Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Господарське право»Скачати 370.57 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір370.57 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

МЕТОДЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських занять з дисципліни

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

(для студентів денної форми навчання

спеціальності всі крім "Правознавство")

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні кафедри господарського права

Протокол №4 від 28.04.2016 р.
Сєверодонецьк 2016

УДК 346
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Господарське право» (для студентів денної форми навчання спеціальності всі крім "Правознавство") / Укладачі: О.В.Шаповалова, Г.М.Гриценко, Л.В.Мартинова. – Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 20 с.


Методичне видання спрямоване на вивчання і засвоєння студентами самостійно та на підставі лекційного матеріалу теоретичної основи та практичного матеріалу з дисципліни «Господарське право», аналізу внутрішнього та міжнародного законодавства, судової практики що спрямовані на найбільш швидкий та ефективний судовий захист прав, свобод та інтересів, стимулювання активної позиції суб’єктів господарської діяльності до вирішення теоретичних та практичних проблем у сфері застосування господарського права.

Матеріали розраховані на студентів вищих навчальних закладів.


Укладачі: О.В. Шаповалова, проф..

Г.М. Гриценко, доц.

Л.В. Мартинова,ст. вик.


Відповідальний за випуск: доцент Гриценко Г.М.


Рецензент: Б.Г.Розовский


ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення…….........................................................................5

Розділ 2. Тематичний план з курсу «господарське право»...…..........................7

Розділ 3. Методичні рекомендації, плани й завдання до семінарських і занять..………………..…………………………………………………...…...... 8

Розділ 4. Перелік питань для підготовки до модульного контролю…........…16

Розділ 5. Структура проведення семінарського заняття………………......19Розділ 6 Рекомендована література …….......................................................... 19
Розділ 1. Загальні положення

З сучасним розвитком України та її інтеграційним прагненням, в тому числі і щодо адаптації законодавства до вимог Європейського Союзу у господарський діяльності, постає важлива проблема юридичної грамотності керівників підприємств різної форми власності, а також підготовки кваліфікованих – фахівців з господарського права.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з цілісним комплексом знань про склад господарсько-правових відносин, які виникають в процесі здійснення та організації господарської діяльності суб’єктами господарювання, прищеплення студентам навичок використання законодавчих актів в конкретних ситуаціях із практики діяльності окремих суб’єктів господарювання.

Предметом вивчення дисципліні "Господарське право" є основні положення законодавства України та господарсько-правової доктрини, що визначають правові, організаційні засади здійснення господарської діяльності та керівництва нею.

Навчальний курс передбачає вивчення як теоретичних питань господарської діяльності в цілому, так і окремих його галузей, порядок створення окремих суб’єктів господарювання , укладання та забезпечення виконання господарських договорів , юридичної відповідальності за невиконання, порушення чи неналежне виконання зобов’язань суб’єктами господарських правовідносин, а також набуття практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами.

Завданнями викладення дисципліни є:

 • розкриття сутність поняття господарської діяльності, зміст, ознаки та види господарської діяльності і засоби державного регулювання господарської діяльності;

 • висвітлення основних приписів чинного законодавства щодо створення та діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення захисту їх прав та законних інтересів;

 • вивчення базових положень конкурентного, зовнішньоекономічного інноваційного законодавства;

 • розвиток навичок орієнтування в сучасному господарському законодавства й співвідношення його положень з реальним станом правопорядку в країні;

 • вироблення вміння застосовувати норми Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів на практиці в професійній діяльності, а також для вирішення конкретних ситуацій за участі суб’єктів господарювання.

Програма курсу передбачає засвоєння значного за обсягом матеріалу за досить обмежений час. Дані методичні рекомендації дозволяють зорієнтуватися в ньому й надають чіткі настанови щодо якісної підготовки до семінарських занять. Крім того, розроблені навчальні завдання й методичні поради сприяють глибшому засвоєнню теоретичних знань і ефективнішому прищепленню навиків практичного застосування норм господарського законодавства.

Структуру методичних рекомендацій складають наступні розділи: загальні положення; тематичний план з курсу "Господарське право"; методичні рекомендації, плани й завдання до семінарських занять; рекомендації щодо виконання навчально-дослідницьких завдань; перелік питань для підготовки до модульного контролю; тематичні плани семінарських занять; рекомендована література.

Поточний контроль здійснюється в формі перевірок завдань, виконуваних під час семінарських занять, тестування, відповідей на питання за відповідною темою. Оцінювання здійснюється за стобальною системою.

Підсумковий контроль здійснюється в формі заліку. При складанні заліку студент повинен мати опорний конспект з повного курсу дисципліни, включаючи теми самостійної роботи.
Розділ 2. Тематичний план з курсу "Господарське право"
з/п

Найменування тем

Кількість годин за видами занять

УСЬОГО

у тому числі

Самостійна робота

Аудиторні

із них

Лекції

Семінарські заняття

1.

Загальні положення господарського права

6

2

4

2

2

2.

Суб’єкти господарського права.

6

2

4

2

2

3.

Господарські зобов’язання та договори.

6

2

4

2

2

4.

Відповідальність у господарському праві

8

8

2

1

1

5.

Правові засади майнових відносин у сфері господарювання

4

2

-

-

-

6.

Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні

8

8

-

-

-

7.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

8

8

-

-

-

8.

Правове регулювання інноваційної діяльності

8

8

-

-

-
УСЬОГО

54

40

14

7

7

Розділ 3. Методичні рекомендації, плани й завдання до семінарських занять.

Семінарське заняття № 1

Загальні положення господарського права.
Мета заняття: сформувати уявлення про господарське право як галузь права, з’ясувати місце господарського права серед інших галузей права, визначити поняття й предмет галузі, висвітлити актуальні проблеми науки господарського права, охарактеризувати методи та принципи господарського права, проаналізувати основні джерела господарського права, формувати вміння складати доповіді, використовуючи висновки науковців.
Основні поняття: галузь права, господарсько-правові відносини, методи правового регулювання, принципи господарювання, організаційно-господарські, господарсько-виробничі та внутрішньогосподарські відносини.
ПЛАН


 1. Історія становлення господарського права як галузі права

та доктринальні підходи до його предмету.

 1. Поняття та предмет господарського права.

 2. Поняття та види господарської діяльності.

4. Поняття та ознаки підприємницької діяльності.


Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття «господарська діяльність».

2. Які відносини становлять сферу господарських відносин.

3. Назвіть загальні принципи здійснення господарської діяльності.

4. Що таке некомерційна господарська діяльність.

5. Назвіть способи вдосконалення господарського законодавства.


Завдання для самостійної роботи

1. Загальна характеристика Господарського кодексу України.

2. Вплив держави на діяльність суб’єктів господарювання .

3. У чому полягає роль держави у сфері економіки?

4. Основні напрями економічної політики, що визначаються державою.

Теми рефератів:

1. Історія розвитку господарського права .

2. Поняття та особливості господарського законодавства. Проблеми його вдосконалення.

Література:

1. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462 (із змін. та допов.).

2. Апаров  А.М., Онищенко О.М.  Господарське право України. Підручники та навчальні посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво Істина, 2016. – 452 с

3. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с .

4 Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С.Щербина. – 6-тє вид., перероб. і доп.].- К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.

5. Господарське право: підручник / Д.В.Задихайло, В.М.Пашков, Р.П. Бойчук та ін..; за заг ред. Д.В. Задихайла, В.М.Пашкова. - Х.: Право, 2012. – 696 с.

6. Європейські стандарти законотворчої діяльності [Текст] : [зб. док. : пер. з інозем. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. В. О. Зайчука ; упоряд.: О. Л. Копиленко та ін. ; пер.: Л. В. Білоусов та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 382, [1] с.

7.Мамутов В.К. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 912 с.

8.Шаповалова О.В. Політико-правове стимулювання інноваційного суспільства. / Шаповалова О.В.// Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харьків, Київ, 11 грудня 2015р.) - С.144-147.

9.Правове забезпечення діяльності господарських організацій (довідник юрисконсульта): навчальний посібник /Д.В. Задихайло,А.О.Олефір,В.М.Пашков.

-Х:-Юрайт,2016.-528с.

Семінарське заняття № 2

Суб’єкти господарського права.
Мета заняття: сформувати уявлення про склад суб’єктів господарювання, з’ясувати поняття суб’єкта господарювання, його ознаки та види, визначити поняття підприємства, господарського товариства, кооперативу, господарського об’єднання, з’ясувати правовий статус фізичної особи-підприємця, охарактеризувати особливості окремих видів суб’єктів господарювання
Основні поняття: унітарні та корпоративні підприємства, державні підприємства, господарське товариство, виробничі кооперативи, статут, засновницький договір, холдингові компанії, асоціації, кредитні спілки.
ПЛАН

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права.

2. Підприємство як основний господарюючий суб’єкт

3. Особливості громадян-підприємців у господарській діяльності.

4. Установчі документи суб’єктів господарювання.
Питання для самоконтролю:


 1. Особливості державної реєстрації юридичних осіб.

 2. Особливості державної реєстрації ФОП.

 3. Порядок внесення змін в установчі документи.

 4. Порядок державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання.

 5. Поняття та характерні риси іноземного підприємства.

 6. Неприбуткові організації у сфері господарювання.

 7. Поняття та характерні риси підприємства з іноземною інвестицією.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Поняття та характерні риси відокремлених підрозділів як учасників господарських відносин.

 2. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств.

 3. Особливості господарської діяльності казенних підприємств.

 4. Поняття та види кооперативів.

 5. Поняття орендного підприємства.

 6. Характерні ознаки правового статусу фізичної особи-підприємця.


Теми рефератів:

1. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.

2.Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств.

Література:

1. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462 (із змін. та допов.).

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.-2003.- №№40,41,42,43,44. - Ст.356 (із змін. та доп.).

3. Про акціонерні товариства: Закон України  // Відомості Верховної Ради.- 2008.- №№ 50-51.- Ст.384.

4. Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верховної ради України -1991. - N 49. - Ст.682.

5. Про кооперацію: Закон України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – ст. 1774.

6. Про кредитні спілки: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – ст. 101.

7. Про фермерське господарство: Закон України // Відомості Верховної Ради.- 2003.– № 45. – ст. 363.

8. Про холдингові компанії: Закон України // Відомості Верховної Ради.- 2006. – №34. – ст. 291.

9. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с

10. Апаров  А.М., Онищенко О.М.  Господарське право України. Підручники та навчальні посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво Істина, 2016. – 452 с

11. Мамутов В.К. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 912 с.

12. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С.Щербина. – [6-тє вид., перероб. і доп].- К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.

13. Правове забезпечення діяльності господарських організацій (довідник юрисконсульта): навчальний посібник /Д.В. Задихайло,А.О.Олефір,В.М.Пашков.

-Х:-Юрайт,2016.-528с.

14. Господарське право: підручник / Д.В.Задихайло, В.М.Пашков, Р.П. Бойчук та ін..; за заг ред. Д.В. Задихайла, В.М.Пашкова. - Х.: Право, 2012. – 696 с.Семінарське заняття № 3

Господарські зобов’язання та договори.
Мета заняття: сформувати уявлення про поняття господарського договору, його відмінність від цивільного договору, з’ясувати істотні умови окремих видів господарських договорі, порядок укладання господарського договору.
Основні поняття: господарське зобов’язання, майново-господарські зобов’язання, організаційно-господарські зобов’язання, поняття та ознаки господарського договору, попередній договір, зміст і форма господарського договору
ПЛАН

 1. Поняття, види та підстави виникнення господарського зобов’язання.

 2. Принципи виконання господарських зобов’язань.

 3. Ознаки та функції господарських договорів.

 4. Укладання та розірвання господарського договору.


Питання для самоконтролю:

1. Істотні умови господарських договорів.

2. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.

3. Форми укладання господарських договорів.

4. Поняття та ознаки майново-господарських зобов’язань.

5. Співвідношення організаційно-господарських зобов’язань і соціально -господарських зобов'язань.
Завдання для самостійної роботи:

1. Між ким та з приводу чого укладається господарський договір?

2. Які умови господарського договору є суттєвими?

3. Чим відрізняється попередній договір від основного? Яке юридичне значення має попередній договір?

4. Наведіть приклади договорів за предметною ознакою.

5. Які договори є консенсуальними? Реальними?

6. У чому полягає особливість укладання договору про приєднання?

7. Розкрийте алгоритм укладання господарського договору за угодою сторін.

8. В якій формі може укладатися господарський договір?

9. Чи можливо змінити умови господарського договору в односторонньому порядку?

10. Який порядок розірвання господарського договору?

11. Чим розірвання договору відрізняється від припинення?

12. Що таке належне виконання договору? Назвіть критерії.

13. У чому полягає забезпечувальна сила завдатку? Чим завдаток відрізняється від авансу?

14. Чим пеня відрізняється від штрафу?

15. У чому полягає забезпечувальна сила притримання?

16.Яку відповідальність несе боржник за неналежне виконання господарського зобов’язання?

17. В якому порядку можуть вирішуватися спори, що виникають з приводу виконання господарських договорів?


Теми рефератів:

 1. Договірні форми державно-приватного партнерства.

 2. Проблеми припинення договору оренди державного майна.


Література:

1. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст.462 (із змін. та допов.).

2. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461 (із змін. та допов.).

3. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997 р. - № 5. - Ст. 28.

4. Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист Вищого господарського суду України № 01-8/211 від 07.04.2008 р. // Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 3. – С. 45.

5. Беляневич О.А. Господарське договірне право України / О.А.Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

6. Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку: автореф. дис ... д-ра юрид. наук / В. С. Мілаш . – Харків : Б.в., 2008 . – 40 с.

7. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 440 с.

8. Мілаш В. С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності. Полтава: АСМІ, 2005. – 450 с.

9. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с

10. Господарське право: підручник / Д.В.Задихайло, В.М.Пашков, Р.П. Бойчук та ін..; за заг ред. Д.В. Задихайла, В.М.Пашкова. - Х.: Право, 2012. – 696 с.

11. Апаров  А.М., Онищенко О.М.  Господарське право України. Підручники та навчальні посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво Істина, 2016. – 452 с12. Правове забезпечення діяльності господарських організацій (довідник юрисконсульта): навчальний посібник /Д.В. Задихайло,А.О.Олефір,В.М.Пашков.

-Х:-Юрайт,2016.-528с.Семінарське заняття № 4

Відповідальність у господарському праві.
Мета заняття: сформувати уявлення про застосування до правопорушника встановлених законом або договором санкцій, внаслідок чого суб’єкт господарювання зазнає майнових втрат .
Основні поняття: господарсько-правовова відповідальність, правопорушення, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції ,вина правопорушника, збитки, грошові зобов’язання, залікова неустойка,штрафна неустойка,альтернативна неустойка.
ПЛАН

 1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності

 2. Види господарських правопорушень.

3. Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.
Питання для самоконтролю:


 1. Склад господарського правопорушення.

 2. Підстави звільнення особи від господарсько-правової відповідальності.

 3. Основні види господарських правопорушень.

 4. Функції господарсько-правової відповідальності.

 5. Порядок накладення господарсько-правових санкцій.

 6. Склад збитків які підлягають відшкодуванню у разі порушення господарського зобов’язання.

 7. Які господарські санкції передбачені у Господарському кодексі України.


Завдання для самостійної роботи:

1.На яких принципах базується господарсько-правова відповідальність.

2.У чому полягає відмінність поняття санкцій від відповідальності.

3. Дати характеристику адміністративно-господарських санкцій і порівняйте

їх з адміністративних стягнень згідно адміністративного кодексу.

4.Способи встановлення штрафних санкцій у договорі.

5.Особливості застосування оперативно-господарських санкцій.

6. Чи може суд застосувати оперативно-господарські санкції до сторони, винної у неналежному виконанні договірного зобов’язання?

7. На підставі чого визначаються види та розмір відповідальності за неналежне виконання договірних зобов’язань?


Теми рефератів:

1. Юридичні і фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.

2. Адміністративно-господарські санкції як заход майнового характеру.

Література:

1. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст.462 (із змін. та допов.).

2. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник [для студ. Вищ. Навч.закл.] / [О.М.Вінник].- [2-ге вид.,змін. та доп.].- К.:Правова єдність,2009.-766 с.

3. Мамутов В.К. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 912 с.

4. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С.Щербина. – [6-тє вид., перероб. і доп].- К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.

5.Подцерковний О.П. Господарське право: підручник/ О.П. Подцерковний, О.О.Квасницька, А.В.Смітюх та ін. – Х.: Одіссей, 2010. – 640с.

6. Господарське право: підручник / Д.В.Задихайло, В.М.Пашков, Р.П. Бойчук та ін..; за заг ред. Д.В. Задихайла, В.М.Пашкова. - Х.: Право, 2012. – 696 с.

7. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – 1140 с.

8. Податковий Кодекс України // Відомості Верховної Ради України .- 2011.- № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 .- Ст. 112.

9. Мілаш В. С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності. Полтава: АСМІ, 2005. – 450 с.

10. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с

11. Господарське право: підручник / Д.В.Задихайло, В.М.Пашков, Р.П. Бойчук та ін..; за заг ред. Д.В. Задихайла, В.М.Пашкова. - Х.: Право, 2012. – 696 с.

12. Апаров  А.М., Онищенко О.М.  Господарське право України. Підручники та навчальні посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво Істина, 2016. – 452 с

13. Правове забезпечення діяльності господарських організацій (довідник юрисконсульта): навчальний посібник /Д.В. Задихайло,А.О.Олефір,В.М.Пашков.

-Х:-Юрайт, 2016.-528с.
Розділ 4. Перелік питань для підготовки до модульного контролю


 1. Поняття господарського права.

 2. Суб’єкти господарського права: поняття та види.

 3. Господарські правовідносини: поняття та види.

 4. Предмет господарського права.

 5. Методи правового регулювання господарських правовідносин.

 6. Принципи господарювання.

 7. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

 8. Система господарського законодавства.

 9. Проблеми вдосконалення господарського законодавства.

 10. Поняття та ознаки господарської діяльності.

 11. Види господарської діяльності.

 12. Поняття та ознаки підприємницької діяльності.

 13. Принципи підприємницької діяльності.

 14. Поняття та ознаки некомерційної господарської діяльності.

 15. Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності.

 16. Порядок державної реєстрації змін до установчих документів суб’єктів господарювання.

 17. Правова характеристика процедури ліцензування господарської діяльності.

 18. Відповідальність за здійснення господарської діяльності без державної реєстрації чи без одержання ліцензії.

 19. Роль держави в діяльності суб’єктів господарської діяльності.

 20. Поняття та система господарських організацій.

 21. Загальна правова характеристика корпоративних підприємств.

 22. Акціонерне товариство: поняття та види.

 23. Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю.

 24. Правове положення товариства з додатковою відповідальністю. Правове становище повного товариства.

 25. Правове становище командитного товариства.

 26. Правова характеристика виробничого кооперативу.

 27. Загальна правова характеристика унітарних підприємств.

 28. Правове становище приватних підприємств.

 29. Правове становище комунальних підприємств.

 30. Правове становище державних підприємств.

 31. Правове становище казенних підприємств.

 32. Характеристика інших видів підприємств.

 33. Особливості правового положення відокремлених підрозділів.

 34. Правове становище об’єднань підприємств.

 35. Порядок створення господарських організацій.

 36. Порядок припинення господарських організацій.

 37. Речові права: загальна характеристика та види.

 38. Способи виникнення й припинення права власності.

 39. Характеристика права оперативного управління.

 40. Порівняльно-правова характеристика права повного господарського відання та права власності.

 41. Характеристика правовстановлюючих документів.

 42. Джерела формування майна господарських організацій.

 43. Порядок розпорядження майном господарських організацій.

 44. Використання прав інтелектуальної власності в господарській діяльності.

 45. Поняття господарських зобов’язань.

 46. Характеристика договірних і позадоговірних зобов’язань.

 47. Виникнення господарських зобов’язань.

 48. Забезпечення виконання господарських зобов’язань як додаткова гарантія належного виконання зобов’язань.

 49. Зміна та припинення господарських зобов’язань.

 50. Поняття та особливості господарського договору, його правова природа.

 51. Класифікація господарських договорів.

 52. Характеристика основних видів господарських договорів.

 53. Форма та зміст господарського договору.

 54. Характеристика істотних і додаткових умов господарського договору.

 55. Порядок зміни та розірвання господарського договору.

 56. Підстави визнання господарського договору недійсним.

 57. Поняття та характеристика господарсько-правової відповідальності.

 58. Підстави притягнення до господарсько-правової відповідальності.

 59. Підстави звільнення особи від господарсько-правової відповідальності.

 60. Функції господарсько-правової відповідальності.

 61. Характеристика видів господарсько-правових санкцій.

 62. Характеристика штрафних санкцій.

 63. Поняття та правова природа оперативно-господарських санкцій.

 64. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види.

 65. Економічна конкуренція: поняття та правові засади підтримки.

 66. Поняття та форми прояву недобросовісної конкуренції.

 67. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.

 68. Антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування.

 69. Монопольне (домінуюче) становище суб'єктів господарювання та зловживання ним.

 70. Поняття економічної концентрації та контроль за її здійсненням.

 71. Поняття природних монополій та суміжних ринків. Державне регулювання їх діяльності.

 72. Правовий статус та повноваження Антимонопольного комітету України.

 73. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 74. Правова природа зовнішньоекономічних відносин. Зовнішньоекономічні відносини як об'єкт правового регулювання.

 75. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 76. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 77. Особливості змісту зовнішньоекономічного контракту. Право країни, що визначає права та обов'язки сторін. Базисні умови поставок.

 78. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті в зовнішньоекономічній діяльності.

 79. Правове регулювання операцій з давальницькою сировиною та бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.

 80. Загальні положення процедури банкрутства. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

 81. Учасники справи про банкрутство, розгляд справ про банкрутство в господарському суді.

 82. Мирова угода.

 83. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності

 84. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій.

 85. Суб'єкти інвестиційної діяльності.

 86. Класифікація та види інвестиційних договорів. Інвестиційні договори з особливим суб'єктним складом.

 87. Поняття спільного інвестування та його інститутів. Класифікація інститутів спільного інвестування. Управління активами інститутів спільного інвестування.

 88. Правове регулювання іноземного інвестування. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями, порядок їх створення.

 89. Державне регулювання інвестиційної діяльності: засоби та механізми реалізації.

 90. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності.

 91. Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні та сучасний стан інноваційного законодавства України.

 92. Поняття, ознаки та напрями інноваційної діяльності.

 93. Об'єкти інноваційної діяльності.

 94. Суб'єкти інноваційної діяльності та особливості реалізації ними інноваційних проектів.

 95. Державне регулювання інноваційної діяльності.

Розділ 5. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ1) Опитування студентів згідно запропонованим питанням

2) Реферативні виступи

3) Обговорення студентами проблем, висвітлених в реферативних виступах

4) Експрес-опитування або тестування.

5) Аналіз роботи та оголошення оцінок

6) Обговорення поточних проблем в України , стосовно

проблематики теми семінарського заняття.

7) Відповіді на запитання студентів та визначення завдання по підготовці до

наступного семінару.


Розділ 6. ДОПОМІЖНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Нормативно-правові акти:
1. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462 (із змін. та допов.).

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –2003. – №№40,41,42,43,44. – Ст. 356 (із змін. та доп.).

3. Про державно-приватне партнерство: Закон України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 58. – Ст. 1988.

4. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – № 9. – 2004. – Ст.79.

5.Про акціонерні товариства: Закон України  // Відомості Верховної Ради. – 2008. – №№ 50-51. – Ст. 384.

6. Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верховної ради України. – 1991. – № 49. – Ст.682.

7. Про кооперацію: Закон України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – ст. 1774.

8. Про кредитні спілки: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – ст. 101.

9. Про фермерське господарство: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2003.– № 45. – ст. 363.

10. Про холдингові компанії: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 34. – ст. 291.

11.Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997 р. – № 5. – Ст. 28.

12.Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист Вищого господарського суду України № 01-8/211 від 07.04.2008 р. // Вісник господарського судочинства. –2008. – № 3. – С. 45.

13. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377, поточна редакція – Редакція від 11.08.2013, підстава 406-18.

14. Про інноваційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.15.Про наукові парки: Закон України // Відомості Верховної Ради України.– 2009. – № 51. – Ст.757

Internet-джерела


 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство інфраструктури України http://www.mtu.gov.ua/

 5. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

http://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал