Методичні вказівки до виконання завдань психолого педагогічної практики для студентів 4-х та 5-х курсівСкачати 420.67 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації03.12.2016
Розмір420.67 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
Психологічний аспект педагогічної діяльності
Може уявити себе на місці студента, поглянути на проблему його очима
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Вважає недоцільним прагнення пояснювати проблему з точки зору студента
Відверто та щиро виявляє свої думки та почуття у спілкуванні зі студентами
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Жорстко дотримується правил ролі викладача, зорієнтований на формальні ділові стосунки та підтримання власного

32 авторитету.
Динамічний та гнучкий у спілкуванні, звертає увагу на проблеми, що виникають, та прагне їх вирішити
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Негнучкий, не помічає конфліктів, що виникають, не здатний до їх конструктивного вирішення.
Увага! Заповнена схема-спостереження за педагогічною діяльністю
викладача-практиканта має бути прикріпленою до тексту завдання (додаток
5).
Визначте загальну суму балів за схемою, що свідчитиме про відповідний рівень професійної компетентності викладача-практиканта:

15 - 45 балів - неприпустимий рівень

46 - 75 балів - критичний рівень

76 - 120 балів - середній рівень

121 - 135 балів - високий рівень

136 - 150 балів - рівень майстерності
Проаналізуйте яскравість вияву кожної компоненти професійної компетентності. Зосередьте свою увагу при аналізі та поясненні одержаних результатів на позитивних аспектах та параметрах, які потребують розвитку чи корекції, ілюструючи їх короткими прикладами з відкритого заняття, проведеного магістром-практикантом.

Оцінювання аналізу професійної компетентності викладача-
практиканта
Увага! Для оцінювання аналізу професійної компетентності викладача- практиканта студент зобов’язаний подати роботу на перевірку керівникові від кафедри психології щонайменше за тиждень до дати захисту практики. Не забувайте долучати до роботи індивідуальний заліковий лист!
Критерії оцінювання:

33 1.
самостійність виконання роботи;
2.
висвітлення усіх аспектів характеристики (педагогічна діяльність та спілкування викладача-практиканта, його особистість, навченість та научуваність студентів, психологічний аспект педагогічної діяльності), а також висновки та рекомендації щодо подальшої професійного вдосконалення;
3.
наявність в тексті характеристики прикладів, котрі ілюструють певні психологічні аспекти професійної компетентності викладача- практиканта;
4.
структура роботи
(логічність та послідовність, відповідність запропонованому алгоритму, наявність додатків);
5.
обсяг та оформлення роботи.
Максимально можлива оцінка – 10 балів.
Таблиця 7. Розподіл балів при оцінюванні аналізу професійної
компетентності викладача-практиканта
9-10 балів
Робота виконана самостійно. Усі аспекти характеристики висвітлені. Текст містить 5-6 прикладів, що ілюструють певні особливості професійної компетентності викладача-практиканта. Структура роботи чітка та логічна, містить необхідні додатки. Роботи виконана та оформлена згідно усіх вимог.
7-8 балів
Робота виконана самостійно, висвітлює практично усі аспекти характеристики. Текст містить 3-4 прикладів, що
ілюструють певні особливості професійної компетентності викладача-практиканта.
Структура роботи чітка та логічна, містить необхідні додатки.
Роботи виконана та оформлена згідно усіх вимог.
5-6 балів
Робота виконана самостійно, проте висвітлені не усі аспекти характеристики. Текст містить 1-2 приклади, що
ілюструють певні особливості професійної компетентності викладача-практиканта.
Структура роботи чітка та логічна, проте обсяг дещо зменшений
(відсутні деякі необхідні додатки). Можливі граматичні

34 та пунктуаційні помилки.
1-4 бали
Робота виконана самостійно, проте висвітлює задану проблематику лише частково. Відсутні приклади, що
ілюструють психологічні особливості професійної компетентності викладача-практиканта. Робота потребує корекції логічної структури. Обсяг роботи зменшений, відсутні усі необхідні додатки. Виконання та оформлення роботи не відповідає вимогам.
0 балів
Робота є плагіатом.35
Рекомендована література:
1.
Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посібник / О. І. Власова. – К.
: Либідь, 2005. – 400 с.
2.
Галузинський В., Євнух М. Основи педагогіки та психології вищої школи.
– К.: Інтел, 1995. – 163 с.
3.
Головінський І. Педагогічна психологія.- К.: Аконіт, 2003.- 288 с.
4.
Дубравська Д. М. Основи психології : навч. посібник / Д. М. Дубравська.
– Львів : Світ, 2001. – 580 с.
5.
Загальна психологія. За ред.. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2003 6.
Копець Л. Психологія особистості. Навчальний посібник (2 вид.).- К.:
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008 р. – 464 с.
7.
М’ясоїд П. А.
Загальна психологія : навч. посібник / П. А. М’ясоїд. – 2-е вид., доп. – К. : Вища школа, 2001. – 487 с.
8.
Панок В. Основи практичної психології : підручник / В. Панок, Т.
Титаренко та ін. – К. : Либідь, 2003. – 536 с.
9.
Партико Т. Б. Загальна психологія. Академічний курс / Т. Б. Партико. – К
: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008 р.
10.
Русинка І. І. Психологія : навч. посібник / І. І. Русинка. – К. : Знання,
2007. – 367 с.
11.
Семенова А. В. Основи психології і педагогіки : навч. посібник /
А. В. Семенова, Р. С. Гурін, Т. Ю. Осипова. – К. : Знання, 2006. – 319 с.
12.
Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя.-
Москва: Просвещение, 1991. – 288 с.


36


Додатки

37
Додаток 1. Титульний лист (виберіть за назвою для вашого курсу)

Львівський національний університет імені Івана Франка
_________________________ факультет (на якому Ви навчаєтесь)Психологічна характеристика учня _________класу, школи №_____
________________________________________ (ПІБ учня)

Психологічна характеристика на _______клас, школи №_____
або студентську групу _______ ЛНУ ім. Івана Франка (іншого ВНЗ)

Психологічний аналіз професійної компетентності викладача-практиканта
_________________________________ (ПІБ студента)

Виконав студент (-ка)
4-го, 5-го курсу, групи _______
___________ факультету
_____________(ПІБ студента)

Перевірив керівник практики від кафедри психології
______________(ПІБ викладача)
Львів – 201 _ (рік)

38
Додаток 2. Орієнтовна схема спостереження за учнем
Параметри спостереження
Міра вияву якості
5 4
3 2
1
Особистісні характеристики
Впевнений у власних силах
Ставиться до себе байдуже; не впевнений у правильності власних дій
Знає власні переваги, вміє
їх використовувати, не соромиться, коли його хвалять
Не знає власних переваг та не вміє їх використовувати, соромиться, коли його хвалять у присутності
інших
Особливості емоційно- вольової сфери
Схильний до вияву емоцій.
Практично не виявляє власних емоцій.
Врівноважений, спокійний. Здатний керувати своїми діями практично в усіх ситуаціях.
Неврівноважений.
Схильний до
імпульсивних дій.
Особливості діяльності та поведінки
Активний, одразу включається в роботу
Пасивний, не виявляє
ініціативи.
Організований, намагається спланувати власну діяльність
Хаотичний, дезорганізований, не доводить розпочату справу до кінця.
Переключається з однієї справи на іншу
Наполегливий у вирішенні складних навчальних завдань.
Не виявляє наполегливості у виконанні завдань, при найменших труднощах припиняє роботу.
Спілкування та взаємодія з оточуючими
Прагне спілкування, виявляє ініціативу, висуває пропозиції
Уникає спілкування, замкнутий. Не прагне долучатися до спільної розмови чи діяльності
Самостійний, здатний до незалежного прийняття рішень
Потребує підтримки у прийнятті рішення та діях
В конфліктних ситуаціях
В конфліктних ситуаціях

39 намагається діяти спокійно, розважливо; схильний до співпраці намагається в будь-який спосіб довести власну думку, не схильний до співпраці
Ставлення до ровесників
Прагне до домінування, виявляє власні переваги щодо інших, схильний "тиснути" на інших
Схильний підпорядковуватися лідеру, не виявляє лідерських якостей
Товариський, толерантний
Схильний до виявів агресії
Ставлення до старших
(наприклад, вчителів)
Виявляє повагу.
Дослухається до думки старших.
Виявляє неповагу до старших.
Дослухається до критики
Бурхливо реагує на критику, виявляє негативізм
Становище
(статус) в класі
(групі)
Популярний, має багато друзів, контактує практично з усіма однокласниками
Дещо ізольований; уникає контактів в класі
Є авторитетом для однокласників. До його думки дослухаються.
Не користується авторитетом в класі.
Зовнішній вигляд
Охайний,чистий, доглянутий
Неохайний, одяг не завжди чистий, не слідкує за собою40
Додаток 3. Схема аналізу пізнавальної сфери учня
Особливості
пам’яті здатний зберігати великий об’єм інформації
Обсяг
5 4 3 2 1 нездатний зберігати великий об’єм
інформації мала кількість повторів, необхідних для запам’ятовування
Швидкість
5 4 3 2 1 велика кількість повторів, необхідних для запам’ятовування мала кількість помилок при відтворенні
Точність
5 4 3 2 1 велика кількість помилок при відтворенні спроможний в продовж тривалого часу зберігати сприйнятий матеріал
Тривалість
5 4 3 2 1 зберігає сприйнятий матеріал протягом нетривалого часу
Особливості
мислення вміє побачити і поставити нову проблему
Самостійність
5 4 3 2 1 працює лише з поставленими вчителем проблемами вміє змінювати початковий план розв’язання задачі
Гнучкість
5 4 3 2 1 розв’язує задачі за шаблоном, в процесі розв’язання не може переключитись на інший спосіб роботи невелика кількість часу, необхідна для розв’язання задачі
Швидкість
5 4 3 2 1 велика кількість часу необхідна для розв’язання задачі здатний створювати нові алгоритми, необхідні для розв’язання задачі
Творчість
5 4 3 2 1 нездатний створювати нові алгоритми, необхідні для розв’язання задачі, працює лише за зразком здатний проникати суть явищ
Глибина
5 4 3 2 1 бачить лише ситуативні зв’язки, нездатний проникати в суть явищ здатний об’єктивно оцінювати себе, події, інших
Критичність
5 4 3 2 1 нездатний об’єктивно оцінювати себе, події, інших
Особливості
уваги здатний зосередитись на діяльності і предметі
Концентрація
5 4 3 2 1 нездатний зосередитись на діяльності і предметі здатний одночасно приділяти увагу кільком об’єктам
Розподіл
5 4 3 2 1 здатний приділяти увагу лише одному об’єкту висока тривалість зосередження на діяльності і предметі
Стійкість
5 4 3 2 1 низька тривалість зосередження на діяльності і предметі

41
Додаток 4. Орієнтовна схема спостереження за групою
Характеристики групи
Параметри спостереження
та к ш
ви дш е та к,
ні
ж ні
ва ж
ко ві
дп ов
іс т
и ш
ви дш е ні
, н
іж та к ні
5 4
3 2
1
Інтегративність – міра єдності членів групи
Учні класу почувають себе єдиним колективом, спільнотою?
Мікроклімат – комфортність перебування в групі, задоволеність нею
Переважна більшість учнів класу почувають себе в групі комфортно?
Референтність – міра прийняття членами групи групових правил
(норм)
Переважна більшість учнів класу приймає та виконує правила, встановлені групою?
Лідерство – міра впливу певних членів групи на групу в цілому
Чи є в групі особи, котрі здатні впливати на рішення, що приймаються групою?
Чи є в групі особи, котрі відіграють головну роль в організації навчальної діяльності чи при вирішенні завдань, поставлених перед класом?
Чи є в групі особи, котрі ініціюють неформальне міжособистісне спілкування учнів класу?
Інтергрупова (між групова)
активність – міра впливу даної групи на інші групи
Чи має дана група вплив на інші групи?
Організованість – реальна здатність групи до самоорганізації
Чи здатна група самостійно (без впливу класного керівника, вчителів чи батьків) організуватися для здійснення певної діяльності?
Спілкування в групі
Чи здатна група досягти взаєморозуміння у проблемних ситуаціях?
Згуртованість групи
Чи є у групі традиція спільних святкувань днів народжень, іменин чи
інших свят?
Здатність до взаємодії
Чи характерною для групи є співпраця між її членами?
Групова ідентифікація
Чи ідентифікують члени групи себе з

42


нею («мій клас» , «моя група»)?
Відповідальність
Чи відповідально ставляться до своїх обов’язків та завдань, що перед ними стоять?
Колективізм
Чи ставлять члени групи групові
інтереси вище особистих та протистоять усьому, що роз’єднує колектив?
Контактність
Чи часто контактують між собою члени групи? Чи допомагають один одному, коли це потрібно?
Відкритість
Чи спілкуються та співпрацюють члени групи з представниками інших груп?
Інформованість – ступінь поширення інформації між членами групи
Чи володіють інформацією усі члени групи про події, які відбуваються у шкільному та позашкільному житті групи?
Цінності групи
Здоров′я
Матеріально забезпечене життя (одяг, аксесуари)
Наявність хороших та вірних друзів
Пізнання (освіченість)
Розвиток (робота над собою)
Розваги
(приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов’язків)
Сімейні цінності
Краса природи й мистецтва
Творчість
(можливість творчої діяльності)
Акуратність (охайність)
Вихованість (гарні манери)
Життєрадісність (почуття гумору)

43
Додаток 5. Схема аналізу професійної компетентності викладача-
практиканта
1.
Педагогічна діяльність викладача-практиканта
Ставить розвиваючі та виховні задачі поруч з навчальними
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ставить та реалізує головним чином навчальні задачі
Володіє варіативною методикою, тобто вибором одного методичного рішення з декількох можливих
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Використовує одноманітні методичні рішення у навчанні
Прагне і уміє аналізувати свій досвід
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Уникає самоаналізу за різних приводів
2.
Педагогічне спілкування викладача-практиканта
Заздалегідь планує комунікативні задачі
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Задачі спілкування у ході заняття не планує, покладаючись на ситуації, що виникають стихійно
Створює у класі атмосферу довіри, психологічної безпеки; студенти відкриті для спілкування та розвитку
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
У спілкуванні використовує жорсткі методи; виходить з незаперечного авторитету викладача; студенти напружені
Виходить з цінності особистості кожного студента; поважає їх гідність, зорієнтований на підтримку
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Студенти сприймаються як об'єкт, засіб, перешкода. Не диференціює власного спілкування, зорієнтований на формальні оцінки.
3.
Особистість викладача-практиканта
Має стійку професійно- педагогічну спрямованість
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Вважає, що ненадовго затримається на викладацькій діяльності
Має позитивну Я- концепцію, спокійний та впевнений
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Постійно невпевнений у собі
Працює творчо, застосовує оригінальні
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Працює головним чином за типовими методичними

44 прийоми розробками
4.
Навченість та научуваність студентів
Ставить задачі формування в студентів уміння вчитися, заохочує їх активні научальні дії та самоконтроль, організовує творчу діяльність студентів
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Задачі розвитку, уміння вчитися в студентів не ставить, дає завдання у готовому вигляді, організовуючи лише репродуктивну діяльність студентів
Розвиває в студентів самостійність та
ініціативу
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Самостійність та ініціативу студентів не заохочує
Прагне намітити для окремих студентів
індивідуальні програми
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Індивідуальний та диференційний підхід мінімальний
5.
Психологічний аспект педагогічної діяльності
Може уявити себе на місці студента, поглянути на проблему його очима
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Вважає недоцільним прагнення пояснювати проблему з точки зору студента
Відверто та щиро виявляє свої думки та почуття у спілкуванні зі студентами
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Жорстко дотримується правил ролі викладача, зорієнтований на формальні ділові стосунки та підтримання власного авторитету.
Динамічний та гнучкий у спілкуванні, звертає увагу на проблеми, що виникають, та прагне їх вирішити
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Негнучкий, не помічає конфліктів, що виникають, не здатний до їх конструктивного вирішення.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал