Методичні вказівки до вивчення дисципліни „ Психологія діяльності та навчальний менеджмент для студентів спеціальності 030601Скачати 189.43 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації13.12.2016
Розмір189.43 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту
Кафедра економіки праці та менеджменту

методичні вказівки до вивчення дисципліни


Психологія діяльності та навчальний менеджмент


для студентів спеціальності 6.030601
"Менеджмент"

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр


Затверджено
на засіданні кафедри
„Економіка праці та
менеджмент”,
Протокол № _ від __.__.2013 р.,
Протокол НМР КНТУ №__
від __.__.2013 р.

Кіровоград - 2013


2
Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.030601 "Менеджмент" /
Укладачі: Левченко А.О., к.е.н., доцент; Рябоволик Т.Ф., асистент. –
Кіровоград: КНТУ, 2013. – 20 с.
Рецензенти: доктор економічних наук, професор Фільштейн Л.М. кандидат економічних наук, доцент Немченко А.Б.
Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти вивчення дисципліни „Психологія діяльності та навчальний менеджмент”.
Укладачі:
А.О. Левченко – к.е.н, доцент кафедри „Економіка праці та менеджмент”
Т.Ф. Рябоволик – асистент кафедри „Економіка праці та менеджмент”
Відповідальний за випуск – Левченко А.О., к.е.н., доцент кафедри економіки праці та менеджменту3
Зміст
1. Вступ 4 1.1. Мета, завдання, структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців
4 1.2. Перелік базових дисциплін
6 1.3. Перелік дисциплін, що забезпечуються
6 2. Тематичний план
6 2.1. Програма курсу
„Психологія діяльності та навчальний менеджмент”
6 2.2. Структура програми навчального курсу „Психологія діяльності та навчальний менеджмент” ( за вимогами ECTS)
7 2.3. Змістовий модуль 1 8
2.4. Змістовий модуль 2 8 2.5. Орієнтовна структура залікового кредиту курсу
9 2.6. Теми семінарських занять
10 2.7. Завдання для самостійної роботи
10 2.8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
10 2.9. Методи навчання
11 2.10. Методи оцінювання 11 3. Контрольні заходи
11 3.1. Форми контролю якості засвоєння навчального матеріалу модулю
11 3.2. Питання для модульної контрольної роботи
11 3.3. Контроль знань на іспиті 18 4. Рекомендована література
18

4
ВСТУП
Програма курсу „Психологія діяльності та навчальний менеджмент” побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою
Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS). Програма курсу призначена для викладання психології діяльності та навчального менеджменту згідно кредитно-модульної системи організації навчального процесу студентам Кіровоградського національного технічного університету.
Особливе місце виробничого менеджменту в системі нормативних дисциплін полягає в можливостях формування в студентів не тільки культури мислення, а й логіки мислення, практичних навичок, здатності розуміти психології діяльності на підприємстві, різні процеси, що відбуваються на підприємстві, уміння застосовувати в роботі методологію та методику аналізу на виробництві щодо діяльності, та різних психологічних досліджень

1.1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНЕ МІСЦЕ
ДИСЦИПЛІНИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ.

Мета
дисципліни
«Психологія
діяльності
та
навчальний
менеджмент» — навчитись управляти розвитком людини в процесі її діяльності (навчальної, професійної та будь-якої іншої). Підґрунтям цього є знання психологічних особливостей людей: вікових, індивідуальних, соціальних, що впливають на вибір тих чи тих стратегій навчання.
Завданнями вивчення дисципліни є:
- володіння інформаційними структурами;
- вміння здійснювати пізнавальні процеси;

5
- відтворення процесів репродуктивного мислення;
- оволодіння мотиваційними процесами;
- вміння орієнтуватись в сучасному суспільно"політичному житті;
- знаходити аналогію сучасних проблем в історичному минулому і пропонувати шляхи їх вирішення;
- застосовувати набуті знання у спілкуванні, дискусіях, обговоренні питань сучасності;
- гуманістичні ціннісні орієнтири в житті;
Предмет вивчення дисципліні є особливості психології пізнавальної та трудової діяльності людини, теорія учбового колективу та керівництво ним.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– предмет, метод та завдання курсу;
– сутність і значення психології діяльності та навчального менеджменту;
– психологію в праці, її завдання та методи;
– учбовий колектив, його функції та етапи розвитку;
– саморозвиток особистості та його етапи;
– знати основні закономірності пізнавальної діяльності людини, етапи та закони розвитку учбового колективу, теорію управління ним.

вміти:
- уміння орієнтуватися та визначати психічні стани в трудовому колективі підприємства;
- на основі отриманих знань корегувати власну поведінку як у сфері виробництва, так і у побутовій сфері;
- поєднувати офіційні повноваження та особистий авторитет, формувати власний гнучкий стиль керівництва;

- узагальнюючи отриманні знання вміти керувати пізнавальною діяльністю студентів, організовувати учбову та позааудиторну роботу

6 колективу, створювати гармонійні та етичні відносини між учасниками учбового процесу, вміти використовувати на практиці принципи
індивідуального підходу до студентів, враховуючи вікові та індивідуально - психологічні якості особистості.

1.2. ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН (ДИСЦИПЛІН, ЩО
ПЕРЕДУЮТЬ).

„Основи менеджменту”;

„Основи психології”;

„Університетська освіта”;

„Етика бізнесу”;

„Соціологія конфлікту”.

1.3. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ.

„Економіка праці та соціально-трудові відносини”;

„Управління персоналом”;

„Економіка праці”.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.
2.1. ПРОГРАМА КУРСУ

Психологія діяльності та навчальний менеджмент


В тому числі

Тема
Всього
годин
лекції семінари
1
Тема 1. Теоретичні основи психології діяльності
2 2
-
2
Тема 2. Психологічні фактори трудової діяльності
2 2
-
3
Тема 3. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій діяльності
4 4
-
4
Тема 4. Дослідження та оцінка особистості
4 4
-
5
Тема 5. Освіта – основа розвитку особистості
4 4
-
6
Тема 6. Спільна діяльність та управління.
Навчальний менеджмент
4 4
-
7
Тема 7. Зміст навчальної діяльності
4 4
-
8
Тема 8. Організація і контроль навчальної діяльності
4 4
-
Усього аудиторних годин
28
28
0

7
2.2. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
„Психологія діяльності та навчальний менеджмент”

(ЗА ВИМОГАМИ ECTS)

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

Предмет: Психологія діяльності та навчальний менеджмент.
Курс:
Напрям, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів
ECTS: 1
Модулів: 2
Змістовних модулів: 2
Загальна кількість годин: 60
Тижневих годин: 2
Напрям підготовки
6.030601
«Менеджмент»

Освітньо- кваліфікаційний рівень - бакалавр
6 семестр.
Лекції (теоретична підготовка): 28 год.
Семінари: 0 год.
Самостійна робота: 32 год.
Індивідуальна робота: захист реферату (вибір
теми, складання плану,
написання та захист
реферату).
Вид контролю: залік

8
2.3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Теоретичні основи психології діяльності
Праця як основний вид діяльності людини. Характеристики процесу трудової діяльності. Психологічні ознаки праці. Види праці.
Тема 2. Психологічні фактори трудової діяльності
Психіка людини та її функції в процесі праці. Відчуття і сприймання в процесі праці. Мислення в процесі праці. Пам’ять у процесі праці. Увага і воля в процесі праці. Емоції і почуття в процесі праці.

Тема 3. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в
трудовій діяльності
Особистість та її структура. Темперамент і характер. Здібності особистості. Мотиви і мотивація в процесі трудової діяльності.
Тема 4. Дослідження та оцінка особистості
Якості особистості. Психодіагностичні методи оцінки особистості.
Інтерв’ю як метод підбору персоналу. Визначення індивідуальної психологічної відповідності майбутній професійній діяльності методом кореляційного аналізу.
2.4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 5. Освіта – основа розвитку особистості
Концепції співвідношення розвитку і навчання в психолого- педагогічних науках.
Стадії розвитку особистості.
Взаємозв’язок
інституційної освіти і самоосвіти. Поняття та психологічні засади формування рівня актуального розвитку та зони перспективного розвитку особистості.


9
Тема 6. Спільна діяльність та управління. Навчальний
менеджмент
Підходи до управління навчальною діяльністю. Принципи навчання та
їх характеристика. Правила реалізації принципів навчання. Педагогічні
інновації, ознаки і критерії інновацій у навчанні.

Тема 7. Зміст навчальної діяльності
Дидактичний текст як засіб організації і передачі навчальної
інформації. Роль і види запитань в навчальній діяльності. Проблемна ситуація як предмет навчання. Навчальні задачі. Навчальні вправи. Наочні матеріали.
Тема 8. Організація і контроль навчальної діяльності
Процес і методи навчання. Класифікація методів навчання. Контроль та оцінювання знань.
2.5.
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ.

№ з/п
Назва теми
Лекції
Семінар- ські заняття
Самостійна робота
Індивідуальна робота
Модуль І

1
Тема 1. Теоретичні основи психології діяльності
2
-
4 2
Тема 2. Психологічні фактори трудової діяльності
2
-
4 3
Тема 3. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій діяльності
4
-
4 4
Тема 4. Дослідження та оцінка особистості
4
-
4
Модуль ІІ
6
Тема 5. Освіта – основа розвитку особистості
4
-
4 7
Тема 6. Спільна діяльність та управління. Навчальний менеджмент
4
-
4 8
Тема 7. Зміст навчальної діяльності
4
-
4 9
Тема 8. Організація і контроль навчальної діяльності
4
-
4
Разом
28 0
32
Індивідуальна робота: захист реферату
(вибір теми,
складання
плану,
написання та
захист
реферату).
(5)

10
2.6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

(Семінарські заняття навчальною програмою не передбачені)
2.7.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Теоретичні основи психології діяльності
4 2
Психологічні фактори трудової діяльності
4 3
Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій діяльності
4 4
Дослідження та оцінка особистості
4 5
Освіта – основа розвитку особистості
4 6
Спільна діяльність та управління. Навчальний менеджмент
4 7
Зміст навчальної діяльності
4 8
Організація і контроль навчальної діяльності
4
Разом
32

2.8.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів:
1. Історія розвитку та сучасні проблеми психології праці
2. Психологія діяльності та мислення, їх взаємозв’язок
3. Праця та процес пізнання
4. Інженерна психологія
5. Роль освіти у розвитку особистості.
6. Нові освітні технології та їх роль у розвитку особистості.
7. Складові навчання з точки зору типологічного підходу К. Г. Юнга.
8. Порівняльна характеристика поняття «зміст освіти» і «зміст навчання».
9. Основні елементи змісту навчання.
10. Планування навчальної діяльності згідно класифікації Б.Ф.Ломова.
11. Особливість поняття «метод навчання» та «методичний прийом».
12. Обґрунтування поняття «стимул», визначення спільних і відмінних рис між поняттями «мотив» і «стимул».
13. Сутність умов навчання, їх урахування в організації навчального процесу.

11
2.9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи навчання.
Словесні і наочні використовуються під час лекцій та інструктажів, практичні при консультуванні виконання індивідуальних завдань.
Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація.
2.10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінка за захист індивідуального завдання (реферату), контрольна робота; підсумковий заліковий тест.

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

3.1. Форми контролю якості засвоєння навчального матеріалу модулю.
При проведенні контрольних заходів з дисципліни „Психологія
діяльності та навчальний менеджмент” використовуються такі форми контролю якості засвоєння навчального матеріалу модулю:
1) перевірка правильності проведених досліджень;
2) контроль засвоєння навчального матеріалу студентами.
3.2. Питання до модульної контрольної роботи.

Виберіть із запропонованих варіантів відповіді один, котрий, на
Вашу думку, є найбільш правильним.

1. Діяльність людини, це:
a) форма активного відношення людини до дійсності, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, які пов’язані зі створенням суспільно значущих
(матеріальних і духовних) цінностей та засвоєнням суспільного досвіду; b) активний багатоактний процес, в ході якого зовнішні впливи трансформуються відповідно до внутрішніх особливостей сприймаючої людини; c) результат суспільно-історичних умов формування людини у праці, при постійному спілкуванні з іншими людьми; d) те, що спонукає людину до праці; e) всі відповіді вірні.

2. Праця людини, це:
a) багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, зумовлений потребами спільної діяльності;

12 b) фізіологічний процес витрачання людської енергії; c) свідома доцільна діяльність людини, спрямована на виробництво матеріальних і духовних благ, надання різноманітних послуг; d) зміни, в наслідок яких індивід здатний створити і вирішувати різного роду складні завдання; e) зв'язок і взаємодія відносно стійких та складних компонентів діяльності людини.

3. Залежно від співвідношення м’язових і нервових навантажень на
працівника, всі види праці поділяються на групи:
a) праця, яка вимагає значних витрат енергії та великих м’язових зусиль та праця, що характеризується рухами без значних м’язових зусиль, а також праця, пов’язана з творчою діяльністю; b) праця, що вимагає значних м’язових зусиль і напруження зорового та рухового аналізаторів та праця, що вимагає м’язових зусиль середньої інтенсивності, високої координації рухів, точних вимірювань і розв’язання розумових задач; c) праця, що виконується в установленому темпі й супроводжується одноманітними рухами та праця, пов’язана зі спостереженням за роботою машин або за виробничим процесом; d) праця, пов’язана з розв’язанням комплексних завдань налагодження та переналагодження верстатів згідно з наявними програмами та праця, пов’язана з переробкою потоків інформації, яка надходить від сигнальних пристроїв, і необхідністю прийняття термінових відповідальних рішень; e) всі відповіді вірні.

4. Основними характеристиками свідомості є:
a) сукупність знань про навколишній світ, якими людина оволодіває завдяки пізнавальним процесам; b) самосвідомість, тобто усвідомлення, самопізнання, самооцінка людиною себе і своїх вчинків, дій; c) забезпечення цілеспрямованої діяльності на основі формування мети, виходячи з мотивів, потреб, прийняття вольових рішень, внесення необхідних корективів у виконання дій; d) почуття та емоційні оцінки, які відображають ставлення людини до навколишнього світу, інших людей та мова; e) всі відповіді вірні.

5. Мотиваційна функція психіки людини:
a) виявляється в активізації всіх пізнавальних процесів при виконанні виробничого завдання; b) в процесі праці реалізується в станах оптимальної мобілізації резервних можливостей працівника, необхідному рівні його активності, концентрації і спрямуванні пізнавальних процесів та вольових зусиль на досягнення поставленої мети; c) пов’язана з спонуканням працівника до активності та підтримання останньої на певному рівні;

13 d) в процесі праці реалізується у спілкуванні працівників, яке є основою міжособистісних відносин, способом організації спільної діяльності та методом пізнання людини людиною; e) всі відповіді вірні.

6. Відчуття, це:
a) найпростіший психічний процес, суттю якого є відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ, що безпосередньо діють на органи чуттів; b) процес опосередкованого, узагальненого відображення людиною дійсності в найбільш істотних взаємозв’язках і відношеннях; c) вміння швидко приймати правильні, обґрунтовані рішення; d) система складних психічних процесів, за допомогою яких людина накопичує і зберігає у свідомості інформацію та відтворює її залежно від потреби; e) більш-менш тривале утримання в пам’яті інформації, знань, досвіду.

7. Операційними компонентами мислення є:
a) аналіз та синтез; b) порівняння та абстракція; c) узагальнення та конкретизація d) класифікація та систематизація e) всі відповіді вірні.

8. Найбільш професійно важливими властивостями уваги є:
a) концентрація; b) інтенсивність; c) стійкість та об’єм; d) розподіл та переключення; e) всі відповіді вірні.

9. Фрустрація, це:
a) намагання людини добитися успіхів у діяльності і спілкуванні; b) психічний стан людини, викликаний об’єктивно непереборними труднощами виконання завдання, досягнення мети; c) відносно стійке намагання людини уникнути невдач у життєвих ситуаціях, пов’язаних з оцінкою результатів її діяльності іншими людьми; d) оцінка особистістю своїх можливостей, якостей, місця серед інших людей; e) всі відповіді вірні.
10. __________________- активна, впевнена в собі людина, яка вважає, що бажані зміни, успіхи, досягнення залежать від її власних зусиль, знань, праці.

11. Головними формами діяльності є:
a) гра, навчання, праця; b) пізнання, праця, спілкування; c) свідомість, психіка, праця; d) праця, навчання, пам'ять; e) емоції, відчуття, праця.
12. Під час праці в людини активізуються такі пізнавальні процеси:

14 a) відчуття, сприймання, мислення, пам'ять, уява; b) увага, координація, мотивація, психіка; c) спілкування, збудження, дієвість, усвідомлення; d) слух, дотик, інтуїція, нюх; e) всі відповіді вірні.
13. За сприятливих умов та оптимальних навантажень праця задовольняє
потребу людини в:
a) руховій активності; b) тренує функціональні системи; c) розвитку пізнавальних й комунікативних здібностей; d) сприяє реалізації творчого потенціалу; e) всі відповіді вірні.

14. Когнітивна функція психіки людини:
a) виявляється в активізації всіх пізнавальних процесів при виконанні виробничого завдання; b) в процесі праці реалізується в станах оптимальної мобілізації резервних можливостей працівника, необхідному рівні його активності, концентрації і спрямуванні пізнавальних процесів та вольових зусиль на досягнення поставленої мети; c) пов’язана з спонуканням працівника до активності та підтримання останньої на певному рівні; d) в процесі праці реалізується у спілкуванні працівників, яке є основою міжособистісних відносин, способом організації спільної діяльності та методом пізнання людини людиною; e) всі відповіді вірні.

15. Комунікативна функція психіки людини:
a) виявляється в активізації всіх пізнавальних процесів при виконанні виробничого завдання; b) в процесі праці реалізується в станах оптимальної мобілізації резервних можливостей працівника, необхідному рівні його активності, концентрації і спрямуванні пізнавальних процесів та вольових зусиль на досягнення поставленої мети; c) пов’язана з спонуканням працівника до активності та підтримання останньої на певному рівні; d) в процесі праці реалізується у спілкуванні працівників, яке є основою міжособистісних відносин, способом організації спільної діяльності та методом пізнання людини людиною; e) всі відповіді вірні.

16. Перцепцією називають:
a) сприймання; b) мислення; c) пам'ять; d) свідомість; e) почуття.

15
17. Самостійність розуму проявляється у:
a) вмінні не підпадати під вплив чужих думок, а правильно оцінити їх сильні і слабкі сторони, а також свої висновки і дії; b) вмінні самому побачити проблему і вирішити її; c) вмінні не тільки охопити всю проблему, а й виокремити в ній найбільш суттєве й важливе; d) вмінні швидко приймати правильні, обґрунтовані рішення; e) вмінні охопити широке коло питань, творчо мислити в різних галузях знань.

18. Монотонне напруження викликане:
a) неоптимальними умовами діяльності сенсорних і перцептивних систем і через це труднощами у сприйманні інформації; b) необхідністю частого переключення уваги; c) конфліктними умовами, високою ймовірністю виникнення аварійної ситуації; d) одноманітністю виконуваних дій; e) необхідністю підтримання готовності робочих функцій в умовах відсутності діяльності.
19. Виділяють такі рівні здібностей:
a) теоретичні, практичні; b) репродуктивний, творчий; c) потенційні, актуальні; d) талант, натхнення, задатки; e) всі відповіді вірні.

20. Сангвінік, це:
a) неврівноважена, схильна до бурхливих емоцій, швидких рухів, різких змін настрою, пристрасна в роботі, здатна до лідерства; b) відзначається деякою повільністю, інертністю, стійким настроєм, постійністю і глибиною почуттів, розміреними діями і мовою, серйозністю, наполегливістю в роботі; c) властиві сповільненість рухів, стриманість у мові, низький рівень психічної активності, схильність до глибоких переживань, замкненість, некомунікабельність; d) властиві висока психічна активність, врівноваженість, швидка зміна вражень, легкість і гнучкість у спілкуванні; e) всі відповіді вірні.

21. Трудова діяльність зумовлюється:
a) спонуканням людини до певних дій; b) намаганням людини досягти певних результатів праці; c) певним мотивам і спрямована на досягнення певної мети; d) комплексом речей, за допомогою яких людина діє на предмет праці; e) всі відповіді вірні.

22. Психологічною ознакою праці є:
a) свідоме передбачення результату праці у вигляді образів, моделей, знань;

16 b) усвідомлення працівником обов’язковості досягнення соціально значущої мети внаслідок реалізації засвоєної програми дій та відповідальності за досягнення соціального результату; c) свідомий вибір, застосування, вдосконалення знарядь і методів праці; d) усвідомлення працівником міжособистісних виробничих відносин; e) всі відповіді вірні.

23. Психіка є:
a) властивістю і функцією мозку; b) властивістю і функцією свідомості; c) властивістю і функцією пам'яті; d) властивістю і функцією мислення; e) всі відповіді вірні.

24. Регулятивна функція психіки людини:
a) виявляється в активізації всіх пізнавальних процесів при виконанні виробничого завдання; b) в процесі праці реалізується в станах оптимальної мобілізації резервних можливостей працівника, необхідному рівні його активності, концентрації і спрямуванні пізнавальних процесів та вольових зусиль на досягнення поставленої мети; c) пов’язана з спонуканням працівника до активності та підтримання останньої на певному рівні; d) в процесі праці реалізується у спілкуванні працівників, яке є основою міжособистісних відносин, способом організації спільної діяльності та методом пізнання людини людиною; e) всі відповіді вірні.

25. У трудовій діяльності психологічними факторами виступають:
a) пізнавальні процеси та емоційно-вольові стани; b) властивості особистості та підвищення соціальної активності; c) для обґрунтування психічних навантажень на працівника; d) управління трудовими концепціями та створення умов для реалізації творчого потенціалу працівників; e) всі відповіді вірні.

26. Мислення, це:
a) процес відображення в корі головного мозку тих предметів і явищ, які в даний момент не діють на органи чуттів; b) думка, в якій відображаються загальні, суттєві і специфічні ознаки предметів та явищ дійсності; c) процес опосередкованого, узагальненого відображення людиною дійсності в найбільш істотних взаємозв’язках і відношеннях; d) такий зв’язок між думками (поняттями, судженнями), внаслідок якого з одного або кількох суджень випливає інше судження, яке базується на суті вихідних суджень; e) об’єднання груп об’єктів у певному порядку як за суттєвими, так і несуттєвими ознаками.

17
27. За характером психічної активності і діяльності розрізняють пам'ять:
a) рухому, самостійну образну, самостійно-логічну; b) мимовільну, довільну; c) короткотривалу, довготривалу; d) оперативну, притуплену; e) всі відповіді вірні.

28. ________________ - це внутрішній стан фізіологічного або психологічного
відчуття людиною браку чогось важливого для її життєдіяльності.

29. Сполучіть поняття між собою за зворотнім критерієм:
1. альтруїзм 1. скупість
2. самокритичність 2. байдужість
3. почуття власної гідності 3. приниженість
4. співчуття 4. завищена самооцінка
5. щедрість 5. егоїзм

30. Меланхолік, це:
a) неврівноважена, схильна до бурхливих емоцій, швидких рухів, різких змін настрою, пристрасна в роботі, здатна до лідерства; b) відзначається деякою повільністю, інертністю, стійким настроєм, постійністю і глибиною почуттів, розміреними діями і мовою, серйозністю, наполегливістю в роботі; c) властиві сповільненість рухів, стриманість у мові, низький рівень психічної активності, схильність до глибоких переживань, замкненість, некомунікабельність; d) властиві висока психічна активність, врівноваженість, швидка зміна вражень, легкість і гнучкість у спілкуванні; e) всі відповіді вірні.
Ключі до тесту :
1 a
11 b
21 c
2 c
12 a
22 e
3 e
13 e
23 a
4 e
14 a
24 b
5 c
15 d
25 e
6 a
16 a
26 c
7 e
17 c
27 a
8 e
18 d
28
Потреба
9 b
19 b
29 1-5; 2-4; 3-3;
4-2;5-1 10
Інтернал
20 d
30 c

Критерії оцінки модульної роботи:
25-30 правильних відповідей - "5";
20-24 правильних відповідей - "4";
15-19 правильних відповідей - "3";
менше 15 правильних відповідей - "2".


18
3.3. Контроль знань на заліку
При виставленні оцінки враховуються результати навчальної
роботи студента протягом семестру
Критерії оцінки заліку:
-
«зараховано» - студент має стійкі знання про основні поняття дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями.
-
«незараховано» - студент має значні пропуски в знаннях, не може сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не має уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ЄКТС
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики для заліку
90-100
А відмінно
82-89
В
74-81
С добре
64-73
D
60-63
Е задовільно зараховано
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

4. Рекомендована література
Базова
1.Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Ростов н/Д: „Феникс" 2000. –
416 с.
2. Дружинин В.Н Психология. Учебник для экономических вузов:- СПб.: Питер,
2000. – 272 с.
3.Індивідуальни стиль діяльності: тексти лекцій з дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» (для самостійного опрацювання) /Укл.
Шаповал І.М., Прудська О.В. – Кривий Ріг – КІ КНЕУ, 2003.
4.Загальна психологія:
Підручник
/О.В.Скрипченко,
Л.В.Долинська,

19
З.В.Огороднійчук та ін.- К.: Либідь. – 464 с.
5.Кратний психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко, под общ. ред А.В
Петровского, М.Г. Ярошевского. -М.: Политиздат, 1985.-С.201.
6.Когнітивна сфера особистості /Укл. Шепеленко Т.Л. – У 2-х ч. - Кривий Ріг: КЕІ
КНЕУ, 2005.
7.Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 240 с.
8.Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни - К.: „Ексоп", 1999. – 304 с.
9.Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навчальний посібник –
К.: МАУП, 2000. – 256 с.
10.М‘ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 4-те вид., стер. – К.: Вища шк.,
2005. -487 с.
11.Основы педагогики и психологии высшей школы /Под. ред. А.В Петровского
М: Изд-во МГУ, 1986.-С. 161-196.
12.Петровский А.В., Ярошевский М.Г Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений 3-е изд., стереотип - М.: Издат. центр „Академия", 2002. -512 с.
13.Подласий И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений:
В 2 кн. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003. – Кн.1:Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.
14. Подласий И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений:
В 2 кн. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003. – Кн.2:Процесс виспитания. – 256 с.
15.Психологічні особливості суб’єкта діяльності /Укл. Шепеленко Т.Л. – У 2-х ч. –
Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2006.
16.Радугин А.А. Психология. Учебное пособие для высших учебных заведений. М.:
Центр, 2001. – 400 с.
17.Рысь Ю.И., Степанов В.Е., Ступницкий В.П. Психология и педагогика: Учебн. пос. для ст-тов вузов. - М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга,
1999. – 308 с.
18.Серьожникова Р.К., Пархоменко Н.Д., Яковицька Л.С. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 243

20 с.
19.Соколинский В.М. Психологические основы экономики: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 215 с.
20. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки:Посібник. – К.:
Академвидав, 2003. – 504 с.
21.Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов н / Д: Изд-во „Феникс", 1997. -
736 с.
22.Трофімов Ю.Л. Психологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. -
К.: «Либідь», 1999. – 558 с.
23.Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 544 с.
Допоміжна
1. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Изд.2 -е, стереотипное. Т.1: Пер: с франц. -М.: Мир, 1996.- 496 с.
2. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология - Ростов н / Д: Изд-во „Феникс",
2000. - 544 с.
3. Психология общения / В А. Семиченко: К.: „Магистр - 8", 1997, - 152 с.
4. Тутушкина М.К. Практическая психология - Санкт-Петербург: Изд-во
«Дидактика Плюс», 1998. - 335 с.
5. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно – рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – С.
53 – 150.
6. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. 2-е изд. - СПб.: Изд-во
Михайлова В.А., 2000. – 349 с.
Інформаційні ресурси
1. www.mon.gov.ua
2. www.ihed.org.ua
3. www.osvita.org.ua
5. Державна служба статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал