Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу «філософія» для студентів всіх форм навчанняСторінка5/5
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.82 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано

В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

VІІ. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

    1. Філософія: Навч. посіб. для ВНЗ. — 7-ме вид., стер. Допущено МОН / За ред. І.Ф. Надольного. — К., 2008. — 534 с.

    2. Петрушенко В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В.Л. Петрушенко. - 4-те вид., випр. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 312 с.

    3. Філософія як історія філософії.: Підручник. / За заг. ред. Ярошовця В. І. – К.:
     Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

    4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник для студентов вузов/А.Г. Спиркин.– М.: Гардарика, 2002.–816 с.

    5. Філософія. Хрестоматія. – К.: Знання, 2009.– 621 с.

    6. Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І., Бузький М.П., Табачковський В.Г. Філософія: Підручник для студентів вищих закладів освіти.-Київ: Либідь, 2001.- 406 с.

    7. Бичко І.В. та ін. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти.-Київ: Либідь, 2001.

    8. Бичко І.В., Бичко А.К., Бузький М.П. та ін. Філософія: Курс лекцій.- 2-е вид.- Київ: Либідь, 1994.- 574с.

    9. Володимир Кондзьолка. Історія середньовічної філософії. - Львів: Світ, 2001.

    10. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій.- Київ: Наукова думка, 1996.- 286 с.

    11. Заїченко Г.А. та ін. Філософія.- Київ: Вища школа, 1995.- 455 с. 

    12. Історія філософії на Україні.- У 3 т.- Т. 1// В.М. Нічик, В.С. Горський, М.В.Попович, Б.О.Лобовик, В.О. Зоц.- Київ: Наукова думка, 1987.- 399 с.

    13. Історія філософії: Підручник. // А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. - Київ: Либідь, 2001.

    14. Філософія: Підручник. // Андрущенко В.П., Волович В.І., Горлач М.І., Головченко Г.Т., Губерський Л.В., Єфімець О.П., Кремінь В.Г. Підберезський М.К., Рибалко В.К. / За ред. проф. М.І. Горлача, проф. В.Г. Кременя, проф. В.К. Рибалка. - Харків: Консум, 2001. - 671 с.

    15. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини.-Київ:Абрис, 1995.- 335с.

    16. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навчальний посібник.- Київ: Либідь, 1997.- 327 с.

    17. Паславський І.В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI- першій третині XVII ст.-Київ: Наукова думка, 1984.- 128 с.

    18. Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко І.В. та ін. Історія Філософії України: Підручник.- Київ: Либідь, 1994.- 413 с.

    19. Федів Ю.А., Мозкова Н.Г. Історія Української філософії.-Київ: Україна, 2001.- 510 с.

    20. Філософія: Навчальний посібник. - Київ: Каравела, 2002 - Львів: "Новий світ-2000.

    21. Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні.- Київ: Орій, 1992.- 229 с.


Довідкова література

(словники, довідники та енциклопедії)

 • Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. ред. и сост. С. Солодовников. – Мн., 2002. Гайденко П. Античная философия: Энциклопедический словарь / П. Гайденко. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 896 с.

 • Грицанов А. Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век / Главн. нуч. ред. и сост. А. Грицанов. – Мн.: Аст, Харвест, Современный литератор, 2002. – 976 с.История философии. Энциклопедия / Сост. Грицанов А.

 • Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко . – К.: Основи, 2003.

 • Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей / Ред. Барбара Кассен. – К.: Дух і літера, 2009. – Т. 1. – 576 с.

 • Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей / Пер. з фр. – К.: Дух і літера. – Т. 2. – 488 с.

 • Історія філософії. Словник /Заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.:Знання України, 2005.–1200 с.

 • Краткий философский словарь / Отв. ред. А. Алексеев. – M.: Проспект, 2008.— 496 с.

 • Новая философская энциклопедия: в 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001.

 • Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный дом, 2003. – 1280с.

 • Современная западная философия: Словарь. – М., 1991.

 • Современный философский словарь / Под. ред. В.Е. Кемерова. – М.; Бишкек: Одиссей, 1996.

 • Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник / Авт. кол.: В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.М.Нічик та ін. – К.: Пульсари, 2002. – 224 с.

 • Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник / Укл. Ю.В. Омельченко. – К.: Ракша М.О., 2009. – 296 с.

 • Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник / Ред. колегія: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко та ін. – К., 2002.

 • Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986.

 • Філософський словник соціальних термінів. / Ред. рада Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Кремень В.Г. та ін., 3-тє вид., доп. – К.; Х., Р.И.Ф., 2005.

 • Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 742 c.

 • Философский энцыклопедический словарь (3500 статей).

 • Философский энциклопедический словар / Ред.-сост. Е. Губский, Г. Королева, В. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2000. – 576 с.

Інтернет-бібліотеки філософської літератури

(в Інтернеті)

 1. Общая библиотека по философии – http:// w.w.w.ihtik.lib.ru/

 2. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/

 3. Національна парламентська бібліотека України – http://nplu.org/

 4. Библиотека Института философии им. Г. Сковороды – http://w.w.w.filosof.com/ua/ –

 5. Библиотека им. Максимовича, Киевского национального университета– http://lib-gw.univ.kiev.ua/

 6. Украинская электронная библиотека– http://w.w.w.biblioteka.org.ua

 7. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького – http://www.odnb.odessa.ua/

 8. Библиотека Одесского национального университета им. И. И. Мечникова –http://lib.onu.edu.ua/.

 9. Електронна бібліотека ОНПУ – http://library.opu.ua.

 10. Сайт кафедры философии и методологии Одесского национального политехнического университета – http://philosophy.ucoz.ru/.

 11. Підручники http://pidruchniki.com.ua/

 12. Філософія. Україномовні підручники http://ellib.org.ua/

 13. Философия. Образовательные ресурсы Интернета http://www.alleng.ru/

 14. ПлатонаНет: Философия без границ http://platonanet.org.ua/

 15. Философия. Классическая философская литература http://nibiryukov.narod.ru/

 16. Библиотека Гумер. Философская література http://www.gumer.info/

 17. ALEKSANDIA. Библиотека философа http://www.alexandria.org.ua/

 18. Афоризми. Приказки, прикмети, афористика http://aphorism.org.ua/

 19. Философия. Библиотека Мошкова http://lib.ru/

 20. Электронная библиотека Институт Философии Российской Академии Наук http://iph.ras.ru/

 21. Библиотека Ихтиха http://www.ihtika.net

 22. Электронная библиотека по философии"http://filosof.historic.ru/ - "

 23. Материалистическая диалектика. Библиотека http://libelli.ru/

 24. Бібліотека. Кафедри філософії НАУ http://sophia.nau.edu.ua/

 25. Библиотека. философского факультета СПБГУ http://philosophy.spbu.ru/

 26. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/

 27. Вопросы философии http://vphil.ru/


Наукові часописи з філософії

(Електронні зразки усіх випусків)

 1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Збірник наукових праць (філософські науки, мистецтвознавство, культурологія)

 2. "Філософія. Політологія" – наукове видання КНУ

 3. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія

 4. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут": Філософія. Психологія. Педагогіка

 5. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

 6. Вісник Одеського національного університету. Філософія

 7. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Філософія"

 8. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія

 9. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія

 10. Інтегративна антропологія (міжнародний медико-філософський журнал)

 11. Історія. Філософія. Релігієзнавство

 12. Мультиверсум. Філософський альманах

 13. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. ПолітологіяНауковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія

 14. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія

 15. Науково-практичний філософський журнал “Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація”

 16. Практична філософія

 17. "Університет" науковий історико-філософський журнал

 18. "Філософія. Політологія" – наукове видання КНУ

 19. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури

 20. Філософія. Культура. Життя

 21. Філософія науки: традиція та інновації

 22. Філософія освіти

 23. Філософська думка

 24. Філософські дослідження

 25. Філософські обрії

 26. Філософські проблеми гуманітарних наук

 27. Філософські проблеми освіти

 28. Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології

 29. Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского серия "Философия. Культурология. Политология. Социология"

 30. Вопросы философии. Журнал


Сайти філософських організацій, закладів, кафедр

Електронні адреси ресурсів

 1. Інститут філософії НАН України

 2. Институт Философии Российской Академии Наук

 3. Філософія в Україні

 4. Кафедра філософії КУ імені Бориса Грінченка

 5. Кафедра філософії КНУ ім. Т.Шевченка

 6. Кафедри історії філософії філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка

 7. Кафедра філософії НПУ ім. М. Драгоманова

 8. Кафедра філософії НАУ (Київ)

 9. Кафедра філософії Львівського національного університету ім. І. Франка

 10. Кафедра філософії Одеського національного університету ім.І. Мечнікова.

 11. Кафедра філософії Бєлоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БГУИР)

Володимир Юрійович Жарких

Наталія Миколаївна Рибка

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПО САМОСТІЙНОМУ ВИВЧЕННЮ КУРСУ

«ФІЛОСОФІЯ»

для студентів всіх форм навчання

Комп’ютерна верстка та ориґінал-макет – Н.М.Рибка

Адреса редакції – каф. філософії та методології,

ОНПУ, пр. Шевченка, 1, Одеса, Украина,65044

e-mail: kfm.10@mail.ruПідписано до друку 9.03.2016 р.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал