Методичні вказівки з написання курсових та дипломних робіт для студентівСкачати 325.28 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації01.12.2016
Розмір325.28 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Повністю готова курсова або дипломна робота представляється до захисту. Захист курсових робіт ІІ та III курсу відбувається на засіданні кафедри, а дипломних робіт - на засіданні ДЕК.
Закінчені дипломні роботи повинні бути підписані студентом і представлені керівнику на відгук. Крім відзиву керівника, дипломна робота повинна пройти зовнішнє рецензування. На підставі відзиву та рецензії завідувач кафедрою вирішує питання про допуск студента до захисту дипломної роботи.
Захист випускних кваліфікаційних робіт проводиться на відкритих засіданнях екзаменаційної комісії (тобто на них можуть бути присутніми всі бажаючі). Для повідомлення змісту випускної роботи студенту надається не більше 15 хв. Рішення (про оцінку) ДЕК приймається на закритому засіданні простою більшістю голосів, яке вноситься до протоколу.
А тепер розглянемо докладніше саму процедуру захисту.
Черговість захисту випускних робіт визначається напередодні на засіданні
ДЕК, на ньому ж перевіряється наявність всіх необхідних документів: правильно оформлений текст дипломної роботи, відзив наукового керівника, рецензія.
Після надання слова студент робить усне повідомлення про зміст своєї роботи. Дуже сприятливе враження на членів комісії справляє гучна, чітка і коротка мова, використання наочних демонстраційних матеріалів.
Усне повідомлення повинно відображати зміст роботи, оскільки саме воно, як і відповіді на запитання членів комісії або інших присутніх на засіданні, буде піддаватися оцінці. Оптимальний зміст виступу включає
«Вступ» з письмового тексту, основні підсумки теоретичного огляду, характеристику вибірки та бази дослідження, його процедури, головні результати та висновки.
Після усного виступу студента голова комісії пропонує присутнім задати питання.

35
Відповідайте чітко, коротко і з гідністю. У відповіді дотримуйтеся тільки суті питання, не вдавайтеся в деталі.
Після відповідей на запитання слово надається керівнику дипломної роботи, який характеризує студента, а не саму роботу.
Після керівника виступає рецензент, характеризуючи тепер вже саму роботу, висловлює свої зауваження (обов'язкові за процедурою) і рекомендує оцінку. Ретельно продумайте свої відповіді на зауваження рецензента.
Вам надається слово для відповіді на зауваження рецензента. Тут рекомендації ті ж самі, що й при відповіді на питання.
Голова пропонує бажаючим висловити свою думку про захищається роботі.
Вам надається заключне слово. У ньому зазвичай звучать слова вашої подяки на адресу тих осіб, які допомогли вам відбутися як фахівцеві в ході виконання випускної роботи.
На цьому процедура захисту дипломної роботи закінчується, і ви очікуєте рішення комісії, яке слідує в самому кінці, тобто після завершення усіх виступів. Після прийняття рішення про оцінки (і присвоєння кваліфікації) комісія повідомляє його студентам та публіці, які повернулися до приміщення.
Дипломні роботи після захисту зберігаються в архіві університету.

36
7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. – К.: Вища шк., 2003. – 69 с.
2. Методические указания по написанию курсовых и дипломних работ для студентов всех видов обучения факультета психологи / Сост. И.М. - X.:
ХНУ имени В.Н. Каразина, 2004. – 40 с.
3. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня.
Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник
Л.А.Пономаренко, доктор технічних наук, професор. - К.: Редакція «Бюлетеня
Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2010. - 80 с.

37
Додаток А
Вимоги до курсових робіт
А.1 Курсова робота 2 курсу
Обсяг:
20-30 стор (стандартних машинописних)
Зміст: реферативна робота з загальної психології.
У реферативній роботі повинна бути розкрита обрана тема.
Структура:
Вступ (до 1 стор): визначення проблемної області, мети і завдань роботи, опис структури роботи.
Реферативна частина. Включає декілька розділів/ підрозділів.
Список літератури. Min 5-10 основних джерел.
А.2 Курсова робота 3 курсу
Обсяг:
20-30 стор (без списку літератури та додатківдодатків)
Зміст: емпіричне дослідження. 2-3 кількісних і якісних методів; репрезентативна вибірка (мінімум 20-30 осіб); обов'язкове застосування методів мат. статистики.
Структура: Вступ (1 - 2 стор): визначення проблемної області, обгрунтування актуальності, мета і завдання роботи, опис структури роботи.
Реферативна частина (10 стор): опис ступеня вивченості / розробленості проблеми (які
існують теоретичні підходи, хто з вчених розробляв дану проблему, які основні емпіричні дослідження в даній області); мета і завдання дослідження (формулювати гіпотезу не

38 обов'язково); короткий опис вибірки; методи дослідження, включаючи методи обробки даних
(перерахувати).
Емпірична частина (19 стор): вибірка (соціально-демографічні характеристики); методи і процедура дослідження, стимульний матеріал (для стандартизованих методів – короткий опис: автор, літ. джерело, кількість завдань; для оригінальних методик і модифікацій відомих методів – докладний опис), інструкція, обробка «сирих» даних (основні параметри / шкали), статистичні методи (які методи і з якою метою були застосовані); опис та аналіз результатів. Обов'язково представити результати (таблиці, графіки і т.п.). Включає декілька підрозділів відповідно до поставлених завдань. Результати мають бути детально проаналізовані. У кінці кожного підрозділу узагальнення результатів.
Висновки.
Список літератури. Min 10-15 основних джерел.
Додатки. Таблиці первинних даних (зведені таблиці з результатами всіх досліджуваних).

39
Додаток Б
Вимоги до дипломних робіт
Б.1 Кваліфікаційна робота бакалавра (4 курс)
Обсяг:
30-40 стор (без списку літератури та додатків).
Зміст: емпіричне дослідження. Кількісні та якісні методи, мінімальна вибірка – 30 осіб.
Структура: Вступ (1-2 стор.): визначення проблемної області та обгрунтування актуальності; мета і завдання дослідження; короткий опис вибірки; методи дослідження, включаючи методи обробки даних
(перерахувати).
Реферативна частина (до 15 стор): опис ступеня розробленості проблеми (які існують теоретичні підходи, хто з вчених розробляв дану проблему, які основні емпіричні дослідження існують у даній області).
Обрана проблема повинна бути в основному розкрита.
Емпірична частина (20 стор): вибірка (соціально-демографічні характеристики); методи і процедура дослідження (інструкція, стимульний матеріал, обробка «сирих» даних (основні параметри / шкали), статистичні методи (які методи і з якою метою були застосовані), опис та аналіз результатів. Обов'язково представити результати (таблиці, графіки і т.п.). Кілька підрозділів відповідно до поставлених завдань. Результати мають бути детально проаналізовані та узагальнені.
Висновки.

40
Список літератури. Min 10-15 найменувань.
Додатки. Містять таблиці первинних даних (зведені таблиці з результатами всіх випробовуваних) та ін.
Б.2 Кваліфікаційна робота магістра
Обсяг:
40-70 стор (без списку літератури та додатків).
Зміст: теоретико-емпіричне дослідження. Кількісні та якісні методи, мінімальна вибірка 30 осіб, застосування методів мат. статистики.
Структура: Вступ (до 3-х стор): визначення проблемної області та обгрунтування актуальності, мета і завдання дослідження, короткий опис вибірки, методи дослідження, включаючи методи обробки даних (перерахувати), теоретичне і практичне значення роботи.
Теоретична частина (минимум 25 стор): опис ступеня розробленості проблеми (які існують теоретичні підходи, хто з вчених розробляв дану проблему, які основні емпіричні дослідження в даній області) завершується формулюванням проблеми дослідження.
Методична частина. Містить опис процедури дослідженя та детальний опис методів дослідження.
Емпірична частина (30-40 стор): мета і завдання, вибірка (соціально-демографічні характеристики), опис та аналіз результатів. Обов'язково представити результати
(таблиці, графіки і т.п.). Кілька підрозділів відповідно до поставлених завдань. У кінці розділу - узагальнення результатів.
Висновки.
Анотації (російською та англійською мовами): короткий (до 800 знаків) опис проблем, що вивчалася, та отриманих результатів, ключові слова* значення.
Подаються наприкінці диплому після додатків, з нової сторінки.

41
Рецензія
Відзив науковогокерівника
Диск (або інший електронний носій) з текстом диплому


42
Додаток В
Зразки оформлення титульних аркушів
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА
Факультет психології
Взаємозв’язок самооцінки та рівня домагань
Курсова робота студента(ки) 2-го курсу факультету психології група ПС-…
Прізвище Ім’я По батькові
Науковий керівник: науковий ступінь, вчене звання
Прізвище Ім’я По батькові

Оцінка
Модулі
Бали
Підписи
На ук ового ке рівн ик а
1. Зміст
2. Своєчасність
3. Дослідницька активність
К
ом
ісія
4. Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт
5. Презентація
∑ балів
Харків-2010

43
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА
Факультет психології

Психологічні особливості антиципації
Курсова робота студента(ки) 3-го курсу факультету психології групи ПС-3…,
ПІБ
Науковий керівник: науковий ступінь, наукове звання
ПІБ

Оцінка
Модулі
Бали
Підписи
На ук ов ий ке рівн ик
1. Зміст
2. Своєчасність
3. Дослідницька активність
К
ом
ісія
4. Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт
5. Презентація
∑ балів
Харків-2010

44
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА
Факультет психології
Психологічні особливості підлітків з різним соціометричним
статусом
Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Бакалавр психолог» студента(ки) 4-го курсу
ПІБ
Науковий керівник: науковий ступінь, звання
ПІБ

Харків
2010


45
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА
Факультет психології
Психологічні особливості підлітків з різним соціометричним
статусом
Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Магістр психології, викладач» студента(ки) 5-го курсу
Прізвище Ім’я По батькові
Науковий керівник: науковий ступінь, звання
Прізвище Ім’я По батькові

Харків
2010

46
Додаток Г
Критерії модульного оцінювання курсових робіт
Г.1 Курсові роботи 2 курсу
1 1 – 3 модулі оцінюються науковим керівником;
4 модуль та «Презентація» - членами комісії.
1 модуль «Зміст» (30 балів). Оцінка складається з оцінок відповідності наступним критеріям:
1) відповідність змісту обраній темі;
2) наявність чітко сформульованої проблеми;
3) адекватно сформульовані мета і задачі дослідження;
4) ґрунтовність, повнота і критичність аналізу літератури з проблеми дослідження;
5) наявність посилань на використану літературу та відповідність оформлення роботи стандарту.
2 модуль «Своєчасність» (10 балів) передбачає оцінку систематичності виконання роботи та вчасності подання роботи на перевірку науковому керівнику.

3 модуль «Дослідницька активність» (10 балів) оцінюється за рівнем виявленої самостійності під час роботи над курсовою роботою.
4 модуль «Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт» (20 балів) оцінюється за наступними критеріями:
1) 2-3 розділи (20-30 стор. друк. тексту);
2) Наявність висновків після кожного розділу;
3) Кількість джерел (5-10);
4) Структура вступу: постановка проблеми, мета, завдання ;
5) Загальні висновки.
«Презентація» (30 балів) оцінюються: чіткість, логічність у викладенні матеріалу, володіння матеріалом, відповіді на питання за змістом роботи.

47
Г.2 Курсових роботи студентів 3 курсу
1 – 3 модулі оцінюються науковим керівником;
4 модуль та «Презентація» - членами комісії.
1 модуль «Зміст» (30 балів). Оцінка складається з оцінок відповідності наступним критеріям:
1) відповідність змісту обраній темі;
2) наявність чітко сформульованої проблеми;
3) адекватність формулювання об’єкта, предмета, мети та задач дослідження;
4) визначення ступеню розробленості проблеми дослідження;
5) наявність посилань на використану літературу та відповідність оформлення роботи стандарту;
6) адекватність обраних методів предмету дослідження, грамотне використання методів (процедура, обробка, інтерпрепретація результатів);
7) використання методів математичної статистики;
8) відповідність висновків меті та завданням дослідження.
2 модуль «Своєчасність» (10 балів) передбачає оцінку систематичності виконання роботи та вчасності подання роботи на перевірку науковому керівнику у відповідності із планом виконання курсової роботи.

3 модуль «Дослідницька активність» (10 балів) оцінюється за рівнем виявленої самостійності та ініціативності під час роботи над курсовою роботою, а саме передбачає оцінку особистого внеску студента (рівень самостійності у пошуку літератури, підборі методів дослідження, вибірки тощо).
4 модуль «Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт» (20 балів) оцінюється за наступними критеріями:
1) вступ: актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження, перелік методів та характеристика вибірки;
2) 2 розділи: теоретичний (до 8 стор. друк. тексту) та емпіричний (опис методів, процедури дослідження, характеристика вибірки, результати дослідження) підрозділи;
3) наявність висновків наприкінці розділів;
4) кількість джерел (не менше 10);
5) кількість досліджуваних (не менше 20-30 осіб);
6) статистичні методи (обов’язкове використання);
7) висновки (1 – теоретичний та висновки за результатами емпіричного дослідження).
«Презентація» (30 балів) оцінюються: чіткість, логічність у викладенні матеріалу, володіння матеріалом, відповіді на питання за змістом роботи.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал