фрагмент на цю тему.
Тема: Іменник як самостійна частина мови
Мета: закріпити відомості про загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль іменників розвивати в учнів усне і писемне мовлення, емоційно-естетичну чутливість до слова виховувати любов дорідного слова. Тип уроку урок закріплення вивченого матеріалу. Фрагмент уроку
Учитель:
- Діти, сьогодні на уроці ми маємо закріпити знання про іменник як самостійну частину мови. Перевіримо домашнє завдання.
До дошки йде три учні один – зробить повідомлення на лінгвістичну
тему про іменник як самостійну частину мови, другий - виконає
морфологічний розбір слова володар, третій – підготує синтаксичний
розбір речення Я поросі іду сріблястій, по свіжовмиваній землі
(В.Сосюра).
- Які у вас є запитання до учнів, що відповідали (Взаємоопитування). Закріпимо відомості про іменник.
Запишіть у зошитах Розподільний диктант. Випишіть у чотири
колонки відповідно іменники чотирьох відмін. Яким правилом ви
керувалися у своїх діях
Горобець, пан, море, хмара, радість, каченя, воля, молодість, ніч, теля, джміль, кульбаба, потентиля, звіробій, ягня, пуп’янок, гребля, папороть, котеня.
- Провідміняйте іменники ромашка, журавлі. Доберіть влучні
означення до цих слів і запишіть.
- Поставте у кличному відмінку слова земля, дібровонька, юнак, швець і
складіть з ними речення.
- Продовжте прислів’я. Визначте виражальну роль цих речень.
Зробіть морфологічний розбір виділених іменників.
Шабля ранить тіло, … (а слово – душу). Держи хлібна обід, … (а слово – на одвіт). Лагідні слова роблять приятелів, … (а гострі – завзятих ворогів).
Рекомендована література

Глазова О.П. Українська мова. 6 клас. Матеріали до уроків Посібник для вчителя. – Х Ранок, 2000.
Дмитренко Галина. Займенник (6 клас Урок Української. – 2000. –
№ 10. – С. Методика навчання рідної мовив середніх навчальних закладах За ред. М.І.Пентилюк. – К Ленвіт, 2000.
Олійник І.С., Іваненко В.К. та ін. Методика викладання української мовив середній школі За ред І.С.Олійника. – К Вища школа, 1989.
Олійник О.Б. Українська мова Підручник для 8-9 класів середньої школи. – К Альфа, 1997.
Плиско К.М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення. – Х Основа, 1992.
Стріха А.Д., Гуревич А.Ю. Цікава граматика Посібник для вчителя. – К Рад. школа, 1991.
Контрольні завдання для самостійної роботи

І рівень
На основі чинної програми з української мови, шкільного підручника і методичної літератури розробіть конспект уроку для 6 класу на тему Займенник як самостійна частина мови. Розряди займенників. При складанні конспекту врахуйте психолого-педагогічну характеристику класу:
Фрагмент психолого- педагогічної характеристики Клас А Клас Б Клас В
30 учнів 16 дівчаті хлопців
20 учнів 8 хлопців і 12 дівчат
36 учнів 20 хлопців і 16 дівчат
Мислення Мотиви навчання
Пам’ять Увага Навички наочно-образне потреба розв’язати пізнавальну задачу емоційна мимовільна мовні, мислительні елементарне наочно-дійове потреба зрозуміти, з’ясувати незрозуміле моторна розсіяна рухові наочно-дійове потреба розв’язати практичну задачу моторна довільна рухові, мислительні
ІІ рівень
Визначте прийоми, які можна використати для збудження інтересу до вивчення граматики. Доберіть приклади використання цікавих вправ, ігрових моментів під час вивчення окремих тем з морфології і синтаксису.
ІІІ рівень
Виготуйте опорні конспекти до вивчення таких тем Однорідні члени речення (8 клас, Загальні відомості про складнопідрядне речення (9 клас. При розробці застосуйте структурно-семантичний підхід врахуйте, що синтаксична категорія характеризується своєю семантикою, структурно-граматичними, інтонаційними, стилістичними особливостями.
Тема 11
ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ПУНКТУАЦІЇ Й ОРФОГРАФІЇ

Для засвоєння правильного письма дітьми звичайно потрібна практика, але практика керована граматикою.
Костянтин Ушинський

Запитання і завдання для самопідготовки
1.
Яке місце орфографії і пунктуації відводиться у шкільному курсі української мови Розкрийте методику вивчення орфографії у зв’язку з принципами українського правопису. Визначте змісті значення роботи над помилками для успішного формування орфографічних і пунктуаційних навичок.
Традиційно в методиці навчання орфографії і пунктуації визначають такі види вправ списування, диктанти, перекази, твори, запис вивченого напам’ять тексту, орфографічний чи пунктуаційний розбір тощо. Обґрунтуйте їх практичну значущість на прикладах вивчення конкретних тем. Поясніть методи і прийоми навчання пунктуації відповідно до таких специфічних принципів зв’язок пунктуації з синтаксисом, розвитком мовлення і мислення учнів, з виробленням навичок виразного читання.
6.
Студент-практикант дав п’ятикласникам такі завдання
-

Що таке спрощення в групах приголосних Наведіть приклади
цього фонетичного явища. Запишіть винятки з правила в
зошити.
-

Назвіть орфограми, що стосуються написання префіксів з, с.
Сформулюйте правило.
-

Прочитайте виразно. Про що цей текст Випишіть слова з
орфограмою – букви е, и, о на позначення ненаголошених
голосних.
-

Випишіть слова з префіксами пре, при, групуючи зазначенням

Поясніть розділові знаки в складних реченнях.
-

Поясніть розділові знаки при однорідних членах речення.
-

Знайдіть у тексті речення з прямою мовою і правильно
розставте розділові знаки.
Яка роль цих завдань у формуванні правописних навичок Доберіть до кожного завдання текстовий матеріал (культурологічна тема – Духовна культура українців.
7.
Учителі-словесники використовують у навчанні пунктуації й орфографії алгоритми. Наприклад
Алгоритм уживання розділових знаків
у складносурядному реченні

1.
Перевір, чиє в складносурядному реченні спільний другорядний член або ж модальна частка) для обох частин Так Ні
Розділові знаки відсутні
Став кому
2.
Визнач, чи частини складносурядного речення дуже поширеній мають у собі розділові знаки Так Ні
Став крапку з комою
Став кому
Визнач, чи має місце в складносурядному реченні причинно- наслідковий зв’язок або швидка зміна подій Так Ні
Став тире
Став кому
Складіть алгоритм на тему Правопис префіксів пре, при, прі‖. Розробіть технологію його використання на уроці вивчення нового матеріалу.
Рекомендована література
Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Посібник для вчителя. – К Рад. школа, 1988.
Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення. – К Рад. школа, 1989. Збірник диктантів. Тематичні тексти за навчальною програмою з української мови для учнів 5-11 класів Посібник Уклад.
К.І.Приходченко. – Д Сталкер, 1999.
Кобцев Д.А. Українська мова. Диктанти. Завдання. Правила. 5 клас. – Х Торсінг, 2000.
Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів. – К Освіта, 1995.
Кравченко Ольга. Урок формування пунктуаційних умінь і навичок у процесі вивчення безсполучникового складного речення Українська мова і література в школі. – 2000. - № 4. – С.
Олійник І.С., Іваненко В.К. та ін. Методика викладання української мовив середній школі За ред. І.С.Олійника. – К Вища школа, 1989.
Передрій Г.Р. Робота з орфографічними словниками на уроках української мови Методика викладання української мови і літератури Республіканський науково-методичний збірник. – К Рад. школа, 1990. – Вип. 11. – С.
Хом’як Іван. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі Українська мова і література в школі. – 2000. - № 4. – С.
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К Освіта, 1997.
Яворська Стефанія. Система праці над орфографічними помилками Урок Української. – 2000. - № 3. – С.
Контрольні завдання для самостійної роботи

І рівень
Підготуйте конспект уроку вивчення нового матеріалу на тему Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними
(9 клас. Використайте дидактичний матеріал посібника
Т.С.Слободинської, Н.Л.Іваницької та ін. Українська мова Синтаксис Вправи та завдання. – К Академія, 1999.
ІІ рівень
Розробіть фрагмент уроку пояснення нового матеріалу на тему Розділові знаки при відокремлених членах речення (8 клас, ураховуючи такі поради
1.
Пам’ятайте, що українська пунктуація базується на граматичній і змістовій основі, а також пов’язана з інтонацією. Зверніть увагу пунктуація не тільки розчленовує текст на певні відрізки, ай вказує на змістові та емоційні відтінки висловлювання.
ІІІ рівень
Опрацюйте посібник В.Т.Горбачука Види диктантів і методика їх проведення (1989 р. Напишіть на цей посібник рецензію.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал