Методичні вказівки до виконання завдань психолого педагогічної практики для студентів 4-х та 5-х курсівСкачати 420.67 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації03.12.2016
Розмір420.67 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ (ОКР «Спеціаліст»)
Завданням для студентів п’ятого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня
«Спеціаліст», що проходять психолого-педагогічну практику у середніх загальноосвітніх школах або навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації
(університети, інститути, академії, коледжі), є Психолого-педагогічна
характеристика на клас (студентську групу). Завдання базується на знаннях студентів, отриманих у процесі вивчення курсів «Психологія», «Загальна психологія» чи «Основи психології», «Соціальна психологія» на 1-4 курсах.
Вимоги до виконання психолого-педагогічної характеристики на
клас (студентську групу)

Психолого-педагогічна характеристика на клас (студентську
групу) – це індивідуальне психолого-педагогічне завдання, котре має продемонструвати рівень психологічних знань студента: розуміння ним особливостей розвитку та функціонування групи як спільноти людей, її психологічних характеристик, структури та здатності до взаємодії, а також впливу групи на виконання учнями (студентами) їхньої навчальної та позанавчальної діяльності.
Робота має бути виконана самостійно. Зміст роботи повинен відповідати заданій проблематиці.

Текст повинен відображати суть питання, висвітлювати усі його можливі аспекти, тобто повинен містити загальні відомості про групу, дані про
її психологічні характеристики (інтегративність, згуртованість, референтність, лідерство та ін.), а також висновки та рекомендації щодо подальшої роботи з групою. Ці дані обов’язково мають бути проілюстровані конкретними
прикладами, отриманими в результаті спостереження за групою та бесіди з класним керівником, лідером/лідерами класу та/або вчителями, котрі працюють у цьому класі.

Структура роботи повинна бути чіткою та логічною. Робота має містити необхідні додатки.

19
Психолого-педагогічна характеристика на клас (групу) має містити:
1.
Титульний лист, у якому обов’язково вказано прізвище, ім’я, по батькові студента, який проходить практику, факультет та кафедра, на яких він навчається, місце та час проходження практики, дані про клас, на який складена характеристика (школа, клас) чи студентську групу
(навчальний заклад, напрям підготовки), ПІБ викладача від кафедри психології, який перевіряє роботу.
2.
Змістовну частину психолого-педагогічної характеристики, яка охоплює психологічні особливості класу як малої соціальної групи, спосіб міжособової взаємодії, психологічні характеристики групи.
Практичні рекомендації до написання цієї характеристики подані нижче. Обсяг змістовної частини – 2-3 сторінки.
3.
Висновки та рекомендації. Висновки можуть містити узагальнений психологічний портрет класу (студентської групи), характеристику його (її) подальшої навчальної та життєвої перспективи, загальне враження студента про хід виконання завдання, зокрема труднощі з якими він зіткнувся. На основі складеної психолого-педагогічної характеристики студент може розробити рекомендації для педагогів, батьків з метою оптимізації навчальної діяльності та подальшого психологічного розвитку учнівського чи студентського колективу.
Обсяг роботи – від трьох до п’яти сторінок друкованого тексту
(формат А-4, кегль 14, інтервал 1,5).
Робота повинна бути виконана згідно вимог українського правопису
(граматично та пунктуаційно вірно). Оформлення роботи має відповідати усім вимогам щодо оформлення студентських наукових робіт.
Етапи написання психолого-педагогічної характеристики на клас
(студентську групу):
1.
Обрати клас (студентську групу) для дослідження. Обирайте той клас чи групу, у яких Ви маєте найбільше уроків чи лекційно-практичних

20 занять.
2.
Проводити спостереження за класом (студентською групою), використовуючи запропоновані схеми (на уроках та виховних заходах, під час перерв).
3.
Провести бесіду з класним керівником (обов’язково) та активом класу
(групи), використовуючи анкету.
4.
На основі даних, отриманих в результаті бесіди та спостереження, написати психолого-педагогічну характеристику на клас (групу). У тексті характеристики обов’язково навести приклади, котрі
ілюструють певні характеристики класу як малої соціальної групи.
5.
Висновки та рекомендації щодо особливостей подальшої роботи з класом (групою) та перспектив його (її) розвитку.
Дослідження психологічних особливостей класу (студентської групи)
Для дослідження психологічних особливостей класу (студентської групи) ви можете використати методи психологічного спостереження та бесіди.
Психологічне спостереження – це метод дослідження, в основі якого навмисне систематичне плановане та довготривале споглядання поведінки людини зазвичай в природних умовах її функціонування.

Спостереження є достатньо суб’єктивним методом дослідження, тому намагайтесь не порівнювати клас чи студентську групу з власним досвідом перебування в соціальних групах.

Спостереження за класом чи групою досить важко реалізувати під час проведення занять у ньому, тому більш інформативними для вас будуть спостереження за цією групою під час уроків вчителів чи колег-практикантів.

Для отримання більш повної та різнобічної інформації про клас
(студентську групу) спостерігайте за ним (нею) декілька разів та в різних ситуаціях (на уроці, на перерві, на чергуваннях, по закінченню уроків).

Особливу увагу при спостереженні слід приділити процесу виконання класом (групою) спільних завдань. Такого роду завдання ви можете запропонувати класу самостійно.

21

Не всі психологічні характеристики групи можуть бути помітними під час спостереження, тому варто використовувати додаткові методи, до прикладу бесіду-інтерв’ю з класним керівником.

Можете попросити студента-колегу також поспостерігати за обраним класом (групою) – це дасть вам можливість співставити результати отриманих спостережень.
Спостереження має бути заздалегідь запланованим, а його результати зафіксованими. Для виконання цих двох умов якісного спостереження вам слід скористатися запропонованими схемами (табл. 4).
Таблиця 4. Орієнтовна схема спостереження за групою
Інструкція до заповнення таблиці: Схема містить характеристики
групи та параметри спостереження, які необхідно оцінити в ході його
проведення. На основі ваших спостережень оцініть за п’ятибальною шкалою
наявність в групи кожної характеристики.
5 – характеристика наявна
4 – характеристика швидше наявна
3 – не певен, що виявив цю характеристику
2 – характеристика швидше відсутня
1 – характеристика відсутня
Характеристики групи
Параметри спостереження
та к ш
ви д
ш е та к, ні
ж ні
ва ж
ко ві
д п
о ві
ст и
ш ви д
ш е ні
, ні
ж т
ак ні
5 4
3 2
1
Інтегративність – міра
єдності членів групи
Учні класу почувають себе єдиним колективом, спільнотою?
Мікроклімат – комфортність перебування в групі, задоволеність нею
Переважна більшість учнів класу почувають себе в групі комфортно?
Референтність – міра прийняття членами групи групових правил (норм)
Переважна більшість учнів класу приймає та виконує правила, встановлені групою?
Лідерство – міра впливу певних членів групи на групу в цілому
Чи є в групі особи, котрі здатні впливати на рішення, що приймаються групою?

22
Чи є в групі особи, котрі відіграють головну роль в організації навчальної діяльності чи при вирішенні завдань, поставлених перед класом?
Чи є в групі особи, котрі ініціюють неформальне міжособистісне спілкування учнів класу?
Інтергрупова (між групова)
активність – міра впливу даної групи на інші групи
Чи має дана група вплив на інші групи?
Організованість – реальна здатність групи до самоорганізації
Чи здатна група самостійно (без впливу класного керівника, вчителів чи батьків) організуватися для здійснення певної діяльності?
Спілкування в групі
Чи здатна група досягти взаєморозуміння у проблемних ситуаціях?
Згуртованість групи
Чи є у групі традиція спільних святкувань днів народжень, іменин чи інших свят?
Здатність до взаємодії
Чи характерною для групи є співпраця між її членами?
Групова ідентифікація
Чи ідентифікують члени групи себе з нею ("мій клас" , "моя група")?
Відповідальність
Чи відповідально ставляться до своїх обов’язків та завдань, що перед ними стоять?
Колективізм
Чи ставлять члени групи групові
інтереси вище особистих та протистоять усьому, що роз’єднує колектив?
Контактність
Чи часто контактують між собою члени групи? Чи допомагають один одному, коли це потрібно?
Відкритість
Чи спілкуються та співпрацюють члени групи з представниками
інших груп?

23
Увага! Заповнена схема-спостереження за класом (студентською
групою) має бути прикріпленою до психолого-педагогічної характеристики
(додаток 4).
Додаткові параметри психологічної характеристики на клас ви можете виявити при бесіді з класним керівником та вчителями, або ж з активом класу
(старостою, активними учнями):

Орієнтовна схема інтерв’ю з класним керівником та активом класу
1.

Загальні відомості.

Клас. Кількість учнів, кількість хлопців та дівчат.
Інформованість – ступінь поширення інформації між членами групи
Чи володіють інформацією усі члени групи про події, які відбуваються у шкільному та позашкільному житті групи?
Цінності групи
Здоров′я
Матеріально забезпечене життя
(одяг, аксесуари)
Наявність хороших та вірних друзів
Пізнання (освіченість)
Розвиток (робота над собою)
Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов’язків)
Сімейні цінності
Краса природи й мистецтва
Творчість
(можливість творчої діяльності)
Акуратність (охайність)
Вихованість (гарні манери)
Життєрадісність (почуття гумору)

24
2.

Структура класу.

Хто є старостою класу? Чи є староста авторитетом? Чи дослуховуються до його думки?

Чи у групі особа, котра відіграє головну роль в організації навчальної та іншої діяльності класу, тобто організаційний лідер?

Чи є у групі особа, котра ініціює неформальне спілкування учнів
(емоційний лідер)?

Чи є у групі особа, котру можна вважати абсолютним лідером
(тобто особа, котра поєднує функції організаційного та емоційного лідера)?

Скільки підгруп існує в класі? Чи є поділ підгруп за статями
(окремо групи дівчат, окремо – хлопців)? Чи є різностатеві групи?

Хто є лідерами підгруп? Скільки осіб включено в кожну підгрупу?
Чи є учні, не включені в жодну з підгруп?

Якими є стосунки між підгрупами: дружні, товариські чи конфліктні, ворожі? Чи існує між ними конфронтація, протистояння?

Чи є у класі діти з особливими потребами? Якщо є, як до них ставляться: дружньо, байдуже чи вороже?
3.

Соціально-психологічні характеристики групи
Згуртованість групи:

Чи є в групі традиції спільного проведення часу?
Здатність до взаємодії:

Як приймаються рішення, важливі для усього класу (наприклад, про спільне проведення вечірки чи екскурсію)? Спільно, за участі більшості учнів класу? Чи рішення приймаються лише кількома особами ("активом" чи неформальними лідерами), а усі інші – підкоряються?
Організованість групи:

Чи організовуються події, в яких можуть брати участь усі учні?
(Спільні виїзди, екскурсії, походи в кіно/театр, дискотеки, вечори, дискусійні гуртки і т.д.?)

Ці заходи учні організовують самостійно чи за допомогою

25 класного керівника/вчителів/батьків?
Спілкування та конфлікти:

Чи є на даний момент в класі конфлікти? Якщо є, то протистояння є відкритим чи прихованим?

В який спосіб вирішуються конфлікти: учні самостійно шукають можливості спільного рішення чи очікують втручання збоку (наприклад, класного керівника)?

Чи звертаються по допомогу у вирішенні конфліктів (наприклад, до шкільного психолога)?
Групова ідентифікація:

Чи ототожнюють члени групи себе з нею ("мій клас", "моя група")?
4.
Особливості поведінки та діяльності
Навчальна діяльність

Якою є навчальна успішність класу?

Які предмети є найцікавішими для учнів? Які заняття відвідують неохоче?

Чи має клас визначене навчальне спрямування (наприклад, математичний, клас з поглибленим вивченням інформатики чи іноземної мови)?

Які методи навчання є найбільш ефективними у роботі з даним класом?

Чи є в класі учні, котрі відвідують Малу Академію Наук? Які секції?
Громадська діяльність

Чи учні класу беруть участь у шкільному самоврядуванні?
Наскільки активно?

Чи виявляють учні волонтерські ініціативи (наприклад, збір подарунків дітям до Дня Святого Миколая, відвідування дітей в сиротинцях тощо)?

Чи учні класу беруть участь в організації та проведенні

26 загальношкільних заходів?
Алгоритм написання психолого-педагогічної характеристики на клас
(групу)
1.

Загальні відомості.
2.

Структура класу (на основі схеми спостереження та інтерв’ю).
3.

Соціально-психологічні характеристики групи: згуртованість, здатність до взаємодії, організованість групи, спілкування та конфлікти, контактність, відкритість, цінності групи і т.д. (на основі схеми спостереження
та інтерв’ю).
4.

Особливості поведінки та діяльності групи: навчальна та громадська діяльність (на основі схеми спостереження та інтерв’ю).
5.

Висновки та рекомендації.

Оцінювання психолого-педагогічної характеристики на клас
Увага! Для оцінювання психолого-педагогічної характеристики класу студент зобов’язаний подати роботу на перевірку керівникові від кафедри психології щонайменше за тиждень до дати захисту практики. Не забувайте долучати до роботи індивідуальний заліковий лист!
Критерії оцінювання:
1.
самостійність виконання роботи;
2.
висвітлення усіх аспектів характеристики (загальні відомості про групу та
її структуру, рівень згуртованості, групові норми, здатність до самоорганізації та ін.), а також висновки та рекомендації щодо подальшої роботи з групою;
3.
наявність в тексті характеристики прикладів, котрі ілюструють певні психологічні характеристики групи чи особливості її функціонування;
4.
структура роботи
(логічність та послідовність, відповідність

27 запропонованому алгоритму, наявність додатків);
5.
обсяг та оформлення роботи.
Максимально можлива оцінка – 10 балів.
Таблиця 5. Розподіл балів при оцінюванні психолого-педагогічної
характеристики на клас
9-10 балів
Робота виконана самостійно. Усі аспекти характеристики висвітлені. Текст містить 5-6 прикладів, що ілюструють певні характеристики групи чи особливості її функціонування. Структура роботи чітка та логічна, містить необхідні додатки. Роботи виконана та оформлена згідно усіх вимог.
7-8 балів
Робота виконана самостійно, висвітлює практично усі аспекти характеристики. Текст містить 3-4 прикладів, що
ілюструють певні характеристики групи чи особливості її функціонування.
Структура роботи чітка та логічна, містить необхідні додатки. Роботи виконана та оформлена згідно усіх вимог.
5-6 балів
Робота виконана самостійно, проте висвітлені не усі аспекти характеристики. Текст містить 1-2 приклади, що
ілюструють певні характеристик групи чи особливості її функціонування.
Структура роботи чітка та логічна, проте обсяг дещо зменшений (відсутні деякі необхідні додатки). Можливі граматичні та пунктуаційні помилки.
1-4 бали
Робота виконана самостійно, проте висвітлює задану проблематику лише частково. Відсутні приклади, що
ілюструють психологічні особливості групи. Робота потребує корекції логічної структури. Обсяг роботи зменшений, відсутні усі необхідні додатки. Виконання та оформлення роботи не відповідає вимогам.
0 балів
Робота є плагіатом.

28
ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ (ОКР «Магістр»)
Завданням для студентів п’ятого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня
«Магістр», що проходять психолого-педагогічну практику у навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації (університети, інститути, академії, коледжі), є Аналіз професійної компетентності викладача-практиканта.
Завдання базується на знаннях студентів, отриманих у процесі вивчення курсів
«Психологія», «Загальна психологія» чи «Основи психології», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія», «Психологія вищої школи» на 1-5 курсах.
Алгоритм виконання завдання
1. Для виконання завдання оберіть колегу, заняття якого ви будете відвідувати та аналізувати. Для якісного написання «Аналізу професійної
компетентності викладача-практиканта» рекомендуємо відвідати кілька пробних та залікових занять студента.
2. Використовуючи запропоновану схему, охарактеризуйте професійну компетентність викладача-практиканта.
3. На основі даних, отриманих в результаті спостереження та аналізу педагогічної діяльності, виконайте завдання.
Вимоги до виконання аналізу професійної компетентності викладача-
практиканта

Аналіз професійної компетентності викладача-практиканта – це
індивідуальне психолого-педагогічне завдання, котре має продемонструвати рівень психологічних знань студента та здатність проаналізувати параметри професійної педагогічної компетентності студента-колеги на практиці: психологічні особливості його педагогічної діяльності та спілкування, особистісні якості, що впливають на успішність досягнення мети та взаємодії із групою в процесі викладання.
Робота має бути виконана самостійно. Зміст роботи повинен відповідати заданій проблематиці.

Текст повинен відображати суть питання, висвітлювати усі його

29 можливі аспекти, тобто повинен містити відомості про викладача-практиканта, дані про його психологічні якості та психологічні особливості його педагогічної діяльності, а також висновки та рекомендації щодо подальшого розвитку психологічної складової педагогічної компетентності. Ці дані обов’язково мають бути проілюстровані конкретними прикладами, отриманими в результаті спостереження за викладачем та групою в ході проведення ним навчального заняття.

Структура роботи повинна бути чіткою та логічною, обов’язково містити додатки (схему аналізу професійної компетентності викладача- практиканта).
Аналіз професійної компетентності викладача-практиканта має
містити:
1.
Титульний лист, у якому обов’язково вказано прізвище, ім’я, по батькові студента, який проходить практику, факультет та кафедра, на яких він навчається, місце та час проходження практики, дані про викладача-практиканта, на якого складена характеристика (прізвище,
ім’я, по батькові; тема та час проведення заняття, яке аналізується),
ПІБ викладача від кафедри психології, який перевіряє роботу .
2.
Змістовну частину психолого-педагогічної характеристики, яка охоплює спостереження за педагогічною діяльністю викладача- практиканта на занятті та аналіз виявлених психологічних особливостей професійної компетентності колеги. Обсяг змістовної частини – 2-3 сторінки.
3.
Висновки та рекомендації. Висновки можуть містити узагальнений психологічний портрет колеги-практиканта як викладача вищої школи, характеристику його подальшої навчальної та життєвої перспективи, загальне враження студента про хід виконання завдання, зокрема труднощі з якими він зіткнувся. На основі складеного аналізу професійної компетентності викладача-практиканта студент може розробити рекомендації для колеги щодо розвитку його педагогічної

30 компетентності та можливостей подальшої педагогічної діяльності.
Обсяг роботи – від трьох до п’яти сторінок друкованого тексту
(формат А-4, кегль 14, інтервал 1,5).
Робота повинна бути виконана згідно вимог українського правопису
(граматично та пунктуаційно вірно). Оформлення роботи має відповідати усім вимогам щодо оформлення студентських наукових робіт.
Таблиця 6. Схема аналізу професійної компетентності викладача-
практиканта (за О. Штепою)
Інструкція до заповнення схеми: Оцініть за десятибальною шкалою кожен з
параметрів професійної компетентності викладача-практиканта.
1.
Педагогічна діяльність викладача-практиканта
Ставить розвиваючі та виховні задачі поруч з навчальними
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ставить та реалізує головним чином навчальні задачі
Володіє варіативною методикою, тобто вибором одного методичного рішення з декількох можливих
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Використовує одноманітні методичні рішення у навчанні
Прагне і уміє аналізувати свій досвід
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Уникає самоаналізу за різних приводів
2.
Педагогічне спілкування викладача-практиканта
Заздалегідь планує комунікативні задачі
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Задачі спілкування у ході заняття не планує, покладаючись на ситуації, що виникають стихійно
Створює у класі атмосферу довіри, психологічної безпеки; студенти відкриті для спілкування та розвитку
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
У спілкуванні використовує жорсткі методи; виходить з незаперечного авторитету викладача; студенти напружені

31
Виходить з цінності особистості кожного студента; поважає їх гідність, зорієнтований на підтримку
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Студенти сприймаються як об'єкт, засіб, перешкода. Не диференціює власного спілкування, зорієнтований на формальні оцінки.
3.
Особистість викладача-практиканта
Має стійку професійно- педагогічну спрямованість
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Вважає, що ненадовго затримається на викладацькій діяльності
Має позитивну Я- концепцію, спокійний та впевнений
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Постійно невпевнений у собі
Працює творчо, застосовує оригінальні прийоми
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Працює головним чином за типовими методичними розробками
4.
Навченість та научуваність студентів
Ставить задачі формування в студентів уміння вчитися, заохочує їх активні научальні дії та самоконтроль, організовує творчу діяльність студентів
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Задачі розвитку, уміння вчитися в студентів не ставить, дає завдання у готовому вигляді, організовуючи лише репродуктивну діяльність студентів
Розвиває в студентів самостійність та
ініціативу
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Самостійність та ініціативу студентів не заохочує
Прагне намітити для окремих студентів
індивідуальні програми
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Індивідуальний та диференційний підхід мінімальний
5.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал