Методичні вказівки по написанню контрольних робіт з Кримінального права УкраїниСкачати 216.32 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір216.32 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Донецький державний університет управління.

Кафедра загально-правових дисциплін.

Методичні вказівки


по написанню контрольних робіт

з Кримінального права України
( для студентів денної та заочної форми навчання.)

Підготував:

К.ю.н., доцент кафедри

Кулешов О.О.

Маріуполь – 2016

Вступ
Кримінальне право є однією з провідних та самостійних галузей українського права. Воно значно відокремлюється від інших, у тому числі і суміжних галузей права, маючи при цьому свій власний предмет правового регулювання і метод правового регулювання, свою систему нормативних приписів. Разом з тим, кримінальне право є складовою частиною системи національного українського права, тому йому притаманні основні принципи, що стосуються права України на сучасному етапі.

Знання з кримінального права покликані підвищувати рівень професійної підготовки і правової культури студентів, безпосередньо впливати на формування наукового юридичного світогляду.

Підготовка спеціалістів права в сучасних умовах вимагає глибоких знань з кримінального права, вивчення якого потребує засвоєння теоретичного матеріалу на лекціях, семінарських заняттях та під час самостійної роботи і складання іспиту,

Написання контрольної роботи студентами денної та заочної форми навчання має на меті засвоєння головних теоретичних положень зазначеної дисципліни, набуття навичок та вмінь користуватися літературними джерелами, аналізувати закони та інші нормативно-правові акти, уміння чітко і правильно формулювати власну думку. Вказівки з підготовки контрольних робіт.
Виконання контрольної роботи з Кримінального права є важливим етапом опанування та засвоєння кримінального права й законодавства і ознайомлення із спеціальною літературою із запропонованої теми. Така робота повинна мати самостійний характер, містити глибокий аналіз кримінального законодавства, висловлених у науковій, науково-практичній, популярній та учбовій літературі поглядів учених і практиків з цієї чи іншої проблеми, вчасне їх бачення, приклади з судової практики. Вказане визначає і послідовність виконання контрольної роботи.

Студенти повинні обрати із запропонованих – варіант контрольної роботи у відповідності з останнім номером залікової книжки (наприклад: ЗК-454, то відповідно теми можуть бути № 4, 14, 24) Або якщо її немає то за номером у журналі академічної групи.

Перш за все необхідно вивчити необхідний матеріал за підручником, або іншим навчальним посібником, а також нормативні матеріали, що регулюють кримінально-правові відносини вибрані для варіанту роботи. Після чого вивчені питання доцільно дослідити через популярну і спеціальну літературу, в тому числі видану останнім часом. При цьому слід мати на увазі, що при вивчені допоміжної літератури, особливо тієї, що основана на законодавстві колишнього Радянського Союзу, законодавстві Української РСР, ії необхідно використовувати, вивіряючись з новим законодавством. У протилежному випадку відсутність критичного підходу може привести до неправильного засвоєння важливих питань, суттевих помилок у контрольній роботі. Значно повишує рівень роботи використання законодавства та юридичної літератури зарубіжних стран, а також опублікованих законопроектів.

Переваги роботі надають зроблені автором самостійні теоретичні виводи та засоби подальшого удосконалення кримінального законодавства та практика його застосування.Вимоги до контрольної роботи.
Виконана контрольна робота повинна бути направлена на кафедру за місяць до початку залікової сесії.

Виконана і подана на рецензію контрольна робота може бути незарахована через нижчеперераховані недоліки: • відсутність самостійності: суцільне переписування роботи з учбової, наукової та науково-популярної літератури або з роботи іншого студента;

 • суттеві помилки в роботі: Використання не діючої норми права, неправильна трактовка юридичних термінів чи норм права;

 • відсутність у роботі прикладів, із судової практики, практики застосування кримінального законодавства;

 • підміна або порушення питань плану;

 • Робота може бути повернена на допрацювання:

 • при неповноті висвітлення питань теми;

 • при допущені помилок, що невпливають на загальну оцінку роботи, але потребують уточнення автора роботи;

 • при допущенні описок, які впливають на вирішення питань.

Робота друкується 14-им шрифтом «Times New Roman» з одного боку аркуша формату А4, кожна сторінка якого повинна мати встановлені стандартом поля: зліва, зверху, знизу – не менше 2 см, справа – не менше 1 см. Між рядками необхідно залишати один друкарський інтервал. Зміст роботи необхідно викладати стисло, не допускати повторів і відхилень від основної теми. Скорочення слів, крім загальноприйнятих, у роботі не дозволяється.

Загальний обсяг роботи повинен бути 10-15 сторінок машинописного тексту.

В тексті роботи можуть використовуватись лише загальновживаємі скорочення слів та словосполучень: КК, КВК, КПАП, КПК та ін.

Контрольна робота виконується українською мовою.

За результатами захисту контрольної роботи виставляється відповідна оцінка.

Контрольна робота містить три завдання:

1 і 2 завдання – теоретичні завдання, обсяг кожного з них повино бути не менше 8 сторінок;

3-тє питання – практичне завдання (Розв’язання задачі)

Розв’язання задачі у найбільш загальній формі включає:

− встановлення кримінально-правового змісту наведених в умовах задачі фактичних обставин

− формулювання власної кримінально-правової оцінки у відповідній формі

− обґрунтування здійсненої кримінально-правової оцінки з посиланням на ст. КК України

− конкретну відповідь на поставлені в задачі питання.Завдання до контрольної роботи №1 

Теоретичне завдання:

 1. Визначення поняття часу вчинення злочину в ККУ та відмежування цього поняття від інших кримінальне - правових понять. 

 2. Шпигунство: Аналіз юридичного складу злочину. 


Практичне завдання 
 Задача. Маслов дізнався, що Салов збирає гроші для придбання автомашин і зберігає їх вдома. Своєму приятелеві Маслов сказав, що збирається їх вкрасти. Через два дні Маслов і його приятель посварилися і останній сповістив про намір Маслова в органи МВС.

Чи може за це Маслов відповідати згідно з КК України?
Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].

Завдання до контрольної роботи №2

Теоретичне завдання:

1.Проблеми класифікації юридичних складів злочинів. Підстави поділу юридичних складів на види.2.Особливості звільнення від кримінальної відповідальності особи, що вчинила шпигунство.


Практичне завдання: 

Задача. Директор заводу радіотоварів Кудінов, одержавши рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого робітника Дражевського, відмовився його виконати, вважаючи таке рішення незаконним, і письмово повідомив про це суду. Якою має бути кримінальне - правова оцінка дій Кудінова? 

Література: [4, с.24-33; 22, с.65-73; 3, с.23-33].
Завдання до контрольної роботи №3
Теоретичне завдання: 

 1. Проблеми класифікації юридичних складів злочинів. Підстави поділу юридичних складів на види. 

 2. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності особи, що вчинила шпигунство. 


Практичне завдання 

Задача. Директор заводу радіотоварів Кудінов, одержавши рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого робітника Дражевського, відмовився його виконати, вважаючи таке рішення незаконним, і письмово повідомив про це суду. Якою має бути кримінальне - правова оцінка дійКудінова? 


Література: [5, с.67-79; 10, с.4-12; 3, с.7-9].
Завдання до контрольної роботи №4


Теоретичне завдання  1. Особливості відображення безпосереднього об'єкта в юридичному складі злочину. 

 2. Погроза вбивством: особливості об'єктивної і суб'єктивної сторони злочину відмежування від готування до умисного вбивства. 


Практичне завдання 

Задача. Визначте родовий і безпосередній об'єкти окремих складів злочинів, передбачених розділами І, II, VIII Особливої частини КК. 

Література: [12, с.98-104; 6, с.45-53; 3, с.12-19]. 


Завдання до контрольної роботи №5 

Теоретичне завдання  1. Вік суб'єкта злочину як обов'язковий елемент складу злочину. Вплив віку на кримінальну відповідальність особи. 

 2. Особливості юридичних складів злочинів, що посягають на недоторканість приватного житла громадян. 


Практичне завдання 

Задача. Повнолітній Комашенко разом із Єркіним, якому не було 14-ти років, вчинили три крадіжки чужого майна. Дії Комашенка суд кваліфікував за ч. 2 ст. 185 як крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Чи правильно вирішено справу? 


Література: [21, с.14-21; 18, с.78-86; 3, с.19-24].  
Завдання до контрольної роботи №6 

Теоретичне завдання 

1.Відмінність злочинної самовпевненості від непрямого умислу.

2.Особливості юридичних складів злочинів, що посягають на трудові права громадян.Практичне завдання 

Задача. Полтавець, електрик за фахом, для охорони свого квітника огородив його сталевим дротом і ввечері підключив до електромережі. Сусіда Ковзан, вмикаючи електричне освітлення на вулиці, потрапив під напругу і був смертельно травмований. Визначте форму і вид вини у вчиненому Полтавцем злочині. 


Література: [14, с.54-65; 19, с.29-34; 3, с.2-10].  


Завдання до контрольної роботи №7 


Теоретичне завдання:  1. Відмінність готування до злочину від впливу наміру вчинити 
  злочин. 

 2. Характер насильства і погрози насильством при розбої. 


Практичне завдання 

Задача. Співробітник міліції Котов затримав Шевчука за вчинення дрібного хуліганства, і його було піддано адміністративному стягненню. Останній пригрозив Котову, що вб'є його. 


Як кваліфікувати таку заяву Шевчука? 

Література: [4, с.114-120; 20, с.98-132; 3, с.33 39].  


Завдання до контрольної роботи №8 
Теоретичне завдання 


 1. Особливості юридичного складу добровільної відмови виконавця, організатора, підбурювача, посібника. 

 2. Аналіз юридичного складу злочину погрози знищення майна. Практичне завдання 

Задача Дергачов під виглядом наркотичного засобу продав наркоману Ковалю порошок аспірину. 


Якою має бути оцінка дій Дергачова і Коваля? 

Література: [7, с.76-79; 8, с.88-93; 2, с.43-45]. 
Завдання до контрольної роботи №9 

Теоретичне завдання

1. Дайте правову характеристику вини та її поділу на форми і види.

2.Особливості предмета та об'єктивної сторони незаконного використання товарного знака. 


Практичне завдання 

Задача. Сова придбав у мисливському магазині рушницю та вирішив її випробувати. Пізньої ночі він вийшов на ґанок свого будинку і тричі вистрелив у бік городу, за яким починався заболочений ліс. Одним з цих пострілів було вбито сусідку, яка тікала від свого чоловіка, що хотів її побити. 


Ознайомтесь з ст. 119 КК.

Чи повинен Сова відповідати за смерть потерпілої?Література: [1, с.14-79; 3, с.22-34; 3, с.23-33]. 


Завдання до контрольної роботи №10 

Теоретичне завдання  1. Об'єктивний та суб'єктивний критерії злочинної недбалості, її відмінність від казусу (випадку ) в кримінальному праві. 

 2. Співвідношення злочинів проти довкілля із злочинами проти власності. 


Практичне завдання 

Задача Шофер с/г кооперативу Крицький перевозив ячмінь від комбайна на тік. Він домовився з Ладною про продаж ячменю і через якийсь час завіз їй 603кг зерна. 


Література: [11, с.56-79; 7, с.76-89; 8, с.67-75]. 


Завдання до контрольної роботи №11 

Теоретичне завдання  1. Відмінність добровільної відмови від дійового поняття. 

 2. Загальна характеристика особливості юридичних складів злочину проти екологічної безпеки. 


Практичне завдання 

Задача. Вірко у міському лісі спиляв дуба діаметром 41 см, стовбур якого розпиляв на частини і намагався відвезти додому, але був затриманий. 


Література: [23, с.54-66; 5, с.27-34; 9, с.113-133]. 


Завдання до контрольної роботи №12 

Теоретичне завдання  1. Кримінальне - правова характеристика ознак окремих співучасників - виконавця, організатора, підбурювача, посібника. 

 2. Порушення вимог законодавства про охорону праці. Аналіз юридичних складів злочину. 


Практичне завдання 

Задача. Шведов підбурив неповнолітніх Крупника та Ганжу вчинити ряд крадіжок з квартир громадян на других поверхах будинків. При цьому Крупник або Ганжа влазили до квартир через квартирку вікна і передавали викрадені речі Шведову. 


На час вчинення крадіжок Крупнику і Ганжі не виповнилося 14 років. Як кваліфікувати дії Шведова? 

Література: [7, с.87-89; 14, с.20-24; 3, с.66-68].

Завдання до контрольної роботи №13

Теоретичне завдання  1. Юридична характеристика множинності злочинів. 

 2. Аналіз юридичного складу злочину втягнення неповнолітніх у злочинні діяльність. 


Практичне завдання 

Задача. 17-ти річний Полоз визнаний судом винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 296; ч. 2 ст. 187; ч. 4 ст. 187; п.6 ч.2 ст. П5КК. 
Яка максимальна міра покарання може бути призначена Полозу? 

Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33]. 


Завдання до контрольної роботи №14

Теоретичне завдання  1. Проблеми визначення підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального права. 

 2. Дати загальну характеристику злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспортних засобів. 


Практичне завдання 

Задача. Бринчук, працюючи на комбайні під час жнив, переїжджаючи з одного поля на інше, наїхав на рясного, який спав на смузі, що розподіляла два поля. Рясному було заподіяно тяжке тілесне ушкодження. 


Література: [7, с.76-79; 8, с.88-93; 2, с.43-45]. 


Завдання до контрольної роботи №15 

Теоретичне завдання  1. Відмежування множинності злочинів від одиночних злочинів, що складаються з декількох діянь, від складних злочинів, від тривальчих та продовжувальних злочинів. 

 2. Проаналізувати поняття службової особи та службового злочину. 


Практичне завдання 

Задача. Щоб одержувати підвищену пенсію, Полінко підробив записи в трудовій книжці про більш тривалий ніж фактично час роботи в районах Крайньої Півночі і подав її до районного відділення Пенсійного фонду України, Через чотири роки після одержання першої місячної пенсії підробку було виявлено. За цей час Полінко незаконно одержав 2120 грн. 


Ознайомтеся із ст.307 КК.

Чи мала місце множинність злочинів у цьому випадку?Література: [7, с.76-79; 8, с.88-93; 2, с.43-45].

Завдання до контрольної роботи №16Теоретичне завдання 


 1. Визначити умови та підстави зняття судимості, що передбачені ККУ. 

 2. Порівняйте злочинну недбалість та злочинну самовпевненість. 


Практичне завдання 

Задача. Озброєний обрізом мисливської рушниці Жолобов з метою викрадення відеоапаратури проник у будинок обласної телерадіокомпанії, під погрозою вбивства зв'язав сторожа, засунувши йому в рот великий кляп. Кляп перекрив дихальні шляхи і сторож помер. 


Ознайомтеся із ст.ст. 187,115,119 КК.

Визначте форму і вид вини у вчинених Жолобковим злочинах
Література: [7, с.76-79; 8, с.88-93; 2, с.43-45].
Завдання до контрольної роботи №17


Теоретичне завдання  1. Проаналізувати загальні умови і строки погашення судимості. 

 2. Дати загальну характеристику злочинів проти громадського порядку. 


Практичне завдання 

Задача. Доглядач моргу Мерзенно, який страждав на некрофілію, неодноразово вчиняв статеві акти з трупами жінок. 


Література: [5, с.67-79; 10, с.4-12; 3, с.7-9]. 

Завдання до контрольної роботи №18

Теоретичне завдання  1. Проаналізувати крайню необхідність, відмінність від необхідної оборони. 

 2. Визначити юридичний склад злочину розбещення неповнолітніх. 


Практичне завдання 

Задача. Азізов у стані сп'яніння завів свою 10-ти річну дочку Раю в занедбаний парк і там вступив з нею в статевий зв'язок. Рая опору не чинила. Під час здійснення статевого акту їй було заподіяно легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я. 


Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].
Завдання до контрольної роботи №19

Теоретичне завдання  1. Проаналізувати дію і бездіяльність як окремі форми діяння за кримінальним правом України. 

 2. Дати загальну характеристику складу злочину захоплення заручників. 


Практичне завдання 

Задача. Погрожуючи зброєю, Галоян і Гогідзе неодноразово вчиняли напади на водіїв таксі та забирали грошову виручку. Пістолет, яким вони при цьому погрожували, був непридатним до стрільби. 


Література: [15, с.76-79; 21, с.213-221; 2, с.14-23]. 

Завдання до контрольної роботи №20 

Теоретичне завдання  1. Визначити поняття співучасті у злочині в ККУ. 

 2. Проаналізувати склад злочину втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 


Практичне завдання 

Задача Бакунін показав наркоману Чепелєву, на його прохання, будинок Попко, у якої можна було купити макову солому, Попко продала тому два мішки макової соломи. 

Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].

Завдання до контрольної роботи №21


Теоретичне завдання  1. Проаналізувати види покарань за ККУ. 

 2. Охарактеризувати злочини проти волі особи. 


Практичне завдання 

Задача. Климчик, позбавлена рішенням суду батьківських прав, викрала свою 6-ти річну дочку зі школи - інтернату. Дайте оцінку діям Климчик. 


Література: [5, с.66-79; 9, с.120-134; 2, с.13-33].

Завдання до контрольної роботи № 22

Теоретичне завдання  1. Особливості родової юридичної конструкції складу закінченого 
  злочину. 

 2. Охарактеризувати види злочинів проти миру, безпеки людства та 
  міжнародного порядку. 


Практичне завдання 

Задача. Ніколаєв, член релігійної секти, з метою зараження місцевості, використовуючи шантаж, придбав у працівників хімкомбінату компоненти трьохосновної хімічної бінарної речовини. 


Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33]. 

Завдання до контрольної роботи № 23 

Теоретичне завдання  1. Визначити форми множинності злочину. 

 2. Дати загальну характеристику злочинів у сфері охорони державної таємниці. 


Практичне завдання 

Задача. Струля відмовився від призову на строкову службу. Три роки тому він був судимий за такі самі дії до позбавлення волі на строк один рік і відбув покарання. 


Література: [14, с.114-123; 25, с.120-134; 2, с.68-72]. 


Завдання до контрольної роботи № 24 

Теоретичне завдання  1. Порівняйте крайню необхідність та необхідну оборону. 

 2. Дати загальну характеристику злочинів у сфері безпеки праці. 


Практичне завдання 

Задача. Коврига разом з іншими речами рейсовим пасажирським літаком перевіз з Борисполя до Одеси 3 кг амоніту та 1 л ацетону. 


Варіант 1: Ковригов перевіз пістолет Макарова. Варіант 2: Ковригов перевіз газовий пістолет. 

Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].
Завдання до контрольної роботи № 25

Теоретичне завдання  1. Визначити види рецидиву. 

 2. Аналіз юридичного складу злочину приховування злочину. 


Практичне завдання 

Задача. Пилипенка засуджено місцевим судом за необережне тяжке тілесне ушкодження до обмеження волі на строк два роки із звільненням від відбування покарання з випробуванням. Ухвалою апеляційного суду вирок змінено. Із застосуванням ст.69 КК Пилипенку призначене покарання у виді штрафу. 


Чи відповідає вимогам закону таке рішення апеляційного суду? 

Література: [15, с.76-79; 21, с.213-221; 2, с.14-23].
ЛІТЕРАТУРА  1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р.

 4. Постанови Пленуму Верховного Суду України. — К., 2010-2015.

 5. Рішення Верховного Суду України: Щорічник. — К., 2015.

 6. Баулін Ю. В. Обставини, що виключають злочинність діяння. —Харків, 1991.

 7. Бондарів В. В. Насильство серед військовослужбовців. — К., 2002.

 8. Воробей П. А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення у вину. — К., 1997.

 9. Дячук С. І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві. — К., 2001.

 10. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. — К., 2001.

 11. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К., 2004

 12. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К., 2004.

 13. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. В. А. Клименко, М. І. Мельника. — К., 2004.

 14. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В. А. Клименко, М. І. Мельника. — К., 2004.

 15. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За ред. В. В. Сташиса, В. Я.Тація. — К., 2003.

 16. Кримінальне право України (у запитаннях і відповідях). – К., 2003.

 17. Кримінальне право України (альбом схем). — К., 2003.

 18. Крылова Н. Е., Серебреникова А. В. Уголовное право современныхзарубежных стран. — М., 1999.

 19. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — М., 1999.

 20. Лейленд П. Кримінальне право. Злочин. Покарання. Судочинство. Англійський підхід. — К., 1996.

 21. Международное уголовное право / Под ред. В. Н. Кудрявцева. — М., 1999.

 22. Мельник М. І. Корупція — корозія влади. — К., 2003.

 23. Мельник М. І. Хабарництво. — К., 2000.

 24. Міжнародно-правові стандарти поведінки представників правоохо-ронних органів при підтриманні правопорядку. — К., 2002.

 25. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичнихзасобів. — К., 1998.

 26. Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації. — К., 1999.

 27. Навроцький В. О. Наступність кримінального законодавства України. — К., 2001.

 28. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — К., 2003.

 1. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С. С. Яценко. — К., 2003.

 2. Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. — К., 2014.

 3. Новицький Г. В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України. — К., 2001.

 4. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину у кримінальному праві Україні. — Харків, 1994.

 5. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України. — К., 2003.

 6. Уголовное право зарубежных стран. — М., 2014.

 7. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони. — К., 2013. —321с.

 8. Юридична енциклопедія. — К., 1998–2008. — Т. 1–6. 


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал