Методика роботи практичного психологаСторінка2/5
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.94 Mb.
ТипМетодика роботи
1   2   3   4   5

Професійні особливості практичного психолога.


 • Основні завдання роботи практичного психолога.

 • Основні види діяльності практичного психолога:

 • Етичні засади діяльності практичного психолога.

 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога.

 • Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога.

 • Система типових функцій і задач практичного психолога.

 • Уміння практичного психолога.

 • Обов'язки і права практичного психолога.

 • Критерії професійної придатності практичного психолога.

 • Модель особистості практичного психолога.

 • Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога.

 • Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

 • Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС).

 • Роль ШПС у вирішенні проблем школи.

 • Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.

 • Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні.

 • Основні цілі та види діяльності практичного психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів діяльності практичного психолога.

 • Просвітницько-пропагандистська робота практичного психолога.

 • Профілактична робота практичного психолога.

 • Специфіка, мета і завдання психологічного консультування.

 • Принципи й умови психологічного консультування.

 • Види психологічного консультування.

 • Інтерв'ю як основний метод психоконсультування.

 • Психодіагностична робота практичного психолога.

 • Поняття психокорекції, її мета та завдання.

 • Способи і прийоми психологічної корекції.

 • Особливості психокорекції з дітьми.

 • Поняття психотерапії. її специфіка, мета та завдання.

 • Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії.

 • Групова психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи.

 • Топографічна модель психіки та структурна модель особистості в теорії З.  Фрейда.

 • Енергія лібідо як вроджена складова природи людини.

 • Захисні механізми Его.

 • Суть едіпового комплексу в теорії З. Фрейда.

 • Структура особистості за К. Г. Юнгом.

 • Поняття архетипу за К. Г. Юнгом. Основні архетипи в аналітичній психології.

 • Концепція про Его-стани

 • Аналіз транзакцій

 • Аналіз ігор

 • Аналіз сценаріїв

 • Принципи гештальт-терапії.

 • Контакт у гештальт-терапії.


  Базова література

  1. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт [Текст] : учебн. пособ. для студ. высш. учебн. завед. / Г. С. Абрамова. - М. : Академия, 2000. - 240 с.

  2. Абрамова, Г. С. Практическая психология [Текст] : учеб. для студ. вузов / Г. С. Абрамова. - М. : Академический проект, 2001. - 480 с.

  3. Бондаренко, О. Ф. Психологічна допомога особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. старш. курсів психол. ф-тів та від-нь ун-тів / О. Ф. Бондаренко; Міжнародний фонд "Відродження". - Х. : Фоліо, 1996. - 239 

  4. Варій, М. Й. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 591 с.

  5. Вашека, Т. В. Основи психологічної практики [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Т. В. Вашека. - К. : НАУ-ДРУК, 2009. - 200 с.

  6. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. – М., 2003.

  7. Приходько, Ю. О. Практична психологія: введення у професію [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. Приходько. - К. : Каравела, 2010. - 231 с.

  Назва дисципліни:

  ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ


  1. Мета курсу – забезпечення майбутніх вчителів початкової освіти теоретичними знаннями з основ психодіагностики та озброєння умінням застосовувати на практиці психодіагностичний інструментарій, використовуючи загальні теоретико-методологічні принципи психодіагностики.
  2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи психодіагностики” є:

  1. Ознайомити слухачів з класифікацією методів та психометричними основами психодіагностики.

  2. Проаналізувати специфіку використання тестів, стандартизованих самозвітів та проективних методик.

  3. Розкрити особливості організації та проведення психодіагностичного обстеження, а також наукового експериментального психологічного дослідження.

  4. Висвітлити специфіку психодіагностики різних сфер особистості.

  5. Охарактеризувати використання психодіагностичного інструментарію в різних сферах соціальної практики.

  6. Виробити у слухачів ряд практичних умінь та навичок; сприяти становленню професійного мислення психолога; активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.


  ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

  Тема. Організація і проведення психодіагностичного обстеження

  Ситуативна змінна психодіагностичного обстеження.

  Емоційні і поведінкові бар'єри в ситуації психодіагностичного обстеження.

  Умови попередження негативного впливу ситуативної змінної на результати психодіагностичного обстеження: комфортні фізичні і соціально-психологічні параметри обстеження; попередження чуток і загальних уявлень про суть, процедури і наслідки психодіагностики; конфіденційність обстеження.

  Змінна мети обстеження: наукове дослідження, інформування,
  психологічна корекція.

  Зміст інструкції.

  Змінна тестового психодіагностичного завдання. Діагностичний
  експеримент в психології: орієнтуючий ("пілотажний"), критичний, методичний.

  Змінна особистості досліджуваного. Типи досліджуваних.

  Змінна особистості психолога в дослідженні. Особисті і професійні якості психолога.

  Тема. Етапи психодіагностичного процесу.

  Загальна характеристика психодіагностичного процесу. Діагностичні ознаки. Діагностичні категорії.

  Основні етапи психодіагностичного процесу: емпіричний, етап
  переробки і інтерпретації, етап прийняття рішення (постановка діагнозу).

  Помилки психодіагноста на емпіричному етапі (помилка


  спостереження, реєстрації, інструментальні помилки).

  Способи переробки даних: клінічний, статистичний. Інтеграція отриманих даних: емпірична, теоретична. Помилки на етапі інтерпретації даних.

  Психологічний діагноз. Предмет психодіагностичного діагнозу. Рівні психологічного діагнозу: симптоматичний діагноз, етіологічний діагноз, типологічний діагноз.

  Тема. Особливості проведення наукового експериментального психологічного дослідження

  Поняття про експериментальну психологію. Виникнення та розвиток експериментальної психології. Основні ознаки експериментального психологічного дослідження: наявність проблеми, наявність наукової гіпотези, підготовка і проведення наукового експерименту, використання методів математичної статистики.

  Проблеми експериментальної педагогічної психології. Моделі експериментів в соціальній психології і прикладних дослідженнях.

  Види наукових психологічних досліджень: оглядово-аналітичне, оглядово-критичне, теоретичне, емпірично-описове, емпірично- пояснювальне, методичне.

  Поняття про актуальність, новизну і практичну значущість експериментального вирішення психологічної проблеми.

  Підготовка і проведення наукового експериментального дослідження.

  Основні елементи наукового доведення: аргументи, факти, демонстрація висновків.

  Статистичний аналіз експериментальних даних і способи наочного представлення результатів.  Тема. Діагностика рис особистості

  Хараткеристика теорії особистісних рис.

  Діагностика рис особистості. Конституційні, індивідуальні, особистісні риси. Опитувальник рис особистості.

  Характеристика теорії кліничних типів особистості.

  Типологічна діагностика. Типологічні питальники (питальник Айзенка, Питальник Шмишека).

  Тема. Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери особистості

  Поняття « інтелект». Інтелект, спадковість, соціальне середовище.

  Функції інтелекту. Особистість і інтелект.

  Теорії структури інтелекту. Структура інтелекту за Дж. Гільфордом. Роботи Айзенка.

  Позиція визначення інтелекту Ч.Спірмена.

  Позиція Л.Терстоуна.

  Інтелект людини за Р.Мейлі (логічно-формальний, наочно-конкретний, аналітично-рецептивний, комбінаторно-творчий, сприйнятливо-тонкий, загострено-спрямований).

  Найбільш відомі методики діагностики інтелекту. Тести інтелекту Векслера.

  Психометричні методи виміру інтелекту, їх діагностичне значення.

  Оцінка інтелекту. Коефіцієнт інтелекту.

  Психодіагностика здібностей. Об’єкт і методи. Тест Амтхауера. Тест «Штур». Сфери застосування тестів здібностей.

  Параметри творчої обдарованості.

  Діагностика креативності.

  Діагностика пізнавальної сфери особистості (індивідуальні якості, перцептивні, мнемічні, імаженативні, атенційні здібності, розумовий розвиток).  Тема. Психолого-педагогічна діагностика

  Психодіагностичне обслуговування виховання: діагностика особистісних якостей учнів, діагностика поведінки та стосунків тощо.

  Психодіагностика та освіта: діагностика готовності до школі; діагностика рівня сформованості навчальної діяльності учнів; діагностика обдарованості і здібностей; діагностика розумового розвитку та успішності; оперативне тестування-знань.

  Діагностика в дошкільному віці. Особливості завдань для психолого-педагогічного обстеження дітей 3-5 та 5-7 років.

  Програма вивчення учнів молодшого шкільного віку. Специфіка завдань для психолого-педагогічного обстеження учнів 1 – 4-х класів. Вивчення особливостей адаптації першокласників до школи. Вивчення причин дезадаптації. Діагностика сформованості в учнів третіх класів основних новоутворень віку та готовності до переходу в середню школу.

  Психодіагностика підлітка. Методи психодіагностики пізнавальних процесів. Вивчення міжособистісних взаємин учнів. Модифікація тесту Розенцвейга.

  Психодіагностика старшокласника. Методи оцінки мислення у старшокласників. Методи діагностики особистості.

  Діагностична робота психолога з педагогічним колективом.

  Діагностика взаємовідносин учнів з батьками. Використання проективних методик.
  САМОСТІЙНА РОБОТА

  Тема 3. Психометричні основи психодіагностики. Характеристика тестів

  Допсихологічні тести. Визначення поняття психологічного тесту. Переваги та проблеми використання тестового методу в психодіагностиці.

  Види тестів в психодіагностиці. Теорія розвитку тестів.

  Психологічний тест як об'єктивне вимірювання. Умови об’єктивності. Етапи стандартизації. Норми виконання тесту.

  Психометричні вимоги до методики: репрезентативність, надійність, валідність, достовірність.

  Репрезентативність. Необхідність статистичного відношення репрезентативності в практичній психодіагностиці. Репрезентативність тестових норм. Тематична репрезентативність.

  Надійність. Фактори надійності. Методи оцінки надійності
  (ретестова надійність, еквівалентна надійність, "розщіплення" тесту).

  Валідність. Типи валідності. Первинна валідність: зовнішня і внутрішня.

  Вторинна валідність: практична (прогностична і співпадаюча); теоретико-емпірична (валідність за об’ємом; оцінна; конструктивна).

  Достовірність. Прийоми забезпечення достовірності тесту.

  Основні типи даних в психодіагностиці (L-дані, Q-дані, Т-дані).
  Рівні і шкали вимірів. Види вимірів.

  Тема 4. Проективний метод як діагностична процедура

  Теоретичні джерела проективного методу: психоаналіз, холістична психологія, експериментальні дослідження New Look.

  Проективний підхід до вивчення особистості: проективна
  психологія; проекція; контроль і когнітивний стиль; принципи, що лежать в основі проективного дослідження особистості.

  Проблеми реалізації проективного підходу.

  Проективні методики і дослідження позасвідомого.

  Класифікація проективних методик: конститутивні, конструктивні, інтерпретативні, патаретичні, експресивні, імпресивні, адитивні.

  Загальна характеристика проективних методик: особливості, що відрізняють їх від інших методик (особливості стимульного матеріалу, поставленої перед респондентом задачі, обробки і інтерпретації результатів); переваги і недоліки.

  Діагностичне значення проективних методик.  Тема 1. Організація і проведення психодіагностичного обстеження

  Ситуативна змінна психодіагностичного обстеження.

  Емоційні і поведінкові бар'єри в ситуації психодіагностичного обстеження.

  Умови попередження негативного впливу ситуативної змінної на результати психодіагностичного обстеження: комфортні фізичні і соціально-психологічні параметри обстеження; попередження чуток і загальних уявлень про суть, процедури і наслідки психодіагностики; конфіденційність обстеження.

  Змінна мети обстеження: наукове дослідження, інформування,
  психологічна корекція.

  Зміст інструкції.

  Змінна тестового психодіагностичного завдання. Діагностичний
  експеримент в психології: орієнтуючий ("пілотажний"), критичний, методичний.

  Змінна особистості досліджуваного. Типи досліджуваних.

  Змінна особистості психолога в дослідженні. Особисті і професійні якості психолога.

  Тема 2. Етапи психодіагностичного процессу

  Загальна характеристика психодіагностичного процесу. Діагностичні ознаки. Діагностичні категорії.

  Основні етапи психодіагностичного процесу: емпіричний, етап
  переробки і інтерпретації, етап прийняття рішення (постановка діагнозу).

  Помилки психодіагноста на емпіричному етапі (помилка


  спостереження, реєстрації, інструментальні помилки).

  Способи переробки даних: клінічний, статистичний. Інтеграція отриманих даних: емпірична, теоретична. Помилки на етапі інтерпретації даних.

  Психологічний діагноз. Предмет психодіагностичного діагнозу. Рівні психологічного діагнозу: симптоматичний діагноз, етіологічний діагноз, типологічний діагноз.

  Тема 3. Особливості проведення наукового експериментального психологічного дослідження

  Проблеми експериментальної педагогічної психології. Моделі експериментів в соціальній психології і прикладних дослідженнях.

  Види наукових психологічних досліджень: оглядово-аналітичне, оглядово-критичне, теоретичне, емпірично-описове, емпірично- пояснювальне, методичне.

  Поняття про актуальність, новизну і практичну значущість експериментального вирішення психологічної проблеми.

  Підготовка і проведення наукового експериментального дослідження.

  Основні елементи наукового доведення: аргументи, факти, демонстрація висновків.

  Статистичний аналіз експериментальних даних і способи наочного представлення результатів.

  Тема 1. Діагностика рис особистості

  Хараткеристика теорії особистісних рис.

  Діагностика рис особистості. Конституційні, індивідуальні, особистісні риси. Опитувальник рис особистості.

  Характеристика теорії кліничних типів особистості.

  Типологічна діагностика. Типологічні питальники (питальник Айзенка, Питальник Шмишека).

  Тема 2. Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери особистості

  Поняття « інтелект». Інтелект, спадковість, соціальне середовище.

  Функції інтелекту. Особистість і інтелект.

  Теорії структури інтелекту. Структура інтелекту за Дж. Гільфордом. Роботи Айзенка.

  Позиція визначення інтелекту Ч.Спірмена.

  Позиція Л.Терстоуна.

  Інтелект людини за Р.Мейлі (логічно-формальний, наочно-конкретний, аналітично-рецептивний, комбінаторно-творчий, сприйнятливо-тонкий, загострено-спрямований).

  Найбільш відомі методики діагностики інтелекту. Тести інтелекту Векслера.

  Психометричні методи виміру інтелекту, їх діагностичне значення.

  Оцінка інтелекту. Коефіцієнт інтелекту.

  Психодіагностика здібностей. Об’єкт і методи. Тест Амтхауера. Тест «Штур». Сфери застосування тестів здібностей.

  Параметри творчої обдарованості.

  Діагностика креативності.

  Діагностика пізнавальної сфери особистості (індивідуальні якості, перцептивні, мнемічні, імаженативні, атенційні здібності, розумовий розвиток).  Тема 3. Психолого-педагогічна діагностика

  Психодіагностичне обслуговування виховання: діагностика особистісних якостей учнів, діагностика поведінки та стосунків тощо.

  Психодіагностика та освіта: діагностика готовності до школі; діагностика рівня сформованості навчальної діяльності учнів; діагностика обдарованості і здібностей; діагностика розумового розвитку та успішності; оперативне тестування-знань.

  Діагностика в дошкільному віці. Особливості завдань для психолого-педагогічного обстеження дітей 3-5 та 5-7 років.

  Програма вивчення учнів молодшого шкільного віку. Специфіка завдань для психолого-педагогічного обстеження учнів 1 – 4-х класів. Вивчення особливостей адаптації першокласників до школи. Вивчення причин дезадаптації. Діагностика сформованості в учнів третіх класів основних новоутворень віку та готовності до переходу в середню школу.

  Психодіагностика підлітка. Методи психодіагностики пізнавальних процесів. Вивчення міжособистісних взаємин учнів. Модифікація тесту Розенцвейга.

  Психодіагностика старшокласника. Методи оцінки мислення у старшокласників. Методи діагностики особистості.

  Діагностична робота психолога з педагогічним колективом.  Діагностика взаємовідносин учнів з батьками. Використання проективних методик.
  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  Тематика рефератів.

  1. Історія виникнення та становлення психодіагностики.

  2. Психодіагностика як наука та практична діяльність.

  3. Становлення вітчизняної психодіагностики.

  4. Характеристика відкритих опитувальників.

  5. Особливості шкальних технік.

  6. Специфіка конституційних, індивідуальних та особистісних опитувальників рис особистості.

  7. Характеристика найвідоміших типологічних опитувальників.

  8. Причини невірогідності самозвітів, способи їх усунення.

  9. Малюнок як засіб психологічного аналізу.

  10. Дослідження особистості в клінічній психології.

  11. Графічні методи в практичній психодіагностиці.

  12. Піктограма як метод вивчення особистості.

  13. Загальна характеристика практичної психодіагностики.

  14. Професійно-етичні принципи в психодіагностиці.

  15. Особливості психодіагностики в різних сферах соціальної практики.

  16. Психодіагностика в психоконсультативній практиці.

  17. Використання методів психодіагностики в психотерапевтичній допомозі.

  18. Вплив особистості психолога на успішність проведення психологічного обстеження.

  19. Діагностичний експеримент в психології.

  20. Умови попередження впливу негативних чинників на результати психодіагностичного обстеження.

  21. Інтелект як психічна реальність.

  22. Діагностика інтелекту методом малюнкового тесту.

  23. Нетрадиційні методи оцінки якості знань школярів.

  24. Основні тенденції розвитку психодіагностики у вищій школі.

  25. Характеристика основних напрямків психодіагностичної роботи шкільного психолога.

  26. Особливості психодіагностики в дошкільних закладах.

  27. Сім’я як об’єкт психологічної діагностики.

  28. Характеристика професійної психодіагностики.

  29. Специфіка психодіагностичної роботи з різними віковими категоріями людей.

  30. Психологічна діагностика дитячого розвитку, методи дослідження.

  31. Психологічна характеристика учня як особистості.

  32. Психологічна діагностика і індивідуально-диференційований підхід до акцентуйованих підлітків.

  33. Особливості професійної психодіагностики.

  34. Діагностика готовності дитини до навчання в школі.

  35. Характеристика методів дослідження сформованості учбової діяльності молодших школярів.

  36. Особливості діагностики недоліків та порушень в поведінці підлітка.

  37. Важка дитина. Психодіагностична робота психолога з важкими дітьми.

  38. Діагностика чинників емоційно-особистісної дезадаптації.

  39. Діагностика порушень мислення.

  40. Характеристика методів діагностики нервово-психічної напруги, астенії, зниженого настрої.

  41. Затримка психічного розвитку дитини, основні причини, методи діагностики.


  Базова література

  1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М., 1994. – 237с.

  1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – Киев, 1989. – 207 с.

  2. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб). – Киев, 1995. – 100 с.

  3. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога – М., 1993. – 256 с.

  4. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А. А. Крылова. – Л., 1990. – 272 с.

  5. Практикум по психодиагностике. Диагностика мотивации и саморегуляции – М., 1990. – 160 с.

  6. Практикум по психодиагностике: Конкретные психодиагностические методики –М., 1989. – 176 с.

  7. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика / И.Ю.Беляева и др. – М., Изд-во МГУ, 1992. – 116 с.

  8. Психодиагностика: теория и практика / Общ.ред. Н.Ф.Талызиной – М., 1986. – 207 с.

  9. Психологическая диагностика: Проблемы исследования/ Под ред. К.М Гуревича. – М., 1981. – 232 с.

  10. Психологическая диагностика: Учеб.пособие / К.М.Гуревич, М.К. Акимова, Г.А.Берулава и др. – Бийсх, 1993. – 324 с.

  11. Шевандрин Н.И. Применение методов психодиагностики в педагогической практике. – Ч. 1: Основы общей психодиагностики. – Ростов-на-Дону, 1985. – 420 с.

  12. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Гуманит. изд. центра ВЛАДОС, 1998. – 420 с.

  Назва дисципліни:

  ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ З ПРАКТИКУМОМ
  1. Мета викладання дисципліни

  підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів вищезазначеного фахового спрямування.


  2. Завдання вивчення дисципліни

  1) ознайомити студентів з головними категоріями та поняттями психокорекції.

  2) поглибити знання студентів теорією та практикою використання психокорекційних методів.

  3) сформувати системне уявлення про психологічний підхід до проведення експериментального дослідження.

  4) виробити у студентів уміння застосовувати на практиці набуті знання.

  6) формувати у студентів навички діяти відповідно своїх професійних обов’язків у конкретних ситуаціях; уміння використовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.


  ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  Тема ІІ. Особливості організації та проведення психологічної корекції

  1. Форми корекційного впливу. Врахування характеру психологічних проблем, віку та особистісних якостей при виборі форми психокорекційного впливу.

  2. Основні етапи психокорекції.

  3. Особливості проведення психологічного обстеження з метою планування та визначення завдань корекції. Методи отримання психологічної інформації.

  4. Принципи побудови спілкування психолога з клієнтом.

  5. Роль невербальних засобів спілкування в одержанні інформації, встановленні контакту та здійсненні впливу.

  6. Психологічний простір. Робота з просторовим та фізичним контекстом. Тренінг техніки приєднання.

  Тема ІІІ. Особистісні та професійні аспекти професіонала, що здійснює психокорекцію

  1. Модель ефективного професіонала.

  2. Особистісні якості професіонала.

  3. Система цінностей професіонала.

  4. Професійні установки та професійні уміння.

  5. Вплив професії на особистість людини, що здійснює психологічну корекцію.

  Тема 3. Сутність психодинамічого підходу у психокорекційній практиці.

  1. Особистісна проблема суб’єкта та її витоки.

  2. Роль сімї у формуванні особистісної проблеми.

  3. Фіксація як чинник створення стабілізованих характеристик психіки.

  4. Статичні та динамічні утворення психіки особистості.

  5. Роль емоційного фактору у формуванні сталих характеристик психіки.


  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Тема . Особливості організації та проведення психологічної корекції (5 год.)

  1. Форми корекційного впливу. Врахування характеру психологічних проблем, віку та особистісних якостей при виборі форми психокорекційного впливу.

  2. Основні етапи психокорекції.

  3. Особливості проведення психологічного обстеження з метою планування та визначення завдань корекції. Методи отримання психологічної інформації.

  4. Принципи побудови спілкування психолога з клієнтом.

  5. Роль невербальних засобів спілкування в одержанні інформації, встановленні контакту та здійсненні впливу.

  6. Психологічний простір. Робота з просторовим та фізичним контекстом. Тренінг техніки приєднання.

  Тема І. Особистісні та професійні аспекти професіонала, що здійснює психокорекцію

  1. Модель ефективного професіонала.

  2. Особистісні якості професіонала.

  3. Система цінностей професіонала.

  4. Професійні установки та професійні уміння.

  5. Вплив професії на особистість людини, що здійснює психологічну корекцію.

  Тема 3. Сутність психодинамічого підходу у психокорекційній практиці.

  1. Особистісна проблема суб’єкта та її витоки.

  2. Роль сімї у формуванні особистісної проблеми.

  3. Фіксація як чинник створення стабілізованих характеристик психіки.

  4. Статичні та динамічні утворення психіки особистості.

  5. Роль емоційного фактору у формуванні сталих характеристик психіки.

  Тема ІІ. Основні напрямки психокорекції у глибинній психології

  1. Класичний психоаналітичний підхід З. Фройда до проблем психокорекції.

  2. Індивідуальний підхід до психокорекції А. Адлера.

  3. Аналітичний підхід до психокорекції К. Г. Юнга.


  Тематика рефератів.

  1. Зв'язок свідомої та несвідомої підструктур психіки.

  2. Аналітична індивідуальна психокорекція А.Адлера.

  3. Екзістенційний напрямок у психокорекції.

  4. Особливості когнітивної психокорекції.

  5. Методи практичної психокорекції.

  6. Музика як корекційний засіб.

  7. Танець як корекційний засіб.

  8. Психогімнастика у психокорекції.

  9. Психодраматичні методи у психокорекції.

  10. Види психокорекцій них груп.

  11. Сім’я як об’єкт психокорекційного впливу.

  12. Психокорекція сімейних стосунків.

  13. Специфіка роботи тілесно орієнтованих груп психокорекції.

  14. Методика комплексу тематичних психомалюнків та її діагностичні можливості.

  15. Образ Я та можливості його корекції.

  16. Специфіка проективних методів дослідження.

  17. Викривлення соціально-перцептивного матеріалу та їх походження та корекція

  18. Особливості психоаналітичного методу дослідження особистості.

  19. Психологічні проблеми формування особистості.

  20. Психологія сімейних стосунків.

  21. Роль сім’ї у формуванні особистості.


  Контрольні питання


  1. Психологічна корекція як сфера діяльності.

  2. Психологічна корекція та її види.

  3. Основні принципи, цілі та задачі психокорекційної роботи

  4. Взаємозв’язок психодіагностики та психокорекції

  5. Роль теорії особистості у корекційному процесі

  6. Основні напрями в зарубіжній психокорекційній практиці

  7. Корекційні впливи в класичному психоаналізі

  8. Структура психіки з позиції психоаналіза

  9. Суть явища психологічного захисту

  10. Суть і роль позитивної дезінтеграції та вторинної інтеграції

  11. Арттерапія та її психокорекційні можливості.

  12. Танцювальна терапія та її використання у психокорекції

  13. Казкотерапія як психокорекційний метод.

  14. Проективний малюнок та можливості його застосування у психокорекційній роботі

  15. Сутність психодинамічного підходу у психокорекції.

  16. Статичні та динамічні характеристики психіки, їх взаємозв′язок

  17. Показання до застосування індивідуальної психокорекції

  18. Психологічні особливості індивідуальної психокорекції

  19. Вимоги щодо роботи психолога, який здійснює психокорекційні заходи

  20. Психокорекційна ситуація

  21. Принципи психокорекційної роботи

  22. Цілі та завдання психокорекційної роботи

  23. Фактори, які визначають ефективність психокорекції

  24. Основні компоненти професійної готовності до корекційного впливу

  25. Види психологічного захисту

  26. Поняття психологічного діагнозу

  27. Проективні методи як засіб вираження внутрішньої проблематики

  28. Методи психокорекції

  29. Закони функціонування несвідомої сфери психіки.

  30. Методики дослідження несвідомого.

  31. Групові та індивідуальні форми психокорекційної роботи.

  32. Психокорекція та психотерапія.

  33. Взаємозв’язок психодіагностики та психокорекції у психокорекційному процесі.

  34. Феномен вимушеного повторення та його роль.

  35. Феномен едипового комплексу та його роль у структуруванні психіки.

  36. Суть і роль позитивної дезінтеграції та вторинної інтеграції

  37. Вияв у поведінці статичних та динамічних характеристик психіки.

  38. Структура психіки у психоаналітичній теорії: Ід.

  39. Структура психіки у психоаналітичній теорії: Над-Я.

  40. Структура психіки у психоаналітичній теорії: Его.

  41. Формування життєвих програм суб’єкта.

  42. Фіксація та її роль у формуванні психіки.

  43. Роль сімейного виховання у формуванні дисфункцій психіки.

  44. Деструктивні наслідки психологічних захистів.


  Базова література

  1. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. – СПб.: Питер, 2001.

  2. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. – К.: Наук. думка, 1995.

  3. Гулина М. Терапевтическая и консультативная психология. – СПб., 2001.

  4. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. – СПб, 2001

  5. Кочунас Р. Основы психологического консультирования. Пер. с лит. – М, 1999

  6. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. – М, 2000.

  7. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб, 2000.

  8. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. – М.: СФЕРА, 2002 г. – 510 с.

  9. Шостром З., Браммер Л. Терапевтическая психология. Основы консультирования и психотерапии. – СПб.: Сова. – М.: Эксмо, 2002.

  10. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия.

  11. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К.:Либідь, 1996. – 264с.

  12. Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. – Киев. – 1987. – 503 с.  Назва дисципліни:

  ПСИХОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА ТА ВІКОВА
  1. Мета викладання дисципліни

  підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів вищезазначеного фахового спрямування.


  2. Завдання вивчення дисципліни

  - розкрити загальні основи психологічних знань, що необхідні для більш глибокого розуміння спеціальних розділів психології;

  - ознайомити з системою феноменів, що вивчаються в сучасній психології, з головними галузями психології та методами дослідження в психології;

  - сформувати уявлення про природу людської свідомості, про відчуття та сприймання, його види та властивості, про особливості уваги як психічного процесу та стану людини; дати загальне уявлення про пам'ять, її види та їх особливості; поняття про уяву, її головна відмінність від образів пам'яті та сприймання, про функції уяви та її розвиток;

  - розкрити складність та багатогранність феномену особистості,

  - ознайомити з індивідуально-психологічними властивостями особистості, такими як характер, темперамент, здібності, дати уявлення про афективну сферу особистості та її функції, про значення емоцій в житті людини, про індивідуальну своєрідність емоцій та почуттів;

  - розкрити питання про значення волі в регулюванні діяльності та спілкуванні людини;

  - систематизувати та представити відомості щодо діяльності, як специфічно людської форми активності, характеристики діяльності та її головні компоненти;

  - розглянути найбільш значні теоретичні концепції особистості;

  - ознайомити студентів з різновидами, функціями та засобами спілкування; з характеристиками групи за складом, за способом утворення, за рівнем організації, за значущістю для особистості, за статусом членів;  - формувати у студентів навички діяти відповідно своїх професійних обов’язків у конкретних ситуаціях; уміння використовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.

  ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  Тема 4. Поняття психіки, її функцій та структури, зв’язок з мозковою діяльністю

  1. Основні підходи до розуміння психіки

  2. Визначення та основні характеристики психіки

  3. Зв’язок психіки з мозковою діяльністю.

  4. Подібність та відмінність психіки тварини і людини

  5. Свідомість як вища форма розвитку психіки

  6. Взаємозв’язок трьох рівнів психічної діяльності людини: свідомого, перед свідомого, несвідомого.

  Тема 5. Поняття про психічний розвиток людини

  1. Поняття про психічний розвиток та його рушійні сили.

  2. Умови та причини психічного розвитку особистості в онтогенезі.

  3. Проблема вікової періодизації психічного розвитку людини

  4. Основні наукові підходи до проблеми розвитку психіки

  Тема 6. Розвиток психіки на різних вікових етапах розвитку

  1. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти.

  2. Психологічні особливості розвитку дитини в ранньому віці

  3. Психічний розвиток дитини в дошкільному віці. Психологічний розвиток і формування особистості молодшого школяра.

  4. Психологічні особливості розвитку і формування особистості у підлітковому віці. Психологія «важкої» дитини

  5. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці.

  Тема 8. Відчуття і сприйняття.

  1. Загальна характеристика відчуття і сприймання.

  2. Класифікація відчуттів.

  3. Загальні закономірності відчуттів (адаптація, сенсибілізація, синестезія, пороги відчуттів).

  4. Класифікація сприймання.

  5. Загальні закономірності сприйняття

  Тема 9. Уява.

  1. Загальна характеристика уяви та її властивостей.

  2. Види уяви.

  3. Процес створення образів уяви.

  Тема 10. Пам'ять.

  1. Загальна характеристика пам'яті.

  2. Структурні компоненти пам'яті (збереження, відтворення, запам'ятовування, забування), режими запам'ятовування, мнемічні прийоми.

  3. Види пам’яті.

  Тема 11. Мислення та інтелект

  1. Загальна характеристика мислення.

  2. Види мислення.

  3. Форми мислення (поняття, судження, умовивід).

  4. Операції мислення (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, конкретизація та ін.)

  Тема 11. Увага

  1. Загальна характеристика уваги та її властивостей

  2. Функції уваги.

  3. Види уваги.

  Тема 13. Психологія особистості. Спрямованість як основна підструктура особистості.

  1. Поняття про особистість.

  2. Індивід та індивідуальність.

  3. Структура особистості.

  4. Образ "Я" в процесі розвитку особистості.

  5. Формування особистості.

  Тема 14. Теорії особистості

  1. Психодинамічні теорії особистості (З.Фрейд, А.Адлер, К.-Г.Юнг)

  2. Біхевіористична теорія особистості (Дж.Уотсон, Б.Скіннер, А.Бандура)

  3. Гуманістичний підхід (К. Роджерс, А. Маслоу)

  Тема 15. Індивідуально-типологічні особливості особистості

  1. Поняття про темперамент та його типи.

  2. Поняття про характер.

  3. Типологія характеру.

  4. Поняття здібностей. Співвідношення здібностей та задатків.

  5. Види здібностей.

  6. Талант як вищий прояв здібностей людини.

  Тема 17. Емоції та почуття.

  1. Види емоцій

  2. Різновиди почуттів. Вищі почуття.

  Тема 18. Воля.

  1. Поняття про волю. Функції волі.  САМОСТІЙНА РОБОТА

  Тема 1. Предмет і завдання сучасної психології. Галузі психології (5 год.)

  1. Сучасна психологія, її задачі і місце в системі наук.

  2. Психологія і природознавство.

  3. Психологія і педагогіка.

  4. Структура сучасної психології.

  Тема 2. Історія розвитку психологічних знань (5 год.)

  Тема 4. Поняття психіки, її функцій та структури, зв’язок з мозковою діяльністю

  1. Основні підходи до розуміння психіки

  2. Визначення та основні характеристики психіки

  3. Зв’язок психіки з мозковою діяльністю.

  4. Подібність та відмінність психіки тварини і людини

  5. Свідомість як вища форма розвитку психіки

  6. Взаємозв’язок трьох рівнів психічної діяльності людини: свідомого, перед свідомого, несвідомого.

  Тема 7. Розвиток психіки на різних вікових етапах (онтогенез) (17 год.)

  1. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти.

  2. Психологічні особливості розвитку дитини в ранньому віці

  3. Психічний розвиток дитини в дошкільному віці. Психологічний розвиток і формування особистості молодшого школяра.

  4. Психологічні особливості розвитку і формування особистості у підлітковому віці. Психологія «важкої» дитини

  5. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці.

  Тема 9. Відчуття і сприйняття. (7 год.)

  1. Загальна характеристика відчуття і сприймання.

  2. Класифікація відчуттів.

  3. Загальні закономірності відчуттів (адаптація, сенсибілізація, синестезія, пороги відчуттів).

  4. Класифікація сприймання.

  5. Властивості (предметність, цілісність, структурність, осмисленість).

  6. Індивідуальні особливості відчуття і сприймання

  Тема 10. Уява. (6 год.)

  1. Загальна характеристика уяви та її властивостей (аглютинація, гіперболізація, типізація, загострення, схематизація).

  2. Види уяви.

  3. Індивідуальні якості уяви.

  4. Взаємодія уяви та уявлення.

  5. Методи діагностики рівня розвитку уяви.

  6. Методи розвитку уяви.

  Тема 11. Пам'ять. (7 год.)

  1. Загальна характеристика пам'яті.

  2. Структурні компоненти пам'яті (збереження, відтворення, запам'ятовування, забування), режими запам'ятовування, мнемічні прийоми.

  3. Види пам'яті.

  4. Типи пам'яті.

  5. Індивідуальні особливості пам'яті, форми їх виявлення.

  6. Методи діагностики рівня розвитку пам'яті

  7. Методи підвищення ефективності пам'яті.

  Тема 12. Мислення та інтелект (6 год.)

  1. Загальна характеристика мислення.

  2. Види мислення.

  3. Форми мислення.

  4. Операції мислення (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, конкретизація та ін.)

  5. Індивідуальні особливості мислення, форми їх виявлення.

  6. Методи діагностики рівня розвитку мислення.

  7. Методи розвитку мислення.

  Тема 13. Увага (6 год.)

  1. Загальна характеристика уваги та її властивостей.

  2. Види уваги. Індивідуальні особливості уваги.

  3. Методи діагностики рівня розвитку уваги.

  4. Методи підвищення ефективності уваги.

  Тема 14. Психологія особистості. Спрямованість як основна підструктура особистості. (8 год.)

  1. Поняття про особистість.

  2. Індивід.

  3. Індивідуальність.

  4. Структура особистості.

  5. Біологічне та соціальне в структурі особистості.

  6. Мотиви та мотивація.

  7. Види мотивів.

  8. Інтереси.

  9. Установки особистості.

  Тема 15. Теорії особистості (8 год.)

  1. Психодинамічні теорії особистості (З.Фрейд, А.Адлер, К.-Г.Юнг)

  2. Біхевіористична теорія особистості (Дж.Уотсон, Б.Скіннер, А.Бандура)

  3. Гуманістичний підхід (К. Роджерс, А. Маслоу)

  Тема 16. Індивідуально-типологічні особливості особистості (8 год.)

  1. Поняття про темперамент та його типи.

  2. Фізіологічні основи темпераменту.

  3. Особливості прояву темпераменту у дітей, їх вікові особливості.

  4. Необхідність індивідуального підходу у навчанні та вихованні особистостей з різними темпераментами.

  Тема 17. Особистість і діяльність (8 год.)

  1. Принципи суб'єктно-діяльнісного підходу в психолої ічній практиці.

  2. Модель "Людина-техніка-середовище".

  3. Вимоги до людини з точки зору безпечного та ефективного виконання процедур трудового процесу.

  Тема 18. Емоції та почуття. (8 год.)

  1. Поняття та види емоційних переживань.

  2. Фізіологічні механізми емоцій.

  3. Основні теорії емоцій.

  4. Розвиток емоційної сфери та емоційної поведінки дітей.

  Тема 19. Воля. (8 год.)

  1. Поняття про волю.

  2. Довільні дії та їх особливості.

  3. Природа вольового акту.

  4. Аналіз складної вольової дії.

  5. Основні якості волі.

  6. Безвілля, його причини й переборення.

  7. Виховання емоційно-вольової сфери.

  Тематика рефератів.

  1. Рушійні сили розвитку особистості.

  2. Класифікація базових понять “індивід”, “особистість”, “суб’єкт”, “індивідуальність”.

  3. Основні підходи щодо вивчення особистості в сучасній психології.

  4. Основні підходи щодо вивчення особистості в зарубіжній психології.

  5. Психологічна структура особистості.

  6. Розвиток особистості.

  7. Соціалізація особистості.

  8. Спрямованість особистості.

  9. Сутність спілкування.

  10. Сутність спілкування.

  11. Спілкування як інтеракція. Соціально-психологічний клімат групи.

  12. Мова та спілкування.

  13. Спільності: діяльність та спілкування.

  14. Функції спілкування. Спілкування та комунікація.

  15. Оцінка і спонукання.

  16. Потребнісно-мотиваційна підсистема особистості.

  17. Потреба як чинник, що детермінує активність людини.

  18. Цінності й структура ціннісного середовища.

  19. Психологічна характеристика темпераменту.

  20. Сутність характеру.

  21. Сутність здібностей.

  22. Особливості діяльності у людини та тварин.

  23. Оераційна підсистема діяльності.

  24. Інформаційна підсистема діяльності.

  25. Регуляторна підсистема діяльності.

  26. Індивідуальний стиль діяльності та професійна придатність особистості.

  27. Класифікація соціальних груп.

  28. Міжособистісні стосунки.

  29. Міжособистісне розуміння.

  30. Види традицій.

  31. Кризи в розвитку особистості

  32. Проблема еволюції конфлікту.

  33. Загальна характеристика конфліктів у тваринному світі.

  34. Конфлікт та його структура.

  35. Функції конфліктів, динаміка та різновиди.

  36. Установка та її значення в життєдіяльності людини.  БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

  1. Веккер, Л. М. Психические процессы [Текст] : Т.1 / Л. М. Веккер ; ред. Г. К. Ламагина. - Л. : ЛГУ, 1974. - 335 с.

  2. Видра, О. Г. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Видра. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 112 с.

  3. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 376 с.

  4. Дружинин, В. Н.   Психология общих способностей [Текст] : учеб. пособ. / В. Н. Дружинин. - С. Пб. : Питер, 1999. - 368 с.

  5. Заброцький, М. М. Вікова психологія [Текст] : навч. посібник / М. М. Заброцький. - К. : Видавництво МАУП, 2002. - 103 с.

  6. Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред С. Д. Максименка, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін.. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 688 с.

  7. Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2011. - 464 с.

  8. Загальна психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. - К. : Каравела, 2005. - 280 с.

  9. Загальна психологія: Хрестоматія Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008. — 640 с.  Назва дисципліни:

  ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
  1. Мета викладання дисципліни

  підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів вищезазначеного фахового спрямування.


  2. Завдання вивчення дисципліни

  • розкрити загальні основи психологічних знань, що необхідні для більш глибокого розуміння спеціальних розділів психології;

  • ознайомити з системою феноменів, що вивчаються в сучасній психології особистості, з головними галузями психології та методами дослідження в психології особистості;

  • сформувати уявлення про природу людської свідомості;

  • розкрити складність та багатогранність феномену особистості,

  • ознайомити з індивідуально-психологічними властивостями особистості, такими як характер, темперамент, здібності, дати уявлення про афективну сферу особистості та її функції, про значення емоцій в житті людини, про індивідуальну своєрідність емоцій та почуттів;

  • розкрити питання про значення волі в регулюванні діяльності та спілкуванні людини;

  • систематизувати та представити відомості щодо діяльності, як специфічно людської форми активності, характеристики діяльності та її головні компоненти;

  • розглянути найбільш значні теоретичні концепції особистості;


  ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  Тема 1. Проблема особистості в психології

  Тема 2. Поняття психіки, її функцій та структури, зв’язок з мозковою діяльністю  1. Поняття особистості в сучасній психології.

  2. Структура особистості.

  3. Вплив оточення на формування особистості.

  4. Самосвідомість особистості.

  5. Основні підходи до розуміння психіки

  6. Визначення та основні характеристики психіки

  7. Зв’язок психіки з мозковою діяльністю.


  Тема. Індивідуальна теорія особистості А.Адлера

  1. Головні тези індивідуальної психології. Прагнення до переваги, творча сила, соціальний інтерес, індивідуальна суб'єктивність

  2. Головні концепції індивідуальної психології: почуття неповноцінності та компенсація. Стиль життя. Соціальний інтерес, творче "Я", порядок народження.

  Тема. Аналітична теорія особистості К.Юнга

  1. Структура особистості: его, індивідуальне несвідоме, колективне несвідоме.

  2. Архетипи: персона, тінь, аніма, анімус, самість.

  3. Его-спрямованість та психологічні функції.

  4. Розвиток особистості.

  Тема. Его-психологія та пов’язані з нею напрямки в теорії особистості: Е. Еріксон, Е.Фром, К. Хорні.

  1. Его-теорія особистості Еріка Еріксона. Епігенетичний принцип. Розвиток особистості: психосоціальні стадії.

  2. Гуманістична теорія особистості Еріха Фрома.

  1. Головні концепції та принципи соціокультурної теорії Карен Хорні.

  Тема. Диспозиційний напрямок в теорії особистості

  1. Диспозиційна теорія особистості Гордона Олпорта.

  2. Концепція рис особистості.

  3. Пропріум: розвиток самості.

  4. Теорія типів особистості Ганса Айзенка.

  Тема. Біхевіоральний напрямок в теорії особистості

  1. Теорія оперантного научіння Б. Ф. Скінера.

  2. Респондентна та оперантна поведінка.

  3. Головні положення Скінера відносно природи людини..

  Тема. Соціально-когнітивний напрямок в теорії особистості (А.Бандура)

  1. Соціально-когнітивна теорія особистості: научіння через моделювання.

  2. Підкріплення в научінні через спостереження.

  3. Теорія соціального научіння Д. Роттера.

  Тема. Гуманістична теорія особистості А.Маслоу

  1. Головні принципи гуманістичної психології: внутрішня природа людини, творчий потенціал, індивід як єдине ціле, акцент на психічному здоров’ї.

  2. Ієрархія потреб за Маслоу.

  3. Дефіцитарна мотивація та мотивація росту. Метапатології..

  Тема. Феноменологічна теорія особистості К.Роджерса

  1. Точка зору Роджерса на природу людини.

  2. Керівний мотив в житті: тенденція актуалізації.

  3. Я-концепція, розвиток Я-концепції.

  4. Потреба в позитивній увазі. Умови цінності. Безумовна позитивна увага. Переживання загрози та механізми захисту.

  Тема. Соціалізація особистості

  1. Поняття соціалізації

  2. Особливості, умови й механізми соціалізації

  3. Процес соціалізації

  Тема. Соціально-психологічні основи спілкування

  1. Проблема спілкування в сучасній психології.

  2. Соціальна функція спілкування.

  3. Різновиди спілкування.

  4. Спілкування як взаємодія.

  5. Спілкування як обмін інформацією.

  6. Спілкування як сприймання людьми один одного.

  Тема. Соціально-психологічні проблеми малої групи

  1. Проблема групи в соціальній психології.

  2. Класифікація малих соціальних груп.

  3. Ознаки малої групи.

  4. Структура взаємовідносин у малій соціальній групі.

  5. Нормативна поведінка в групі.

  6. Лідерство і керівництво в малих групах.


  САМОСТІЙНА РОБОТА


  1. Самосвідомість.

  2. Формування особистості.

  3. Рушійні сили розвитку особистості.

  4. Психологічний простір особистості.

  5. Час життя і можливості життєздійснення.

  6. Соціально-психологічниі виміри ставлення особистості до себе.

  7. Соціальна психологія повсякденності.

  8. Соціальна психологія індивідуальності: розмаїття життєвих світів.

  9. Соціальна стать, особистість жіноча і чоловіча.

  10. Особистісна ефективність та задоволеність життям.

  11. Структура життєвих відношень особистості та можливість їх розвитку.

  12. Метод розвиваючої взаємодії (РВ).

  13. Специфіка методу РВ.

  14. Гуманістична психологія Маслоу.

  15. Екзістенціалістичний погляд на людину.

  16. Творчий потенціал людини. Ієрархія потреб особистості.

  17. Фізіологічні потреби. Потреба у безпеці та захисті.

  18. Потреба належності та любові.

  19. Потреба самоповаги. Потреба самоактуалізації.

  20. Мотивація розвитку.

  21. Природа особистості. Характеристика особистості, що самоактуалізується.

  22. Трансактний аналіз особистості.

  23. Ігри. Тезаурус гри.

  24. Сценарій та його формування. Типи сценаріїв.

  25. Терапія, яка працює з тілом.

  26. Мова тіла.

  27. Розширення свідомості.

  28. Тлумачення сновидінь. Символіка сновидінь.

  29. Символічна форма вираження несвідомого.

  30. Трансфер. Феномен “замкненого кола”.

  31. Тенденція “вимушеного повторення”.

  32. Лібідо і мортідо – способи репрезентації.

  33. Едипів комплекс та комплекс Електри, їх наслідки.

  34. Взаємозв’язок регіонів. Кількість регіонів в теорії К.Левіна.

  35. Переструктурування життєвого простору у теорії поля.

  36. Динаміка особистості. Поняття енергії та напруги.

  37. Потреби. Напруга та моторна дія.

  38. Валентність. Розвиток особистості: диференціація, інтеграція, регресія.

  39. Організмічні теорії. Центрована на людині теорія К.Роджерса.

  40. Структура особистості. Організм. Я - концепція. Організм і Я: Конгруентність і неконгруентність.

  41. Динаміка особистості та розвиток особистості.

  42. Біхевіоральна стратегія вивчення особистості.

  43. Особистість і навчання у теорії біхевіоризму; біхевіоризм Уотсона.

  44. Класична теорія зумовленості І.Павлова та її подальший розвиток.

  45. Структурний аналіз особистості.

  46. Трансактний аналіз особистості.

  47. Процедури та ритуали. Ігри. Тезаурус гри.


  10. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

  (тематика рефератів)

  1. Вплив філософії Карла Маркса на світогляд Е.Фромма.

  2. Співставлення Е.Фроммом ідей З.Фрейда і К.Маркса та спроба синтезувати їх.

  3. Е.Фромм як діалектичний гуманіст.

  4. Найважливіша тема філософії Е.Фромма – тема людської одинокості та ізоляції

  5. Три типи соціального характеру: продуктивно-нагромаджувальний, продуктивно-експлуативний, продуктивно-рецептивний у теорії Е.Фроммандиві

  6. Жіноча психологія К.Хорні.

  7. Теорія К.Хорні проти теорії З.Фрейда.

  8. Головне поняття теорії К.Хорні – "базова тривога"

  9. Поведінкові стратегії тривожної дитини.

  10. Десять невротичних потреб дитини з порушеннями .

  11. Статус теорії К.Роджерса у наш час.

  12. Філософсько-психологічні теорії, що передували розвитку екзистенційної психології (Сартр, Камю, Кьеркегор, Ніцше, Достоєвський, Бергсон та ін.).

  13. Екзистенціальна психологія як емпірична наука про людське існування.

  14. Сучасні екзистенціалісти та їх погляди (Бінсвагнер, Босс).  Перелік контрольних питань.

  1. Поняття “особистість” у сучасній психології.

  2. Особистість, індивід, індивідуальність.

  3. Направленість особистості, інтереси, потреби.

  4. Біологічні та соціальні передумови формування особистості.

  5. Вклад. Активність особистості та життєва позиція.

  6. Основні підходи до розуміння психіки

  7. Визначення та основні характеристики психіки

  8. Зв’язок психіки з мозковою діяльністю.

  9. Подібність та відмінність психіки тварини і людини

  10. Свідомість як вища форма розвитку психіки

  11. Взаємозв’язок трьох рівнів психічної діяльності людини: свідомого, перед свідомого, несвідомого.

  12. Концепція особистості С.Л. Рубинштейна

  13. Концепція особистості К.К. Платонова

  14. Концепція особистості А.М.Леонтьєва

  15. Концепція особистості Л.І. Божович

  16. Поняття особистості в сучасній психології.

  17. Структура особистості.

  18. Вплив оточення на формування особистості.

  19. Самосвідомість особистості.

  20. Основні підходи до розуміння психіки

  21. Визначення та основні характеристики психіки

  22. Зв’язок психіки з мозковою діяльністю.

  23. Головні тези індивідуальної психології. Прагнення до переваги, творча сила, соціальний інтерес, індивідуальна суб'єктивність

  24. Головні концепції індивідуальної психології: почуття неповноцінності та компенсація. Стиль життя. Соціальний інтерес, творче "Я", порядок народження.

  25. Структура особистості: его, індивідуальне несвідоме, колективне несвідоме.

  26. Архетипи: персона, тінь, аніма, анімус, самість.

  27. Его-спрямованість та психологічні функції.

  28. Розвиток особистості.

  29. Его-теорія особистості Еріка Еріксона. Епігенетичний принцип. Розвиток особистості: психосоціальні стадії.

  30. Гуманістична теорія особистості Еріха Фрома.

  31. Головні концепції та принципи соціокультурної теорії Карен Хорні.

  32. Диспозиційна теорія особистості Гордона Олпорта.

  33. Концепція рис особистості.

  34. Пропріум: розвиток самості.

  35. Теорія типів особистості Ганса Айзенка.

  36. Теорія оперантного научіння Б. Ф. Скінера.

  37. Респондентна та оперантна поведінка.

  38. Головні положення Скінера відносно природи людини..

  39. Соціально-когнітивна теорія особистості: научіння через моделювання.

  40. Підкріплення в научінні через спостереження.

  41. Теорія соціального научіння Д. Роттера.

  42. Головні принципи гуманістичної психології: внутрішня природа людини, творчий потенціал, індивід як єдине ціле, акцент на психічному здоров’ї.

  43. Ієрархія потреб за Маслоу.

  44. Дефіцитарна мотивація та мотивація росту. Метапатології..

  45. Точка зору Роджерса на природу людини.

  46. Керівний мотив в житті: тенденція актуалізації.

  47. Я-концепція, розвиток Я-концепції.

  48. Потреба в позитивній увазі. Умови цінності. Безумовна позитивна увага. Переживання загрози та механізми захисту.

  49. Головні концепції та принципи психоаналізу.

  50. Топографічна модель особистісної організації.

  51. Структура особистості: Ід, Его, Супер-Его.

  52. Інстинкти – рушійні сили поведінки.

  53. Розвиток особистості: психосексуальні стадії.

  54. Природа тривоги. Захисні механізми Его.

  55. Визначення та структура діяльності. Мотиви, цілі, дії.

  56. Внутрішні і зовнішні дії. Екстеріоризація, інтеріоризація.

  57. Знання, вміння, навички.

  58. Види діяльності.

  59. Активність особистості та її джерела.

  60. Класифікація потреб. Потреби та мотиви.

  61. Класифікація мотивів поведінки. Спрямованість особистості.

  62. Поняття психічного розвитку індивіда.

  63. Рушійні сили розвитку особистості.

  64. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості.

  65. Розвиток самосвідомості в онтогенезі.

  66. Роль дитинства в становленні особистості

  67. Роль соціальних чинників у розвитку особистості

  68. Проблема спілкування в сучасній психології.

  69. Поняття соціалізації

  70. Особливості, умови й механізми соціалізації

  71. Процес соціалізації

  72. Соціальна функція спілкування.

  73. Різновиди спілкування.

  74. Спілкування як взаємодія.

  75. Спілкування як обмін інформацією.

  76. Спілкування як сприймання людьми один одного.

  77. Проблема групи в соціальній психології.

  78. Класифікація малих соціальних груп.

  79. Ознаки малої групи.

  80. Структура взаємовідносин у малій соціальній групі.

  81. Нормативна поведінка в групі.

  82. Лідерство і керівництво в малих групах.


  Базова література

  1. Асмолов А. Е Психология личности. Принципы общепсихологического анализа: Учебник. — М.: МГУ, 1990.

  2. Варій, М. Й. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 591 с.

  3. Левитов, Н. Д. Психология характера / Н. Д. Левитов. - М. : Просвещение, 1969. - 424 с.

  4. Леонтьев, А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. - М. : Московский университет, 1972. - 574 с.

  5. Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2005. - 559 с.

  6. Русинка, І. І. Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. І. Русинка. - К. : Знання, 2007. - 368 с.

  7. Столяренко, О. Б. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам'янець-Поділ. : Медобори, 2012. - 220 с.

  8. Фрейд, З. Психология бессознательного / З. Фрейд. - М. : Питер, 2004. - 390 с.

  9. Хьел Л., Зиглер А. Теории личности. — Москва-Харьков-Минск, 1999.


  Назва дисципліни:

  ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ ТА ЗДІБНОСТЕЙ
  1. Мета курсу – сприяти активному запровадженню новітніх теоретичних та експериментальних знань з психології творчості у практичну навчально-наукову діяльність студентів; сприяти саморозвитку для самоздійснення особистості в процесі творчої професійної діяльності.
  2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія творчості та здібностей” є:

  1. сформувати у студентів систему знань про передумови та розвиток творчих здібностей.

  2. сформувати практичні вміння і навики з основ психології творчості, достатні для творчого виконання професійної діяльності, що передбачає ознайомлення із сучасними теоретичними та експериментальними концепціями та теоріями творчості;

  3. забезпечити оволодіння основами знань психології творчості, розуміння творчості з точки зору дослідження її головних компонентів: творче середовище, творча особистість, творчий процес та творчий продукт;

  4. сприяти самопізнанню, саморозвитку для становлення особистості студентів.  ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

  Тема. Психологічна структура творчості

  1. Загальна природа творчого процесу.

  2. Механізми творчості.

  3. Роль інсайту в творчій діяльності.

  4. Структура творчого процесу.

  5. Стадії творчого процесу.

  Тема. Архетипний та сенсо-духовний підходи до художньої творчості..

  1. Архитиповий підхід в художній творчості.

  2. Сенсо-духовний підхід в творчості.

  3. Усвідомлене та неусвідомлене у творчості.

  4. Тлумачення творчості у психоаналізі.

  5. Інтерпретація творчості в теоретичних течіях містичного тлумачення.

  6. Трактування творчості в інтуїтивізмі.

  7. Діалектичні принципи інтерпретації творчості.

  Тема. Маніпулятивний підхід у художній творчості

  1. Технології художньої творчості.

  2. Закони маніпуляції в мистецтві.

  3. Естрада і шоу-бізнес.

  4. Ілюзіонізм у творчості.

  5. Магія як підхід до творчості.

  6. Театр як мистецтво.

  7. Акторська майстерність – творчість та професіоналізм.

  8. Фотографія як вид творчості.

  9. Дизайнер як творець та компілятор.

  10. Відеопродукція як результат творчої діяльності.

  11. Інтернет як вид натхнення та збірник ідей.

  12. Циркові вистави – мистецтво, чи популізм.

  13. Технології сучасного мистецтва.

  Тема. Діалектико-матеріалістичний та постмодерністський підходи до художньої творчості.

  Психологія мистецтва в працях Л.С. Виготського. Постмодернізм в зображувальному мистецтві. Постмодернізм в кінематографі. Постмодернізм в науці. Постмодернізм в філософії. Постмодернізм в психології.

  Особливості і методи вивчення творчого процесу письменника і поета. Особливості і методи вивчення творчої лабораторії художника. Основні принципи акторської психотехніки. Психологічні особливості музично-виконавської творчості. Психологічні передумови успішної музично-виконавської діяльності. Особливості психологічної підготовки музиканта до виступу.

  Психофізіологічні основи творчості. Творче завдання як модель творчої діяльності. Суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на процес розуміння умови задачі. Стратегії рішення творчих завдань. Стрес як комплексна психофізіологічна характеристика творчого натхнення. Гіпотеза і стадії її формування у творчому процесі. Поняття про розумову тактику. Види розумових тактик.  Тема. Психологія здібностей

  1. Психологічні теорії здібностей

  2. Поняття здібностей в психології

  3. Види здібностей

  Тема. Психодіагностика здібностей

  1. Проблема здібностей в психодіагностиці.

  2. Діагностика здібностей та інтелекту.

  3. Характеристика тестів здібностей.

  4. Методика визначення рівня та структури здібностей.

  САМОСТІЙНА РОБОТА


  Тема 1.1. Основні підходи до феномену творчості у психологічних дослідженнях

  Проблема розвитку творчості в зарубіжній психології. Історія розвитку досліджень творчості у вітчизняній психології. Дослідження творчості з позицій системного підходу.  Тема 1.2. Психологічна характеристика творчої особистості та її структури


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал