Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика»Сторінка1/16
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму

6.030502 – економічна кібернетика
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика / Укл. М.М. Лісовенко – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.

Викладені робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика», наведені теоретичні відомості для виконання індивідуальних завдань, а також приклади їх виконання.

Призначена для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика заочної форми навчання.
Укладачі М.М. Лісовенко, канд. техн. наук, доц.
Відповідальна за випуск Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф.
ВСТУП

“Значение и польза экономической кибернетики состоит не в наличии каких-либо чисто кибернетических результатов, математически сформулированных законов экономической кибернетики, а в том, в какой степени кибернетические идеи, кибернетический образ мышления проникли в экономику, стимулировали ее развитие и привели к появлению новых научных результатов в экономической кибернетике — этой специальной области науки.

В наши дни экономическая кибернетика все более становится областью, в которой изучаются нетрадиционные по постановке, сложности и путям решения задачи управления (включая процессы родственные, но не совпадающие с управлением экономическими системами, например, управление проектами), разрабатываются разнообразные теоретические и прикладные средства.

Беспрерывно развивается и совершенствуется модель специалиста в области экономической кибернетик», ее базовая конце]щня. Объем п уровень необходимых знаний возрастает, возрастает и квалификация специалистов, которые владеют методологией и инструментарием исследования поведения экономических систем, приближаясь к стандарту современного экономического образования в развитых странах мира. Студенты, которые учатся на специальности «Экономическая кибернетика», на уровне бакалавра получают систему знаний по специальным, экономическим и математическим дисциплинам, новым информационным технологиям с использованием компьютерной техники.”[1]
1 Робоча програма дисципліни «Економічна кібернетика»


Мета вивчення дисципліни – формування системного мислення та навичок ефективного використання методів економічної кібернетики при проектуванні та експлуатації сучасних інформаційних систем і технологій в економіці.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:


 • базові поняття економічної кібернетики;

 • базові поняття економіко-кібернетичної системи (структура, функції і властивості);

 • класифікацію систем;

 • базові поняття економіко-математичної моделі;

 • критерії класифікації та функції моделей;

 • сутність процесу моделювання;

 • загальні поняття про інформацію та її якісні характеристики;

 • способи обробки економічної інформації у середовищі табличного процессора MS Excel;

 • сутність управління, його види, принципи і закони;

 • базові поняття соціально-економічної системи;

 • основні принципи аналізу і синтезу економічних систем;

 • можливості аналізу виробничої підсистеми;

 • моделі і методи проектування систем;

 • методи аналізу економічної динаміки;

 • базові поняття теорії оптимальних систем;

 • моделі і методи оптимізації процесів в економіці;

вміти: 

 • створювати математичні моделі економічних процесів;

 • використовувати евристичні, графічні та інші методи аналізу господарчої діяльності;

 • проектувати функціональні моделі на основі функціонального аналізу економічних систем;

 • здійснювати аналіз часових рядів методами простої середньої, ковзної середньої та експоненціального згладжування;

 • здійснювати знаходження оптимально-компромісних рішень;

Розподіл годин за навчальним планом
с е м е с т р иVII

VIII


Усього годин за навчальним планом

360
у тому числі аудиторні заняття:

44

16

28


з них:

- лекції;


16

16

- лабораторні заняття.

2828


Самостійна робота

316
Види контролю:- виконання контрольної роботи.

1

1

- виконання курсової роботи

1
1


Підсумковий контроль (іспит, залік)
Зал.

іспит
/

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

.


ТЕМА 1 Теоретичні основи економічної кібернетики.

Визначення кібернетики. Предмет вивчення кібернетики. Мета економічної кібернетики. Система. Класифікація систем. Поняття економіко-кібернетичної системи. Структура, функції і властивості економіко-кібернетичної системи.12год.

Інформація та її якісні характеристики. Управління. Види управління. Поняття системи управління. Принципи і закони управління. Загальна характеристика економічної системи. Основні риси економічної системи.

12год.

ТЕМА 2 Базові поняття моделі.

Класифікація та функції моделей. Мета моделювання. Поняття економіко-математичної моделі. Критерії класифікації та типові економіко-кібернетичні моделі Процес моделювання економічної системи. Загальна схема моделювання. Методика розробки економіко-математичної моделі. Основні етапи розробки. Постановка та формалізація задачі. Вибір методу моделювання. Аналіз адекватності моделі. Впровадження моделі. Класи типових задач моделювання економічних систем Основна ідея і ціль імітації. Застосування імітаційного моделювання. Моделювання рівномірного дискретного розподілу цілих чисел2год.

ТЕМА 3 Основні принципи аналізу і синтезу економічних систем.

Предмет і об’єкти аналізу економічних систем. Принципи аналізу соціально-економічних систем. Вимоги щодо проведення аналізу систем. Методи та методика аналізу економічних систем. Методологія синтезу моделей соціально-економічних систем. Методи синтезу соціально-економічних систем і структур управління. Методологія аналізу. Класифікація та деталізація цілей. Функціональний аналіз економічних систем. Склад і послідовність етапів проектування функціональної моделі.2год.

ТЕМА 4 Моделі і методи синтезу структури системи управління.

Поняття виробництва та виробничої системи. Основні функції виробничої системи. Методи аналізу виробничої системиЗагальна характеристика систем управління. Ієрархічні системи управління. Види організаційних структур. Завдання аналізу та синтезу систем управління. Методологія синтезу економічних систем.


Підхід Стенфорда Біра до синтезу економічних систем. Склад задач аналізу виробничої підсистеми і їх взаємозв`язок з іншими комплексами і підсистемами. Інформаційне забезпечення

2год.

ТЕМА 5 Моделі і методи аналізу економічної динаміки.

Принципи побудови динамічних моделей. Трисекторна модель економіки.


Модель Харрода-Домара. Аналіз властивостей моделі при різних гіпотезах щодо траєкторії споживання. Модель Сарджента-Тарновського. Поняття траєкторії динамічного ряду. Типи економічного розвитку і трендові моделі.
Швидкі та повільні змінні в аналізі макроекономічної динаміки.

2год.

ТЕМА 6 Проблеми оптимізації економічних систем.

Принцип оптимальності в економіці і його комплексний вираз. Критерій оптимізації динамічних моделей: оптимізація постійної норми накопичення, оптимізація змінної норми накопичення. Поняття оптимізаційної моделі на базі МОБ. Виробниче завдання Канторовіча.


Проблема оптимізації технологічного вибору. Темп приросту виробництва і траєкторія рівноважного зростання (магістраль). Визначення оптимальної магістралі. Глобальний і локальний критерії в багаторівневих (ієрархічних) системах моделей. Багатоцільова оптимізація і способи згортання критеріїв. Математичний запис завдання векторної оптимізації. Область компромісів. Види завдання векторної оптимізації. Методи рішення. Багатокритеріальна оптимізація. Завдання визначення оптимального співвідношення витрат, обсягів виробництва і прибутку по декількох видах продукції. Основні проблеми, що виникають при вирішенні завдань векторної оптимізації.

4год.

Поділіться з Вашими друзьями:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал