Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Адміністративне право»Скачати 141.92 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір141.92 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


..\..\..\національний гірничий університет\logo1.tif
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра конституційного та адміністративного права
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни «Адміністративне право»

для студентів спеціальності Правознавство

7.030401 напрям Право.
(заочна форма навчання – ІІІ курс)

Дніпропетровськ2011

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Адміністративне право» для студентів спеціальності Правознавство, 7.030401 напряму Право / Упорядник.: В.  М. Малишко – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2011 – 12 с.

Упорядник:

В. М. Малишко – доцент кафедри конституційного та адміністративного права, к.ю.н.


Затверджено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права (протокол №___ від «____» __________ 20___р.)

Затверджено методичною комісією з напряму Право (протокол № ___ від «___»____________20___р.) за поданням кафедри конституційного та адміністративного права (протокол № ___ від «____»__________20___р.).

Рекомендовано до видання Навчально-методичним управлінням ДВНЗ «НГУ».


Відповідальний за випуск завідуючий кафедри конституційного та адміністративного права доц. Заржицький О. С.1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


(заочна форма навчання – ІІІ курс)
Згідно діючому навчальному плану ДВНЗ «Національного гірничого університету» студенти заочної форми навчання, вивчаючи дисципліну «Адміністративне право», зобов’язані виконати контрольну роботу.

В процесі виконання контрольної роботи студенти зобов’язанні виконати наступні завдання: дати письмову відповідь на теоретичні питання.

При виконанні контрольної роботи необхідно додержуватися таких вимог:

По-перше, при підготовці до контрольної роботи студенти повинні орієнтуватися на вивчення всіх матеріалів запропонованих тем, виконувати завдання по складанню процесуальних документів.

По-друге, зміст контрольної роботи повинен висвітлювати обрану тему та свідчити про опрацювання студентом певної кількості літературних джерел, відповідних законодавчих актів, лекційного матеріалу тощо.

По-третє, відповіді на поставлені в задачах питання необхідно давати, використовуючи конкретні статті (норми) правових актів.


2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Контрольна робота виконується державною мовою за варіантами, запропонованими кафедрою.

 2. Обсяг контрольної роботи повинен складати 15-20 сторінок машинопису. Робота повинна бути надруковано на одній сторінці білого паперу формату А4 через півтора інтервалу, 14 розміром шрифту. Розміри берегів мають бути: лівий – 20 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 15 мм.

 3. Контрольна робота має бути виконана за відповідною структурою, з виділенням абзаців, нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат, висновків та списком використаної літератури.

Номер варіанта відповідає порядковому номеру прізвища студента в класному журналі.

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
ВАРІАНТ № 1

 1. Наведіть класифікацію суб'єктів адміністративно-правового регулювання у сфері економіки. У чому полягають відмінності між виконавчо-розпорядчими та консультативно-дорадчими органами?

 2. Яким чином в Україні досягається забезпечення легітимності підприємницької діяльності?

 3. У чому полягає порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон?ВАРІАНТ № 2

 1. Які повноваження виконавчо-розпорядчих органів у регулюванні економіки?

 2. Яким чином в Україні досягається забезпечення легітимності підприємницької діяльності?

 3. Що таке інвестиції? Положення яких документів складають нормативно-правову базу інвестиційної діяльності в Україні?ВАРІАНТ № 3

 1. Назвіть і охарактеризуйте обставини, що свідчать про необхідність адміністративно-правового (державного) регулювання у митній сфері.

 2. Проаналізуйте митні органи як суб'єкти адміністративно-правового регулювання митної справи в Україні.

 3. Що таке митний контроль? Які форми митного контролю вам відомі?ВАРІАНТ № 4

 1. Дайте визначення і наведіть адміністративно-правову класифікацію комунікацій.

 2. Дайте визначення транспорту і вкажіть загальні засади адміністративно-правового регулювання у сфері транспорту.

 3. Адміністративно-правове регулювання автомобільного транспорту.ВАРІАНТ № 5

 1. Дайте визначення телекомунікацій (електричного зв’язку) та охарактеризуйте державне регулювання у цій сфері.

 2. Дайте визначення поштового зв’язку та охарактеризуйте державне регулювання у цій сфері.

 3. У чому полягає та як здійснюються державний контроль і нагляд у сфері комунікацій?ВАРІАНТ № 6

 1. Назвіть і проаналізуйте фактори, наявність котрих суттєво впливає на державне регулювання у сфері АПК.

 2. Наведіть класифікацію суб'єктів адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України.

 3. Вкажіть основні напрями державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки України.ВАРІАНТ № 7

 1. Дайте визначення освіти та наведіть її структуру.

 2. Наведіть класифікацію суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері освіти.

 3. Дайте визначення та охарактеризуйте дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту.ВАРІАНТ № 8

 1. Що таке ліцензування, атестація та акредитація?

 2. За допомогою яких органів та яким чином здійснюється державний контроль у сфері освіти?

 3. Що таке аспірантура, докторантура та самоосвіта громадян? Назвіть, основні принципи освіти в Україні.ВАРІАНТ № 9

 1. Дайте визначення науки та охарактеризуйте її як об'єкт адміністративно-правового регулювання.

 2. Назвіть принципи державного управління та регулювання науковою діяльністю.

 3. Назвіть документи, положення яких складають нормативно-правову базу адміністративного-правового регулювання у сфері науки.


ВАРІАНТ № 10

 1. Наведіть класифікацію суб'єктів адміністративно-правового регулювання у сфері науки.

 2. Зробіть аналіз визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень і державного фінансування наукових досліджень як основних напрямів державного регулювання у сфері науки.

 3. Охарактеризуйте сприяння інноваційній діяльності і соціальний та правовий захист науковців як основні напрями державного регулювання у сфері науки.ВАРІАНТ № 11

 1. Назвіть і проаналізуйте обставини, які свідчать про необхідність адміністративно-правового (державного) регулювання у сфері охорони здоров'я.

 2. Наведіть класифікацію суб'єктів адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я.

 3. Охарактеризуйте забезпечення загальнодоступності медичної допомоги та пріоритетність первинної медичної допомоги як основні напрями державного регулювання у сфері охорони здоров'я.ВАРІАНТ № 12

 1. Назвіть основні об’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері культури.

 2. Наведіть класифікацію суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері культури.

 3. Охорона культурної спадщини, архівні установи, клубні заклади та будинки культури як об’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері культури.ВАРІАНТ № 13

 1. Назвіть характерні риси оборони як об’єкта державного управління.

 2. Проаналізуйте діяльність Збройних Сил України як об’єкта державного управління.

 3. Наведіть класифікацію суб’єктів державного управління у сфері оборони.ВАРІАНТ № 14

 1. Наведіть класифікацію суб’єктів державного управління у сфері національної безпеки.

 2. Наведіть класифікацію суб’єктів державного управління у сфері національної безпеки.

 3. Що таке загрози національній безпеці? Проаналізуйте забезпечення територіальної цілісності держави та нелегальну міграцію.ВАРІАНТ № 15

 1. Дайте визначення державного кордону України. У чому проявляється його захист та охорона?

 2. Охарактеризуйте режим державного кордону України та основні аспекти в’їзду та виїзду з України.

 3. Наведіть загальну структуру Державної прикордонної служби України.


ВАРІАНТ № 16


 1. Дайте визначення міліції та вкажіть назви її підрозділів.

 2. Проаналізуйте завдання Державної автомобільної інспекції, судової та спеціальної міліції. Які види спеціальної міліції Вам відомі?

 3. Дайте визначення та вкажіть основні завдання внутрішніх військ МВС України.


ВАРІАНТ № 17

 1. Дайте визначення адміністративно-правового забезпечення у сфері юстиції та проаналізуйте характерні риси юстиції.

 2. Наведіть класифікацію суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері юстиції.

 3. Для чого існують Вища кваліфікаційна комісія нотаріату при Міністерстві юстиції та Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України?
ВАРІАНТ № 18

 1. Наведіть класифікацію суб’єктів державного управління у сфері закордонних справ.

 2. Дайте характеристику інтеграції до міжнародних організацій як напрям зовнішньої політики України.

 3. У чому проявляється захист прав громадян України за кордоном та співпраця із закордонними українцями як напрям зовнішньої політики України?


ВАРІАНТ № 19

 1. Назвіть органи управління використанням і охороною природних ресурсів.

 2. Державний контроль і нагляд у галузі використання і охорони природних ресурсів.

 3. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі використання і охорони природних ресурсів.ВАРІАНТ № 20

 1. Назвіть засади і принципи державної молодіжної політики.

 2. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики.

 3. Які органів виконавчої влади займаються питаннями державної молодіжної політики?ВАРІАНТ № 21

 1. Назвіть які організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення?

 2. Дайте характеристику діяльності органів управління у сфері соціального захисту населення.

 3. Місцеве самоврядування і соціальний захист населення.ВАРІАНТ № 22

 1. Дайте визначення та охарактеризуйте принципи адміністративної відповідальності.

 2. Проаналізуйте об'єкт і об'єктивну сторону адміністративного правопорушення.

 3. Проаналізуйте суб'єкт і суб'єктивну сторону адміністративного правопорушення.ВАРІАНТ № 23

 1. Дайте визначення і наведіть класифікацію адміністративних стягнень.

 2. У чому полягають правила накладення адміністративних стягнень?

 3. Проаналізуйте особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів.


ВАРІАНТ № 24

 1. Дайте визначення та вкажіть характерні риси адміністративного процесу.

 2. У чому полягають відмінності адміністративного процесу від інших видів юридичного процесу?

 3. Охарактеризуйте загальні принципи адміністративного процесу.


ВАРІАНТ № 25

 1. Що таке структура адміністративного процесу? Назвіть види адміністративних проваджень.

 2. Дайте визначення та охарактеризуйте провадження в адміністративних судах.

 3. Дайте визначення та охарактеризуйте дисциплінарні провадження.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

до екзамену

З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


 1. Загальна характеристика економіки як об’єкта адміністративно-правового регулювання.

 2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки.

 3. Основні напрями державного регулювання у сфері економіки.

 4. Загальна характеристика митної справи як об’єкта адміністративно-правового регулювання.

 5. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання митної справи в Україні.

 6. Митний контроль, його форми.

 7. Митний режим, його види.

 8. Відповідальність за порушення митних правил.

 9. Комунікації та їхні складові частини як об’єкти адміністративно-правового регулювання.

 10. Адміністративно-правове регулювання у сфері транспорту і шляхового господарства.

 11. Адміністративно-правове регулювання у сфері зв’язку.

 12. Державний контроль та нагляд у сфері комунікацій.

 13. Загальна характеристика агропромислового комплексу як об’єкта адміністративно-правового регулювання.

 14. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі.

 15. Державний контроль і нагляд в агропромисловому комплексі.

 16. Загальна характеристика освіти як об’єкта адміністративно-правового регулювання.

 17. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері освіти.

 18. Основні напрями державного регулювання у сфері освіти.

 19. Державний контроль у сфері освіти.

 20. Загальна характеристика науки як об’єкта адміністративно-правового регулювання.

 21. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері науки.

 22. Основні напрями державного регулювання у сфері науки.

 23. Загальна характеристика охорони здоров’я як об’єкта адміністративно-правового регулювання.

 24. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я.

 25. Основні напрями державного регулювання у сфері охорони здоров’я.

 26. Державний контроль і нагляду сфері охорони здоров’я.

 27. Загальна характеристика культури як об’єкта адміністративно-правового регулювання.

 28. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері культури.

 29. Державний контроль і нагляд у сфері культури.

 30. Загальна характеристика оборони як об’єкта державного управління.

 31. Суб’єкти державного управління у сфері оборони.

 32. Контроль у сфері оборони.

 33. Загальна характеристика національної безпеки як об’єкта державного управління.

 34. Суб’єкти державного управління у сфері національної безпеки.

 35. Державний кордон України, його захист і охорона.

 36. Організаційно-правові основи управління у сфері внутрішніх справ.

 37. Міліція: повноваження та структура.

 38. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України.

 39. Організаційно-правові основи управління у сфері юстиції.

 40. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері юстиції.

 41. Організація нотаріальної служби та діяльність адвокатури.

 42. Реєстрація актів цивільного стану та діяльність державної виконавчої служби.

 43. Організаційно-правові основи управління у сфері закордонних справ.

 44. Суб’єкти державного управління у сфері закордонних справ.

 45. Основні напрями зовнішньої політики України.

 46. Організаційно-правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів.

 47. Органи управління використанням і охороною природних ресурсів.

 48. Місцеве самоврядування і охорона природних ресурсів.

 49. Державний контроль і нагляд у галузі використання і охорони природних ресурсів.

 50. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі використання і охорони природних ресурсів.

 51. Засади і принципи державної молодіжної політики.

 52. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики.

 53. Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення.

 54. Система органів соціального захисту населення.

 55. Місцеве самоврядування і соціальний захист населення.

 56. Поняття, принципи та основні риси адміністративної відповідальності.

 57. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення.

 58. Адміністративні стягнення.

 59. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів.

 60. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

 61. Поняття і характерні риси адміністративного процесу.

 62. Принципи адміністративного процесу.

 63. Структура адміністративного процесу. Види адміністративних проваджень.

 64. Юрисдикційні провадження.

 65. Не юрисдикційні провадження.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал