Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік 2»Скачати 479.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.02.2017
Розмір479.44 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи з дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2»

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,
галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит
факультету післядипломної освіти і заочного навчання)


Харків
ХНАМГ
2011


2 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Фінансовий облік 2» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит факультету післядипломної освіти і заочного навчання) Харк. нац. акад. міськ. госп- ва; уклад В. Ф. Петрова. – Х ХНАМГ, 2011 – 31 с.
Укладач: доц.,к.е.н. В. Ф. Петрова Рецензент проф., д.е.н. А. Є. Ачкасов Рекомендовано кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол № 1 від р.


3
ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................... 4 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. 5 2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ. 6 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. 10 4. ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. 12 Теми для написання теоретичної частини курсової роботи.
4.2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА. РЕКОМЕНДОВАНА Л1ТЕРАТУРА.................................................................... ДОДАТОК А.
12 12 28 30


4
ВСТУП
Становлення ринкової економіки в Украіні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв”язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, що необхідна для управління на всіх рівнях. Фінансовий облік є наукою про сутність і структуру фактів господарської діяльності. Економічна сторона бухгалтерського обліку дозволяє розкрити ефективність господарських процесів. Фінансовий облік — комплексний системний облік майна, господарської діяльності підприємства через суцільне, повне й безперервне відображення господарських процесів за звітний період. Його ведуть відповідно до законодавства країни, міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. Фінансовий облік здійснють для формування вартісних показників діяльності підприємства і виявлення зовнішніх зв'язків із постачальниками, покупцями, банками, інвесторами, акціонерами.

5
1.МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Дисципліна Фінансовий облік є складовою частиною загальної системи знань із бухгалтерського обліку, зорієнтованою на посилення інформаційно- аналітичної функції облікуй важливою ланкою в розбудові ринкових відносин. Вона розкриває концептуальні засади збору, систематизації та аналізу облікової інформації з метою формування альтернативних варіантів управлінських рішень. Метою дисципліни Фінансовий облік є опанування теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності та надання знань щодо раціональної організації і ведення на підприємстві обліку активів і пасивів на підставі використання прогресивних формі національних стандартів. Мета курсової роботи – закріплення теоретичних знань, поглиблення практичних навиків ведення самостійної роботи та вміння використати їх в рішенні конкретних виробничих задач, що пов”язані з навчально-виробничою роботою.

6
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1

ТЕМА 1. Основи побудови фінансового обліку.
Мета обліку та облікова інформація. Визначення обліку. Використання облікової інформації під час прийняття рішень. Стандарти бухгалтерського обліку. Облікова професія сьогодні. Умовності передачі інформації в бухгалтерському обліку. Облікова політика підприємства.

ТЕМА 2. Облік грошових коштів.
Порядок організації готівкових розрахунків. Типові первинні форми обліку касових операцій. Порядок оформлення касових операцій. Порядок ведення касової книги та обов'язки касира. Порядок відкриття рахунків. Безготівкові форми розрахунків. Бухгалтерський облік операційна поточних та інших рахунках підприємства у банку.
ТЕМА 3. Облік дебіторської заборгованості.
Бухгалтерський облік довгострокової дебіторської заборгованості. Документування господарських операцій. Облік розрахунків з різними дебіторами. Облік резерву сумнівних боргів.
ТЕМА 4. Облік основних засобів.
Основні нормативні документи по обліку основних засобів. Класифікація та оцінка основних засобів. Первинні документи обліку основних засобів. Визнання основних засобів. Придбання основних засобів. Безкоштовне отримання основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Поліпшення технічних характеристик та ремонт основних засобів. Амортизація та знос основних засобів. Документування господарських операцій

7
ТЕМА 5. Облік нематеріальних активів.
Основні нормативні документи з обліку нематеріальних активів. Поняття, класифікація, визначення та оцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів.

ТЕМА 6. Облік виробничих запасів.
Основні нормативні документи з обліку запасів. Загальна характеристика та визначення запасів. Первинна вартість запасів. Особливості обліку запасів. Облік придбання виробничих запасів. Операції з виробництва запасів власними силами та їх оприбуткування. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. Облік МШП. Уцінка та дооцінка запасів. Облік виробничих запасів у бухгалтерії. Документування запасів. Облік суми нестачі та псування матеріальних цінностей.

ТЕМА 7. Облік довгострокових фінансових інвестицій
Основні нормативні документи з обліку довгострокових інвестицій. Визначення та оцінка довгострокових фінансових інвестицій. Бухгалтерський облік капітальних інвестицій. Документування господарських операцій.
ТЕМА 8. Облік сировини і матеріалів
Основні нормативні документи з обліку сировини і матеріалів. Загальна характеристика та визначення. Первинна вартість матеріалів. Особливості обліку сировини і матеріалів. Облік придбання сировини і матеріалів. Синтетичний та аналітичний облік сировини і матеріалів. Облік сировини і матеріалів в бухгалтерії. Документування сировини і матеріалів.


8
ТЕМА Облік палива та готової продукції
Основні нормативні документи з обліку готової продукції та її реалізації. Готова продукція та її оцінка. Облік готової продукції на складі та в бухгалтерії. Облік товарів. Документування господарських операцій з обліку палива.
ТЕМА 10. Облік поточних інвестицій
Основні нормативні документи з обліку інвестицій. Поняття, визначення, оцінка поточних фінансових інвестицій. Документування господарських операцій.

ТЕМА Облік витрат виробництва Облік витрат за елементами. Відображення операцій у фінансовій звітності. Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства. Облік витрат звітного періоду. Облік адміністративних витрат. Облік витратна збут.
ТЕМА 12. Облік витрат майбутніх періодів
Облік витрат майбутніх періодів.
Ф1НАНСОВИЙ ОБЛ1К 2

ТЕМА 1. Облік короткострокових зобов’язань.
Основні нормативні документи з обліку корострокових зобов'язань та розрахунків.Поняття та оцінка забов'язань та розрахунків. Облік розрахунків з покупцями, замовниками та різними дебіторами.

ТЕМА 2. Облік довгострокових зобов’язань
Основні нормативні документи з обліку довгострокових зобов'язань. Облік довгострокових кредитів банку. Облік довгострокових фінансових зобов'язань. Облік інших довгострокових зобов'язань.

9
ТЕМА 3. Облік праці та її оплати
Основні нормативні документи з обліку праці та її оплати. Облік робочого часу. Форми та системи оплати праці. Склад фонду оплати праці. Порядок нарахування і виплати заробітної плати.Синтетичний облік розрахунків з оплаті праці.Облік розрахунків з органами.
ТЕМА 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків
та обов’язкових платежів
Облік розрахунків по податках та платежах. Облік податку на прибуток підприємства. Облік податку на додану вартість. Облік прибуткового податку з громадян.

ТЕМА 5. Облік доходів і витрат
Основні нормативні документи з обліку доходів і витрат.
Загальна характеристика доходів. Бухгалтерський облік доходів від операційної діяльності підприємства. Облік витрат за елементами.
Відображення операцій у фінансовій звітності. Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства. Облік витрат звітного періоду. Облік адміністративних витрат. Облік витратна збут.

ТЕМА Облік доходів майбутніх періодів
Поняття доходів майбутніх періодів. Документування господарських операцій, пов»язаних с доходами майбутніх періодів. Облік доходів майбутніх періодів.

ТЕМА Облік фінансових результатів
діяльності підприємства
Основні нормативні документи з обліку результатів діяльності підприємства. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Облік фінансових результатів діяльності.

10
ТЕМА 8. Облік власного капіталу
Основні нормативні документи з обліку власного капіталу, цільового фінансування.
Облік статутного капіталу і його змін. Бухгалтерський облік при ліквідації підприємства.
Облік резервного капіталу.

ТЕМА 9. Облік неоплаченого капіталу
Неоплачений капітал – поняття та облік.

ТЕМА 10. Фінансова звітність підприємства
Мета, складі елементи фінансової звітністі. Розкриття інформації в примітках до фінансової звітності.
3.Загальні вимоги до виконання курсової роботи

Курсова робота (далі КР) необхідна для систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни Фінансовий облік.
КР дозволяє студентам опанувати необхідними практичними навичками при вирішенні конкретних практичних завдань, самостійної роботи й організації та ведення фінансового обліку, вивчення бухгалтерської документації, відображення господарських операцій підприємств на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом , принципи організації аналітичного обліку , форми бухгалтерського обліку. Метою виконання КР є закріплення і поглиблення теоретичного матеріалу і практичних навичок з вивчення бухгалтерської документації, відображення господарських операцій підприємств, принципів організації фінансового обліку. При виконанні КР студент має продемонструвати вміння аналізувати нормативно-правові акти, що регламентують діяльність підприємств при організації та веденні фінансового обліку в Україні.

11
КР виконують студенти самостійно протягом вивчення дисципліни Фінансовий облік з проведенням консультацій з викладачем дисципліни. Курсова робота складається з двох частин теоретична і практична. Теоретична частина КР включає наступні елементи наукового дослідження практична значущість комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання використання сучасних теоретичних методологій заданою темою застосування нормативних документів діючого законодавства України та використання ресурсів 1нтернет при вирішенні поставленого завдання.
КР має містити такі розділи
1.
Титульний аркуш, що включає (див. додаток. А назву вищого навчального закладу назву кафедри назву дисципліни номер варіанта .
2.
Зміст. Відбиває назву розділів роботи, що розкривають зміст КР. Усі сторінки нумерують (праворуч угорі. Винятком є титульний аркуш, тому нумерацію починають із цифри «2».
3.
Вступ. Розкриває сутність, значення і мету завдання.
4.
Основна частина. Відповідає обраній темі, вступу й висновкам КР.Також в основній частині є розрахункова частина згідно з обраним варіантом.
5.
Висновки. У висновках указують результати розглянутої теми, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання.
6.
Список літератури. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або заголовків. Оформлення виконують у такому порядку

нормативно-правові акти (Конституція, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т.д.); використана література (у т.ч. періодична

12 література іноземними мовами Інтернет - джерела з обов'язковою вказівкою, яка інформація міститься на цьому сайті (порталі. Не допускається вказівка пошукових сайтів.
7.
Додаток. До додатків можуть входити різноманітні таблиці, ілюстрації, схеми, діаграми і та ін. У разі їх наявності оформлення відбувається наступним чином після списку літератури оформляють окрему сторінку з написом у центрі ДОДАТКИ, номер якої є останнім в обсязі КР. Нумерацію додатків виконують шляхом використання заголовних букв алфавіту (А, Б, В, які розміщують праворуч у верхній частині аркуша.
8.
Вимоги до оформлення. Обсяг роботи 20-25 друкованих сторінок шрифт -
Times New Roman, 14, полуторний інтервал поля мм з усіх сторін. Або ККР оформляється згідно з Методичними вказівками щодо вимог, і затверджених кафедрою.
КР складається з двох частин
– перша частина - теоретична, закріплення теоретичних знань фінансового обліку згідно з вибраною темою
– друга частина – розрахування поставлених задач.

4. Вказівки до виконання курсової роботи
Тему КР студент виконує згідно з варіантом за останньою цифрою залікової книжки.
4.1.Теми для написання теоретичної частини КР
Тема1.Облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. Тема 2. Облік грошових коштів. Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками. Тема 3. Облік дебіторської заборгованості. Облік зобов’язань по розрахункам. Тема 4. Облік запасів. Тема 5. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції. Тема 6. Облік розрахунків з оплати праці. Тема 7. Облік розрахунків з бюджетом. Тема 8. Облік доходів, витрат, фінансового результату.

13 Тема 9. Облік формування і змін статутного фонду. Тема 10. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку.
4.2 Розрахункова частина
Практична частина курсової роботи складається з виконання завдань 1-7. У цих завданнях розглянуті на практиці теоретичні питання курсу Фінансовий облік. Курсову роботу виконують, виходячи з вихідних даних, які розміщені в таблицях. Підприємство випускає два види продукції пічні духовки і лопати совкові.
Завдання 1. У таблиці 1 представлені господарські кошти та джерела формування на початок звітного періоду (нар) у виробничо- торговельному підприємстві ТОВ "Атлант. Скласти баланс підприємства ф. № 1) на початок звітного періоду. Підприємство також купує й реалізує господарські товари відра, садово- городній інвентар, інструменти і т.д.

1 Таблиця 4.1- Господарські кошти та джерела формування грн.
Зміст/ варіанти
1 2
3 4
5 6
7 8
9 0 Будинок цеху (загальновиробничі ОЗ)
300000,00 225000,00 270000,00 240000,00 360000,00 390000,00 180000,00 25500,00 330000,00 195000,00 Верстаки й обладнання (виробничі ОЗ)
72000,00 54000,00 64800,00 57600,00 86400,00 93600,00 43200,00 61200,00 79200,00 46800,00 Зношування загальвиробничих ОЗ
15500,00 11625,00 13950,00 12400,00 18600,00 20150,00 9300,00 13175,00 17050,00 10075,00 Зношування виробничих ОЗ
4000,00 3000,00 3600,00 3200,00 4800,00 5200,00 2400,00 3400,00 4400,00 2600,00 Сталь листова за ціною 2,25 грн на суму
3600,00 2700,00 3240,00 2880,00 4320,00 4680,00 2160,00 3060,00 3960,00 2340,00 Фарба чорна за ціною 4 грн на суму
80,00 60,00 72,00 64,00 96,00 104,00 48,00 68,00 88,00 52,00 Петля за ціною 0,40 грн на суму
40,00 30,00 36,00 32,00 48,00 52,00 24,00 34,00 44,00 26,00 Офісні меблі
18000,00 13500,00 16200,00 14400,00 21600,00 23400,00 10800,00 15300,00 19800,00 11700,00 Офісна техніка
45000,00 33750,00 40500,00 36000,00 54000,00 58500,00 27000,00 38250,00 49500,00 29250,00 Зношування невиробничих ОЗ
10800,00 8100,00 9720,00 8640,00 12960,00 14040,00 6480,00 9180,00 11880,00 7020,00 Держак за ціною 1,60 грн на суму
320,00 240,00 288,00 256,00 384,00 416,00 192,00 272,00 352,00 208,00 Відро за ціною 5 грн на суму
6000,00 4500,00 5400,00 4800,00 7200,00 7800,00 3600,00 5100,00 6600,00 3900,00 Набір садівника за ціною 25 грн на суму
6250,00 4687,50 5625,00 5000,00 7500,00 8125,00 3750,00 5312,50 6875,00 4062,50 Бензин
300,00 225,00 270,00 240,00 360,00 390,00 180,00 255,00 330,00 195,00 Статутний капітал
350000,00 262500,00 315000,00 280000,00 420000,00 455000,00 210000,00 297500,00 385000,00 227500,00 Поточний рахунок
16000,00 12000,00 14400,00 12800,00 19200,00 20800,00 9600,00 13600,00 17600,00 10400,00 30875,20 23156,40 27787,68 24700,16 37050,24 40137,76 18525,12 26243,92 33962,72 20068,88 Пічна духовка сума кількість
920 679 828 737 1102 1202 539 761 1014 571 9824,00 7368,00 8841,60 7859,20 11788,80 12771,20 5894,40 8350,40 10806,40 6385,60 Лопата сума кількість
1600 1181 1440 1282 1915 2090 936 1321 1764 990 Заборгованість покупців
68000,00 51000,00 61200,00 54400,00 81600,00 88400,00 40800,00 57800,00 74800,00 44200,00 Прибуток нерозподілений
48000,00 36000,00 43200,00 38400,00 57600,00 62400,00 28800,00 40800,00 52800,00 31200,00 Заборгованість банку по короткостроковому кредиту
80000,00 60000,00 72000,00 64000,00 96000,00 104000,00 48000,00 68000,00 88000,00 52000,00 Заборгованість перед кредиторами
84000,00 63000,00 75600,00 67200,00 100800,00 109200,00 50400,00 71400,00 92400,00 54600,00 Аванси видані
116340,00 87255,00 104706,00 93072,00 139608,00 151242,00 69804,00 98889,00 127974,00 75621,00 Податковий кредит з ПДВ
19390,00 14542,50 17451,00 15512,00 23268,00 25207,00 11634,00 16481,50 21329,00 12603,50 Заборгованість постачальникам
82104,20 61578,15 73893,78 65683,36 98525,04 106735,46 49262,52 69788,57 90314,62 53367,73 Дебіторська заборгованість
800,00 600,00 720,00 640,00 960,00 1040,00 480,00 680,00 880,00 520,00 Незавершене виробництво
365,00 273,75 328,50 292,00 438,00 474,50 219,00 310,25 401,50 237,25

1 Таблиця 4.2 - Склад одиниці продукції Пічна духовка Одиниця виміру Кількість Ціна Лопата совкова Одиниці виміру Кількість Ціна
1. Сталь листова Кг
1,25 2,250 1. Сталь листова Кг
1,63 2,250 2. Петля шт.
2 0,40 2. Фарба чорна кг.
0,07 4,00 3. Засувка шт.
1 1,50 3. Держак шт.
1 1,60


Завдання 2. 30.12.2009 р. ТОВ Атлант одержало короткостроковий кредит в обслуговуючому його банку строком на один рік за умовами сплати щомісяця го числа відсотків і погашення 1/12 суми кредиту. Кредит був отриманий під заставу виробничої будівлі. Ціль банківського кредиту - фінансування закупівлі сировини для виготовлення продукції. У процесі оформлення кредиту підприємством були понесені витрати. Строк погашення кредиту - через один рік.

1 Таблиця 4.3 - Витрати за банківським кредитуванням
№ п/п Показники Од. вим. Варіанти
1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
1 Балансова вартість будівлі грн.
300000,00 225000,00 270000,00 240000,00 360000,00 390000,00 180000,00 25500,00 330000,00 195000,00 2 Сума кредиту грн.
80000,00 60000,00 72000,00 64000,00 96000,00 104000,00 48000,00 68000,00 88000,00 52000,00 3 Відсоток банку
%
25 32 12 30 15 20 25 32 25 25 4 Сума застави грн.
80000,00 60000,00 72000,00 64000,00 96000,00 104000,00 48000,00 68000,00 88000,00 52000,00 5 Послуги з незалежної оцінки виробничого будинку (у т.ч. ПДВ) грн. 600,00 500,00 650,00 450,00 500,00 550,00 610,00 520,00 700,00 600,00 6 Послуги БТ1 за видачу довідки (у т.ч. ПДВ) грн. 150,00 120,00 130,00 100,00 110,00 120,00 140,00 105,00 160,00 96,00 7 Послуги нотаріальної контори за видачу довідки про відсутність заборони на відчуження майна грн. 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34 8 Послуги страхування (у т.ч. ПДВ) грн. 540,00 520,00 420,00 450,00 530,00 520,00 560,00 570,00 550,00 500 9 Послуги банку за відкриття рахунку грн. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Зробити розрахунок суми зобов'язань за кредит, що підлягає сплаті в січні 2010 р. і заповнити таблицю 4.4. Таблиця 4.4 - Розрахунок суми зобов'язань за кредит Період користування кредитом Сума відсотка по кредиту
Дата
Кількість днів Сума боргу за кредит, що підлягає щомісячному погашенню цього року, грн. Розрахунок
Сума
Сума боргу по кредиту, що підлягає щомісячному погашенню цього року, грн
30.12.2009
– 1.01.2010 31

1 Скласти журнал господарських операцій. Таблиця 4.5 - Журнал господарських операцій
Дата, період
здійснення
госп.
операц.

п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума
Документи, що
підтверджують
операцію
30.12.09 1 Отримано короткостроковий кредитна поточний рахунок підприємства сума входить у початкове сальдо по рахунку кредиту 601) Виписка банку
30.12.09 2
Відображена на забалансовому рахунку сума забезпечення кредиту підприємства за договором застави Бухгалтерська довідка
1. Відображення операцій по короткостроковому кредиту
31.12.10 3
Відображені суми нарахованих відсотків за користування кредитом, що підлягають сплаті у звітному році Розрахунок
4 Перераховані банку відсотки по кредиту Виписка банку
5 Перерахована банку сума боргу по кредиту, що підлягає погашенню у звітному році Теж Віднесені на фінансовий результат нараховані відсотки по кредиту Виписка банку
2. Відображення витрат, пов'язаних з одержанням короткострокового кредиту
1 Перераховано кошти з поточного рахунку в оплату
- Послуги по незалежній оцінці Послуги БТ1 по видачі довідки Послуги нотаріальної контори Послуги страхування Послуги приватного нотаріуса Послуги банку за відкриття рахунку Виписка банку
2
Відображена сума податкового кредиту по ПДВ Бухгалтерська довідка
05.01.10 3 Віднесено витрати, пов'язані з одержанням кредиту
31.15.10 4 Віднесено витрати на фінансовий результат


1 8
Завдання 3.
Скласти бухгалтерські проводки господарських операцій протягом звітного періоду, заповнивши таблицю
4.11 (відповідний варіант.
3.1. Операції по приходу матеріалів (таблиця 4.11, операція № 1) скласти на основі оплаченого рахунку підсумковими сумами Оприбуткування на склад – 05.01.10 р. Рахунок № 121315 (оплачений наприкінці минулого місяця) Постачальник завод "Маяк" Таблиця 4.6 - Зміст рахунку за варіантами варіанти Найменування од. вим ціна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
сталь листова Кг
2,25 кільк.
35000 26250 31500 28000 42000 45500 21000 29750 38500 22750 сума Фарба чорна Кг
4,00 кільк.
500 375 450 400 600 650 300 425 550 325 сума петля
Шт.
0,40 кільк.
5000 3750 4500 4000 6000 6500 3000 4250 5500 3250 сума держак для лопати
Шт.
1,60 кільк.
7000 5250 6300 5600 8400 9100 4200 5950 7700 4550 сума засувка
Шт.
1,50 К
ільк.
2000 1500 1800 1600 2400 2600 1200 1700 2200 1300 сума Усього Сума ПДВ РАЗОМ

1 9
3.2.Розглянути операції з приходу товарів скласти на основі прибуткової накладної підсумковими сумами та дані занести до таблиці 4.11, операція № Накладна № 212325 від 06.01.2010 р. Постачальник ТОВ”Снабторг” Таблиця 4.7. Зміст накладної за варіантами варіанти Найменування од. вим. ціна
1 2
3 4
5 6
7 8
9 0 відро шт.
5,00 К
ільк.
500 375 450 400 600 650 300 425 550 325 Сума набір інструментів шт.
120,00 К
ільк.
100 75 90 80 120 130 60 85 110 65 сума Усього Сума ПДВ РАЗОМ
3.3.Розглянути операції з реалізації товарів ; скласти на основі видаткової накладної підсумковими сумами дані занести до таблиці 4.11, операція № Накладна № 3437 від 10.01.2010 р. Покупець ТОВ “Будсервіс" Таблиця 4.8 - Зміст видаткової накладної за варіантами Ціна варіанти
Найменування од. вим. покупки продажу Відро шт.
5,00 6,00
К
ільк.
1100 825 990 880 1320 1430 660 935 1210 715 Набір інструментів шт.
120,00 130,00
К
ільк.
80 60 72 64 96 104 48 68 88 52 Сума Набір садівника шт.
25,00 27,00
К
ільк.
200 150 180 160 240 260 120 170 220 130 Сума Усього Сума ПДВ РАЗОМ Сума за покупною ціною


2 0
3.4. Розглянути операції з передачі матеріалів у виробництво скласти підсумковою сумою на основі внутрішньої накладної (таблиці 4.9); дані занести до таблиці 4.11, операція № 5. Таблиця 4.9 - Зміст внутрішній накладній № 1/1 від 05.01.10 р. по варіантах

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1 Для виготовлення грубних духовок


Сталь листова сума кількість
22500 16875 20250 18000 27000 29250 13500 19125 24750 14625 Петля сума кількість
3600 2700 3240 2880 4320 4680 2160 3060 3960 2340 Засувка сума кількість
1800 1350 1620 1440 2160 2340 1080 1530 1980 1170 Разом
2 Для виготовлення лопат совкових


Сталь листова сума кількість
7804 5853 7023,6 6243,2 9364,8 10145,2 4682,4 6633,4 8584,4 5072,6 Фарба чорна сума кількість
345 258,75 310,5 276 414 448,5 207 293,25 379,5 224,25 Держак сума кількість
4800 3600 4320 3840 5760 6240 2880 4080 5280 3120 Разом

2 1
3.5. Розглянути облік оплати праці. У таблиці 4.10 представлені дані з нарахування заробітної плати. Необхідно розрахувати утримання та відрахування до фондів і заповнити відповідні рядки таблиці 4.11 (операції № 7) Таблиця 4.10 - Дані з нарахування заробітної плати сума нарахувань (за варіантами) ПБ Посада податкова пільга з 1 поз поз по 10
Васін Директор
3900,00 3600 3300 Багряна Бухгалтер
2700,00 2600 2500
Пугачов а Касир самотня мати-одна дитина до 18 років 1800,00 1700 1600
Алексєє
в Менеджер
2400,00 2200 2300
Петров Майстер
2100,00 2000 2100
Фомін водій
1500,00 1600 1400
Фатєєв Робочий
1200,00 1300 1400
Осипов Робочий потерпілий внаслідок Чорнобильської катастрофи
1300,00 1400 1200 Бондар Робочий
1200,00 1300 1400
Голікова Робоча
1400,00 1300 1200

2 Таблиця 4.11 - Господарські операції за звітний період (частина 1) варіанти, сума в грн.
№ дата Зміст операції
Дт
Кт
1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 1
05.01 Прихід матеріалів від постачальника (завод "Маяк) після предоплати
1.1 Залік авансу
1.2 Оприбуткування на склад
1.3 Списання податкового кредиту
2
06/01 Прихід товарів від постачальника "Снабторг"
2.1 Оприбуткування на склад
2.2
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ
3 06.01 Комунальні послуги (світло, вода) списані на загальвиробничі витрати
990,00 950,00 950,00 950,00 1000,00 1000,00 800,00 900,00 1100,00 800,0 4
10.01 Послуги з ремонту та налагодження станків
4.1 Послуги списані на загальвиробничі витрати
4.2
Відображено суму податкового кредиту по ПДВ
5 10.01 Товари реалізовані покупцеві ТОВ "Будсервіс”
5.1 Дохід від реалізації товарів
5.2
Відображено суму податкових зобов'язань по ПДВ
5.3 Списано собівартість реалізованих товарів
5.4 Дохід від реалізації товарів віднесений на фінансов. результат
5.5 Собівартість реалізованих товарів віднесена на фінансовий результат
6 05.01 Списання матеріалів у виробництво
7 03.01 Нарахування зарплати
7.1 Нараховано зарплату апарату управління
7.1 Нараховано зарплату виробничим робітникам
7.3 Нараховано зарплату персоналу та керівництву цеху
7.4 Утримано податок на дохід фізичної особи
7.5 Утримання соц.внеску

2 Продовження табл. 4.11 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11 12 13 14 15 7.6 Відрахування до соц.фонду з зарплати апарата управління
7.7 Відрахування до соц.фонду зарплати виробничих робітників
7.8 Відрахування до соц. фонду зарплати персоналу й керівництва цеху
7.9 Комунальний податок
8 18.01 Перераховані в бюджет обов'язкові платежі
8.1 податок на доходи фізичних осіб
8.2 в соц. фонд
8.3 комунальний податок
9 Отримано готівку з поточного рахунку в касу для видачі зарплати та на відрядження вказати суму зарплати, розраховану в п. 3.5 плюс суму відрядних
10 Виплачено зарплату вказати суму зарплати, розраховану в п. 3.5 11 20.01 Видано підзвітна відрядження працівнику відділа збуту
500,00 440,00 450,00 400,00 500,00 480,00 420,00 410,00 495,00 500,0 12 22.01 Списано бензин на витрати по збуту
200,00 150,00 180,00 160,00 240,00 260,00 120,00 112,00 198,00 192,0 13 23.01 Списання відрядних витрат працівника відділу збуту
450,00 337,50 405,00 360,00 470,00 450,00 350,00 400,00 465,00 480,0 14 23.01 Повернення в касу задлишку коштів підзвітною особою
50,00 102,50 45,00 40,00 30,00 30,00 70,00 10,00 30,00 20,0 15 30.01 Нарахування зносу ОЗ
15.1 Виробничих ОЗ
300,00 225,00 270,00 240,00 360,00 390,00 180,00 255,00 330,00 195,0 15.2 загальвиробничих ОЗ
1458,33 1093,75 1312,50 1166,66 1750,00 1895,83 875,00 1239,58 1604,16 947,91 15.3
ОЗ невиробничого призначення
900,00 675,00 810,00 720,00 1080,00 1170,00 540,00 765,00 990,00 585,0 16 25.01 Зроблено оплату постачальникові "Снабторг" за товари
75000,00 56250,00 67500,00 60000,00 90000,00 97500,00 45000,00 63750,00 82500,00 48750,0 17 25.01 Отримано оплату на поточний рахунок від покупця "Будсервіс"
45000,00 33750,00 40500,00 36000,00 54000,00 58500,00 27000,00 38250,00 49500,00 29250,0 18 26.01 Проведено оплату кредиторам за ремонт та комун. послуги
75000,00 56250,00 67500,00 60000,00 90000,00 97500,00 45000,00 63750,00 82500,00 48750,0 19 30.01 Перерахована в бюджет сума ПДВ
15000,00 11250,00 13500,00 12000,00 18000,00 19500,00 9000,00 12750,00 16500,00 9750,0 20 30.01 Розподілено загальвиробничі накладні витрати між об'єктами виробництва

2 Продовження табл. 4.11 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11 12 13 14 15 21 31.01 Списані на фінансовий результат витрати на зарплату та соц. відрахування апарата управління
22 31.01 Списані на фінансовий результат витрати на збут
23 31.01 Списані на фінансовий результат витрати по утриманню ОЗ невиробничого призначення
24 31.01 Списані на фінансовий результат витрати на комунальний податок
Завдання 4. Розрахувати собівартість готової продукції, заповнивши таблиці 4.12, 4.13 і 4.14. Відсутні дані вибрати з відповідних таблиць. Таблиця 4.12 - Дані для розрахунку собівартості продукції ВИРОБНИЦТВО варіанти
1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1
2 Незавершене виробництво на початок періоду
365 273,75 328,5 292 438 474,5 219 310,25 401,5 237,25? Кількість випускаємо
ї
продукції :
A
пічна духовка, шт.
1800 1350 1620 1440 2160 2340 1080 1530 1980 1170
B
Лопата совкова, шт.
4800 3600 4320 3840 5760 6240 2880 4080 5280 3120 Списання матеріалів у виробництво дані з табл.4.9): Для виготовлення пічних духовок

Сталь листова Петля Засувка
1 Разом Для виготовлення лопат совкових


Сталь листова Фарба Держак
2 Разом
3 Зарплата виробничих працівників при виготовленні:

3.1 Для ГП "пічна духовка
3.2 Для ГП "лопата совкова"
4 Зарплата персоналу й керівництву цеху
(табл.4.11)

2 Продовження табл. 4.12 1
2 3
4 5
6 7
8 9
5 Відрахування до фондів при виготовленні:
5.1 Для ГП "пічна духовка
5.2 Для ГП "лопата"
6 Персоналу і керівництву цеху (табл.4.11)
7 Амортизація виробничих ОЗ:
7.1 Для ГП "пічна духовка
195,00 146,25 175,50 156,00 234,00 253,50 117,00 165,75 214,50 126,75 7.2 Для ГП "лопата"
105,00 78,75 94,50 84,00 126,00 136,50 63,00 89,25 115,50 68,25 8 Амортизація загальновиробничих ОЗ (табл.4.11)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
9 Інші загальновиробн. витрати (світло, вода, ремонті т.д.)
(табл. 11)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? Незавершене виробництво на кінець періоду
450,00 400,00 405,00 400,00 500,00 580,00 400,00 350,00 360,00 410,00 Таблиця 4.13 - Розподіли загальновиробничих витрат (ЗВВ) між об'єктами виробництва. База розподілу - вартість матеріалів.
№ Зміст сума
1 Загальна вартість переданих матеріалів
2 Частка грубної духовки
3 Частка лопати совкової
4 Сума всіх загальвиробничих витрат
5 Розподіл ЗВВ: пічна духовка
6 Розподіл ЗВВ: лопата совкова
7 Частка духовки в НзВ на початок періоду
8 Частка лопати в НзВ на початок періоду
9 Частка духовки в НзВ на кінець періоду
10 Частка лопати в НзВ на кінець періоду Таблиця 4.14 - Розрахунок собівартості готової продукції Найменування ГП сума
A пічна духовка, вартість партії ціна од. продукції
B лопата совкова, вартість партії ціна од. продукції

2 6
Завдання 5. 30.01.2010 р. готова продукція оприбуткована на склад за фактичною виробничою собівартістю. Покупцеві АТ "Агробуд" реалізована готова продукція повністю продані духовки й лопати з першої партії (початкові залишки, таблиця 4.1) і частина ГП із другої партії, що тільки надійшла на склад. Дані про продаж ГП представлені в таблиці 4.15. Складіть бухгалтерські проводки для господарських операцій по обліку ГП, заповнивши таблицю 4.16. Використайте дані з таблиць 4.1, 4.13 і 4.14. Таблиця 4.15 - Реалізація ГП Найменування варіанти
1 2
3 4
5 6
7 8
9 0 Продали покупцеві пічних духовок 1 партія шт.
920 679 828 737 1102 1202 539 761 1014 571 2 партія шт.
1500 1050 1320 1140 1860 2040 780 1230 1680 870 за ціною (без ПДВ)
36,00 38,00 36,00 36,00 36,00 40,00 40,00 40,00 40,00 38,00 Продали покупцеві пічних духовок 1 партія шт.
1600 1181 1440 1282 1915 2090 936 1321 1764 990 2 партія шт.
4000 2800 3520 3040 4960 5440 2080 3280 4480 2320 за ціною (без ПДВ)
7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 Таблиця 4.16 - Господарські операції з обліку готової продукції (частина 2)
№ Зміст операції
Дт
Кт
1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
25 Оприбуткована ГП пічна духовка на склад
26 Оприбуткована ГП лопата совкова на склад
27 Реалізована ГП покупцеві АТ
«Агробуд»
27.1 Дохід від реалізації ГП
27.2
Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ
27.3 Списано собівартість реалізованої готової продукції
28 Дохід від реалізації ГП віднесений на фінансовий результат
29 Собівартість реалізованої ГП віднесена на фінансовий результат
30 Отримано оплату на поточний рахунок від покупця АТ
"Агробуд"
31 Списано фінансовий результатна нерозподілений прибуток


27
Завдання 6. Скласти оборотну відомість за аналітичними рахунками "Матеріали" (до синтетичного рахунку 201) і "Товари" (до синтетичного рахунку 281) на підставі даних з таблиць 4.1, 4.7, 4.10 і 4.1,4.8, 4.9, відповідно. Таблиця 4.17 - Оборотна відомість з аналітичного рахунку
С-до на початок Обороти за місяць
С-до на кінець Прихід
Витрати
№ Найменування Од. вим.
Кіл.
Сума
Кіл. Сума Кіл. Сума
Кіл.
Сума
1 2

3 Разом

Завдання 7. Скласти оборотну відомість і заповнити таблицю 4.18. Скласти баланс (форма № 1) на кінець звітного періоду. Таблиця 4.18. Оборотна відомість Сальдо на початок Обороти Сальдо на кінець Рахунок
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
10 131 201 203 23 26 281 301 311 361 371 372 377 40 441 601 631 641 65 661 685 701 702 791 792 901 902 91 92 93 95 Разом28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, затверджений ВР України 16.07.1999 р. № 996-ХІV. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні 36 нормативних актів. — К СП «Юрінком Інтер, 2000. — 231 с.
3.Бутинець Ф. Ф, Малюга НМ. Бухгалтерський облік облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навч. посібник За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — є вид, перероб. і доп. — Житомир ЖІТІ, ПП Рута, 2001. — 512 с. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні Навч.-практ. посібник За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ ТОВ «Баланс-Клуб»,
2000. — 768 с. Бухгалтерський фінансовий облік Підручник За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця.
— є вид, перероб. і доп. — Житомир ЖІТІ, 2001. — 672 с. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) За ред. проф., д-ра екон. наук ВВ. Сопка і О. В. Бойка. — К Фенікс, 2001. — 468 с.
6.Велш Глен А, Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку Пер. з англ.
О.Мініна, О. Ткача. — К Основи, 1997. — 943 с.
7.Голов С. Ф, Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К ТОВ
«Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
8.Голов С. Ф, Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами приклади та коментарі Практ. посібник. — К Лібра,
2001. — 840 с.
9.Горицкая Н. Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с
2000 года. — К Бухгалтерия, 2000. — 256 с.
10.Горицкая Н. Г. Новый бухгалтерский учет. — К Техніка, 2000. — с. Грабова Н. Н, Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торгових предприятиях, 2000: Уч. пособие /Под ред. Н. В. Кужельного.

29
— К А.С.К., 2000. — 624 с.
12.Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. нац. стандартов): Уч. пособие для студентов вузов. — е изд., доп. и перераб.
— К А.С.К., 2001. — 848 с.
14.Кужельний М. В, Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку Підручник. — К КНЕУ, 2001. — 334 с.
15.
Нидлз Б, Андерсон X., Колдузлл Д. Принципы бухгалтерского учета / Перс англ. под ред. ЯВ. Соколова. — М Финансы и статистика,
1993. — 492 с.
16.
Сопко ВВ. Бухгалтерський облік Навч. посібник. — є вид, перероб. і доп. — К КНЕУ, 2000. — 578 с.
17.
Ткаченко НМ. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України Підручник. — те вид. — К А.С.К., 2001. — 784 с.

30 Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Кафедра економіки підприємств міського господарства Курсова робота з фінансового обліку на тему ВаріантВиконав: Перевірив


20__р.

31
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни
“ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2”

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань – 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит факультету післядипломної освіти і заочного навчання) Укладач Петрова Валентина Федорівна Редактор Д. Ф.Курильченко
Комп`ютерне верстання О. А. Балашова План 2010, поз.483М
Підп. до друку 02.12.2010 Формат х. Друк на ризографі Тираж 50 прим. Зам
Ум.-друк.арк.1,2 Видавець і виготовлювач Харківська національна академія міського господарства вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса rectorat@ksame.kharkov.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 4064 від 12.05.2011Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал