Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „адміністративний менеджмент для студентів спеціальності 03060101Скачати 422.53 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір422.53 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інтеграції навчання з виробництвом

Кафедра підготовки менеджерів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з дисципліни „АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

для студентів спеціальності 7.03060101 –

Менеджмент організацій та адміністрування”заочної форми навчання

Вінниця – 2014

 1. Вступ


Метою вивчення дисципліни є підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення термінологічної бази з адміністративного менеджменту;

 • обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністративного менеджменту;

 • вивчення функцій та процесу адміністративного менеджменту;

 • формування вмінь щодо планування та організовування адміністративної роботи;

 • обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих;

 • вивчення форм адміністративного контролювання та регулювання діяльності;

 • формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи організації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • механізми формування і функціонування системи адміністрування в процесі управління організаціями;

 • функції і методи адміністрування;

 • форми і методи адміністративного впливу на підлеглих;

 • особливості адміністративного контролю і регулювання;

вміти:

 • планувати, організовувати адміністративну роботу та здійснювати адміністративний вплив в організації;

 • приймати управлінські рішення та будувати управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних фори і сфер діяльності;

 • формувати інформаційно-адміністративне забезпечення роботи організації.
 1. Вимоги до змісту та оформлення контрольної роботи

Окрім вивчення теоретичного матеріалу даний курс передбачає написання контрольної роботи, що складається з теоретичного питання та трьох практичних завдань.


Теоретичне питання студент обирає з наведеного нижче переліку.

Студенти групи 1 М обирають завдання згідно свого номера у списку групи.

Студенти групи 2 М додають до свого номеру 30 (наприклад, студент під номером 5 обирає теоретичне питання №35).
Окрім теоретичного питання, кожен студент виконує практичне завдання, обираючи з дод. А дані згідно останньої цифри номера студента у групі, а з додатку Б – згідно першої цифри номера студента у групі.

Наприклад, студент під номером 12 обирає з дод. А дані для 2 варіанту, а з дод. Б – для 1-го варіанту. Якщо номер студента у групі менше 10, то обирають так. Наприклад, студент під номером 7 обирає з дод. А варіант 7, а з додатку Б – варіант 0.
В ході виконання контрольної роботи слід користуватися літературою з переліку, рекомендованого викладачем, а також літературою, що студент самостійно знайшов і яка відповідає тематиці питання. Для відповіді на теоретичне питання рекомендовано використовувати не менше 5 джерел із обов’язковим позначенням їх у роботі. Бажано використовувати не тільки підручники і посібники, а і періодичні видання.

Контрольна робота має бути оформлена або в окремому зошиті, або на скріплених аркушах формату А-4. Робота обов’язково має бути підписана. Виконана контрольна робота має бути здана на кафедру не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Готова контрольна робота реєструється у журналі обліку контрольних робіт.Належним чином оформлена та вчасно здана контрольна робота з грунтовно викладеними питаннями оцінюється викладачем „зараховано”. У інших випадках – при несвоєчасній здачі, наявності помилок, недостатньому обсязі викладення питання – робота оцінюється „не зараховано” і повертається студенту на доопрацювання для виправлення виявлених недоліків. У разі наявності зауважень студент повинен доопрацювати контрольну роботу і здати її на кафедру у триденний термін.

Увага! Контрольні роботи, у яких ідентично виконані і представлені варіаційні частини практичного завдання, не будуть зараховані.

3. Теоретичні питання


 1. Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту.

 2. Сучасна концепція адміністративного менеджменту.

 3. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету.

 4. Система адміністративного управління (Administrative Management System – AMS).

 5. Структура AMS. Рівні формування AMS.

 6. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration), некомерційних та громадських організаціях (public administration).

 7. Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські рішення.

 8. Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління та суб’єкт адміністративного менеджменту. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора.

 9. Адміністративні посади та їх ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера-адміністратора.

 10. Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування.

 11. Методи розробки планів. Графіки виконання робіт.

 12. Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації. Цільові комплексні програми.

 13. Короткотермінові та оперативні плани. Календарні плани. Маршрутні карти. Індивідуальні плани.

 14. Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в адміністративному менеджменті.

 15. Закріплення повноважень, обов’язків та відповідальності працівників адміністрації підприємства.

 16. Делегування повноважень. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті управління. Конкретизація відповідальності.

 17. Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного управління.

 18. Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація адміністративного управління. Рівні адміністративного управління.

 19. Принципи раціонального управління.

 20. Департаменталізація в апараті управління. Види департаменталізації. Адміністративні одиниці. Масштаб керованості.

 21. Концепція проектування роботи. Аналіз роботи. Зміст, вимоги та контекст роботи. Параметри роботи. Сприйняття змісту роботи. Зв’язок технології та проектування роботи. Моделі проектування робіт.

 22. Форми мотивування адміністративних працівників.

 23. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні апарату правління.

 24. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління.

 25. Влада. Стилі керівництва.

 26. Види контролювання діяльності апарату правління. Попередній, поточний та завершальний контроль діяльності апарату правління.

 27. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності.

 28. Зміст адміністративного та виконавчого контролю. Принципи адміністративного контролю.

 29. Інструменти адміністративного контролю. Бюджетний контроль, адміністративний аудит, статистичне спостереження, особисте спостереження, доповідь, звіт, нарада.

 30. Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності.

 31. Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. Організаційно-розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи. Накази, розпорядження, усні вказівки.

 32. Регламентація управління. Види регламентів. Методика розробки регламентів. Сучасні підходи до розробки регламентів.

 33. Сутність та класифікація управлінських рішень

 34. Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення системи адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство в організації.

 35. Поняття "мотивація" і "стимулювання". Класифікація мотиваційних теорій.

 36. Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади.

 37. Типологія керівників і підлеглих. Авторитет керівника.

 38. Обов’язки, права та відповідальність підлеглих. Адміністративний вплив.

 39. Система адміністративного управління (Administrative Management System – AMS).

 40. Способи адміністративного впливу. Дисциплінарний вплив. Організація дисципліни та порядку.

 41. Розпорядження як спосіб реалізації адміністративної влади. Делегування влади підлеглим.

 42. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора.

 43. Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між підлеглими та адміністрацією. Колективне управління.

 44. Кадрова політика і стратегія.

 45. Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту.

 46. Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації.

 47. Побудова комунікаційних мереж в апараті управління.

 48. Оцінка реалізації управлінських рішень. Санкції і стимулювання.

 49. Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті.

 50. Процесний підхід в адміністративному менеджменті.

 51. Структура AMS (Administrative Management System – AMS).Рівні формування AMS.

 52. Адміністративний менеджмент та концепція «бережливого виробництва».

 53. Інформація та її роль в адміністративному менеджменті

 54. Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління організацією (ERP-системи).

 55. Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ISO.

 56. Види організаційних структур управління, їх переваги та недоліки.

 57. Етапи розробки стратегічного плану.

 58. Соціальна відповідальність у менеджменті.

 59. Культура в адміністративному менеджменту.

 60. Самоменеджмент у діяльності керівника.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Практична частина контрольної роботи присвячена набуттю практичних навичок з оцінки рівня управлінської діяльності, виявлення бізнес-процесів, що потребують удосконалення, структуризації процесів, проектування алгоритмів управління.

Мета методичних вказівок – надання студентам допомоги у вирішенні викладених завдань.

Практична частина повинна включати такі розділи:

1.Оцінка рівня управління підприємства

2. Теоретичне обґрунтування напрямків удосконалення управління.

Висновки та пропозиції

Додатки

Вихідними даними до виконання практичної частини контрольної роботи є оцінки рівня розвитку бізнес-процесів (додаток А) і значення показників якості реалізації основних функцій управління бізнес-процесами (додаток Б).


1. Оцінка рівня управління підприємством

При розгляді проблем управління підприємством як складною системою виділяють дві підсистеми – об’єкт і суб’єкт управління. З об’єктом управління зв’язують бізнес-процеси з перетворення матеріально-речовинних потоків. З суб’єктом управління – адміністративні і інформаційні бізнес-процеси. Від рівня розвитку бізнес-процесів залежить рівень функціонування і управління підприємством.Визначення рівня розвитку бізнес-процесів на підприємстві
Оцінка якості управління бізнес-процесами
Побудова суміщеної діаграми рівней розвитку і управління

бізнес-процесами на підприємстві


Оцінка рівня управління підприємства здійснюється згідно з алгоритмом (рис.1).

Рис. 1. Алгоритм оцінки рівня управління на підприємстві
В якості бізнес-процесів, що реалізуються на підприємстві, розглядаються: маркетинг, розробка продукції, виробництво, логістичні, фінансові процеси, забезпечення якості, адміністративне управління, технологічні процеси, управління персоналом.

Рівень їх розвитку оцінюється від 0 до 4 балів (0 – найгірше розвинуті, 4 – надмірно розвинуті) за даними наведеними у додатку А.За результатами такої оцінки побудувати діаграму, що відображає “профіль розвитку” підприємства (рис.2). За діаграмою виявити недостатньо і надмірно розвинуті бізнес-процеси і намітити необхідні напрямки впровадження технологій управління.


Бізнес-процес

Рівень

0

1

2

3

4

Маркетинг
Розробка
Виробництво
Логістичні процеси
Фінансові процеси
Забезпечення якості
Адміністративне управління
Технологічні процеси
Управління персоналом
Рис.2. Діаграма “профілю розвитку” підприємства
Наприклад, зосередити увагу і поставити завдання з розвитку процесів недостатнього рівня.

На другому етапі треба оцінити якість управління кожним бізнес-процесом (за даними додатка Б). Функція Ф1 означає планування, Ф2 – організація, Ф3 – мотивація, Ф4 – контроль.

Рівень якості виконання управлінських функцій (Кяj) визначається за формулою:
,
де К1, К2, ..., К5 – приватні коефіцієнти якості j-ї функції управління певним об’єктом (бізнес-процесом).

Розрахункові формули визначення приватних коефіцієнтів приведені в табл.1


Таблиця 1

Показники якості функцій управлінняПоказник

Позначення показника

Формула розрахунку

Найменування показників, що складають формулу

Коефіцієнт використання технічних засобів управління

К1

Тф / Тр

Тф, Тр – відповідно сумарний фактичний і розрахунковий час використання технічних засобів управління протягом року, год.

Коефіцієнт організації робочих місць

К2

Nтп / No

Nтп, Nо – кількість робочих місць, що відповідають типовим проектам. і загальне число робочих місць

Коефіцієнт регламентації функцій управління

К3

Кро

Кр, До – кількість функцій (процедур), забезпечених регламентуючою документацією і загальна кількість функцій

Коефіцієнт дублювання функцій управління

К4

Кдо

Кд – кількість функцій (процедур), що дублюються підрозділами апарату управління, а також зайвих функцій

Коефіцієнт оперативності

К5

за своєчасністю виконання наказів, постанов і т.ін.

Результати розрахунку коефіцієнтів якості рекомендується представити в табл. 2.
Таблиця 2

Оцінка якості функцій управління
Бізнес-процес

Функція

управлінняЧасткові показники якості функцій управління

Кяj

К1

К2

К3

К4

К4
Маркетинг

ПлануванняОрганізаціяМотиваціяКонтрольРозробка

......

...


За кожним бізнес-процесом розрахувати середній рівень якості управління (Кбi)
де j = 1, 2 , ... n, n - кількість функцій управління (n=4).

Результати розрахунків представити в табл. 3.


Таблиця 3

Результати оцінки якості управління бізнес-процесамиБізнес-процес

Середній рівень якості

управління – КбіМаркетинг
Розробка
Виробництво
Логістичні процеси
Фінансові процеси
Забезпечення якості
Адміністративне управління
Технологічні процеси
Управління персоналом
На підставі даних табл. 3 розрахувати загальний показник управління бізнес-процесами на підприємстві (L):,
де Кб – середній рівень якості виконання функцій управління і-м бізнес-процесом;

і = 1, 2, ..., m – кількість бізнес-процесів (m=9).

За результатами проведеної оцінки рівня розвитку бізнес-процесів на підприємстві і реалізації управління ними побудувати суміщену діаграму (рис. 3).

Рис. 3. Діаграма рівня розвитку і управління бізнес-процесами на підприємстві

У верхній частині діаграми розташовуються бізнес-процеси за рівнем їх розвитку (спочатку понадрозвинуті, розвинуті, потім недостатньо розвинуті), а в нижній – оцінка якості управління ними. Побудовану діаграму проаналізувати з погляду необхідності удосконалення управління тими бізнес-процесами, які є недостатньо розвинуті і якість їх управління нижча за середній рівень.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал