Методика роботи практичного психологаСторінка3/5
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.94 Mb.
ТипМетодика роботи
1   2   3   4   5

Поняття «творча особистість». Креативність і креативна особистість. Модель Гілфорда та теорія «інтелектуального порога» Торренса. Психологічні особливості творчої особистості.


Якості творчої особистості. Психологічні стани та мистецтво. Три основних смислових рівні драматичного твору. Несвідомі процеси та мистецтво. Теорія творчості в роботах З. Фройда.

Характерні риси творчої особистості. Поняття про творчі задатки і творчий потенціал. Взаємозв’язок мислення і творчості. Інтелект як творчість. Поняття про творчі здібності. Професіоналізм і творчі здібності. Творчий потенціал і психічне здоров’я. Фактори, що впливають на рівень творчих здібностей. Психологічна характеристика рівнів здібностей.Тема 1.3. Вікова динаміка та проблема розвитку творчості

Дослідження творчої обдарованості О.М.Матюшкіна. Дитяча творчість. Гра і фантазія. Чинники розвитку обдарованості (В.О.Моляко). Уява і творчість. Розвиток творчого потенціалу особистості. «Саморух» творчої особистості (Г.С.Костюк). Концепція самоактуалізації А. Маслоу.Тема 1.4. Психологічна структура творчості

Загальна природа творчого процесу. Механізми творчості. Роль інсайту в творчій діяльності. Структура творчого процесу. Стадії творчого процесу.Тема 2.1. Архетипний та сенсо-духовний підходи до художньої творчості.

Архитиповий підхід в художній творчості. Сенсо-духовний підхід в творчості. Усвідомлене та неусвідомлене у творчості. Тлумачення творчості у психоаналізі. Інтерпретація творчості в теоретичних течіях містичного тлумачення. Трактування творчості в інтуїтивізмі. Діалектичні принципи інтерпретації творчості.Тема 2.2. Маніпулятивний підхід у художній творчості. (5 год.)

Технології художньої творчості. Закони маніпуляції в мистецтві. Естрада і шоу-бізнес. Ілюзіонізм у творчості. Магія як підхід до творчості. Театр як мистецтво. Система Станіславського. Акторська майстерність – творчість та професіоналізм. Перевтілення актора.

Фотографія як вид творчості. Дизайнер як творець та компілятор. Відеопродукція як результат творчої діяльності. Інтернет як вид натхнення та збірник ідей. Циркові вистави – мистецтво, чи популізм. Технології сучасного мистецтва.

Тема 2.3. Діалектико-матеріалістичний та постмодерністський підходи до художньої творчості.

Психологія мистецтва в працях Л.С. Виготського. Постмодернізм в зображувальному мистецтві. Постмодернізм в кінематографі. Постмодернізм в науці. Постмодернізм в філософії. Постмодернізм в психології.

Особливості і методи вивчення творчого процесу письменника і поета. Особливості і методи вивчення творчої лабораторії художника. Основні принципи акторської психотехніки. Психологічні особливості музично-виконавської творчості. Психологічні передумови успішної музично-виконавської діяльності. Особливості психологічної підготовки музиканта до виступу.

Психофізіологічні основи творчості. Творче завдання як модель творчої діяльності. Суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на процес розуміння умови задачі. Стратегії рішення творчих завдань. Стрес як комплексна психофізіологічна характеристика творчого натхнення. Гіпотеза і стадії її формування у творчому процесі. Поняття про розумову тактику. Види розумових тактик.Тема 3.1. Психологія здібностей (1 год.)

Психологічні теорії здібностей. Поняття здібностей в психології. Види здібностейТема 3.2. Психодіагностика здібностей (8 год.)

Проблема здібностей в психодіагностиці. Діагностика здібностей та інтелекту. Характеристика тестів здібностей. Методика визначення рівня та структури здібностей.Тематика рефератів.

1.Зв'язок психології творчості з іншими науками.

2. Особливості психології творчості як галузі психологічної науки.

3. Генеза системи механізмів творчості.

4. Автогенези креативної психічної системи.

5. Народження тесту й усвідомлення проблеми творця.

6. Тести творчості – відкриттів, винаходів та художніх образів.

7. Наукове знання та креативність.

8. Ноосфера – сфера розуму.

9. Принципи вимірювання механізму творчості.

10. Критичність людини як творча здібність.

11. Історія розвитку уяви.

12. Креативність та норми почуття гармонії.

13.Фізіологічні механізми творчості.

14. Принцип «золотого перетину» в художній творчості.

15. Дискурсивне мислення та творчість.

16. Норми працездатності в процесі творчої діяльності.

17. Особливості трансформації енергетичної післядії у творчому процесі.

18. Глибинні регулятори творчості.

19. Думка як семантична модель творчої дії.

20. Почуття – регулятор інтуїтивної дії.

Базова література


 1. Клепіков О.І., Кучерявий І.Т. Основи творчості особи.- К.,1996.

 2. Клименко В.В. Психологія творчості: навчальний посібник.-К., 2006.

 3. Клименко В.В. Людина і ноосфера. – К.,1993.

 4. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Харьков, 1996.

 5. Клименко В.В. Как воспитать вундеркинда. – Харьков, 1996.

 6. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.,1976.

 7. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К., 1978.

 8. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.,1986.

 9. Романець В.А. Виховання творчих здібностей у студентів – К.,1973.

 10. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.:Вища школа 1971.

 11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 1989.

Назва дисципліни:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕРАПІЯ
1. Мета викладання дисципліни

підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів вищезазначеного фахового спрямування.


2. Завдання вивчення дисципліни

 • формування у студентів систематизованих знань про теоретико-методологічні засади практичної психології та методику практичної психотерапевтичної діяльності

 • забезпечити засвоєння основ теорії використання психологічного консультування у педагогічній праці та в діяльності практичного психолога в освіті;

 • виробити вміння аналізувати і узагальнювати історико-психологічний матеріал у певній системі в різних психологічних школах та різних наукових течіях;

 • забезпечити глибоке розуміння наукових засад навчально-виховного процесу з елементами використання методів та заходів психологічного консультування;

 • розкрити внутрішні закономірності і специфічні ознаки появи і розвитку різних теорій і напрямків психологічного консультування.


ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема. Психологічна допомога дітям дошкільного віку.

 1. Психологічний супровід природного розвитку дошкільника

 2. Корекція афективної поведінки дітей за допомогою сюжетно-рольової, режисерської та творчої гри.

 3. Корекція міжособистісної взаємодії в групах дитячого садочка

Тема. Зміст роботи психолога з дітьми молодшого шкільного віку

 1. Психологічна готовність до навчання в школі та адаптація в школі

 2. Робота по розвитку пізнавальних процесів у молодших школярів

 3. Засоби роботи психолога з молодшими школярами «групи ризику»

 4. Корекція психічного розвитку молодшого школяра на початковому етапі навчання.

Тема. Технології роботи психолога з підлітками

 1. Психічні новоутворення та труднощі підліткового віку

 2. Основні напрямки роботи психолога з підлітками

 3. Робота з підлітками «групи ризику».

Тема. Методика вирішення психологічних проблем учнів старших класів

 1. Юнацтво та її психологічні проблеми.

 2. Нова парадигма професійної консультації старшокласників.

 3. Робота з юнаками «групи ризику»


САМОСТІЙНА РОБОТА


 1. Надання психологічної допомоги дітям у вирішенні проблем самовизначення.

 2. Надання допомоги у процесі соціально-психологічної адаптації.

 3. Проблема збереження психічного здоров’я.

 4. Психологічне консультування з проблем оптимізації сімейного виховання.

 5. Психологічне консультування у налагодженні міжособистісних стосунків.

 6. Психологічне консультування та оптимізація взаємин із дітьми.

 7. Проблема психологічної підтримки особистості дитини.

 8. Оптимізації взаємодії батьків з навчально-виховним закладом з психологічних аспектів професійної орієнтації дітей.

 9. Психологічне консультування батьків з проблем профілактики важковиховуваності та правопорушень.

 10. Основні завдання психологічного консультування з проблем сім’ї і шлюбу.

 11. Типові проблеми шлюбу та сім’ї, що вимагають психологічного консультування.

 12. Використання психологічних методик і психотехнік у психологічному консультуванні з сімейних проблем.

 13. Танцювальна терапія та її використання з метою психологічної корекції.

 14. Музикотерапія.

 15. Поняття про захисти. Функції захистів.

 16. Види захистів. Природа захистів.

 17. Деструктивні наслідки наявності захисної поведінки.

 18. Робота із захисними механізмами особистості.

 19. Мова як інструмент психологічної допомоги.

 20. Бесіда у консультативній практиці.

 21. Прийоми ведення бесіди.

 22. Спеціальні запитання.

 23. Уточнюючі техніки

 24. Техніка мовчання та правила її використання.

 25. Техніка структурування та керівництва у психологічному консультуванні.

 26. Способи реалізації техніки структурування.

 27. Фрустрація у психологічному консультуванні.

 28. Техніки прояснення інформації.

 29. Рефлексивне слухання.

 30. Заохочення мовлення.

 31. З’ясування та уточнення інформації.

 32. Розпізнавання емоційних переживань.

 33. Техніки відображення.

 34. Відображення почуттів.

 35. Фокусування переживань.

 36. Емпатійна відповідь.

 37. Відображення значень.Тематика рефератів.

 1. Проблеми психологічного консультування у сфері освіти.

 2. Консультування з проблем вибору професії.

 3. Консультування з проблем сім’ї.

 4. Вирішення конфліктів у сім’ї.

 5. Консультування з проблем батьківсько-дитячих стосунків.

 6. Стан і перспективи розвитку психологічного консультування в Україні.

 7. Консультування у індивідуальній психології А. Адлера.

 8. Особливості консультування у теорії К. Хорні.

 9. Консультативна допомога жертвам насилля.

 10. Особливості консультування у когнітивній теорії А. Бека.

 11. Особливості консультування з позицій психоаналізу.

 12. Особливості консультування у когнітивній психології.

 13. Психологічне консультування у когнітивній теорії А. Елліса.

 14. Особливості консультування у парадигмі гештальттерапії.

 15. Консультування у гуманістичній психології.

 16. Особливості консультування у біхевіористському напряму психології.

 17. Застосування найновіших напрямів психологічної науки у процесі психологічного консультування.

 18. Специфіка телефонного консультування.

 19. Кризові періоди в житті сім’ї та допомога психолога.

 20. Методи арт-терапії у консультуванні.

 21. Арсенал психотехнологій у сучасному психологічному консультуванні.

 22. Еклектизм у психологічному консультуванні.

 23. Психокорекція сімейних стосунків.

 24. Специфіка роботи тілесно орієнтованих груп психокорекції.

 25. Методика комплексу тематичних психомалюнків та її діагностичні можливості.

 26. Образ Я та можливості йогокорекції


Контрольні питання

 1. Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС).

 2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи.

 3. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.

 4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні.

 5. Специфіка роботи психолога в дитячому саду

 6. Специфіка роботи психолога в школі

 7. Специфіка роботи шкільного психолога в закладах інтернатного типу

 8. Психодіагностика як основа практичної діяльності психолога в школі.

 9. Процедури і методи шкільної психодіагностики.

 10. Психологічне консультування в системі діяльності педагога-психолога.

 11. Особливості психолого-педагогічного консультування.

 12. Сутність та принципи психологічної корекції в закладах освіти

 13. Зміст і методи психокорекційної роботи з дітьми та підлітками

 14. Ігротерапія як метод психокорекції, основні види і форми ігротерапії

 15. Арттерапія як метод психокорекції, основні цілі та напрямки арттерапії.

 16. Проективний малюнок і його застосування в корекційній роботі.

 17. музикотерапія як метод психокорекції

 18. Танцювальна терапія як психокорекційна техніка.

 19. Казкотерапія як психокорекційна техніка.

 20. Лялькотерапія як психокорекційна техніка.

 21. Бібліотерапія та її використання в корекційній роботі.

 22. Психогімнастика та її застосування в психокорекцій ній роботі

 23. Пісочна терапія як метод психокорекції.

 24. анімалотерапія як психокорекційна техніка.

 25. Методи поведінкової корекції.

 26. Психодрама як метод групової психокорекції (Психотерапія Денисова).

 27. Групова дискусія як метод колективної роботи.

 28. Ігротерапія як метод психокорекції, основні види і форми ігротерапії

 29. Арттерапія як метод психокорекції, основні цілі та напрямки арттерапії.

 30. Проективний малюнок і його застосування в корекційній роботі.

 31. музикотерапія як метод психокорекції

 32. Танцювальна терапія як психокорекційна техніка.

 33. Казкотерапія як психокорекційна техніка.

 34. Лялькотерапія як психокорекційна техніка.

 35. Бібліотерапія та її використання в корекційній роботі.

 36. Психогімнастика та її застосування в психокорекцій ній роботі

 37. Пісочна терапія як метод психокорекції.

 38. анімалотерапія як психокорекційна техніка.

 39. Методи поведінкової корекції.

 40. Психодрама як метод групової психокорекції (Психотерапія Денисова).

 41. Групова дискусія як метод колективної роботи.

 42. Порушення поведінки (агресія, аутоагресія, аддиктивна поведінка), їх профілактика та корекція.

 43. Корекція агресивних проявів: загальні принципи, напрямки, технологія.

 44. Аутоагресія та її профілактика.

 45. Аддиктивна поведінка як різновид саморуйнування особистості

 46. Особливості надання допомоги дітям та підліткам, що постраждали від насилля.

 47. Психодіагностична та консультативна робота з дітьми та підлітками, що постраждали від насилля.

 48. Психотерапія та психопрофілактика насилля.

 49. Діагностика психологічного розвитку дитини-інваліда

 50. Заходи з психологічної корекції дитини-інваліда

 51. Методики, що застосовуються в процесі психологічної реабілітації дітей-інвалідів\ Психологічний супровід природного розвитку дошкільника

 52. Корекція афективної поведінки дітей за допомогою сюжетно-рольової, режисерської та творчої гри.

 53. Корекція міжособистісної взаємодії в групах дитячого садочка

 54. Психологічна готовність до навчання в школі та адаптація в школі

 55. Робота по розвитку пізнавальних процесів у молодших школярів

 56. Засоби роботи психолога з молодшими школярами «групи ризику»

 57. Корекція психічного розвитку молодшого школяра на початковому етапі навчання.

 58. Психічні новоутворення та труднощі підліткового віку

 59. Основні напрямки роботи психолога з підлітками

 60. Робота з підлітками «групи ризику».

 61. Психічні новоутворення та труднощі підліткового віку

 62. Основні напрямки роботи психолога з підлітками

 63. Робота з підлітками «групи ризику».

 64. Юнацтво та її психологічні проблеми.

 65. Нова парадигма професійної консультації старшокласників.

 66. Робота з юнаками «групи ризику»


Базова література

 1. Овчарова Р. В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для студ. психол. фак. университетов. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 448 с.

 2. Овчарова Р. В. Технологии практического психолога образования: Учебное пособие для студентов вузов и практических работников. — М: ТЦ «Сфера», 2000. — 448 с.

 3. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. – М.: СФЕРА, 2002 г. – 510 с.

 4. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В. Дубровиной — СПб.: Питер, 2004. — 592 с

 5. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, А. Д. Андреева, Е.Е.Данилова, Т. В. Вохмянина; Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. -160 с.

 6. Серебрякова К. А. Психологическое консультирование в работе школьного психолога : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / К. А. Серебрякова. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. - 288 с.


Назва дисципліни:

Вікова та педагогічна психологія
Мета викладання дисципліни: підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів вищезазначеного фахового спрямування.

Завдання вивчення дисципліни

1) ознайомити студентів з закономірностями психологічного розвитку на ранніх етапах індивідуального життя (онтогенезу) та психологічними особливостями навчання та виховання на означених етапах

2) поглибити знання студентів особливостей вікової періодизації

3) сформувати системне уявлення про психологічний підхід до навчання

5) виробити у студентів уміння аналізувати психологічні особливості кожного вікового періоду та користуватися методами навчання, виховання та самовиховання.

6) формувати у студентів навички діяти відповідно своїх професійних обов’язків у конкретних ситуаціях; уміння використовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.


ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти. Психологічні особливості розвитку дитини в ранньому віці (2 год.)

 1. Психологічні особливості новонародженої дитини: соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, новоутворення, криза.

 2. Психологія немовляти: соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, новоутворення, криза.

 3. Психічний розвиток у ранньому дитинстві (1-3 роки):

- соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, оволодіння ходінням та мовою, новоутворення.

- криза 3-х років. Статеворольова ідентифікація.Тема 2. Психічний розвиток дитини в дошкільному віці. Психологічний розвиток і формування особистості молодшого школяра. (2 год.)

 1. Психологічна характеристика дошкільного віку.

- Соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність; формування індивідуальної своєрідності дитини в дошкільному віці (темпераменту, характеру, здібностей).

- Психологічні новоутворення та особливості розвитку психічних процесів (увага, пам’ять, уява, мислення). 1. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність віку

 2. Новоутворення віку та криза 7-ми років.

 3. Проблема психологічної адаптації дитини до школи

Тема 3. Психологічні особливості розвитку і формування особистості у підлітковому віці. Психологія «важкої» дитини (2 год.)

 1. Анатомо-фізіологічні перебудови організму і їх вплив на психологічні особливості та поведінку підлітка

 2. Соціальна ситуація розвитку та новоутворення підліткового віку.

 3. Психологічні проблеми сімейного виховання підлітків;

 4. Характеристика поняття "важка дитина". Класифікація "важких".

 5. Причини появи «важких» дітей і підлітків.

 6. Акцентуація характеру підлітка.

 7. Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків.

Тема 4. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці. (2 год.)

 1. Особливості психічного розвитку юнаків та дівчат;

 2. Навчально-професійна діяльність – провідний вид діяльності старшого школяра.

 3. Психологічні особливості вибору професії і готовність старшого школяра до професійного самовизначення.

 4. Товариство, дружба, любов у старшому шкільному віці;

 5. Проблеми підготовки старшокласників до сімейного життя.

Тема 5. Психологія навчання. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя (2 год.)

 1. Структура навчальної діяльності психологічні особливості та її основних компонентів.

 2. Психологічна характеристика засвоєння знань.

 3. Психологічна характеристика мотивації учбової діяльності.

 4. Психологічні причини неуспішності суб’єкта в навчанні.

 5. Способи активізації навчальної діяльності школярів.

 6. Поняття про розвиваюче навчання.

Тема 6. Особливості конфліктів в педагогічній діяльності

 1. Різновиди конфліктів в педагогічній діяльності

 2. Особливості педагогічних конфліктів

 3. Основні рекомендації вчителю по вирішенню конфліктних ситуацій з учнями.


САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема 1. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти. (4 год.)

 1. Психологічні особливості новонародженої дитини: соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, новоутворення, криза.

 2. Психологія немовляти: соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, новоутворення, криза.

Тема 2. Психологічні особливості розвитку дитини в ранньому віці. (4 год.)

 1. Соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, оволодіння ходінням та мовою, новоутворення.

 2. Криза 3-х років.

 3. Статеворольова ідентифікація.

Тема 3. Психічний розвиток дитини в дошкільному віці. (4 год.)

 1. Соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність; формування індивідуальної своєрідності дитини в дошкільному віці (темпераменту, характеру, здібностей).

 2. Психологічні новоутворення та особливості розвитку психічних процесів (увага, пам’ять, уява, мислення).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал