Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємства»Скачати 291.83 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації22.12.2016
Розмір291.83 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2

ЗАДАЧА 2

  1. Обчислити первісну (балансову) вартість сировини в запасах: - за видами.


Види (групи)

сировини і матеріалів

Значення за варіантамиА

Б

В
Вихідні дані (тис. грн.)1

закупівельна вартість, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20 %)


2

транспортні витрати, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20 %)


3

послуги посередника, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20%)


4

для придбання сировини взятий кредит

сума кредиту(тис. грн.)

строк кредиту

річна відсоткова ставка


30


2 міс.

15 %


-

-
Обчислити:1

Первісну (балансову) вартість сировини в запасах: - за видами


2

- разом по підприємству
Значення за варіантами


№ з/п


ПоказникиВаріанти

1


2


3


4


5


Види (групи) сировини і матеріалів

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

Взакупівельна вартість, разом

(в т.ч. ПДВ за ставкою 20 %)46

79

14

50

80

17

48

77

12

54

70

11

53

72

18транспортні витрати, разом

(в т.ч. ПДВ за ставкою 20 %)12

8

-

11

7

2

12

9

3

14

6

-

12

6

-послуги посередника, разом

(в т.ч. ПДВ за ставкою 20%)4

-

2

-

5

-

3

1

-

4

2

-

2

1

1
Витрати підприємства при формуванні виробничих запасів і товарів виникають внаслідок їх придбання, а також власного виробництва. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

• суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

• суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв’язку з пошуком і придбанням запасів;

• суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

• затрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів;

• інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Всі витрати складають загальну суму витрат на формування виробничих запасів і товарів суб’єкта господарювання.
ЗАДАЧА 3
Обчислити суму відсоткових платежів та загальну суму видатків з обслуговування і погашення кредиту за різними методами нарахування відсотків.

Показники

Значення за

варіантами


Вихідні дані


Сума отриманого строкового банківського кредиту, тис. грн.


Строк кредитування, місяців


Відсоткова ставка


Строк нарахування відсотків


Умови погашення кредиту

в кінці строку кредитування
Обчислити:А) за методом простих відсотків


- суму відсоткових платежів, тис. грн.


- загальна суму видатків з обслуговування і погашення кредиту, тис. грн.Б) за методом складних відсотків


- суму відсоткових платежів, тис. грн.- 1-й місяць- 2-й місяць- 3-й місяць- 4-й місяць


Разом, тис. грн.


- загальна сума видатків з обслуговування і погашення кредиту, тис. грн.
Значення за варіантами

ПоказникиВаріанти

1


2


3


4


5


Сума отриманого строкового банківського кредиту, тис. грн.

300

200

400

500

550

Строк кредитування, місяців

4

3

4

2

4

Відсоткова ставка

20

15

18

21

22

Строк нарахування відсотків

в кінці строку кредитування

в кінці строку кредитування

в кінці строку кредитування

в кінці строку кредитування

в кінці строку кредитуванняВідсотками або процентними грошима називають суму доходів від надання грошей у борг у різних формах (відкриття депозитних рахунків, покупка облігацій і т.д.).

Збільшення суми боргу за рахунок приєднання нарахованих відсотків називається нарощенням або ростом первісної суми боргу.

Відношення нарощеної суми до первісної суми боргу називається множником (коефіцієнтом) нарощення. Інтервал часу, за який нараховують відсотки, називають періодом нарахування.

При використанні простих відсотків сума процентних грошей протягом усього строку боргу визначається виходячи з первісної суми боргу незалежно від кількості періодів нарахування і їхньої тривалості. Процентна ставка в цих випадках являє собою виражене у відсотках відношення суми процентних грошей, виплачуваних за розглянутий інтервал часу (звичайно за рік), до величини первісної суми боргу.

Сума нарахованих складних відсотків розраховується за формулою:

http://money.donetsk.ua/i/200807142349253.png

Значення символів:

I - річна процентна ставка;

j - кількість календарних днів в періоді, за підсумками якого банк проводить капіталізацію нарахованих відсотків;

K - кількість днів в календарному році (365 або 366);

P - первинна сума привернутих в депозит грошових коштів;

n - кількість операцій по капіталізації нарахованих відсотків протягом загального терміну залучення грошових коштів;

S - сума грошових коштів, що належать до повернення вкладникові після закінчення терміну депозиту. Вона складається з суми внеску (депозиту) спроцентамі.

Розрахунок тільки складних відсотків за допомогою формули, виглядатиме так:
Приведу умовний приклад розрахунку складних відсотків і суми банківського депозиту з складними відсотками:

Прийнятий депозит в сумі 50 тис. грн. строком на 90 днів по фіксованій ставці 10,5 відсотків річних. Нарахування відсотків - щомісячно. Отже, кількість операцій по капіталізації нарахованих відсотків (п) протягом 90 днів складе - 3. А кількість календарних днів в періоді, за підсумками якого банк проводить капіталізацію нарахованих відсотків (j) складе, - 30 днів (90/3). Яка буде сума відсотків?

S = 50000 * (1 + 10,5 * 30 / 365 / 100)3 =51305,72

Sp = 50000 * (1 + 10,5 * 30 / 365 / 100)3 - 50000 = 1305,72  1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств:

Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.:

Знання-Прес, 2009. – 299 с.

2. Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.: ВД

«Професіонал», 2004. – 304 с.

3. Бердар М.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової

літератури, 2010. – 350 с.

4. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств:

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 271 с.

5. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств Навч. посіб. — 3-тє вид.,

стер. — К.: Знання-Прес, 2006. — 423 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

6. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. і

перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 366 с.

7. Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства. Підручник. – К.: Центр учбової

літератури, 2007. – 491 с.

8. Любенко Н.М. Фінанси підприємств. Навальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. –

262 с.


9. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид.,

перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 379 с.

10. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. Центр учбової

літератури, 2009. – 480 с.

11. Фінанси підприємств. Навчальний посібник / О. М. Рудницька, О. Й. Вівчар,

Р. Й. Желізняк, І. Я. Цигиль. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,

2007. – 208 с.

12. Філімоненков О.С., Дема Д.І. Фінанси підприємств. Підручник. – К.: Центр

учбової літератури, 2009. – 496 с.

13. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Центр

учбової літератури, 2007. – 400 с.

14. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій/ За ред. д.е.н., проф.

Г.Г. Кірейцева – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

15. Фінанси підприємств: Підручник/ За ред. А.М. Поддєрьогіна, 3-тє вид.,

перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

Додаткова:

16. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91р. № 1251–ХІІ. –

ВВР. – 1991. - № 39. – ст.510. (зі змінами і доповненнями від 30.09.2006).

17. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 №

334/94-ВР (із змінами та доповненнями від 15.10.2009).

18. Закон України «Про податок на додану вартість».// Відомості Верховної Ради.

– 1997. – N 21. – ст.156 (із змінами та доп. від 05.08.2009).

19. Господарський кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов.

станом на 1 квіт. 2005р.: (відповідає офіційному текстові). – К.: Вид.

Паливода А.В., 2005. – 180 с. – (Кодекси України)

20. Декрет Кабінету міністрів України «Про акцизний збір»// Відомості

Верховної Ради. – 1993. - № 10. – ст.82 (із змінами та доп. від 01.05.2009).

21. Декрет Кабінету міністрів України «Про місцеві податки і збори» від

20.05.1993 №56-93// Відомості Верховної Ради. – 1993. – N 30. – Ст.336 (із

змінами та доп. від 10.05.2008).

22. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття,

використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від

12.11.2003 р. № 492. (із змінами та доп. від 24.04.2009).

23. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в

Україні в національній валюті» від 21.01.2004 N 22 (із змінами та доп. від

03.07.2009).

24. Постанова НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових

операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 N 637 (із змінами та

доп. від 16.06.2009).

25. Данілов О.Д., Паєнтко Г.В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях:

Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2009. – 272 с.

26. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С., Оцінка і

діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія. – Х.: ІНЖЕК,

2003. – 144 с.

27. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика Навч. посіб. 4-те вид., стер. - К.:

Знання, 2004. - 215 с. - (Вища освіта XXI століття).

28. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: «Центр

навчальної літератури», 2004. – 460 с.

29. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навчальнийпосібник. – К.: «Каравела», 2003. – 432 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал