Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «ведення ділових бесід та переговорів»Скачати 34.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації29.12.2016
Розмір34.22 Kb.
ТипМетодичні вказівки

1
Міністерство освіти та науки України
Кіровоградський національний технічний університет
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра економіки та організації виробництва
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ БЕСІД ТА ПЕРЕГОВОРІВ»
для студентів спеціальності 6.030.504 “Економіка підприємства”
Затверджено на засіданні кафедри економіки та організації виробництва
Протокол № 1 від 31 серпня 2015 р.
Кіровоград - 2015

2
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни
«Ведення ділових бесід та переговорів» для студентів спеціальності 6.030.504
«Економіка підприємства» / Укл. М.В. Бугайова – Кіровоград : КНТУ, 2015. -
Укладач: М.В. Бугайова, к. е. н., доцент.
Рецензент: Л.М. Романюк, к.е.н., доцент.

3
1. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА
Індивідуальна робота студента при вивченні дисципліни «Ведення ділових бесід та переговорів» полягає в поглибленому вивчені окремих її тем і в написанні та захисті реферату на одну із наступних тем (номер якої обирається у відповідності до номера студента в журналі академічної групи):
1. Ділова комунікація, її види та значення.
2. Підготовка до проведення ділових бесід та переговорів.
3. Завдання та зміст структурних складових ділової бесіди.
4. Стратегії ведення ділових переговорів.
5. Тактика ведення ділових переговорів.
6. Культура ведення телефонних переговорів.
7. Підходи (стилі) ведення ділових переговорів.
8. Фактори, які впливають на успіх в переговорах.
9. Мистецтво слухати та розуміти співрозмовника.
10. Мистецтво слухати та переконувати партнерів по переговорах.
11. Невербальні засоби спілкування.
12. Особливості ведення ділових переговорів з іноземцями.
13. Візуальна психодіагностика в діловому спілкуванні.
14. Аргументування в процесі ведення ділових бесід та переговорів.
15. Запитання та їх роль в ділових переговорах.
16. Коли і як відповідати на запитання в процесі ділових переговорів?
17. Вербальні засоби спілкування.
18. Як відповідати на запитання та заперечення в ході переговорів.
19. Конфлікти на переговорах та способи їх вирішення.
20. Особливості ведення переговорів по цінах.
21. Організація проведення ділових бесід та переговорів.
22. Ускладнення на переговорах та способи їх подолання.
23. Як ефективно проводити завершальну фазу ділових переговорів.
24. Техніка контр аргументування в ділових переговорах.
25. Фази початку та інформування ділової бесіди та умови їх ефективного проведення.
26. Види та техніка постановки питань в процесі ділових переговорів.
27. Етика ділового спілкування.
28. Переговори закінчені, що далі?
29. Заперечення в ході переговорів та способи їх подолання.
30. Мистецтво виражати свої думки.
Для написання реферату може використовуватися рекомендована література, як основна, так і додаткова, а також нові надходження до бібліотеки університету, Інтернет, методичні матеріали до даної дисципліни

4
(які є в електронному вигляді в базі даних методичного забезпечення кафедри економіки та організації виробництва в аудиторії 451) та інші джерела.
При написанні реферату студент має можливість користуватися консультаціями викладача, які проводяться за затвердженим на кафедрі економіки та організації виробництва розкладом.
Реферат подається студентом у зброшурованому вигляді і повинен мати таку структуру:
1.Титульний аркуш.
2.Зміст с зазначенням сторінок окремих пунктів тексту.
3.Вступ.
4.Текст окремих пунктів.
5.Висновки
6.Список використаної літератури та інших джерел інформації.
Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок.
Поля: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; всі сторінки нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, проте порядковий номер на ньому не ставиться. Абзацний відступ 1,25 см.
Шрифт: Times New Roman, 14 пт., текст друкується через 1,5 міжрядковий інтервал.
На титульному аркуші реферату вказуються: офіційна назва навчального закладу, факультету і кафедри; прізвище та ініціали автора реферату
(абревіатура навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату.
Після титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного розділу (параграфу) і вказуванням його сторінок.
У вступі визначається актуальність теми, мета і задачі даної роботи; характеризується наявна або використана література.
В основній частині формулюються 2-3 питання плану, які повинні розкрити зміст проблеми, історію становлення і сучасний стандартний стан

5 проблеми. Кожне питання повинно закінчуватися чітко сформульованими висновками.
У висновках треба підвести підсумки дослідження. Важливо щоб вони мали особистісний характер.
До списку використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів.
Список літератури складається з 5-7 джерел. При цитуванні обов’язково вказати джерело і сторінку, на якій знаходиться цитата.
Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без повторень. Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора.
Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження.
2. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Результат виконання індивідуальної роботи контролюється під час поточного контролю знань студента з дисципліни, який відбувається на консультаціях, що проводяться на кафедрі «Економіка та організація виробництва» (аудиторія 464) у вигляді захисту реферату на задану тему.
Оцінку, яку може набрати студент при захисті реферату визначається за такими критеріями:
– при повному розкритті теми і правильних відповідях на 4-5 запитань по ній – 5 (відмінно);
– при повному розкритті теми і правильних відповідях на 3 запитання по ній – 4 (добре);
– при неповному розкритті теми і правильних відповідях на 2 запитання по ній – 3 (задовільно);
– при неповному розкриті теми та 4 неправильних відповідях на запитання по ній – 2(незадовільно).
Студент, який не захистив реферат на задану тему, до підсумкового контролю знань (екзамену) не допускається.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал