Методичний посібник «Методика використання методів, прийомів і засобів навчання на уроках виробничого навчання»Скачати 202.78 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір202.78 Kb.
ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»


d:\1-логотип\лого-2-1.jpg


Методичний посібник

«Методика використання методів, прийомів і засобів навчання

на уроках виробничого навчання»

Підготував:

Тарасюк А. В.

Працюючи майстром виробничого навчання в ліцеї тривалий час, кожного разу готуючись до уроків, стикаєшся з вирішенням проблеми – який метод навчання обрати, щоб учням було цікаво на уроці, який прийом застосувати щоб зрозуміли навчальний матеріал, які засоби навчання підібрати щоб учні могли набути необхідних вмінь та навичок. І як відомо, підбір методів, прийомів і засобів навчання залежать від цілей, етапу навчання і наявних дидактичних засобів.

На початку вивчення операційної теми використовую бесіду, яка дає можливість детально розкрити цілі теми, проаналізувати прийоми виконання виробничого завдання, вивчити роботи, які будуть виконувати учні. Залучити їх до бесіди можна різними прийомами чи їх поєднанням, наприклад ставлячи перед учнями ряд запитань про важливість оволодіння окремими прийомами, про особливості застосування обладнання й інструментів, про правила техніки безпеки. Учні відповідають на ці запитання. Потім я оцінюю відповіді, підбиваю підсумок бесіди. Можна використати і такий прийом, як коментування відповідей учнів, тобто репродуктивна бесіда.

Якщо бесіду проводжу у кінці вивчення операційної теми, то в процесі її проведення аналізую результати роботи групи в цілому і кожного учня, залучаючи до цього аналізу учнів, бригадирів і ланкових. У даному випадку застосовується репродуктивна та евристична бесіда, які реалізуються за допомогою різних методичних прийомів.

Вважаю досить важливим методом виробничого навчання такий метод навчання як демонстрація виконання практичних дій. При цьому виконати прийом можна самому або залучити до цього учнів, а також використати плакати, кіно- і діафільми. Можна також продемонструвати окремі елементи прийому (розчленовуваний показ), а потім прийом у цілому (суцільний показ). Залежно від періоду навчання, дидактичних цілей уроку і підготовки групи ці методичні прийоми використовую в різних сполученнях.

Досить складним, але одночасно цікавим для учня є такий прийом постановка і розв'язання проблемних ситуацій, які створюю на етапі проведення вступного інструктажу.

Залежно від змісту навчального матеріалу, підготовки учнів до уроків виробничого навчання можна ставити і вирішувати проблемні ситуації на різних рівнях. Прикладом створення проблемної ситуації на уроці виробничого навчання з автослюсарної справи може бути така ситуація: вчора ввечері ви поставили автомобіль в гараж, а сьогодні він не заводиться; які поломки стали цьому причиною? Звичайно учні назвуть їх декілька і тоді, поділивши їх на окремі ланки, пропоную їм розробити послідовність операцій з усунення неполадок. Використання таких проблемних ситуацій активізує учнів, розвиває їх творче мислення.

Кожний тип уроків вимагає співвідношення різних видів інструктажів (щодо методики і часу проведення), різних навчальних, навчально-виробничих завдань, які виконуються учнями, а від майстра — поєднання різних методів навчання і дидактичних засобів.

Так, на уроках оволодіння початковими уміннями виконання окремих прийомів, операцій і видів робіт (наприклад - обпилювання металу), дуже важливо сформувати в учнів чітку послідовність дій, тобто алгоритм дії і при цьому я застосовую наочні методи - демонстрації (показ) робочих поз, стійки, хватки інструменту, окремих рухів при виконанні прийому тощо, прийняття вірної робочої пози, стійки, у виробленні вірної хватки інструменту, у здійсненні окремих рухів під час виконання прийому.

Досить важливими є уроки, на яких формуються уміння і навички виконання учнями комплексних робіт, тому при їх проведенні велике значення має самостійне виконання учнями комплексу операцій, виконання цих операцій у робочому темпі, забезпечення якості виготовлюваної продукції, у відповідності з технічними вимогами, робота за учнівськими нормами, використання передових методів праці, прогресивних інструментів. Тому поряд з показом окремих операцій і прийомів роботи велику увагу приділяю контролю за діяльністю учнів, причому не тільки оперативному, але й заключному, залучаючи до цього самих учнів: ланкових, бригадирів, членів учнівського ВТК. Поточний (оперативний) і заключний контроль на кожному уроці виробничою навчання носить навчальний характер. Він дає можливість майстру своєчасно виявити неточності, помилки у практичній діяльності учнів, отже попередити закріплення невірних рухів, поз, хватки інструмента. Основним дидактичним завданням контрольно-перевірочних уроків таких як тематичне оцінювання, перевірні роботи є: визначення відповідності сформованих умінь і павичок вимогам програми; оцінка якості викопаних робіт з урахуванням технічних вимог, визначення часу виконання завдання. Під час проведення контрольно-перевірочних уроків дуже важливим є визначення рівня розуміння учнями виконуваних дій. Це слід враховувати, коли учням видаватимуться певні види робіт.

Проте переважна більшість робіт, котрі видаються на контрольно-перевірочних уроках, вимагають від учнів, як правило, відтворення первинних дій, застосування стандартного алгоритму дії, що є мало ефективним. Під час виконання таких робіт не приділяється належна увага встановленню ступеню і розуміння учнями своїх дій. Для визначення розуміння учнями виконуваних дій необхідно поряд з виконанням практичної роботи вимагати від учнів опису і обґрунтування технологічної послідовності виконання операцій. Обґрунтування необхідності застосування того чи іншого інструменту, розрахунку відповідних режимів роботи.

З метою організації пошукової діяльності учнів на контрольно-перевірочному уроці використовую таку форму організації навчального процесу: після вивчення послідовності виконання завдання самим вибрати необхідний інструмент і організувати робоче місце, при цьому заздалегідь готую весь інструмент, перевіряю його справність, але розміщую його не на робочих місцях учнів, а на окремому столі. Під час проведення контрольної роботи після вивчення відповідної документації учні самі вибирають інструмент і організовують процес праці.

Ефективність виробничого навчання визначається не тільки раціональністю методів, прийомів і форм навчання, але й правильним застосуванням наочних посібників і технічних засобів навчання.

Особливості тієї чи іншої професії диктують певні вимоги до вибору відповідних організаційних форм, методів і дидактичних засобів навчання.

Важливим фактором, що визначає вибір організаційних форм, методів, дидактичних засобів, є дидактичні цілі і завдання визначеного періоду навчання, а також об'єм і рівень знань, рівень і характер умінь і навичок, який забезпечує успішне формування чи вдосконалення набутих раніше умінь і навичок при вивченні теми чи розділу курсу.

Відносно професії автослюсаря, при виборі ефективного поєднання методів, прийомів і засобів слід врахувати особливості пам'яті (образна, рухлива, короткочасна), уваги, мислення.

Тому у процесі підготовки учнів цієї професії можна застосовувати всі способи передачі інформації: словесні, наочні, практичні. Із словесних методів використовую розповідь, пояснення, бесіду. За допомогою пояснення розкриваю перед учнями суть прийомів, операцій, процесів, показуючи залежність якості робіт від дотримання вимог технології й організації виробництва, пояснюю причини появлення браку в роботі, пояснюю експлуатаційні можливості механізмів і машин, а також за допомогою різного поєднання репродуктивної та евристичної бесіди розкриваю причини несправностей у їх роботі.


  • Щоб бесіда була ефективною як у процесі актуалізації попередніх знань і умінь, так і при формуванні нових практичних знань і умінь, рекомендую до використання запитання різних типів, а саме: на порівняння і співставлення; на вияснення причин; на установлення міжпредметних зв'язків; на застосування знань па практиці; на формулювання понять та інші.

Під час підготовки до кожного уроку розробляю запитання різних типів і використовуючи їх на різних етапах уроку з урахуванням навчальних можливостей учнів. Проте вважаю, що усне опитування учнів на уроках виробничого навчання повинно носити прикладний практичний характер. Особливо важливим є уміле застосування словесних і наочних методів (показ майстром прийомів роботи, демонстрація наочних і екранних посібників, організація спостережень учнів).

У процесі різного поєднання словесних, наочних і практичних методів і прийомів активізується пізнавально-практична діяльність учнів, залучаються теоретичні знання для вибору й обґрунтування оптимальних варіантів організації робочого місця в процесі праці, а також раціональної послідовності виконання робіт.

Підготовка сучасного конкурентноздатного робітника як уроках теоретичного, так і виробничого навчання неможлива без застосування методів активного навчання. Особливу увагу в розвитку пізнавальної активності учнів, формуванні їх майбутньої професійної самостійності слід приділяю застосуванню у процесі виробничого навчання методу аналізу ситуацій різних рівнів, а саме: ситуацій-ілюстрацій, ситуацій-вправ, ситуацій-оцінок, ситуацій-проблем. У процесі аналізу і розв'язання виробничих ситуацій формуються і удосконалюються професійні знання і вміння, мотиви професійної діяльності, розвивається критичне мислення, уміння застосовувати отримані знання, уміння і навички у нестандартних умовах ринкової економіки. Також на уроках використовую такі активні форми і методи навчання як, ділові ігри і метод "мозкової атаки".

Ділові (виробничі) ігри - це форма занять, на яких учні під керівництвом майстра колективно обговорюють і приймають рішення у запропонованих майстром різноманітних виробничих ситуаціях. Типовими виробничими ситуаціями і видами завдань для проведення ділових (виробничих) ігор можуть бути:  • визначення дефектів виконання певних ремонтних робіт: (зборки, машин, наладки, регулювання та ін.) за їх описанням, характеристиками роботи машини, агрегату, апарату;

  • визначення характеру діяльності робітника в умовах різних відхилень технологічного процесу від норми (навіть до аварійних ситуацій);

  • вибір найбільш раціонального технологічного процесу при виконанні навчально-виробничих робіт; аналіз типових помилок, допущених учнями, визначення причин, способів усунення і попередження;

  • визначення шляхів підвищення якості і продуктивності праці робітника за різних варіантів послідовності роботи, застосування інструментів, пристроїв, приладів, тощо.

Ділова гра - це імітаційна гра, в якій відтворюється справжня діяльність конкретних робітників. Вона має чіткі етапи (підготовчий, вступний, ігровий, заключний) і характеризується певними ознаками.

Ділова гра може займати весь урок виробничого навчання чи застосовуватись на певному етапі уроку (вступному, заключному інструктажах). Метод "мозкової атаки" - це метод активного навчання, суть якого в тому, що для обговорення конкретної виробничої проблеми група учнів ділиться на дві підгрупи: генератори ідей і критики. Генератори ідей висловлюють всі ідеї щодо вирішення даної проблеми, які тільки спадають їм на думку.

Основні принципи "мозкової атаки":

1) не критикувати - можна висловлювати будь-яку думку без побоювання, що вона буде визнана невдалою;

2) стимулювати всяку ініціативу, причому чим вигадливішою буде ідея, тим краще;


  1. прагнути до найбільшої кількості ідей;

  2. дозволяється змінювати, комбінувати, покращувати ідеї (свої і чужі).

Після завершення роботи підгрупою генераторів ідей до роботи приступає підгрупа критиків. Вона аналізує, оцінює, синтезує запропоновані ідеї, вибирає ті, які забезпечують вирішення проблеми.

Для мозкової атаки доцільно вибирати найбільш складні виробничі ситуації. Цей метод може ефективно застосовуватись для актуалізації знань, умінь і навичок на уроках виконання комплексних робіт, а також на контрольно-перевірочних уроках.

Особливої уваги у розвитку пізнавальної активності учнів як на уроках виробничого так і теоретичного навчання, формуванні їх майбутньої професійної самостійності заслуговує застосування методу аналізу конкретних ситуацій.
Методи та прийоми, які застосовуються

на уроках виробничого навчання
п/п


Структура уроку

Методи навчання

Прийоми навчання

1


2

3

4

Урок формування первинних умінь

1.


I. Організаційна
частина.

II. Вступний інструктаж.

- Повідомлення теми, мети уроку, мотивація

навчально-виробничої

діяльності.Ілюстративний, пояснювально-ілюстративний

Роз'яснення значення формування умінь для професійної діяльності на основі кваліфікаційної характеристики.


- Актуалізація знань, умінь і навичок

Репродуктивний, пошуковий, частково -

пошуковийПостановка запитань, які спираються на життєвий досвід учнів, використання міжпредметних зв'язків і запитань за спецдисциплінами і минулих уроках виробничого навчання.

- Формування нових трудових прийомів і методів самоконтролю

Наочний, ілюстративний, пояснювально - ілюстративний, репродуктивний

Демонстраційний, наочно – демонстраційний показ трудових дій, розбір інструкційно - технологічної документації, показ методів раціональної організації робочих місць, правильної робочої пози.

- Опитування з метою перевірки доступності матеріалу вступного інструктажу

Репродуктивний, практичний

Постановка завдань по відтворенню декількома учнями прийомів виконання і самоконтролю роботи, по вивченню креслень і інструкційно-технологічної

документації, вибору інструмента і пристосувань, організації робочого місця, правилам охорони праці.III. Поточний

інструктаж, вправи і самостійна робота

учнів.

- Тренувальні вправи і самостійна робота.Практичний,

репродуктивний, пошуковий, частково-пошуковийІндивідуальне поточне інструктування з метою контролю правильності виконання трудових прийомів і операцій, уміння працювати з інструкційно - технологічною документацією, користуватися інструментом, пристосуваннями, проводити самоконтроль. Постановка проблемних запитань по міжопераційному контролю і технології виконання робіт в цілому.

IV. Заключний

інструктаж

- Аналіз самостійної

роботи учнів


Ілюстративний,

пояснювально-ілюстративний,

пошуковий,

частково - пошуковийПроведення бесіди і їй аналізу самостійної роботи учнів, постановка евристичних запитань по можливих варіантах помилок і браку.

- Видача домашнього завдання

Репродуктивний,

пошуковий, частково - пошуковийВидача завдань для роботи з підручником, складанню таблиць, вибору інструментів і пристосувань для одиничного масового виготовлення продукції.

Урок формування складних умінь


2


І. Організаційна

частина

П. Вступний

інструктаж

- Повідомлення теми, мети, мотивація

навчально-виробничої

діяльності


Ілюстративний, пояснювально-ілюстративний


Роз'яснення практичної значущості формування складних умінь: сполучання декількох операцій в одну, виконання операцій в межах раціонального режиму за допомогою спецустаткування.- Актуалізація знань, умінь, навичок

Репродуктивний, пошуковий, частково -

пошуковийОпитування за допомогою карток-завдань з питаннями на конструктивне відтворення або за спецтехнологіями. Аналіз типових виробничих ситуацій. Постановка запитань на раціональний вибір інструменту для виконання наступних операцій, завдань на практичне відтворення вивчених трудових прийомів.

- Формування нових трудових прийомів по

раціональному виконанню

навчально-виробничих робіт


Наочний, практичний,

ілюстративний, пояснювально -

ілюстративний, репродуктивний, проблемний виклад


Вивчення інструкційно-технологічної документації, креслень, демонстрація еталонів роботи. Постановка евристичних запитань по раціональній організації робочого місця, вибору інструментів і пристосувань, методам використання вимірювального інструменту, оцінці заготівель, визначенню допусків і посадок. Обґрунтування раціонального способу виконання завдання за темою уроку. Демонстраційний, наочно-демонстраційний показ трудових дій, незнайомих учням.

- Виконання вправ

учнями по

закріпленню трудових

прийомів


Репродуктивний,

пошуковий, частково -

пошуковий


Виконання поелементних вправ учнями за зразком, показаного майстром, або за навчально - технічною документацією. Проведення учнями самоаналізу, пояснення своїх дій, їх обґрунтування.

- Опитування з метою

виявлення рівня

засвоєння знань і практичних умінь.


Репродуктивний,

пошуковий, частково - пошуковийПостановка завдань по аналізу інструкційно - технологічної

документації, первинному закріпленню нових трудових прийомів, самоконтролю, вибору раціональних прийомів праці, правилам охорони праці.- Поточний інструктаж і самостійна робота учнів.

Практичний, пошуковий, частково - пошуковий, репродуктивний.

Формування умінь у учнів в процесі індивідуальною поточного інструктажу точно і якісно виконувати завдання, контролювати свої дії в міжопераційний період, користуватися інструментом і пристосуваннями з дотриманням ТУ і ОП. Постановка питань по встановленню причинно-наслідкових зв'язків, оцінка усвідомленості виконання учнями трудових дій, правильності використання технічної, навчально-технічної документації. Постановка проблемних запитань в процесі обговорення виробничих ситуацій. Організація взаємоконтролю.

- Заключний інструктаж Підведення підсумків уроку.

Пояснювально ілюстративний - проблемний.

Аналіз типових помилок і причин браку. Постановка проблемних питань по обговоренню причин припущених помилок. Оцінювання роботи учнів.

- Видача домашнього

завдання


Частково - пошуковий

Завдання на практичне застосування знань: складання технологічних карт, обґрунтування вибору інструменту й оснащення для виконання конкретних завдань. Завдання по роботі з підручником: складання систематизуючи таблиць.


Урок закріплення складних умінь і формування навичок


3
I. Організаційна частина.

II Вступний інструктаж.

- Повідомлення теми, мети уроку, мотивація


Пояснювано-ілюстративний, проблемне

викладання

Створення проблемної ситуації, процесі вирішення якої виникає необхідність оволодіння знаннями, уміннями і навичками за темою уроку для майбутньої професійної діяльності.- Актуалізація знань, умінь, навичок

Частково-пошуковий, проблемний

Проведеним евристичної бесіди аналізом конкретних виробничих ситуацій, запитань на встановлення міжпредметних і причинно-наслідкових зв’язків, завдань на відтворення вивчених прийомів і операцій.

- Формування нових прийомів трудових дій

Пояснювально-ілюстративний, наочний,

репродуктивний, частково - пошуковий.Евристична бесіда по вивченню інструкційно-технологічної документації. Аналіз таблиці типових помилок.

Демонстрація нових раціональних

методів праці.

Навчання технологічному

плануванню: оцінка властивостей

заготівель, визначення допусків,

методи самоконтролю, послідовність виконання трудових дій.

Навчання діагностиці несправностей устаткування й аналізу причин браку та його попередженню.Опитування з метою контролю засвоєння матеріалу вступного інструктажу.

Частково -пошуковий, проблемний

Рішення практичних питань на зіставлення можливих варіантів виконання навчально-виробничої роботи, оцінка і вибір раціонального варіанту, який забезпечує виконання учнівських норм часу, відтворення окремих прийомів і операцій. Систематизація знань, умінь учні за допомогою завдань з надлишковими чи відсутніми даними. Завдання на самостійне вивчення креслень і інструкційно - технологічної документації.

- Поточний

інструктаж та самостійна робота

Практичний,

проблемнийІндивідуальна робота майстра з учнями різного рівня успішності. Закріплення виконання прийомів і

операцій з дотриманням ТУ і ТОП. Постановка проблемних завдань на вибір раціональних прийомів

виконання роботи, інструменту, оснащення. Постановка завдань, які вимагають аналізу і порівняння різних варіантів виконання роботи. Створення проблемних ситуацій, які припускають обґрунтування вибору високопродуктивних прийомні праці.

Контроль дотриманням норм часу виконання робіт.Заключний

інструктаж.

- Підведення

підсумків


Пояснювально -

ілюстративний,

частково -

пошуковий, проблемнийПроведення аналізу виробничих ситуацій, які виникли на уроці; обговорення причин припущених помилок і методів їх попередження.

Видача домашнього

завдання


Репродуктивний,

частково


пошуковий

Диференційоване домашнє завдання на виготовлення ескізів виробів, розробку теплових і нестандартних технологічних процесів, завдань на складення узагальнюючих та класифікаційних схем і таблиць.

Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок

при виконанні навчально-виробничих робіт


4


І. Організаційна

частина.

II. Вступний

інструктаж.

- Повідомлення теми і мети уроку, мотивація

учбово-виробничої

діяльності.


Пояснювально-

ілюстративний,

проблемний


Обґрунтування необхідності оволодіння трудовими діями для кваліфікованого робітника, обговорення проблемних питань через мотивацію навчальної діяльності.- Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Репродуктивний, частково -пошуковий, проблемний

Проведення евристичної бесіди та фронтального опитування.

Постановка проблемних запитань для аналізу інструкційно - технологічної документації. раціональної організації робочого місця, правил охорони прані, на узагальнення і систематизацію знань за спецтехнологією, які необхідні для виконання навчально-виробничих робіт.- Формування нових

практичних прийомів по виконанню

комплексних робіт


Пояснювально- ілюстративний, наочний.

проблемний, практичнийДемонстрація передових методів праці, показ раціональних способів виконання роботи.

Проведення «неповного» вступного інструктування, що припускає самостійний пошук послідовності виконання операцій, постановка завдань по плануванню учнями роботи і проведенню самоконтролю, вибору необхідних інструментів і пристосувань.- Опитування з метою перевірки доступності навчального матеріалу та засвоєння теоретичної інформації

Практичний,

частково - пошуковий,

проблемний


Постановка проблемних питань і проблемних завдань по робочих кресленнях, інструкційно-технологічної документації, налагодженню устаткування, визначенню придатності заготівель і вибору більш продуктивних методів виконання завдання. Аналіз конкретних виробничих ситуацій.

Поточний_інструктаж_і_самостійна'>ІІІ Поточний інструктаж і самостійна робота учнів.

- Тренувальні вправиРепродуктивний, частково - пошуковий


Виконання вправ за інструкційно - технологічними картами з нормованими переходами.

Виконанні учнями нових складних прийомів, відпрацьовування методів самоконтролю, самостійний вибір режимів роботи устаткування в залежності від властивостей матеріалу і виду заготівель.- Виконання комплексної роботи

Проблемний, практичний, частково-пошуковий

Організація конкурсу професійної майстерності, учнівського ВТК.

IV. Заключний

інструктаж

Пояснювально

ілюстративний, частково-пошуковийАналіз нетипових виробничих ситуацій, виконання норм часу. Організація дискусії по обговоренню раціональних методів праці, їх узагальнення. Обговорення припущених помилок, методів їх усунення і попередження

- Видача домашнього

завдання


Частково -

пошуковий, дослідницькийЗавдання на вирішення виробничо-технічних задач: виявлення неполадок і їх усунення, складання алгоритму дій за технологічним процесом, вибір режимів роботи устаткування в залежності від властивостей заготівель, діагностичні вправи.

Контрольно-перевірочний урок


5.Організаційна

частина.

Вступний інструктаж - Повідомлення теми,

мети, мотивація

виконання

контрольного

практичного завдання.

Пояснювально-

ілюстративний

Обґрунтування необхідності оволодіння навичками виконання контрольного завдання на підставі кваліфікаційної характеристики й аналізу виробничої діяльності за професією.- Перевірка

домашнього завдання

і опорних знань, умінь, навичок


Частково -

пошуковий, репродуктивнийПостановка репродуктивних і евристичних запитань, завдань з аналізу креслень і інструкційно – технологічної документації.

- Виклад змісту

практичного завдання, контрольної роботиПояснювально

ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковийПовідомлення норм виробітку порядку виконання роботи, її особливостей. Обговорення з учнями найбільш складних прийомів і операцій. Відповіді на запитання учнів за технологією виконання майбутньої роботи.

- Поточний

інструктаж та самостійна робота учнів

Пошуковий,

репродуктивнийКонтроль самостійної роботи учнів, які виконують диференційовані завдання. Оцінка рівня відповідності професійних умінь і навичок учні вимогами кваліфікаційної характеристики.

- Заключний інструктаж

Підведення підсумків контрольного завданняПояснювально –ілюстративний,

частково - пошуковийОбговорення конкретних виробничих ситуацій і способів.

Попередження й усунення поминок при виконанні. Аналіз виконання норм виробітку, постановка проблемних запитань і аналізу причин низької продуктивності праці і браку. Демонстрація кращих зразків і проведення евристичної бесіди з обґрунтування раціональної технології їх виготовлення.- Видача домашнього завдання

Репродуктивний,

частково-пошуковийЗавдання на складання систематизуючих, класифікаційних таблиць за темою наступного уроку, підготовка ескізів майбутньої роботи, розробка техпроцесів.


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал