Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентівСкачати 321.48 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір321.48 Kb.
ТипМетодичні вказівки

№ 352
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТУ
Кафедра економічної теорії


Підлісний П. І.
Паткевич Н. О.МІКРОЕКОНОМІКА
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання

Київ 2014

УДК 330.101.542
Підлісний П. І. Паткевич Н.О.
Мікроекономіка:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання. – К.: ДЕТУТ, 2014.– с. 38
Методичні вказівки спрямовано на узагальнення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, розвиток та формування у студентів навичок наукового пошуку у межах дисципліни «Мікроекономіка». Наведена тематика контрольних робіт охоплює практично весь зміст тематичного плану дисципліни, а запропоновані у розрахунковій частині найбільші задачі дають можливість напрацювання навичок застосування
інструментарію мікроекономічного аналізу.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних напрямів підготовки заочної форми навчання.
Рекомендовано на засіданні кафедри ЕТ (протокол № 11 від 22.05.2013 р.) та методичною комісією (протокол № 6 від 30.05.13р.)
Укладачі: д.е.н., проф. Підлісний П. І. ст. викладач Паткевич Н. О.

Рецензенти: Лицур І. М., док. екон. наук., ст. н. спів.
Богомолова Н. І. док. екон. наук, доц.
3
ЗМІСТ

стор.
Вступ…………………………………………………………………………………4
Зміст дисципліни за темами………………………………………………………...5
Мета та задачі написання контрольної роботи…………………………………..12
Загальні вимоги та структура роботи……………………………………………..13
Вихідні дані для написання роботи……………………………………………….19
Список літератури………………………………………………………………….32
Додатки……………………………………………………………………………...35


4
ВСТУП
Майбутнім фахівцям з економіки потрібно вивчати не лише базовий курс економічної теорії, але й деякі спеціальні її розділи, одним з яких є мікроекономіка.
Програма курсу нормативної дисципліни «Мікроекономіка» передбачає вивчення механізму, закономірностей та головних тенденцій функціонування та розвитку ринкової системи на рівні окремого, неподільного економічного суб’єкта. Охоплює широкий спектр питань й проблем взаємодії окремих господарюючих суб’єктів, а також вивчає їхнє поводження на різних ринках, розглядає питання оптимізації обсягів виробництва і його витрат, споживання ресурсів та їхнього розподілу, ціноутворення, прибутковості й ін.
Метою дисципліни є формування ринково-орієнтованого економічного світогляду фахівця з економіки і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.
Завданням дисципліни є вивчення прийомів моделювання поведінки окремих економічних суб’єктів та поведінки мікросистем у ринкових умовах й усвідомлення, що успіх будь-якого бізнесу залежить не лише від наявності стартового капіталу, а й від знання закономірностей функціонування економічних суб’єктів у різних ринкових ситуаціях і вміння їх ефективного застосування, підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічному аналізі.
Метою даного видання є допомога студентам засвоїти теми згаданої дисципліни, оволодіти універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень, а також закріпити теоретичні знання щодо розв’язання задач.
Методичні рекомендації укладено згідно з програмою курсу
«Мікроекономіка» для студентів економічних напрямів підготовки
5
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
Мікроекономіка в системі економічних наук. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин.
Предмет курсу. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні.
Індивід. Домашнє господарство. Фірма. Держава.
Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічне моделювання.
Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Метод порівняльного аналізу; граничний аналіз; позитивний та нормативний аналіз.
Мікроекономічний інструментарій: графіки, лінійні та нелінійні залежності, математичне моделювання.
Тема 2. Теорія граничної корисності й поведінка споживача
Економічні блага. Економічні погреби. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності.
Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності.
Закон спадної граничної корисності економічного блага. Перший закон
Госсена.
Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача.
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
Вибір споживача з ординалістських позицій. Побудова кривих байдужості. Карта кривих байдужості. Властивості кривих байдужості. Поняття взаємозамінних благ, взаємодоповнюючих благ, нейтральних благ, благ з від’ємною корисністю. Окремі випадки конфігурації кривих байдужості.
Гранична норма заміщення.

6
Бюджетне обмеження і можливості споживача. Поняття нахилу бюджетної лінії. Вплив зміни доходу споживача на розміщення бюджетної лінії та процес споживання. Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.
Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору.
Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживання.
Тема 4. Аналіз поведінки споживача
Реакція споживача на зміну його доходу. Крива «доход - споживання».
Крива Енгеля. Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та для взаємодоповнюючих благ. Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності.
Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання». Крива
індивідуального попиту. Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та для взаємодоповнюючих благ. Поняття звичайних благ та благ Гіффена.
Ефект заміщення та ефект доходу. Вплив ефектів за Слуцьким та Хіксом.
Взаємодія ефектів заміщення та доходу. Напрямок дії ефекту заміщення, напрямок дії ефекту доходу.
Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємодія
Попит і закон попиту. Ринковий попит як сума індивідуального попиту всіх споживачів певного товару. Функція попиту, крива попиту. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача. Аналіз зміни попиту загалом та величини (обсягу) попиту.
Пропозиція та закон пропозиції, функція пропозиції, крива пропозиції.
Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни.
Взаємодія попиту та пропозиції. Поняття ринкової рівноваги, надлишку, дефіциту. Ринкова ціна та ціна рівноваги, обсяг рівноваги. Механізм встановлення ринкової рівноваги. Вплив зміни попиту та пропозиції на

7 рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. Поняття про надлишок споживача та надлишок виробника.
Практичне застосування аналізу рівноваги: встановлення мінімуму заробітної плати, «стелі» цін, податків, квоти і тарифів, акцизні податки.
Еластичність попиту і пропозиції. Еластичність попиту за чинниками впливу: за власною ціною блага, за ціною взаємодоповнюючого або взаємозамінного блага (перехресна еластичність), за доходом. Взаємозв’язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства
Підприємство як суб’єкт ринку та виробничо-ринкова система. Фактори виробництва. Мотивація поведінки підприємства (фірми). Фактор часу та періоди у функціонуванні фірми.
Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Поняття і параметри виробничої функції. Виробнича функція з двома змінними факторами. Взаємозаміна факторів. Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант.
Гранична норма технологічного заміщення. Заміщення факторів виробництва.
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника
Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Стадії виробництва.
Закон спадної продуктивності факторів виробництва.
Зміна масштабу виробництва. Віддача від масштабу в короткостроковому та довгостроковому періоді.
Поняття ізокости: означення, побудова, властивості. Карта ізокост.
Оптимум виробника: вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми.
Тема 8. Витрати і результати виробництва
Поняття і види витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат. Альтернативні витрати. Явні та неявні витрати.

8
«Нормальний прибуток» як елемент витрат. Економічний та бухгалтерський прибуток.
Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні, змінні, сукупні, середні та граничні витрати. Означення, графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожною з видів витрат, точки мінімуму та їх взаємне розташування. Закон зростаючих граничних витрат.
Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Криві довгострокових витрат та їх види. Концепція мінімально-ефективного розміру підприємства.
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції
Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки.
Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристика. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.
Сукупний, середній та граничний доходи фірми, їх графічне відображення. Граничний доход та його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми.
Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді. Максимізація прибутку (два підходи). Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми: графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розміщення кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку фірми досконалого конкурента. Ринкова ціна та умови прибутковості фірми, беззбитковості, збитковості, повного згортання виробництва (графічно).
Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді. Умови довгострокової рівноваги. Пропозиція фірми і галузі у довгостроковому періоді.
Ефективність ринку досконалої конкуренції.
Тема 10. Монопольний ринок
Модель чистої монополії та її характеристика. Поняття та ознаки.
Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри монопольного ринку.
Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні. Монопсонія.

9
Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах.
Крива попиту монополіста. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва (графічна та алгебраїчна інтерпретація). Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція монополіста та особливості її формування. Цінова дискримінація.
Рівновага фірми-монополіста у довгостроковому періоді. Досягнення та утримання монопольної влади. Економічні наслідки та соціальна ціна монополії. Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії. Державне регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політика.
Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція
Основні ознаки олігополії. Показники концентрації ринку. Основні причини існування олігополії. Різноманітність олігополістичних структур, загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки підприємства на ринку. Дуополія, суть моделі Курно та Бертрана. Формальні умови моделі.
Оптимізація обсягу виробництва в умовах дуополії.
Олігополістичне ціноутворення. Моделі олігополісичного ціноутворення: цінова війна та її наслідки; картель та легальні угоди; таємні і мовчазні змови
(лідерство у цінах). Модель ламаної кривої попиту. Ціноутворення за принципом: «витрати плюс ...». Олігополія та економічна ефективність.
Науково-технічний прогрес за умов олігополії. Економічні наслідки олігополії.
Державне регулювання олігополії.
Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції. Ознаки та умови функціонування.
Ринкова поведінки монополістичного конкурента. Еластичність попиту.
Визначення оптимального обсягу виробництва та ціни. Цінова політика фірми.
Короткострокова та довгострокова рівновага галузі (графічна інтерпретація).
Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні та негативні наслідки. Вплив рекламної діяльності на обсяги виробництва та витрати. Економічна доцільність реклами.

10
Ефективність монополістичної конкуренції.
Суспільна ціна монополістичної конкуренції, порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.
Тема 12. Ринок факторів виробництва
Похідний попит. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва.
Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження.
Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна фактора.
Зміни у попиті на ресурс. Еластичність попиту. Оптимальне співвідношення ресурсів.
Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів.
Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найму праці. Обгрунтування рішення про найм. Формування
індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.
Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та монопольна рівновага.
Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого. Рух капіталу та капітальні фонди. Попит ти пропозиція капіталу. Вибір у часі.
Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції. Попит та пропозиція капіталу. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень доходності, прибуток на капітал.
Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень. Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

11
Ринок землі. Особливості землі як фактора виробництва. Особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.
Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту
Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв’язку.
Розподіл виробничих ресурсів: діаграма Еджворта. Крива виробничих можливостей. Ефективність розподілу ресурсів. Парето-оптимальний розподіл ресурсів.
Загальна рівновага та економіка добробуту. Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків. Причини обмеженої здатності ринкового регулювання. Оптимум та квазіоптимум ринкової системи.
Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту.
Критерії оцінки добробуту.
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства
Правові передумови для ринкових суб’єктів. Сучасна економічна теорія права власності. Загальні, специфічні ресурси фірми. Трансакційні витрати.
Поняття про зовнішні ефекти. Суспільні та приватні витрати
Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ.
Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефективний їх обсяг.
Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.

12
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота з «Мікроекономіки» є індивідуальним навчально- дослідним завданням студента, виконання якого передбачене навчальним планом підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємництво».
Виконання контрольної роботи дозволяє студентам краще опанувати матеріал навчальної дисципліни, набути навичок практичного виконання економічних розрахунків, застосування принципів і методів мікроекономічного аналізу для обґрунтування оптимальних рішень основних мікроекономічних суб’єктів (споживачів і фірм), поведінку яких у різних ринкових структурах вивчає мікроекономіка.
Виконуючи контрольну роботу, потрібно показати вміння коротко і змістовно викладати засвоєний матеріал. У процесі підготовки та виконання контрольної роботи потрібно вивчити рекомендовану літературу й оволодіти методикою мікроекономічного аналізу.
Виконання контрольної роботи висуває за мету:

поглиблення, систематизацію та закріплення набутих теоретичних знань за допомогою самостійного опрацювання студентами навчальної та спеціальної наукової літератури, а також більш глибоку розробку одного з конкретних питань;

вміння узагальнювати теоретичні матеріали, обробляти і аналізувати зібрані дані;

напрацювання навичок застосування
інструментарію мікроекономічного аналізу для вивчення поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах.
Контрольна робота – одна з найважливіших форм навчання, ефективний спосіб розвитку мислення, її виконання повинно сприяти підвищенню вміння студента: самостійно формулювати проблему дослідження; здійснювати пошук необхідної наукової інформації; аналізувати наукову літературу та вивчати законодавчі матеріали з досліджуваних питань; оформляти науково-дослідний

13 матеріал; формувати наукове мислення (критично аналізувати та узагальнювати матеріал, робити висновки тощо); розвивати творчий потенціал.
Основними завдання при виконанні контрольної роботи є:
– закріпити вивчений теоретичний матеріал;
– поглибити теоретичні знання студентів у межах обраної тематики;
– оволодіти методами збирання інформації та емпіричного аналізу вивчених теоретично явищ, закономірностей і взаємозв’язків;
– сприяти формуванню наукового мислення (критично аналізувати та узагальнювати матеріал, робити висновки тощо);
– розвивати творчий потенціал і самостійність у студентів;
– розвивати вміння працювати з науковою літературою;
– формувати навички оформлення письмових робіт відповідно до встановлених вимог.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА СТРУКТУРА РОБОТИ
Виконання контрольної роботи здійснюється у певній послідовності:
1. Вибір теми контрольної роботи
Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та розрахункової. Тематика дослідження (теоретична частина) вибирається студентом відповідно до переліку «Тематика контрольних робіт», що наводиться в методичних вказівках і визначається останньою цифрою залікової книжки студента. Так, якщо остання цифра залікової книжки 0, то студент може вибрати одну з тем під номером 10, 20, 30, 40, якщо остання цифра 3, тоді 3, 13,
23, 33.
Вибір варіанта розрахункової частини контрольної роботи здійснюється відповідно до порядкового номера, під яким прізвище студента знаходиться у списку академічної групи. Завдання наводяться в методичних вказівках. Якщо кількість студентів перевищує кількість варіантів, вибір варіанта має бути узгоджений з викладачем.

14
2. Складання плану контрольної роботи
План контрольної роботи студент складає самостійно (зразки планів наводяться в додатку).
Планом передбачається: вступ; основна частина, що складається з трьох- чотирьох взаємопов’язаних розділів, в яких має бути розкрито сутність обраної теми та розрахункова частина; висновок; список використаної літератури.
3. Підбір та вивчення літератури
Підбір літературних джерел студент здійснює самостійно. Для цього треба використовувати систематичні та предметні каталоги бібліотеки, а також список статей економічних журналів, які публікуються в останньому номері журналу за кожен рік. У процесі вивчення необхідних матеріалів (підручників, навчальних посібників, економічної довідкової та наукової літератури, нормативних актів) студент робить конспективні записи, виписки окремих даних, цитат на окремих аркушах. Слід обов’язково записувати прізвище та
ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто, рік видання та номери сторінок. Все це стане у нагоді при використанні виписаних матеріалів у контрольної роботі, щоб зробити посилання на першоджерела, та при складанні бібліографії (список використаних джерел).
4. Написання та оформлення роботи
Зібраний в процесі підготовчої роботи матеріал систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності розділів та параграфів плану контрольної роботи. На цьому ж етапі проводяться розрахунки, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці тощо).
Рекомендується така структура роботи:
1. Титульна сторінка, оформлення якої подано далі.
2 Зміст контрольної роботи, де вказуються заголовки розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені.
3. Вступ

15 4. Основна частина, що складається з 3–4 пунктів, які відображають теоретичний матеріал з теми.
5. Висновки
6. Розрахункова частина роботи
7. Список використаних джерел
У вступі до контрольної роботи (1–2 сторінки) треба визначити актуальність обраної теми, з’ясувати вплив даної проблеми на економічний розвиток суспільства, об’єкт та предмет дослідження.
Актуальність теми – це ступінь її важливості у даний момент часу і у даній ситуації для вирішення поставленої проблеми.
Об’єкт дослідження – це процес або явище, обраний для вивчення.
Предмет - це та частина, сторона об’єкта, що буде вивчатися.
Важливо зрозуміти, що формулювання об’єкта і предмета дослідження визначає логіку подальшого аналізу. Маючи той самий об'єкт можна розглядати його різні сторони і, відповідно, мати різні предмети дослідження.
Наступний крок – визначити мету і основні завдання контрольної роботи.
Мета курсової роботи повинна бути тісно пов’язана з її темою, вона визначає загальну стратегію і конкретний напрямок дослідження.
Основна частина – це стрижень контрольної роботи, опис вирішення поставлених задач повинен складати зміст основних розділів контрольної роботи. В ній глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми.
Приступаючи до виконання теоретичного завдання, студенти повинні:

визначити, до якої теми курсу мікроекономіки вона належить;

опрацювати відповідні розділи підручників та необхідні нормативні акти;

зробити самостійний аналіз теоретичного питання за складеним планом з посиланням на відповідну літературу.
Текст основної частини контрольної роботи повинен бути логічно структурованим, проілюстрованим графічно, написаний своїми словами,

16 механічне переписування тих чи інших фрагментів літературних джерел не допускається. Виключенням з цієї вимоги є цитування виписок з першоджерел в тих випадках, коли цитатою потрібно підтвердити відповідну думку. При використанні цитат потрібно робити посилання (виноски) на фрагмент, що цитується з літературного джерела. Матеріал обов’язково ілюструватися моделями, які мають графічний або алгебраїчний вираз.
Висновки - це чітко і стисло сформульовані основні результати проведених досліджень та де необхідно визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнута мета контрольної роботи, що були сформульовані у вступі.
Розрахункова частина роботи де розв’язується задача або розглядається ситуація з детальним поясненням її етапів та висновками щодо отриманих результатів. Рекомендована література 10, 17, 21, 23.
Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку в такій послідовності:
- закони, нормативні акти та положення державного значення;
- літературні та наукові джерела.
У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання.
Текст контрольної роботи друкуються на аркушах білого паперу формату
«А-4» (210 x 297 мм ) на комп’ютері друкується шрифтом «Times New Roman
Cyr», розмір шрифта – 14, через 1,5 інтервали, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 25 мм, праве не менше 10 мм, верхнє та нижнє – не менше 15 мм. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – чорного кольору середньої жирності.
Обсяг контрольної роботи складає 20 стандартних сторінок. Значне перевищення обсягу (більше 25 сторінок) розглядається як недолік роботи й розцінюється як нездатність студента коротко й чітко викладати свої думки,

17 відбирати істотний матеріал. Також є недоліком занадто малий обсяг роботи
(менш 15 сторінок), що свідчить про недостатню глибину розкриття теми.
Обсяг вступу та висновку обмежується однією сторінкою. Не допускається включення в роботу пунктів обсягом менше двох сторінок.
Нумерацію сторінок контрольної роботи подають арабськими цифрами.
Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера, наступні сторінки нумерують посередині, знизу сторінки без крапки в кінці.
Викладення тексту кожного підрозділу, а також вступу та висновку слід починати з нової сторінки. Відстань між заголовками та текстом не повинна перевищувати 20 мм. Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається.
Оформлена контрольна робота у зброшурованому вигляді здається на кафедру економічної теорії не пізніше, ніж за два тижня до початку екзаменаційної сесії. Подана на кафедру виконана контрольна робота реєструється.
До захисту не допускаються контрольні роботи, у яких є:
– наявність плагіату (використання фрагментів тексту іншого автора без відповідних посилань), у т. ч. представлення роботи або її частини із мережі
Інтернет;
– виконання роботи за незатвердженою тематикою тощо.
Студент, робота якого не допущена до захисту, повинен переробити роботу у встановлений кафедрою строк. Заміна раніше затвердженої теми на нову без поважної причини не допускається.
Студент, який не надав контрольну роботу у встановлений строк, не допускається до захисту роботи і, відповідно, до екзаменаційної сесії.

18
Зразок оформлення титульного листа
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТУ
Кафедра економічної теорії
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Мікроекономіка» на тему: «НАЗВА ТЕМИ»
(тема контрольної роботи пишеться великими літерами)
Виконав: студент (прізвище, ініціали, курс, група)
Шифр:
Перевірив:
(прізвище,
ініціали, науковий ступінь керівника)
Київ – рік19

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ НАПИСАННЯ РОБОТИ

Тематика контрольних робіт
1.
Ординалістська та кардиналістська теорії поведінки споживача: сутність та принципи визначення.
2.
Реакція споживача на зміну його доходу та зміну цін товарів.
3.
Попит і пропозиція, їхня взаємодія.
4.
Бюджетне обмеження та споживчий вибір (ординалістський та кардиналістський підходи).
5.
Зміна рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий попит.
6.
Еластичність попиту і пропозиції.
7.
Ефект заміщення та ефект доходу як основа побудови функції
індивідуального попиту на благо.
8.
Вплив змін попиту й пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару.
9.
Мікроекономічна модель підприємства.
10.
Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристика.
11.
Максимізація прибутку та цінова стратегія монополії.
12.
Оптимум виробника.
13.
Раціональна поведінка конкурентної фірми за певних короткострокових витрат виробника та варіантах ринкових цін на його продукцію.
14.
Цінова еластичність попиту та її вплив на поведінку монополіста.
15.
Витрати виробництва.
16.
Ринкова поведінка конкурентної фірми у короткостроковому та довгостроковому періодах.
17.
Визначення ціни та обсягу виробництва підприємством – «чистим» монополістом.
18.
Фірми на ринку монополістичної конкуренції.

20 19.
Порівняльний аналіз ефективності та суспільної корисності ринкових ситуації: досконала конкуренція та монополія.
20.
Оптимальні комбінації ресурсів та вибір траєкторії розвитку підприємства.
21.
Попит на фактори виробництва.
22.
Основні ознаки та теоретичні моделі олігополії.
23.
Ринок праці.
24.
Пропозиції і рівновага на ринках капіталу і землі.
25.
Моделювання поведінки олігополістів за їх реакцією на ринкові зміні.
26.
Ринок капіталу.
27.
Ринкова поведінка монополістичного конкурента.
28.
Загальна рівновага конкурентних ринків.
29.
Ринкова рівновага, її рухливість та механізм відновлення.
30.
Зовнішні ефекти в ринкової економіці та їх державне регулювання.
31.
Взаємодія попиту та пропозиції. Рівновага на ринку. Різновиди ринкової рівноваги.
32.
Короткостроковий та довгостроковий періоди виробництва. Показники виробництва, взаємозв’язок між ними.
33.
Крива короткострокової пропозиції конкурентного підприємства. Крива короткострокової ринкової пропозиції.
34.
Капітал як фактор виробництва.
35.
Загальна рівновага конкурентних ринків. Ефект зворотного зв’язку.
36.
Ефективність у виробничій сфері. Рівновага в економіці обміну.
37.
Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання.
38.
Інституціональні аспекти ринкового господарства.
39.
Поза ринкові ефекти, їх регулювання.
40.
Громадські блага і функції держави.

21
Завдання розрахункової частини контрольної роботи
ВАРІАНТ 1
Фірмі, що здійснює перевезення пасажирів по місту, пропонують купити ще одне маршрутне таксі за 350 тис. грн. Фірма очікує одержувати від експлуатації маршрутного таксі доходи протягом трьох років: у перший рік -
200 тис. грн, на другий рік 100 тис. грн, на третій – 50 тис. грн. Наприкінці третього року фірма розраховує продати автомобіль за 60 тис. грн. Ставка процента – 10%.
Визначте, чи буде вигідною для фірми така покупка.
ВАРІАНТ 2
У таблиці представлено дані про набори байдужості товарів X і Y, які забезпечують споживачеві різну корисність.
Рівень
корисності U1
Рівень
корисності U2
Рівень
корисності U3
X
Y
X
Y
X
Y
1 9
2 10 4
11 2
7 3
8 5
9 4
4 5
5 7
6 7
2 8
3 10 4
9 1
10 2
12 3
Поясніть: а) яка з даних кривих байдужості відображає найвищий рівень корисності (виконати графічно одним рис.); б) яка з кривих представляє найнижчий рівень корисності; в) побудуйте бюджетну лінію споживача, якщо відомо, що Рх=10 грн, Ру=10 грн, а доход І=100 грн; визначте, які набори товарів доступні для споживача, а які – ні; визначте вибір споживача, який забезпечує максимальну корисність.
ВАРІАНТ 3
Накресліть графік попиту та пропонування курчат за даними таблиці:

22
Ціна 1 кг,
грн.
Попит,
тонн за місяць
Пропозиція,
тонн за місяць
5 4
3 2
1 9
10 12 15 20 18 16 12 7

1. Визначте графічно ціну рівноваги та рівноважний обсяг продукції.
2. Накресліть нові графіки попиту та пропозиції, які відображали б такі події: а) відбулося підвищення цін на свинину та яловичину; б) уряд збільшив податок на прибуток громадян; в) зросли ціни комбікормів; г) виведена нова порода курчат, що швидко ростуть.
Поясніть, як ці події вплинуть на рівноважну ціну і обсяг продукції.
ВАРІАНТ 4
Приватне підприємство займається виробництво цегли. Співвідношення витрат праці та щоденно виробленої цегли наведене в таблиці:
Витрати
праці,
люд. год.
Сукупний
продукт,
шт.
Середній
продукт,
шт.
Граничний
продукт,
шт.
0 0
1 80 2
200 3
330 4
420 5
500 6
540
Обчисліть середній та граничний продукт (заповніть табл.) і побудуйте графіки сукупного, середнього й граничного продукту.

ВАРІАНТ 5
Гранична корисність бананів і цукерок для споживача подана у таблиці.

23
Гранична корисність
від споживача (ютилей)
Кількість товару (кг)
Банани
Цукерки
1 20 40 2
18 20 3
14 10 4
10 5
5 5
-1
Ціна 1 кг бананів – 2 грн, 1 кг цукерок – 4 грн. Бюджет споживача – 16 грн. Яку кількість бананів і цукерок купить раціональний споживач? Яку сукупну корисність він отримує?

ВАРІАНТ 6
Заповніть таблицю недостатніми даними:
Сукупний обсяг виробни цтва, од.
Q
Сукупні витрати,
АТС
Середні постійні витрати,
АFС
Середні змінні витрати,
АVС
Граничні витрати,
МС
0
-
-
-
1

60 45 2

30 42,5 3

20 40 4

15 37,5 5

12 37 6

11 36
Накресліть криві AFC, AVC, ATC і MC на одній осі координат.

ВАРІАНТ 7
Споживач вибирає поміж апельсинами та грейпфрутами. Ціна грейпфрутів становить 6 грн/кг, апельсинів – 4 грн/кг. Доход споживача дорівнює 30 грн.
Враховуючи дані таблиці, визначте, яку кількість благ купить раціональний споживач.

24

ВАРІАНТ 8
Функція попиту на товар задається рівнянням: Q
D
= 4750–350P, функція пропозиції Q
S
=1600+100P, де Р – ціна товару.
1. Визначте рівноважну ціну (грн) та обсяг продажу (шт.), побудуйте графіки попиту та пропозиції,
2. Що відбудеться, якщо на даний товар урядом буде встановлена фіксована ціна 9 грн?.
3. Порівняйте сукупний виторг продавця за обох значень цін.

ВАРІАНТ 9
Фірма бажає придбати виробниче устаткування, яке принесло б їй доход протягом 3-х років: 110 тис. грн. - за перший рік, 121 тис. грн - за другий рік,
133 тис. грн. - за третій. Визначте максимальну суму, яку фірма може заплатити за устаткування, якщо ставка процента становить 10 %.

ВАРІАНТ 10
Сукупні витрати фірми у довгостроковому періоді подані у таблиці.
Визначте величину довгострокових середніх та довгострокових граничних витрат.

Побудуйте криві довгострокових середніх витрат і довгострокових граничних витрат.
Q, од.
TUx
TUy
1 24 20 2
42 36 3
54 48 4
60 56 5
63 60

25
Обсяг
виробництва
(шт. за тиждень)
Витрати сукупні середні сукупні граничні
0 0
1 32 2
48 3
82 4
140 5
228 6
352
ВАРІАНТ 11
Крива попиту на товар задається рівнянням: Q
D
=2800-160P; крива пропозиції Q
S
=1600+140P, де Р – ціна товару.
1. Визначте рівноважні ціну (грн.) та обсяг товару (шт.), побудуйте графіки попиту та пропозиції,
2. Опишіть і проілюструйте графічно ситуацію, яка виникне, якщо ціна на даний товар буде фіксована на рівні 8 грн.
3. Опишіть і проілюструйте графічно ситуацію, яка виникне, якщо ціна на даний товар буде фіксована на рівні 2 грн.
ВАРІАНТ 12

Дані поданої таблиці характеризують криві байдужості споживача, який розподіляє свій тижневий доход 120 грн між продуктами харчування та розвагами. Ціна одиниці продуктів харчування (товар X) становить 1 грн, ціна одиниці розваг (товар Y) – 4 грн. Криві байдужості позначені як U1 та U2.
Поверхні байдужості
U1
U2
Кількість товарів, одиниць
Товар
X
Товар Y
Товар X
Товар
Y
10 15 20 30
-
25 15 10 7,5
-
5 10 15 20 30 25 15 10 7,5 5

26
Накресліть криві байдужості та бюджетну лінію. Визначте, який набір продуктів харчування та розваг є оптимальним для споживача. Чи задовольняє ваша відповідь умові рівноваги споживача?

ВАРІАНТ 13
Заповніть таблицю попиту на працю для фірм, які наймають робітників в умовах досконалої конкуренції і реалізують свою продукцію на конкурентному ринку:
Одиниця праці
Сукупний продукт
(в фіз. один.)
Граничний продукт
Ціна на продукт
(грн.)
Граничний продукт в грошовому виразі
(грн.)
1 17 2
2 31 2
3 43 2
4 53 2
5 60 2
6 65 2

ВАРІАНТ 14
Підприємець відкрив взуттєву майстерню. Він вклав 5000 грн у придбання обладнання, на 1000 грн придбав сировини і матеріалів, 1000 грн сплатив за річну оренду приміщення. Якби він поклав ці гроші в банк, то міг би отримати 5% річних. Якби він погодився працювати за наймом у майстерні
«Будинку побуту» , то міг би отримувати 2400 грн заробітної плати на рік.
Обчисліть величини бухгалтерського та економічного прибутків підприємця, якщо його сукупний річний виторг становить 12750 грн.

ВАРІАНТ 15
Заповнити пропуски в таблиці та побудуйте графіки виробничої функції, середнього та граничного продуктів та охарактеризуйте стадії виробництва.

27
L, люд./год.
ТР, од.
MP
L
AP
L
1 100 2
21 3
23 4
175,5 5
34,5 6
35

ВАРІАНТ 16
Заповните таблицю і побудуйте на графіку криві середніх сукупних, середніх змінних, середніх постійних і граничних витрат. Визначте і поясніть точки мінімізації середніх сукупних та середніх змінних витрат.
Q
ТFС
ТVС
ТС
АFС
АVС
МС
0 40 1
80 2
102 3
118 4
130 5
144 6
160

ВАРІАНТ 17
Попит на землю описується рівнянням: Q = 100 - 2R, де Q – площа використовуваної землі;
R – величина ренти, сотні грн за гектар на рік.
Якою буде рівноважна величина ренти, якщо площа доступних земельних угідь становить 90 га? Якою буде ціна 1 га землі, якщо ставка банківський відсотка становить 12%.

ВАРІАНТ 18
Скориставшись наведеними у таблиці даними, обчисліть сукупний і граничний виторг.

28
Ціна гр. од. 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50
Обсяг опиту, шт.
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9
Сукупний виторг (ТR)
0
Граничний виторг(MR)
Виконайте завдання: а) накресліть лінії попиту, сукупного і граничного виторгу, поясніть їх взаємозв’язки; б) визначте еластичний та нееластичний відрізки лінії попиту. Який узагальнюючий висновок можемо зробити щодо зв’язку між граничним доходом та еластичністю попиту?

ВАРІАНТ 19
Постійні витрати складають 45 грн. Заповнити таблицю. Побудуйте на графіку криві AFC, AVC, ATC, MC. Перевірити точки перетину кривий МС та кривих AVC, ATC.
Сукупний обсяг виробни цтва, од.
Q
Сукупні витрати,
АТС
Середні постійні витрати,
АFС
Середні змінні витрати,
АVС
Граничні витрати,
МС
0
-
1

17 2

15 3

14 4

15 5

19 6

29
ВАРІАНТ 20
Споживач витрачає 13 грош. од. На тиждень на помідори та огірки.
Гранична корисність помідорів для нього визначається рівнянням 30-2X , де X- кількість помідорів, кг. Гранична корисність огірків становить 19-3Y , де Y-

29 кількість огірків, кг. Ціни товарів відповідно 2 грош. од. та 1 грош. од. Яку кількість помідорів та огірків придбає раціональний споживач?
ВАРІАНТ 21
Земельна ділянка коштує 280 тиc. грн. при ставці банківського відсотку у розмірі 10% та щорічному темпі інфляції 5%. Як зміниться ціна даної ділянки, якщо ставка банківського відсотка зросте до 15%, а щорічний темп інфляції до
10%.

ВАРІАНТ 22
У таблиці наведено дані про набори двох товарів X та Y, кожний з яких утворює різний рівень корисності.
Рівень корисності
U
1
U
2
U
3
X
Y
X
Y
X
Y
1 4,5 1,5 5
2,5 5,5 1,5 3,5 2
4 3
4 2
2,5 2,5 3
3,5 3
2,5 1,5 3
2 4
2,5 3
1 4
1,5 5
2 4
0,5 5
1 5,5 1,5
За даними таблиці побудувати криві байдужості. Нанести на карту кривих байдужості бюджетну лінію за умови, що доход споживача дорівнює 15 грн., а ціни становлять: P
x
= 3 грн.; P
y
= 3 грн.
Дати економічне пояснення ситуації, що відбувається в точці перетину кривій байдужості з бюджетною лінією.
Визначити вибір споживача, який забезпечує максимальну корисність.30
ВАРІАНТ 23
Набір споживача складається з двох товарів X та Y. Сукупна корисність характеризується такими даними:


Ціна одиниці товару X становить 10 грн., а товару Y – 5 грн. Доход споживача, який він може витратити на ці товари – 25 грн. Яку кількість товару
X та Y він купує в стані рівноваги?

ВАРІАНТ 24
Заповніть таблицю недостатніми даними.
Витрати
праці,
люд. год.
Сукупний
продукт,
шт.
Середній
продукт,
шт.
Граничний
продукт,
шт.
0 0
1 40 2
90 3
126 4
150 5
165 6
170 1. Обчисліть середній та граничний продукт (заповнити табл.) і побудуйте графіки сукупного, середнього й граничного продукту.
2. Коментуючи вигляд графіків, відзначте критичні точки та характерні зони, дайте відповідь на запитання: починаючи з якої кількості затрат праці немає сенсу вводити додаткових робітників і чому.


Одиниця товару X
TU
X
Одиниця товару Y
TU
Y
1 10 1
7 2
18 2
13 3
24 3
18 4
28 4
22 5
31 5
25 6
33 6
27

31

ВАРІАНТ 25
Заповніть таблицю попиту на працю чисто конкурентної фірми:
Одиниця праці
Сукупний продукт (в фіз. один.)
Граничний продукт (в фіз. один.)
Ціна на продукт (в фіз. один.)
Граничний продукт в грошовому виразі (грн.)
1 30 3
2 54 3
3 84 3
4 108 3
5 125 3
6 133 3
Скільки робітників буде наймати фірма, якщо існуюча ставка заробітної плати дорівнює: а) 89,9 грн., б) 45 грн., в) 29 грн.


32

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основна література
1. Андреюк Н. В. Мікроекономіка.: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004 -
176 с.
2. Бакаєв О. О. Основи мікроекономіки: Навч. посібник – К.: КУЕТТ;
Карагодова О. О., 2004 – 267 с.
3. Безугла В. О. Мікроекономіка: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури,
2007. – 288 с.
4. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури; 2008. – 418 с.
5. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер.-К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 211 с.
6. Калініченко О. В. Мікроекономіка: Навч. пос.-К.: Центр учбової літератури,
2008. – 472 с.
7. Косік А. Ф. Мікроекономіка: Навчальний посібник - 2-ге видання, перероблено та доповнене. – К.: Центр учбової літератури; 2008. – 438 с.
8. Базілінська О. Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник/ За ред. Базілінської
О. Я. 3-тє вид. випр. – К.: «Центр учбової літератури», 2009. – 352 с.
9. Павленко І. М. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 - 288 с.
10. Пустовійт Р. Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки:
Навчальний посібник. – вид. 2-е. - К.: Кондор, 2005. - 102 с.
11. Рудий М. М. Мікроекономіка: Навчальний посібн - 2-ге вид. – К: 2010. – 360 с.

33
Д
Д
о
о
д
д
а
а
т
т
к
к
о
о
в
в
а
а


л
л
і
і
т
т
е
е
р
р
а
а
т
т
у
у
р
р
а
а


1. Базілінська О. Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 351 с.
2. Вініченко І. І. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с.
3. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ,
2002. – 236 с.
4. Карагодова 0. 0. Мікроекономіка: Навч. посібник. - К.: Четверта хвиля, 1997
- 204 с.
5. Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: У 2 т.: Пер. с
11-го анг. изд. – М.: Республика, 1992.
6. Мікроекономіка: Навч.-методичний комплекс: У 3-х ч. / Укл. А. П.
Наливайко та ін. – К.: КДЕУ, 1997. – 276 с.
7. Нуреев Р. М. Курс мікроекономіки. – М.: НОРМА, 2001. – 346 с.
8. Слухай С. В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – К.:
Лібра, 1998. - 256 с.
9. Фишер С. Экономика: Пер. с анг. со 2-го изд. – М.: Дело, 2001. – 864 с.
10. Ястремський О. Основи мікроекономіки: Підручник - К.: Знання, 1998 – 674 с.
Інформаційні ресурси
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять:
Нормативна база
Кабінет Міністрів України - www.kmu.gov.ua
Верховна Рада України - www.rada.gov.ua
Інтернет
Національний банк України - www.bank.gov.ua
Державний комітет статистики – www.ukr.stat.gov.ua

Адреси бібліотек

34 1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 2. Національна парламентська бібліотека України: м. Київ, вул. М. Грушевського, 1 3. Державна науково-технічна бібліотека України: м. Київ, вул. Горького, 180

35
ДОДАТОК
Зразки планів контрольної роботи
Тема. Ординалістська та кардиналістська теорії поведінки споживача:
сутність та принципи визначення
Вступ
1.
Корисність в економічної теорії і проблема її виміру
2.
Рівновага споживача (кардиналістський підхід)
3.
Вибір споживача з ординалітських позиції
3.1.
Криві байдужості, їх властивості
3.2.
Бюджетна лінія і можливості споживача
Висновки
Розрахункова частина (варіант №…..)
Список використаної літератури
Тема. Реакція споживача на зміну його доходу та зміну цін товарів
Вступ
1.
Залежність споживання товарів від зміни доходу споживача. Лінія
Енгеля
2. Залежність споживання від варіації цін на товари. Індивідуальна крива попиту
3. Ефекти доходу та заміщення товарів
Висновки
Розрахункова частина (варіант №…..)
Список використаної літератури
Тема. Мікроекономічна модель підприємства
Вступ
1. Виробництво та виробнича функція
2. Зміна обсягів виробництва у короткостроковому періоді
2.1. Мікроекономічні параметри підприємства
2.2. Закон спадної граничної продуктивності

36 3. Зміни масштабу виробництва
Висновки
Розрахункова частина (варіант №…..)
Список використаної літератури
Тема. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристика
Вступ
1. Характерні риси ринку досконалої конкуренції
2. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді
3. Ринкова поведінка підприємства в довгостроковому періоді
4. Ефективність ринку досконалої конкуренції
Висновки
Розрахункова частина (варіант №…..)
Список використаної літератури
Список використаної літератури
Тема. Витрати виробництва
Вступ
1. Економічна сутність витрат виробництва
2. Витрати виробництва в короткостроковому періоді
3. Криви довгострокових витрат. Концепція мінімального ефективного розміру підприємства
Висновки
Розрахункова частина (варіант №…..)
Список використаної літератури
Тема. Фірми на ринку монополістичної конкуренції
Вступ
1. Ознаки ринку монополістичної конкуренції
2.
Ринкова поведінка конкурента у короткостроковому та довгостроковому періодах.
3. Нецінова конкуренція

37 4. Ефективність монополістичної конкуренції
Висновки
Розрахункова частина (варіант №…..)
Список використаної літератури
Тема. Ринок праці
Вступ
1.
Праця як фактор виробництва
2. Попит та пропозиція праці на досконало конкурентному ринку ресурсів
3. Ринок праці з недосконалою конкуренцію
Висновки
Розрахункова частина (варіант №…..)
Список використаної літератури
Тема. Загальна рівновага конкурентних ринків
Вступ
1. Поняття часткової та загальної рівноваги
2. Оптимальний розподіл ресурсів
2.1. Діаграма Еджворта
2.2. Ефективність виробництва
2.3. Ефективний розподіл ресурсів
Висновки
Розрахункова частина (варіант №…..)
Список використаної літератури.


38
Навчально-методичне виданняПідлісний Павло Іванович
Паткевич Наталія ОлександрівнаМІКРОЕКОНОМІКА
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання
Підписано до друку 03.06.13. Формат , Папір офсетний. Друк на ризографі.
Зам. № 156/13. Тираж 52 .
Надруковано у редакційно-видавничому центрі ДЕТУТ.
(свідоцтво про реєстрацію від 27.12.07р. серія ДК №3079)
03049. Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19, а
Відповідальні за випуск: Підлісний П.І.
Паткевич Н. О.
Редактор: Щербак Н. В.
Макет і верстка Андрієнка В. О.

Document Outline

  • YANDEX_8


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал