Методичні вказівки до вивчення теми «Синтаксис у діловому спілкуванні»Скачати 137.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації29.12.2016
Розмір137.26 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА
Методичні вказівки до вивчення теми

«Синтаксис у діловому спілкуванні з курсу
«Українська мова за професійним спрямуванням
для студентів напрямів підготовки 6.030503 Міжнародна
економіка», 6.030504 Економіка підприємства, 6.030508
«Фінанси і кредит, 6.030509 Облік і аудит денної
форми навчання

Дніпропетровськ
2014

2 Методичні вказівки до вивчення теми Синтаксису діловому спілкуванні з курсу Українська мова за професійним спрямуванням для студентів напрямів підготовки 6.030503 Міжнародна економіка,
6.030504 Економіка підприємства, 6.030508 Фінанси і кредит,
6.030509 Облік і аудит денної форми навчання

/ Укладач
Акімова В. С. – Дніпропетровськ ПДАБА, 2014.– 14 с. Методичні вказівки по темі Синтаксичні особливості ділової мови допоможуть студентам дотримувати порядку слів у реченні, вміло використовувати дієприкметникові та дієприслівникові звороти, узгоджувати підмет з присудком, перекладати фахові терміни, речення, редагувати неправильно вжиті речення. Укладач Акімова В. С, старший викладач кафедри українознавства
ПДАБА. Відповідальний за випуск Євсєєва Г. П, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри українознавства
ПДАБА. Рецензент Євсєєва Г. П, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри українознавства ПДАБА. Затверджено на засіданні кафедри українознавства ПДАБА Протокол № 11 від 04. 02. 2014 Завкафедри українознавства -
_____________________
Євсєєва Г. П. Затверджено на засіданні Президії методичної ради ПДАБА. Протокол №7 (965) від 10. 04. 2014 р.

3 Зміст
1. Синтаксичні особливості ділових паперів 2. Узгодження підмета з присудком у ……………………………… 5 3. Складні випадки керування у ділових паперах 4. Особливості використання прийменникових словосполучень 5. Пунктуаційні особливості текстів 6. Зовнішнє оформлення текстів. Правила набору текстів на комп’ютері…………………………………………………………..10 7. Практичний блок Рекомендована література
1
. Синтаксичні особливості ділових паперів
Вираження стрункості викладу, чіткості й логічності документа досягається за рахунок синтаксису, точніше – через бездоганне дотримання тих правил, які для ділового стилю є обов’язковими. У діловому мовленні використовують речення розповідного характеру. Питальній окличні речення в ділових паперах зустрічається дуже рідко. У чому ж особливості ділового тексту
1. У реченнях переважає прямий порядок слів. Це виражається
– підмет стоїть перед присудком Дирекція повідомляє
– узгоджене означення стоїть перед означуваним словом, неузгоджене – одразу ж після нього Пайовий внесок оплачується на підставі Генератор змінного струму перетворює механічну енергію в електричну
– вставне слово, як правило, вживається на початку речення Як зазначено раніше, треба виходити з інтересів акціонерів. Вставні конструкції виражають
– модульну оцінку (впевненість, невпевненість, передбачення, можливість, неможливість) – безсумнівно, звичайно, ймовірно, можливо, мабуть, очевидно Безумовно, цей проект найкращий серед представлених почуття людини у зв’язку з повідомленням (радість, здивування, співчуття, застереження) – на щастя, на жаль, шкода На жаль, ми змушені Вам відмовити у кредитуванні активізують увагу співробітника (чуєте, знаєте, погодьтесь, повірте, майте на увазі) – Погодьтесь, ці висновки повною мірою задовольнили комісію вказують на джерело повідомлення (кажуть, за висловом, на думку, по-моєму) – На нашу думку, підприємство досягло запланованого високого рівня якості продукції

4 допомагають упорядкувати думки, пов’язати їх між собою
(по-перше, по-друге, нарешті, з одного боку, між іншим, навпаки, отже) – До речі, нашій фірмі доводиться розраховувати на власні сили виражають емоційність вислову (даруйте, пробачте, легко сказати) – Даруйте, але попри всі наші зусилля це зробити неможливо. Використання непрямого порядку слів у діловому тексті виправдане, коли треба наголосити на певному слові у повідомленні Завтра відбудеться засідання ревізійної комісії наголошується на часі проведення заходу.
2. Типовими для ділових текстів э дієприкметникові та дієприслівникові звороти. Вони дають змогу чітко виявити логічне підпорядкування частини висловлюваної думки, економніше висловлювати її. Тому дієприкметникові та дієприслівникові звороти ставляться на початку речення. Зважаючи на викладене вище, повідомляємо…
Для передачі часового, причинового, умовного значення дієприслівникові звороти замінюють підрядним реченням Як зазначалося вище, треба…
Не бажано розпочинати кожне речення чи абзац документа дієприслівниковим зворотом. Їх варто заміняти підрядними реченнями Будучи директором фірми Як директор фірми…
На відміну від російської мовив українській мові дієприкметник має переважно форми пасивного стану (затверджений, написаний. Форми активного стану малопродуктивні (застарілий, потерпілий. При перекладі російських дієприкметників слід пам’ятати, що в українській мові неможливі дієприкметники з суфіксами – вш
(создавший), – ем –, – им –, (выполняемый, обозримый), – ся –
(подписавшийся), – щий –, ющ – (пишущий, страждающий). При перекладі найчастіше використовують
– Підрядне означальне речення подписавшийся – той, який підписався создавшийся – той, що склався.
– Дієприкметники з суфіксами я, н (поседевший – посивілий, выполняемый – виконуваний.
– Прикметники (необозримый – неозорий. Дієприслівникові звороти завжди виділяються, а дієприкметникові звороти тоді, коли вони стоять після означувального слова.
3. При укладанні документів слід звернути увагу на присудок. У документах присудок має форму переважно теперішнього часу Повідомляємо, що замовлений Вами товар було відвантажено сьогодні…
Поширені пасивні конструкції із дієсловами на – ться, які вказують на позачасовість дії проект обговорюється, нараховуються, ректорат клопочеться.

5 У ролі присудка часто вживаються інфінітивні конструкції сприяти, відзначити, зазначити, визнати, попередити. Уживається також і наказова форма дієслів пропоную оголосити, наказую. Застосовується лише в І ос. однини в тих документах, які показують принцип єдиноначальності.
4. Документ лише тоді логічно бездоганний, коли в ньому витримано ієрархію підпорядкування понять. Тому до однорідних членів речення в ньому (документі) ставляться досить жорсткі вимоги. У ролі однорідних не виступають слова, що виражають родові ширші) та видові (вужчі) поняття. Наприклад У цьому році було посіяно зернових 500 га , ячменю 30 га, пшениці 400. Требу було б у цьому році було посіяно зернових 500 га, утому числі ячменю 30 га, пшениці 400. Не можна будувати однорідного роду зі слів, близьких зазначенням або тотожних інфляція, знецінення грошей призвели до скрутних наслідків в економіці. Не слід вживати як однорідні ті слова, що виражають різнопланові, тематично не пов’язані поняття У резолюції висловлені висновки і побажання, які ми повинні врахувати (побажання можна висловити, а висновки зробити. Якщо при однорідних членах є узагальнююче слово, то воно повинно стояти утому ж відмінку, що і однорідні члени речення. Порівняймо База одержала такі товари (кого, що) паперову тару, кольорову фарбу – На базу надійшли такі товари паперова тара, кольорова фарба.
2
. Узгодження підмета з присудком

Для правильного оформлення висловлення важливо насамперед узгодити присудок з підметом. Для цього існують такі правила
1. Якщо підмет виражений іменником і числівником, що закінчується на одиницю (21, 51, 141), то присудок вживається в однині Двадцять один комп’ютер знайшов своє застосування на заняттях.
2. Якщо ж підмет виражений іменником і числівником, що закінчується на два, три, чотири, то присудки вживаються у множині Чотири студенти пропустили заняття.
3. Якщо у складі підмета є числівник п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять, то присудок ставиться чи в однині чи в множині, залежно від контекстового значення підмета. Коли підмет називає пасивні особи, предмети, що подаються у вигляді цілісної групи, то присудок, як правило, ставиться в однині, наприклад Шість суттєвих доповнень увійшло до резолюції зборів.

6 Якщо ж підмет називає групу осіб, предметів, кожний із яких діє активно і самостійно, присудок переважно ставиться у множині Шість аспірантів склали іспит достроково.
4. Якщо у складі підмета є слова більшість, меншість, ряд, частина, багато, кілька, то присудок вживається в однині Більшість випускників залишилась працювати у ПДАБА. Частина членів комісії дійшла думки про припинення дії постанови. Присудок може вживатися у множині, якщо головні члени речення розділені підрядними реченнями або є однорідними Кілька питань, які винесені на залік, будуть поставлені у письмовій формі.
5. Якщо підмет виражений займенником що, дехто, ніхто, ніщо та
ін., присудок вживається в однині Ніхто не заперечував.
6. Якщо у складі підмета є прикладка, виражена іменником іншого, ніж підмет роду, то присудок узгоджується з підметом, а не з прикладкою Музей–садиба Л. Українки сподобався усім. Виставка–
продаж відбулася.
7. Якщо у складі підмета є прикладка – власна назва (фірма Світоч, то присудок узгоджується з загальною, родовою назвою Фірма Світоч відома своїми прекрасними виробами у всьому світі.
8. Якщо однорідні підмети розділені протиставними сполучниками (не – а, не тільки – ай) присудок вживається в однині Не тільки економічний, ай юридичний бік справи цікавив промисловців.
9. Якщо у складі однорідних підметів є означення (значна частина, велика кількість, деяка сума, то присудок вживається в однині. Значна частина словників, велика кількість підручників потребує негайного внесення в програму.
10. Якщо підмет виражений абревіатурою, присудок узгоджується уроді, числі) з головним словом у словосполученні, від якого утворено абревіатуру Запорізька АЕС розпочала роботу у визначений графіком час.
11. Якщо підмет, виражений займенником, Ви (так звана пошанна множина, позначає однину у формі кличного відмінку, то узгодження з присудком здійснюється за ознакою числа, наприклад Ви уклали річний кошторис Сьогодні Ви внесли доречну пропозицію. Але коли у реченні наявний складений іменний присудок із прикметниковою іменною частиною, він може вживатися яку формі множини, так й у формі однини Ви призначені (призначений) на цю посаду. Офіційно-ділові стосунки вимагають уживання присудка лише у множині. На мій подив, ви не до кінця зрозуміли переваги даного варіанту. Не є нормативним в ОДС форма вони та присудок у множині, коли йдеться про третю особу, тим паче в її присутності, наприклад Знайомтесь. Це наш кращий програміст. Вони допоможуть вирішити…

7 Треба було б сказати Знайомтесь. Це наш кращий програміст Кирило Костянтинович. Він допоможе вирішити…
3
. Складні випадки керування у ділових паперах
Керування – один із способів поєднання слів, при якому слово вимагає конкретної відмінкової форми іншого слова, тобто керує формою іншого слова Оплачувати проїзд, платити за проїзд. Досить часто в ділових паперах трапляється неточність та двозначність формулювань, безпредметній недуже грамотні розмірковування, нечіткість у висловленні думки. Щоб уникнути таких помилок, слід звернути увагу на сполучуваність слів у тексті документа. При дієсловах, які вимагають неоднакових відмінків від іменників, не вживається спільний додаток Ми повинні прагнути до вдосконалення і повного опанування методів. Треба опанувати – методами, але вдосконалення – методів. Для організації роботи замало самого інформування, повідомлення фактів. Повідомляти факти, інформувати про факти. Спільний додаток неможливий. У стійких словосполученнях не замінюються окремі слова і не вводяться нові. Від цього словосполучення руйнується, а текст стає – неграмотним кожного взяло за самолюбство (перероблено вислів взяло заживе, для розуму і душі (перероблено до душі. Близькозначні слова (синоніми) можуть вимагати після себе неоднакових відмінків повідомити директору (кому) – інформувати кого) директора опанувати (що) мову – оволодіти (чим) мовою сповнений (чого) – наповнений (чим. Наприклад нехай ці знання будуть властивій характерні нам (властиві нам, але характерні для нас. Добираючи українські відповідники до російських, слід розрізняти мовні засоби благодарить (кого) – дякувати (кому подражать (кому)
– наслідувати (кого причинять (что?) завдавати (чого. Наприклад Голова подякував його (йому) за успіхи в роботі. Використання прийменників в українській і російській мовах неоднакове. Наприклад подготовиться (к чему?) – підготуватися (до чого предупреждать (о чем?) – попереджувати про (що случилось по вине – трапилось через провину. В українській мові розрізняють такі види керування
1. Дієслівне – коли дієслово вимагає від іменника певного відмінка вжити (чого) заходів, запобігати (чому) аваріям, заперечувати що) факти, повідомляти (чим) телефоном, заслуговувати (нащо) на увагу, досягти (чого) згоди.
2. Іменне – іменники, утворенні від дієслів, вимагають певних відмінків попередження (чого) незаконних дій завідувач (чого) –

8 завідуючий (чим забезпечення (чим) літературою, опанування (чого) курсу, оволодіння (чим) мовою. Існують інші види іменного керування пам’ятник (кому) Шевченкові, магазин Михайла Вороніна.
3. Прикметникове – коли прикметники керують формою іншого слова характерний (для чого) для директора, притаманний (кому, чому) директору, хворий (нащо) на грип, багатий (нащо) на ідеї. Конкретної форми вимагають також прийменники прислівникового походження. Так, слова всупереч і завдяки вимагають давального відмінка всупереч умовам, домовленості, завдяки клопотанню, послугам.
4.
Особливості
використання
прийменникових
словосполучень
Для прийменника по в українській мові нормативним є поєднання
1. У складних прислівниках з іншими частинами мови
– з іменниками (по можливості, по суті, по батькові
– з числівниками (по троє, один по одному, по–друге).
2. З іменниками у місцевому відмінку
– зі значенням мети (послати по інструктора, пішли поводу зі значенням місця чи напрямку, де відбувається дія (трансляція по телебаченню
– зазначенням певних стосунків, взаємин (товариш по парті, родич по матері
– зі значенням місця поширення дій (розпорядження по факультету
– зі зазначенням розподільності (кожен студент отримав по заліковій книжці.
3. Із займенниками (по цьому місцю, по їхньому будинку. Важкими для перекладу є російські словосполучення з прислівником по, які в українській мові перекладаються цілою низкою прийменникових і безприйменникових конструкцій. При перекладі таких словосполучень слід використовувати не тільки прийменники по, алей прийменники на, за, із, з, для, від, піду, в, як, через, щодо або взагалі безприйменникові конструкції по требованию – на вимогу, по подсчетам – за підрахунками, по специальности – за фахом, данные по учету – дані з обліку, по субботам – щосуботи, пришлось по вкусу – припало до смаку, по обыкновению зазвичай,

9 по поручению за дорученням, по предложению – на пропозицію, по ошибке – через помилку, по возвращению – після повернення, сообщить по телефону – повідомити телефоном. Російські словосполучення з прийменником в українською мовою передаються за допомогою прийменників на, доз, за, пропри, як, або
безприйменниковими конструкціями в адресна адресу, в защиту – на захист, в карман – до кишені, в семь часов – о сьомій годині, в большинстве – здебільшого, в шутку – жартома.
5.
Пунктуаційні особливості текстів

Із синтаксисом нерозривно пов’язана пунктуація. Її правила у текстах наукового і офіційно-ділового стилю не відрізняються від загальномовних, проте певні позиції заслуговують на акцентування. Наприклад, кома ставиться
1. Між однорідними членами, що поєднуються без сполучників Під час проходження виробничої практики Петренко В.О. зарекомендувала себе старанним, дисциплінованим працівником. Якщо перерахування потребує пунктів, після узагальнюючого слова ставиться двокрапка далі, коли пункти названі буквами або цифрами з дужкою, після неї вживається мала літера (у кінці кожного пункту крапка з комою, коли ж ужито цифру з крапкою, зміст пункту пишеться з великої літери (у кінці кожного пункту крапка. Наприклад Додаток
1. Атестат про середню освіту.
2. Автобіографія.
3. Медична довідка.
4. Довідка з місця проживання.
5. Чотири фотокартки. або Додаток
1) атестат про середню
2) автобіографія
3) медична довідка
4) довідка з місця проживання
5) чотири фотокартки.
2. Між однорідними членами речення, що з’єднані протиставними сполучниками (а, але, проте, зате, однак,хоч).
3. Для виділення вставних слів, словосполучень і речень (отже, по- перше, мабуть.

10 4. Для виділення всіх видів зворотів за загальними правилами.
5. Комами виділяються всі види звертань (Шановний пане голово,…)
6. У складних реченнях кома ставиться між простими реченнями.
7. У складнопідрядних реченнях підрядні речення, незалежно від їх позиції, завжди виділяються комами.
6
. Зовнішнє оформлення текстів. Правила набору текстів на
комп’ютері

Під час набору текстів потрібно врахувати численні типографічні традиції, зокрема
1. Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення (акад.
Наєнко, а не акад./ Наєнко; доц. Небесний В.Ф., а не доц./ Небесний В.Ф.).
2. Не можна відривати скорочені назви слів від цифр, до яких вони належать (1992 р, а не 1992/ р 150 га, а не 150/ га.
3. Не можна відривати й переносити граматичні закінчення, з’єднані цифрами через дефіс (й, го, ми.
4. Не можна розривати умовні скорочення вид-во, т-во.
5. Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире, дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки. При наборі будь-якою мовою пробіл обов’язково потрібно ставити а) після, а не до таких знаків як кома, крапка з комою, двокрапка, знак оклику, знак питання, а також після закриваючої дужки і закриваючих лапок б) до, а не після відкриваючої дужки, відкриваючих лапок і багатокрапки на початку речення в) після довгого тире. Не ставиться пробіл між дужкою чи лапками і наступним чи попереднім словом і будь-яким наступним розділовим знаком, окрім тире. Не виділяється пропусками дефіс. Нерозривний (рос. жесткий) пробіл
(Ctrf+Shift+ пробіл) ставиться а) між ініціалами та прізвищем (А. П. Коваль б) після географічних скорочень (м. Київ в) між знаками відсотка %, номерах №, параграфа §; г) усередині таких скорочень (і т.д, і т.п., тощо д) між внутрішньо текстовими пунктами та інформацією, яка йде після них, наприклад 1) підручник із хімії, а) між елементами е) між числами і одиницями виміру, які до них відносяться (ХХІ ст., 2014 р. 345 кг

11 є) довге тире виділяється пробілами з обох боків – нерозривним ліворуч і звичайним праворуч и) між класами багатозначних чисел, починаючи з п’ятизначних
(8 000 000); і) після однобуквених прийменників та сполучників, особливо на початку речення чи в заголовку. Назва документа набирається заголовними (великими) літерами через caps lock) – РЕЦЕНЗІЯ. Вона неповинна бути довшою ніж 40 знаків. Слід розрізняти назву документа і його заголовок, оскільки допускається заголовок набирати звичайним розміром ВІДГУК (назва. Заголовними літерами набираються і Шапка на титульних сторінках рефератів, контрольних, курсових чи дипломних робіт. Текст від заголовка набирається через 3-4 інтервали. Щоб розпочати нову сторінку всередині текстового масиву треба виставити функцію розрив сторінки (через віконце вставка. Абзац треба виставляти зразу на лінійці або користуватися табулятором. Жоден рядок не повинен починатися з пропуску (пробілу. Практичні завдання
1. Синтаксичні особливості професійного спілкування. У текстах професійної тематики здебільшого використовується прямий порядок слів Ректор ПДАБА просить негайно надіслати замовлені посібники. Ректор → просить надіслати підмет → присудок Ректор → ПДАБА підмет → додаток Просить → надіслати посібники присудок → додаток Замовлені ← посібники означення ← додаток Негайно ← надіслати обставина ← присудок. Поширеними є пасивні конструкції (дія спрямована на суб’єкт чи об’єкт). Наприклад Показники плану – встановлюються, спускаються. Розміри відрахувань – визначаються. Проект плану – розробляється, обговорюється. Важливою ознакою текстів професійної тематики є часте використання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів, що надають текстам стислості й лаконічності. У текстах перевага надається так званим розщепленим присудком (дієслово + іменник надати допомогу – замість допомогти здобути перемогу – замість перемогти.

12
7.
Практичний блок

І. Синтаксичні особливості професійного мовлення Вибрати правильний варіант керованих слів у словосполученнях, зв’язаних керуванням.
1. 1. Ввести в склад чи до складу комісії відповідно наказу чи до наказу дійти згоди чи до згоди справи йдуть на краще чи до кращого це було на минулому тижні чи минулого тижня вжити рішучі заходи чи рішучих заходів хворий грипом чина грип вибачте мене чи мені вважати можливим чи за можливе оволодіти навиками чи навики володіння опанувати мову чи мовою постачати продукти чи продуктами.
1.2. Забезпечувати спровину чи спровиною; брати до уваги чина увагу заслуговувати на увагу чи уваги завдавати шкоду чи шкоди радіти успіхам чи з успіхів повідомляти директора чи директору дякувати декану чи декана завідувач кафедри чи кафедрою вчитися математики чи математиці всупереч прогнозам чи прогнозів багатий овочами чина овочі потребувати допомогу чи допомоги.
1.3. Працювати по сумісництву чи за сумісництвом взятися до роботи чи за роботу завдяки зусиль чи зусиллям колективу вжити заходів чи заходи дійти до згоди чи згоди зазнати втрат чи втрати звертатися за допомогою чи по допомогу призначити до розгляду чина розгляд глузувати з колег чи над колегою зраджувати принципи чи принципам.
2. Перекласти словосполучення з дієприкметниками
2.1.
Рассчитанная величина имеющий преимущества; взаимозаменяемые детали; надлежащая упаковка ведущий специалист; выполняемая программа; легковоспламеняющая жидкость; технологически неделимая операция; сопутствующие товары; решаемая проблема устаревшее оборудование.
2.2.
Причитающая сумма; намеченные мероприятия; подозреваемое лицо; принятые меры; потерпевший от стихийного бедствия; выполняемые задания; неустаревшее оборудование; работники, не прошедшие медосмотр; неподготовленное выступление; зачитанный на собрании документ не решенная еще проблема услуги, имеющие большой спрос; работник, подготовивший приказ; исследуемая проблема соответствующая упаковка.
3. Визначити нормативну форму.
3.1. У певній мірі – певною мірою на адресу – по адресі побажанню на бажання на вимогу – по вимозі з вини – по вині за відомостями – по відомостях відповідно меті – відповідно домети відповідно за метою по вказівці – за вказівкою властивий для твору – властивий творові на доказ – в доказ по документу – за документом за

13 домовленістю – по домовленості за дорученням – по дорученню дякую вас – дякую вам з участю – за участю.
3.2. По курсу НБУ – за курсом НБУ завідувач кафедри – завідувач кафедрою на захист – в захист згідно з наказом – згідно до наказу за методом – по методу помірі в міру з міркувань – по міркуваннях набувати досвіду – набувати досвід по обов’язку – за обов’язком; оволодіти мову – оволодіти мовою опанувати математику – опанувати математикою позбутися звички – позбутися від звички за призначенням
– по призначенню по програмі – за програмою за теорією – по теорії.
4. Перекласти українською мовою словосполучення з прийменником по По курсу НБУ, по поручению, по профессии, по многим причинам, по случаю юбилея, по заказу, вызвать по делу, по всем направлениям, по приглашению правительства, инспектор по кадрам, по окончании срока полномочий, приказ по академии, по возвращении из отпуска, по небрежности, по болезни, комиссия по делам молодежи, лекция по микроэкономике, товарищ по университету, по согласию сторон, по праздничным дням, по многим причинам.
5. Поставити розділові знаки
5.1. До основних обов’язків працівників належать чесна і сумлінна праця дотримання дисципліни праці постійне вдосконалення організації своєї праці й підвищення професійної кваліфікації дотримання правил безпеки охорони праці й протипожежної безпеки утриманна в чистоті й порядку свого робочого місця а також дотримання чистоти на території заводу своєчасне та якісне виконання розпоряджень безпосереднього керівництва й адміністрації заводу.
5.2. Подібність ситуацій які служать для ділового листування дає можливість вживати стандартні вислови у побудові першої фрази листа а також у виборі зворотів при аргументуванні у доборі заключних слів. Проект постанови підготовлений установою чи відомством мусить містити дані про його автора. Правила як інструкції затверджуються керівником того структурного підрозділу в межах якого вони діють або наказом по установі чи підписом керівника на оригіналі документа.
5.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору якщо це невиконання стало наслідком причин що перебувають поза сферою контролю невиконуючої сторони. До таких причин належать стихійне лихо екстремальні погодні умови пожежі війни страйки військові дії теракти громадське безладдя і таке інше але не обмежується ними. Про настання таких обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно а якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців то кожна із сторін матиме право на звільнення від подальшого виконання

14 зобов’язань і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.
Рекомендована література
1. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія Л,
1999.
2. Партико З. Загальне редагування Л, 2004.
3. Пантилюк М. Г. Культура мови і стилістика К Вежа, 1994.
4. Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Тернопіль, 2000.
5. Українська термінологія і сучасність // Зб. наук. пр. – Вип І К, 2003.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал