Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напрямку підготовкиСкачати 408.28 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір408.28 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки України

lntu_logo_14x14_cm2014_0

Історія мистецтва Європи 17 – 20 ст.

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт

для студентів напрямку підготовки «Дизайн»

денної та заочної форм навчання

Частина ІІ (Мистецтво Європи 19-20 ст.)

ЛУЦЬК – 2016

УДК 7.036 (07)

I - 90
До друку________________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ.
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ_____________________директор бібліотеки.
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол №__--від «_____» ______________ 20 ____ року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету будівництва та дизайну Луцького НТУ, протокол № ___ від «___» _____________ 20 ___ року.___________________ Голова навчально-методичної ради факультету будівництва та дизайну.
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри дизайну Луцького НТУ, протокол №__ від «___» __________ 20 ____ року.
Укладач:_____________ В.В.Хижинський, асист. каф. дизайну Луцького НТУ
Рецензент:______________О.В. Приступа, асист. каф. дизайну Луцького НТУ
Відповідальний за випуск:________________О.С. Пасічник, кандидат архітектури, доцент Луцького НТУ

Історія мистецтва Європи 17 – 20 ст. [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напрямку підготовки «Дизайн» денної і заочної форм навчання / уклад. В.В. Хижинський – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 34 с.

Видання містить методичні вказівки до виконання самостійних робіт, перелік тем, питання для перевірки знань студентів, тести для самоконтролю.

Призначене для студентів напряму підготовки «Дизайн» денної та заочної форм навчання

© В. В. Хижинський, 2016

ЗМІСТ
ВСТУП............................................................................................. 4

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕЛІК ПОНЯТЬ ЗА ТЕМАМИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ............................................................................................. 6

Тема 1. Мистецтво Іспанії 19ст. ……………………………………. 7

Тема 2. Мистецтво Англії 19 ст. ….………………………………… 7

Тема 3. Мистецтво Франції 19 ст. .………………………………... 8

Тема 4. Імпресіонізм у мистецтві Франції кінця 19 ст. ………. . 9

Тема 5. Постімпресіонізм у мистецтві Франції поч. 20 ст. …….. 9

Тема 6. Стиль модерн в мистецтві Західної Європи кінця 19-початку 20 ст. …………………………………………………………..10

Тема 7. Модерністичні течії в мистецтві Західної Європи на початку 20 ст. ……………………………...………………………….. 11

Тема 8. Мистецтво Західної Європи першої половини 20 ст. …... 12

Тема 9. Мистецтво Західної Європи другої половини 20 ст.….…. 13
РОЗДІЛ 2. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ........... .... 14
РОЗДІЛ 3. Завдання для виконання самостійної роботи.................................................................................................... 28
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ..............................................45

ВСТУП
Без історії немає сьогодення. Для того щоб розуміти процеси, які відбуваються у сучасному мистецтві, потрібно знати що відбувалося у минулому. Пам’ятки мистецтва репрезентують досвід історії людства, допомагають наблизитись до розуміння культури, життя та світогляду суспільства. Художня культура Західної Європи 19 – 20 ст. надзвичайно динамічна і бурхлива. У цей період зародилися новаторські ідеї та тенденції, що дали поштовх для розвитку сучасного мистецтва. Протягом 19 – 20 століття в мистецтві Західної Європи розвивалися такі стилі як класицизм, ампір, модерн, арт деко, імпресіонізм, постімпресіонізм, постмодернізм тощо.

Навчальна дисципліна “Історія мистецтва Європи 17-20 ст.” розвиває вміння сприймати естетичну і духовну сутність мистецьких творів, здатність вживатися в епоху їх творення, сприяє вихованню національної самосвідомості нової генерації фахівців незалежної України в контексті європейського мистецтва.


Предметом навчальної дисципліни “ Історія мистецтва Європи 17-20 ст.” є вивчення образотворчого мистецтва Європи та історико-культурного матеріалу на ґрунті мистецьких стилів та напрямків.
Метою вивчення дисципліни “ Історія мистецтва Європи 17-20 ст. ” є ознайомлення студентів з основами мистецтвознавства, з важливими періодами історії розвитку європейського мистецтва, особливостями формування художньо-образної системи образотворчого мистецтва та стилевими модифікаціями у контексті розвитку світового мистецтва, формування навичок сприйняття та аналізу творів мистецтва, розвиток навиків використовувати надбання мистецтва у власному творчому процесі.
Завданням навчальної дисципліни “ Історія мистецтва Європи 17-20 ст.” є розвиток професійного інтелекту майбутнього дизайнера, формування його як спеціаліста з високим рівнем художньо-образної культури, підготовка до самостійної творчої та професійній діяльності.

До основних завдань курсу належить вивчення • ключових мистецтвознавчих термінів та категорій;

 • жанрів, матеріалів і технік мистецтва різних країн Європи;

 • шедеврів світового мистецтва;

 • творчих біографій визначних митців (архітекторів, живописців, скульпторів, графіків);

 • соціального та комунікативного значення європейського мистецтва в історичному контексті;

 • методів аналізу форми та змісту творів образотворчого мистецтва та архітектури.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • ключові поняття історії європейського мистецтва;

 • закономірності формування й розвитку європейського мистецтва у світовому культурному процесі;

 • основні пам’ятки європейського мистецтва;

 • творчі життєписи найвизначніших митців;

 • основні стилі та течії;

 • особливості розвитку європейського мистецтва на історичних етапах.

уміти:критично аналізувати наукові публікації з історії мистецтва;

 • описувати та інтерпретувати твори мистецтва;

 • збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти, творчо працювати над поглибленням і вдосконаленням культурно-освітніх знань;

 • залучати пам’ятки мистецтва як джерела для культурологічних досліджень.

Здобуті знання збагатять інтелектуальне підґрунтя студентів, розширять їхній світогляд, науковий та творчий потенціал.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО виконАННЯ самостійНих РОБіТ

Методичні вказівки пропонують структуровану підготовку до семінарських занять, організації самостійної роботи з дисципліни «Історія мистецтва Європи 17-20 ст.». Скориставшись методичними порадами, студент зможе ефективно розподілити навчальний час, визначити домінанти основних мистецьких реалій та долучитися до невичерпної скарбниці мистецького доробку Європи.

Структура та зміст методичних рекомендацій до виконання самостійної роботи органічно поєднує попередній досвід в царині вивчення мистецтва та залучення новітніх технологій – роботи з Інтернет-ресурсами, мультимедійними матеріалами і електронними документами.

Завдання для самостійної роботи виконуються у позааудиторний час. Студенти повинні відповідно до списку рекомендованої літератури самостійно протягом семестру:  • написати один реферат на одну із запропонованих тем;

  • підготувати ілюстроване повідомлення про пам’ятки європейського мистецтва або мультимедійну презентацію з текстовим коментарем.

Терміни та вимоги до виконання. Завдання, рекомендовані для самостійної роботи, виконуються протягом семестру.

Кількість балів. Критерії оцінювання. Усього за результатами самостійної роботи студенти денної форми навчання можуть набрати 20 балів. Загальна сума балів складається з наступного:

 • реферат, оформлений за всіма правилами, у разі успішного захисту оцінюється в 10 балів;

 • ілюстроване повідомлення або мультимедійна презентація також оцінюються у 10 балів. Робота повинна бути змістовною і оформленою на високому естетичному рівні.

Складовою самостійної роботи студентів є опрацювання теоретичного і додаткового матеріалу, ознайомлення з найвизначнішими пам’ятками та митцями мистецтва Європи.
РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПОНЯТЬ ЗА ТЕМАМИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
Формування даного розділу передбачає перелік ключових мистецтвознавчих термінів, шедеврів мистецтва Європи, творчого доробку найвизначніших митців в контексті стильових та історичних особливостей розвитку світового мистецтва. В кінці кожної теми подаються контрольні запитання для самостійного опрацювання. Таке подання відповідає тематичному плануванню згідно робочої програми навчальної дисципліни „Історія мистецтва Європи 17-20 ст.” і дозволяє студенту чітко структурувати матеріал, що допоможе при виконанні контрольних тестових завдань.
Тема 1

Мистецтво Іспанії 19ст.
1.1.Загальна характеристика.

1.2. Архітектура.

1.3. Живопис. Творчість Франсіско Гойї.

1.4. Графічна спадщина Франсіско Гойї.


Контрольні запитання.

 1. Характерні тенденції розвитку іспанського мистецтва 19 ст.

 2. Архітектура Іспанії 19 ст.

 3. Біографічні відомості про Франсіско Гойю.

 4. Живописна спадщина Франсіско Гойї.

 5. Франсіско Гойя – художник королівського двору.

 6. «Понурі світи» Франсіско Гойї.

 7. Графіка Франсіско Гойї.

 8. Франсіско Гойя, графічна серія «Капрічос».

 9. Франсіско Гойя, графічна серія «Лихоліття війни».

 10. Франсіско Гойя, графічна серія «Тавромахія»


Тема 2

Мистецтво Англії 19ст.
2.1. Загальна характеристика.

2.2. Архітектура.

2.3. Живопис: Братство Прерафаелітів.

2.4. Декоративно-ужиткове мистецтво.


Контрольні запитання.

 1. Мистецтво Англії 19 ст. Загальна характеристика.

 2. Архітектура Англії 19 ст.

 3. Назвіть видатних архітекторів Англії 19 ст.

 4. Живопис Англії 19 ст.

 5. Братство Прерафаелітів.

 6. Творчість Д.Г. Росетті.

 7. Творчість Д.Е. Міллеса.

 8. Творчість Х. Ханта.

 9. Творчість Е. Берн-Джонса.

 10. Творчість У. Морріса.

 11. Декоративно-ужиткове мистецтво Англії 19 ст.

 12. Рух «Мистецтв і ремесел».


Тема 3

Мистецтво Франції 19 ст.
3.1. Загальна характеристика. Стилістичне різноманіття в мистецтві Франції 19 ст.

3.2. Архітектура.

3.3. Скульптура.

3.4. Революційний класицизм. Творчість Давида.

3.5. Романтизм. Творчість Т. Жеріко, Е. Делакруа.

3.6. Реалізм. Творчість Енгра, Т. Руссо, О. Дом’є.

3.7. Барбізонська група: Мілле, Коро, Курбе.
Контрольні запитання.


 1. Характерні особливості розвитку мистецтва Франції 19 ст.

 2. Архітектура Франціїії 19 ст.

 3. Творчість провідних архітекторів Франції 19 ст.

 4. Характерні особливості стилю ампір.

 5. Творчість провідних скульпторів франції 19 ст.

 6. Революційний класицизм. Творчість Давида.

 7. Романтизм. Творчість Т. Жеріко.

 8. Творчість Е. Делакруа

 9. Реалізм. Творчість Енгра.

 10. Творчість Т. Руссо.

 11. Творчість О. Дом’є.

 12. Барбізонська школа. Особливості пейзажного жанру.

 13. Творчість Мілле.

 14. Творчість Коро.

 15. Творчість Курбе.Тема 4

Імпресіонізм у мистецтві Франції кінця 19 ст.

4.1. Передумови виникнення імпресіонізму, характеристика стиля.

4.2. Скульптура: творчість О. Родена.

4.3. Творчість Е. Мане

4.4. Творчість К. Моне.

4.5. Творчість Е. Дега.

4.6. Творчість О. Ренуара.

4.7. Творчість Б. Морізо.

4.8. Творчість К. Пісарро.

Контрольні запитання.


 1. Передумови виникнення імпресіонізму.

 2. Імпресіонізм. Характерні особливості стилю.

 3. Творчість О. Родена.

 4. О. Роден. «Ворота аду».

 5. Живопис Е. Мане.

 6. Творчий шлях К. Моне

 7. Особливості живописних робіт Е.Дега

 8. Творчість О. Ренуара.

 9. Берта Морізо. Біографія і творчість.

 10. Творчість К. Пісарро.Тема 5

Постімпресіонізм у мистецтві Франції кінця 19 – початку 20 ст.

  1. Термін «постімпресіонізм» та основні його представники.

  2. Поль Сезанн.

  3. Творчість Ван Гога.

  4. Творчість Гогена.

  5. Творчість Тулуз-Лотрека.

  6. Пуанталізм: творчість Сьора та Сіньяка.

  7. Символізм: творчість Г. Моро.

  8. Творчість Пюві де Шавана

  9. Творчість Оділона Редона.Контрольні запитання.

 1. Термін «постімпресіонізм» та основні його представники.

 2. Живопис Поля Сезанна.

 3. Творчість Ван Гога.

 4. Творчість Гогена.

 5. Творчість Тулуз-Лотрека.

 6. Пуанталізм: творчість Сьора та Сіньяка.

 7. Символізм.

 8. Творчість Г. Моро.

 9. Творчість Пюві де Шавана

 10. Творчість Оділона Редона.


Тема 6

Стиль модерн в мистецтві Західної Європи кінця 19-початку 20 ст .
6.1. Народження стилю, його основні особливості.

6.2. Архітектура: В. Орта, Г. Гімар, Ольбрехт, А. Гауді.

6.3. Живопис: творчість Г. Клімпта і А. Мухи.

6.4. Графіка: творчість Обри Бердслея.

6.5. Декоративно-ужиткове мистецтво стилю модерн. Тіффані.
Контрольні запитання.


 1. Стиль модерн: етапи розвитку.

 2. Характерні риси стилю модерн.

 3. Архітектура В. Орта.

 4. Творчість Г. Гімара.

 5. Архітектура Віденької сецесії. Ольбрехт.

 6. Творчість А. Гауді.

 7. Собор Святого Сімейства в Барселоні.

 8. Творчість Г. Клімпта.

 9. А. Муха. Живопис і графіка.

 10. Творчість Обри Бердслея.

 11. Декоративно-ужиткове мистецтво стилю модерн.

 12. Творчість Л. К. Тіффані.


Тема 7

Модерністичні течії в мистецтві Західної Європи на початку 20 ст.
7.1. Термін «модернізм» і його прояви в образотворчому мистецтві.

7.2.Фовізм. Матісс.  1. Кубізм. Пікассо, Брак.

  2. Футуризм. Боччоні, Северіні.

  3. Експресіонізм. Кірхнер, Кокошка, Клее.

  4. Абстракціонізм. Кандінський, Малевич.

  5. Примітивізм. Руссо.

  6. Сюрреалізм. Магріт, Далі.

7.9. Паризька школа. Модільяні.


Контрольні запитання.

 1. Термін «модернізм» і його прояви в образотворчому мистецтві.

 2. Фовізм. Матісс.

 3. Кубізм. Пікассо.

 4. Творчість Брака.

 5. Футуризм. Боччоні.

 6. Творчість Северіні.

 7. Експресіонізм. Кірхнер.

 8. Творчість Оскара Кокошки.

 9. Пауль Клее.

 10. Абстракціонізм. Кандінський.

 11. Малевич. Супрематизм.

 12. Примітивізм. Руссо.

 13. Сюрреалізм. Рене Магріт.

 14. Сальвадор Далі, життя і творчість..

 15. Паризька школа. Модільяні.


Тема 8

Мистецтво Західної Європи першої половини 20 ст.
8.1. Реалізм та формалістичні течії в мистецтві 20 ст.

  1. Архітектура. Тв. Ле Корбюзьє, школа Баухауз, чікагська школа, творчість Райта.

  2. Живопис. Поп-арт, Енді Уорхол.

  3. Дадаїзм. Творчість Дюшана.

  4. Оп-арт. Вазареллі, Ешер, Раутерсвард.

  5. Американський абстракціонізм. Полок, Віллем де Кунінг.Контрольні запитання.

 1. Реалізм в мистецтві 20 ст.

 2. Формалістичні течії в мистецтві 20 ст.

 3. Архітектура першої половини 20 ст.

 4. Творчість Ле Корбюзьє.

 5. Школа Баухауз.

 6. Чікагська школа, творчість Райта.

 7. Поп-арт, Енді Уорхол.

 8. Дадаїзм. Творчість Дюшана.

 9. Оп-арт. Вазареллі.

 10. Творчість Ешера.

 11. Творчість Раутерсварда.

 12. Американський абстракціонізм. Полок.

 13. Творчість Віллема де Кунінга.Тема 9

Мистецтво Західної Європи другої половини 20 ст.

9.1. Новітні засоби вираження в мистецтві. Асамбляж, Інсталяція, Перфоманс, Хеппенінг.

9.2. Лайт-арт.

9.3. Боді-арт.

9.4. Ленд-арт. Енвайронмент, Ампакетаж.

9.6. Кінетик-арт.

9.7. Гіперреалізм.

9.8. Стріт-арт.

9.9. Відеоарт.
Контрольні запитання.


 1. Новітні засоби вираження в мистецтві.

 2. Асамбляж.

 3. Інсталяція.

 4. Перфоманс.

 5. Хеппенінг.

 6. Лайт-арт та його основні представники.

 7. Боді-арт.

 8. Ленд-арт.

 9. Енвайронмент.

 10. Ампакетаж.

 11. Кінетик-арт.

 12. Гіперреалізм та його основні представники.

 13. Стріт-арт. Різноманітні прояви.

 14. Відеоарт.

РОЗДІЛ 2. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Тема1. Мистецтво Іспанії 19 ст.

1. Видатний живописець Іспанії 19 ст. : 1. Караваджо;

 2. Тіціан;

 3. Гойя;

 4. Веласкес;

 5. Мікеланджело.

2. Видатний графік Іспанії 19 ст.:

 1. Браманте;

 2. Гойяі;

 3. Дюрер;

 4. Мікеланджело;

 5. Сальвадор Далі.

3. Хто був придворним живописцем короля Карлоса ІV:

 1. Веласкес;

 2. Караваджо;

 3. Гойя;

 4. Мазаччо;

 5. Джотто.

4. В іспанській архітектурі 19 ст. домінував стиль:

 1. пізній класицизм;

 2. романтизм;

 3. бароко;

 4. рококо;

 5. ренесанс.

5. Автором графічної серії «Капрічос» був:

 1. Борроміні;

 2. Дюрер;

 3. Гойя;

 4. Рубенс;

5) Мікеланджело.

6. Автором графічної серії «Тавромахія» був: 1. Мікеланджело;

 2. Рембрандт;

 3. Роден;

 4. Ботічеллі;

 5. Гойя.

7. Автором картин «Маха оголена» та «Маха одягнена» є.:

 1. Караччі;

 2. Караваджо;

 3. Гойя;

 4. Веронезе;

5) Джотто.

8. Хто автор фресок у «Будинку глухого чоловіка»: 1. Джотто;

 2. Караччі;

 3. Борроміні;

 4. Гойя;

5) Ботічеллі.

9. Автором графічної серії «Лихоліття війни» був: 1. Веласкес;

 2. Ель Греко;

 3. Гойя;

 4. Караваджо;

5) Дюрер.

10. Хто вперше своєю творчістю показав, що художник може боротися за суспільну справедливість: 1. Борроміні;

 2. Гойя;

 3. Берніні;

 4. Брунелескі;

 5. Мікеланджело.

Таблиця відповідей№ питання

№ відповіді

№ питання

№ відповіді

1

3

6

5

2

2

7

3

3

3

8

4

4

1

9

3

5

3

10

2


Тема2. Мистецтво Англії 19 ст.

1.Мистецтво Англії 19 ст. розвивалося у стилі : 1. романтизм;

 2. барокко;

 3. вікторіанський;

 4. ренесанс;

 1. мавританський.

2. Видатний архітектор Англіїії 19 ст.:

1) Браманте;2) Лоренцо Берніні;

3) Ждон Неш;

4) Гауді;

5) Палладіо.

3. Хто був ініціатором заснування «Братства Прерафаелітів»: 1. Веласкес;

 2. Караваджо;

 3. Росетті;

 4. Тернер;

 5. Гойя.

4. «Братство Прерафаелітів» це угрупування:

 1. живописців;

 2. скульпторів;

 3. архітекторів;

 4. графіків;

 5. теслярів.

5. Джон Міллес це:

 1. письменник;

 2. скульптор;

 3. архітектор;

 4. графік;

 5. живописець.

6. Автором картини «Христос в батьківському домі» був:

 1. Мікеланджело;

 2. Рембрандт;

 3. Міллес;

 4. Хогарт;

 5. Гойя.

7. Автором картини «Благовіщення» є.:

 1. Ботічеллі;

 2. Караваджо;

 3. Гойя;

 4. Росетті;

5) Джотто.

8. Едвард Берн-Джонс був: 1. живописець.

 2. письменник;

 3. скульптор;

 4. архітектор;

 5. графік;

9. Основоположником руху «Мистецтв та Ремесел» був:

 1. Веласкес;

 2. Морріс;

 3. Гойя;

 4. Россетті;

5) Дюрер.

10. Хто є автором картини « Зачарований Мерлін»: 1. Борроміні;

 2. Ван Дейк;

 3. Берн-Джонс;

 4. Брунелескі;

 5. Мікеланджело.

Таблиця відповідей№ питання

№ відповіді

№ питання

№ відповіді

1

3

6

3

2

3

7

4

3

3

8

1

4

1

9

2

5

5

10

3Тема 3. Мистецтво Франції 19ст.

1. Який мистецький стиль виник у першій половині 19 столвття за правління Наполеона: 1. ампір;

 2. класицизм;

 3. модернізм;

 4. бароко;

 5. романтизм.

2. Хто з художників є представником стилю «революційний класицизм:

 1. Веласкес;

 2. Давид;

 3. Рубенс;

 4. Мілле;

5) Гойя.

3. Хто написав картину «Смерть Марата»: 1. Давид;

 2. Караваджо;

 3. Ван Дейк;

 4. Делакруа;

 5. Рубенс.

4. Кого з цих художників вважають представником стилю «Романтизм»?

 1. Веласкес;

 2. Жеріко;

 3. Вермер;

 4. Ван Дейка;

 5. Делакруа.

5. Хто написав картину «Свобода на барикадах»:

 1. Рубенс;

 2. Делакруа;

 3. Веласкес;

 4. Ван Дейк;

 5. Караваджо.

6. В якому стилі було побудовано Тріумфальну арку на площі Зірки в Парижі:

 1. ампір;

 2. бароко;

 3. модернізм;

 4. класицизм;

 5. романтизм.

7. Енгр це французький:

 1. Живописець;

 2. Декоратор;

 3. Архітектор;

 4. Скульптор;

 5. Письменник

8. Оноре Дом’є найбільше відомий як представник:

 1. Побутового жанру;

 2. Натюрморту;

 3. Портрету;

 4. Пейзажу;

 5. Міфологічного жанру.

9. Картину «Плот Медузи» написав:

 1. Караваджо;

 2. Дієго Веласкес;

 3. Ван Дейк;

 4. Рубенс;

 5. Жеріко.

10. Представники барбізонської школи в основному працювали у жанрі:

 1. Побутовий жанр;

 2. Натюрморт;

 3. Міфологічний жанр;

 4. Пейзаж;

 5. Батальний жанр.

Таблиця відповідей№ питання

№ відповіді

№ питання

№ відповіді

1

1

6

1

2

2

7

1

3

1

8

1

4

2,5

9

5

5

2

10

4


Тема 4. Імпресіонізм у мистецтві Франції кінця 19 ст.

1. Термін «імпресіонізм» походить від слова: 1. почуття;

 2. враження;

 3. ставлення;

 4. звичка;

 5. застосування.

2. Назва чиєї картини дала назву стилю «імпресіонізм»:

 1. Мане;

 2. Караваджо;

 3. Рубенс;

 4. Моне;

 5. Дега.

3. Картину «Олімпія» написав:

 1. Ренуар;

 2. Халс;

 3. Мане;

 4. Караваджо;

 5. Вермер.

4. Хто написав картину «Схід сонця. Враження»:

 1. Ренуар;

 2. Рембрандт;

 3. Роден;

 4. Моне;

 5. Делакруа.

5. Хто автор твору «Мислитель»:

 1. Борроміні;

 2. Берніні;

 3. Роден;

 4. Веронезе;

 5. Морізо.

6. В якому році відбулася перша виставка імпресіоністів:

 1. 1854;

 2. 1874;

 3. 1801;

 4. 1892;

 5. 1863.

7. Хто написав картину «Блакитні танцівниці»:

 1. Ель Греко;

 2. Караваджо;

 3. Дега;

 4. Пісарро;

 5. Рубенс.

8. Хто з живописців написав картину «Бар в Фолі-Бержер»:

 1. Рубенс;

 2. Мане;

 3. Ван Дейк;

 4. Дега;

 5. Вермер.

9. Каміль Пісарро переважно працював у жанрі:

 1. натюрморт;

 2. портрет;

 3. пейзаж;

 4. побутовий;

 5. міфологічний.

10. Над якою роботою працював Роден протягом цілого життя:

 1. Ворота до Замку;

 2. Вічна весна;

 3. Ворота до Пекла;

 4. Ворота до Раю;

 5. Жителі Калле

.

Таблиця відповідей№ питання

№ відповіді

№ питання

№ відповіді

1

2

6

2

2

4

7

3

3

3

8

2

4

4

9

3

5

3

10

3


Тема 5. Постімпресіонізм у мистецтві Франції кінця 19 – початку 20 ст.

1. Поль Сезанн це французький: 1. архітектор;

 2. скульптор;

 3. поет;

 4. живописець;

 5. декоратор.

2. Картину «Соняшники» написав:

 1. Мане;

 2. Караваджо;

 3. Ван Гог;

 4. Моне;

 5. Дега.

3. Картину «Жовтий Христос» написав:

 1. Ренуар;

 2. Гоген;

 3. Мане;

 4. Караваджо;

 5. Роден.

4. Хто написав картину «Зоряна ніч»:

 1. Ренуар;

 2. Рембрандт;

 3. Роден;

 4. Моне;

 5. Ван Гог.

5. Хто жив і працював на Таіті:

 1. Гоген;

 2. Берніні;

 3. Роден;

 4. Мане;

 5. Россетті.

6. Кабаре «Мулен-Руж» улюблений сюжет для картин:

 1. Мане;

 2. Ренуара;

 3. Дега;

 4. Тулуз Лотрека;

 5. Сезанна.

7. Жорж Сьора є представником напрямку в живописі:

 1. імпресіонізм;

 2. пуанталізм;

 3. абстракціонізм;

 4. кубізм;

 5. фовізм.

8. Гюстав Моро є представником:

 1. примітивізму;

 2. символізму;

 3. абстракціонізму;

 4. експресіонізму;

 5. пуанталізму.

9. Пюві де Шаванн це:

 1. письменник;

 2. декоратор;

 3. живописець;

 4. скульптор;

 5. архітектор.

10. Картину «Циклоп» написав:

 1. Мане;

 2. Оділон Редон;

 3. Вінсент Ван Гог;

 4. Ніколо Пуссен;

 5. Жорж Латур.

Таблиця відповідей№ питання

№ відповіді

№ питання

№ відповіді

1

4

6

4

2

3

7

2

3

2

8

2

4

5

9

3

5

1

10

2

Тема 6. Стиль модерн в мистецтві Західної Європи кінця 19-початку 20 ст .

1. Віктор Орта жив і працював у: 1. Англії;

 2. Франції;

 3. Німеччині;

 4. Бельгії;

 5. Іспанії.

2. Собор Святого Сімейства побудовано у:

 1. Парижі;

 2. Мадриді;

 3. Барселоні;

 4. Відні;

 5. Брюсселі.

3. Обрі Бердслей це:

 1. Живописець;

 2. Декоратор;

 3. Архітектор;

 4. Скульптор;

 5. Графік.

4. Хто є найвідомішим архітектором Іспанії кінця 19 – початку 20 ст.:

 1. Берніні;

 2. Латур;

 3. Піссарро;

 4. Гауді;

 5. Гойя.

5. Проект оздоблення станцій метрополітену в Парижі розробив:

 1. Гімар;

 2. Тулуз Лотрек;

 3. Гоген;

 4. Сезанн;

 5. Гауді.

6. Г. Клімпт це:

 1. живописець;

 2. архітектор;

 3. декоратор;

 4. скульптор;

 5. графік..

7. Картину «Поцілунок» написав:

 1. Давид;

 2. Латур;

 3. Клімпт;

 4. Мане;

 5. Гоген.

8. Плакати для виступу Сари Бернар розробляв :

 1. Клімпт;

 2. Муха;

 3. Гауді;

 4. Роден;

 5. Пуссен.

9. Хто працював у техніці вітражу:

 1. Моне;

 2. Роден;

 3. Тіффані;

 4. Гейнсборо

 5. Морізо.

10. хто спроектував і збудував «Парк Гуеля»:

 1. Гоген;

 2. Ренуар;

 3. Гауді;

 4. Фальконе;

 5. Гудон.

Таблиця відповідей

№ питання

№ відповіді

№ питання

№ відповіді

1

4

6

1

2

4

7

3

3

5

8

2

4

4

9

3

5

1

10

3


Тема 7. Модерністичні течії в мистецтві Західної Європи на початку 20 ст.
1. Анрі Матісс це:

 1. живописець;

 2. архітектор;

 3. графік;

 4. письменник;

 5. скульптор.

2. Пікассо жив і працював переважно:

 1. Парижі;

 2. Мадриді;

 3. Барселоні;

 4. Відні;

 5. Брюсселі.

3. Кубізм започаткував:

 1. Сьора;

 2. Сезанн;

 3. Мане;

 4. Пікассо;

 5. Роден

4. Хто є найвідомішим представником футуризму:

 1. Берніні;

 2. Северіні;

 3. Піссарро;

 4. Гауді;

 5. Клімпт.

5. Напрямок «експресіонізм» представляють:

 1. Гімар;

 2. Тулуз Лотрек;

 3. Кокошка;

 4. Сезанн;

 5. Кірхнер.

6. Г. Який напрямок не зображає предметного середовища:

 1. кубізм;

 2. абстракціонізм;

 3. імпресіонізм;

 4. постмодернізм;

 5. експресіонізм.

7. Картину «Сон, що викликано польотом бджоли» написав:

 1. Мане;

 2. Ренуар;

 3. Клімпт;

 4. Далі;

 5. Гоген.

8. Сальвадор Далі працював у напрямку:

 1. фовізм;

 2. кубізм;

 3. дадаїзм;

 4. сюрреалізм;

 5. пуанталізм .

9. Хто працював у напрямку «абстракціонізм»:

 1. Моне;

 2. Малевич;

 3. Тіффані;

 4. Кандінський

 5. Морізо.

10. Представник напрямку «примітивізм»:

 1. Гоген;

 2. Ренуар;

 3. Руссо;

 4. Фальконе;

 5. Пікассо.

Таблиця відповідей№ питання

№ відповіді

№ питання

№ відповіді

1

1

6

2

2

1

7

4

3

4

8

4

4

2

9

2, 4

5

3,5

10

3

РОЗДІЛ 3.

Завдання для виконання самостійної роботи.
Тема 1

Мистецтво Іспанії 19ст.

Теми рефератів.

 1. Характерні тенденції розвитку іспанського мистецтва 19 ст.

 2. Архітектура Іспанії 19 ст.

 3. Біографічні відомості про Франсіско Гойю.

 4. Живописна спадщина Франсіско Гойї.

 5. Франсіско Гойя – художник королівського двору.

 6. «Понурі світи» Франсіско Гойї.

 7. Графіка Франсіско Гойї.

 8. Франсіско Гойя, графічна серія «Капрічос».

 9. Франсіско Гойя, графічна серія «Лихоліття війни».

 10. Франсіско Гойя, графічна серія «Тавромахія»


Тема 2

Мистецтво Англії 19ст.

Теми рефератів.

 1. Мистецтво Англії 19 ст. Загальна характеристика.

 2. Архітектура Англії 19 ст.

 3. Назвіть видатних архітекторів Англії 19 ст.

 4. Живопис Англії 19 ст.

 5. Братство Прерафаелітів.

 6. Творчість Д.Г. Росетті.

 7. Творчість Д.Е. Міллеса.

 8. Творчість Х. Ханта.

 9. Творчість Е. Берн-Джонса.

 10. Творчість У. Морріса.

 11. Декоративно-ужиткове мистецтво Англії 19 ст.

 12. Рух «Мистецтв і ремесел».


Тема 3

Мистецтво Франції 19 ст.

Теми рефератів.

 1. Характерні особливості розвитку мистецтва Франції 19 ст.

 2. Архітектура Франціїії 19 ст.

 3. Творчість провідних архітекторів Франції 19 ст.

 4. Характерні особливості стилю ампір.

 5. Творчість провідних скульпторів франції 19 ст.

 6. Революційний класицизм. Творчість Давида.

 7. Романтизм. Творчість Т. Жеріко.

 8. Творчість Е. Делакруа

 9. Реалізм. Творчість Енгра.

 10. Творчість Т. Руссо.

 11. Творчість О. Дом’є.

 12. Барбізонська школа. Особливості пейзажного жанру.

 13. Творчість Мілле.

 14. Творчість Коро.

 15. Творчість Курбе.


Тема 4

Імпресіонізм у мистецтві Франції кінця 19 ст.

Теми рефератів.

 1. Передумови виникнення імпресіонізму.

 2. Імпресіонізм. Характерні особливості стилю.

 3. Творчість О. Родена.

 4. О. Роден. «Ворота аду».

 5. Живопис Е. Мане.

 6. Творчий шлях К. Моне

 7. Особливості живописних робіт Е.Дега

 8. Творчість О. Ренуара.

 9. Берта Морізо. Біографія і творчість.

 10. Творчість К. Пісарро.


Тема 5

Постімпресіонізм у мистецтві Франції кінця 19 – початку 20 ст.

Теми рефератів.

 1. Термін «постімпресіонізм» та основні його представники.

 2. Живопис Поля Сезанна.

 3. Творчість Ван Гога.

 4. Творчість Гогена.

 5. Творчість Тулуз-Лотрека.

 6. Пуанталізм: творчість Сьора та Сіньяка.

 7. Символізм.

 8. Творчість Г. Моро.

 9. Творчість Пюві де Шавана

 10. Творчість Оділона Редона.


Тема 6

Стиль модерн в мистецтві Західної Європи кінця 19-початку 20 ст .

Теми рефератів.

 1. Стиль модерн: етапи розвитку.

 2. Характерні риси стилю модерн.

 3. Архітектура В. Орта.

 4. Творчість Г. Гімара.

 5. Архітектура Віденької сецесії. Ольбрехт.

 6. Творчість А. Гауді.

 7. Собор Святої родини в Барселоні.

 8. Творчість Г. Клімпта.

 9. А. Муха. Живопис і графіка.

 10. Творчість Обри Бердслея.

 11. Декоративно-ужиткове мистецтво стилю модерн.

 12. Творчість Л. К. Тіффані.


Тема 7

Модерністичні течії в мистецтві Західної Європи на початку 20 ст.

Теми рефератів.

 1. Термін «модернізм» і його прояви в образотворчому мистецтві.

 2. Фовізм. Матісс.

 3. Кубізм. Пікассо.

 4. Творчість Брака.

 5. Футуризм. Боччоні.

 6. Творчість Северіні.

 7. Експресіонізм. Кірхнер.

 8. Творчість Оскара Кокошки.

 9. Пауль Клее.

 10. Абстракціонізм. Кандінський.

 11. Малевич. Супрематизм.

 12. Примітивізм. Руссо.

 13. Сюрреалізм. Рене Магріт.

 14. Сальвадор Далі, життя і творчість..

 15. Паризька школа. Модільяні.


Тема 8

Мистецтво Західної Європи першої половини 20 ст.

Теми рефератів.

 1. Реалізм в мистецтві 20 ст.

 2. Формалістичні течії в мистецтві 20 ст.

 3. Архітектура першої половини 20 ст.

 4. Творчість Ле Корбюзьє.

 5. Школа Баухауз.

 6. Чікагська школа, творчість Райта.

 7. Поп-арт, Енді Уорхол.

 8. Дадаїзм. Творчість Дюшана.

 9. Оп-арт. Вазареллі.

 10. Творчість Ешера.

 11. Творчість Раутерсварда.

 12. Американський абстракціонізм. Полок.

 13. Творчість Віллема де Кунінга.


Тема 9

Мистецтво Західної Європи другої половини 20 ст.

Теми рефератів.

 1. Новітні засоби вираження в мистецтві.

 2. Асамбляж.

 3. Інсталяція.

 4. Перфоманс.

 5. Хеппенінг.

 6. Лайт-арт та його основні представники.

 7. Боді-арт.

 8. Ленд-арт.

 9. Енвайронмент.

 10. Ампакетаж.

 11. Кінетик-арт.

 12. Гіперреалізм та його основні представники.

 13. Стріт-арт. Різноманітні прояви.

 14. Відеоарт.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
2. Бартенев И.А., Батажкова В.И. Очерки истории архитектурных стилей. -М.: Изобр. Ис-во, 198. - 263 с.

3. Гнедич П.П. История искусства. Живопись. Скульптура. Архитектура. - М.: ЭксМО, 2007. - 840 с.

4. История зарубежного искусства: Учебник ю. Под ред. Н.Л. Мальцевой, М.Т. Кузьминой . - М.: Изобр. ис-во, 1980. - 472 с.

5. История русского искусства. - М. "Изобразит. Ис-во", 1980. - 395 с.

6. История мирового искусства. - М.: БММ АО,1998. -705 с.

7. Львова Е.П., Сарабьянов Д.В. и др. Мировая художественная культура ХХ век. Изобразительное искусство и дизайн. - СПб.:Питер, 2008. - 464 с.

8. Моран Анри. История декоративно прикладного искусства. - М.: Ис-во, 1985.

9. Орнамент всех времен и стилей. В 2 томах. - М.: АРТ - Родник, 2004.

11. Рихард Мутер Всеобщая история живописи. - М.: ЭксМО, 2007. - 850 с.

12. Рославець О. М. Реалізм у живописі Франції 19 ст. - К., 1979.

14. Сак Л.М. Зарубіжне мистецтво. - К.: Рад. Шк.,1980. - 145 с.

15. Ткачев В.Н. История архитектуры: учебник. - М.: Высш. Шк. 1997. - 271с.


Інформаційні ресурси

Мережа Інтернет: 1. http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st006.shtml

 2. http://smallbay.ru/dali.htm

 3. http://eureka.ucoz.ua/publ/112-1-0-445

 4. http://arthistory.ru/postimpress.htm

 5. http://izostili.ru/index.php?section_ID=49

 6. http://www.krugosvet.ru/?q=print/42412

 7. http://www.zdanija.ru/TermsM4/p2_articleid/2071


Історія мистецтва Європи 17 – 20 ст. [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напрямку підготовки «Дизайн» денної і заочної форм навчання / уклад. В.В. Хижинський – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 34 с.

Комп’ютерний набір В. В. Хижинський

Редактор В. В. Хижинський

(представник РВВ Луцького НТУ, інший фахівець)

Підп. до друку 2014р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. 2,5.

Тираж ____ прим. Зам. 1.

Кафедра дизайну

Луцького національного технічного університету43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал