Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних та семінарських занять із дисципліни «Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві»Скачати 242.84 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір242.84 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


3718 Методичні вказівки

до самостійної роботи, практичних та

семінарських занять

із дисципліни «Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві»

спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»

за ОКР «магістр»

денної форми навчання

Суми


Сумський державний університет

2014


Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних та семінарських занять із дисципліни «Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві» / укладачі : В. М. Семенов, О. В. Чернадчук. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 23 с.
Кафедра права
Зміст С.
Вступ………………………………………………………...…..…..4

Розділ 1. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів…………………………….…………………...………….6

Розділ 2. Методичні рекомендації до

практичних та семінарських занять…………………………...…17

Розділ 3. Питання до заліку………………………..…………..…20

Список рекомендованої літератури…………………..…….……22

Вступ

Навчальними планами спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр передбачено вивчення дисципліни «Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві».Метою вивчення дісципліни є підготовка фахівців з управління фінансово-економічною безпекою, здатних активно користуватися правовими та управлінськими знаннями для ефективного захисту комерційної таємниці на підприємстві.

Завдання:

— організація свідомого засвоєння студентами системи правових знань для правильного розуміння розуміння правових основ захисту комерційної таємниці на підприємстві;

— формування у студентів стійкого інтересу до правових знань;

— розвиток у майбутніх фахівців з управління фінансово-економічною безпекою здібностей, які забезпечують захист комерційної таємниці на підприємстві правовими засобами.

Після засвоєння програми навчального курсу студенти повинні знати:

— основи управління захистом комерційної таємниці на підприємстві, сучасні проблеми й тенденції розвитку системи правових знань у даній сфері, науково-теоретичну сутність основних понять, методи прикладних правових досліджень;

— систему захисту комерційної таємниці на підприємстві;

— систему нормативно-правових актів, які містять норми щодо управління захистом комерційної таємниці на підприємстві;

— положення нормативно-правових актів, що регламентують правомочності суб'єктів господарювання щодо управління захистом комерційної таємниці на підприємстві;

вміти:

—вільно й грамотно оперувати понятійним апаратом права для розкриття сутності та механізмів захисту комерційної таємниці на підприємстві;


— володіти методиками управління захистом комерційної таємниці на підприємстві;

— вибирати найефективніші методи захисту комерційної таємниці на підприємстві;

— давати правову характеристику загрозам збереження комерційної таємниці на підприємстві;

бути ознайомлені з:

— сучасними підручниками, програмою навчальної дисципліни, навчально- методичними рекомендаціями щодо засвоєння навчальної інформації, розроблення структурно-логічних схем, використання різноманітних тестів;

— основними етапами розвитку наукових знань в Україні і за її межами щодо управління захистом комерційної таємниці;

— мати уявлення про роль і місце управління захистом комерційної таємниці у системі безпеки підприємства;

— основні етапи розвитку науково-прикладних концепцій з управління захистом комерційної таємниці на підприємстві;

— основні методи наукових досліджень з питань управління захистом комерційної таємниці.

Розділ 1. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів


Тема 1. Поняття, ознаки та види інформації
План


 1. Інформаційне право і інформаційна діяльність в Україні.

 2. Підприємства, як суб’єкти інформаційної діяльності.

 3. Правові ознаки інформації.

 4. Види інформації за законодавством України.

Перша тема носить ознайомчо-вступний та пізнавальний характер. Студенти при вивченні цієї теми повинні визначити, що є інформаційне право, інформаційна діяльність та інформація.

Опрацьовуючи перше питання необхідно ознайомитися з галуззю інформаційного права, та з’ясувати, що являє собою інформаційна діяльність. Перше питання носить ознайомчий та загально-пізнавальний характер.

Вивчаючи друге питання, студенти повинні визначити хто є суб’єктами інформаційної діяльності, яка існує їх класифікація.

Опрацьовуючи третє питання, студенти повинні з’ясувати, що являє собою інформація, визначити її правові ознаки. Вивчаючи це питання, окрему увагу потрібно приділити правовим дифініціям, що містяться в різних законодавчих та нормативно-правових актах.

Вивчаючи четверте питання, студенти повинні з’ясувати, які види інформації існують. Зокрема основними видами інформації є: • статистична інформація;

 • адміністративна інформація (дані);

 • масова інформація;

 • інформація про діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування;

 • правова інформація;

 • інформація про особу;

 • інформація довідково-енциклопедичного характеру;

 • соціологічна інформація.

Запитання для самоконтролю
   1. Що являє собою інформаційне право?

   2. Що таке інформаційна діяльність?

   3. Які види інформаційної діяльності ви знаєте?

   4. Охарактеризуйте підприємства, як суб’єктів інформаційної діяльності.

   5. Що таке інформація?

   6. Які ви знаєте правові ознаки інформації?

   7. Які види інформації ви знаєте?

Тема 2. Поняття і правові ознаки комерційної таємниці та конфеденційної інформації, що є власністю підприємства


План
1. Поняття та зміст інформації з обмеженим доступом.

 1. Види інформації з обмеженим доступом та їх особливості.

 2. Поняття та зміст комерційної таємниці.

Метою вивчення другої теми є ознайомлення студентів з інформацією з обмеженим доступом. Опрацьовуючи цю тему, студенти повинні визначити види інформації з обмеженим доступом, визначити їх сутність та особливості.

Вивчаючи перше питання, студенти повинні з’ясувати, що являє собою інформація з обмеженим доступом, які вона має властивості та ознаки, які відомості згідно законодавства не можуть складати інформацію з обмеженим доступом.

Опрацьовуючи друге питання, студенти повинні ознайомитися з видами інформації з обмеженим доступом та визначити їх особливості. Окремо необхідно приділити увагу особливостям поділу інформації з обмеженим доступом на конфеденційну та таємну.

Вивчаючи третє питання, студенти повинні ознайомитися з поняттям та змістом комерційної таємниці. Опрацьовуючи це питання, рекомендовано провести аналіз законодавчих та інших нормативно-правових актів на предмет розбіжностей та особливостей у визначенні поняття „комерційна таємниця”.
Питання для самоконтролю


 1. Визначте поняття та зміст інформації з обмеженим доступом.

 2. Які відомості не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом?

 3. Які види інформації з обмеженим доступом ви знаєте? Охарактеризуйте кожен з них.

 4. Визначте поняття, зміст та особливості комерційної таємниці.

Тема 3. Формування системи організаційно-правового захисту комерційної таємниці та конфеденційної інформації підприємства


План


 1. Механізм формування системи відомостей, що визначаються комерційною таємницею та конфіденційною інформацією підприємства.

 2. Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію на підприємстві.

 3. Інструкція про порядок підготовки, обліку, зберігання та знищення документів і матеріалів, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

 4. Статутні положення, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції.

 5. Застосування технічних засобів захисту інформації.

 6. Зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці.

Вивчаючи третю тему, студенти повинні розглянути основні засади формування системи організаційно-правового захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства. Результатом опрацювання цієї теми повинно стати формування у студентів повного уявлення про систему організаційно-правового захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства.

Розглядаючи перше питання, студенти повинні з’ясувати, що являє собою механізм формування системи відомостей, що визначається комерційною таємницею та конфіденційною інформацією підприємства, які підрозділи підприємства беруть участь у формуванні цих відомостей, який порядок їх формування та затвердження.

Опрацьовуючи друге питання, студенти повинні визначити, що являє собою положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію на підприємстві, яке місце серед локальних нормативно-правових актів підприємства воно займає, які існують вимоги до складання проекту положення, що є предметом його регулювання.

Вивчаючи третє питання, студенти повинні ознайомитися з конфіденційним діловодством на підприємстві. Окремо потрібно приділити увагу інструкції про порядок підготовки, обліку, зберігання та знищення документів і матеріалів, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Опрацьовуючи це питання, студенти повинні з’ясувати, які положення повинна містити в собі інструкція про конфіденційне діловодство, які існують організаційно-правові вимоги до ведення конфіденційного діловодства.

Розглядаючи четверте питання, студенти повинні ознайомитися з статутними положеннями, які регулюють відносини у сфері захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства.


Вивчаючи п’яте питання, студенти повинні з’ясувати, які технічні засоби захисту інформації існують, та, які вимоги до організації технічного захисту інформації на підприємстві.

Опрацьовуючи шосте питання, студентам потрібно ознайомитися з зобов’язанням про нерозголошення комерційної таємниці – документом, що забезпечує захист та нерозголошення відомостей, які складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію підприємства, робітниками.


Запитання для самоконтролю


 1. Що являє собою механізм формування системи відомостей, що визначаються комерційною таємницею та конфіденційною інформацією підприємства?

 2. Які локальні нормативно-правові акти підприємства регулюють відносини у сфері захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства.

 3. Які технічні засоби захисту інформації ви знаєте?

Тема 4. Кримінальна відповідальність за розголошення і неправомірне використання комерційної таємниці


План


 1. Суб’єкти посягання на комерційну таємницю. .

 2. Стаття 231 КК України. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю.

 3. Стаття 232 КК України. Розголошення комерційної або банківської таємниці.

Метою четвертою теми є формування у студентів загальних уявлень про кримінальну відповідальність за розголошення і неправомірне використання комерційної таємниці.

Вивчаючи перше питання, студенти повинні з’ясувати, які існують суб’єкти посягання на комерційну таємницю підприємства, які мотиви та підстави таких дій.

Опрацьовуючи друге питання, студентам потрібно з’ясувати, що являє собою злочин, передбачений ст. 231 Кримінального кодексу України, який його склад (суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона, об’єктивна сторона), яку відповідальність будуть нести особи визнані винними у цьому злочині.

Вивчаючи третє питання, студентам потрібно з’ясувати, що являє собою злочин передбачений ст. 232 Кримінального кодексу України, який його склад (суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона, об’єктивна сторона), яку відповідальність будуть нести особи визнані винними у цьому злочині.

При опрацюванні цієї теми, студентам окремо слід приділити увагу особливостям кваліфікації вищезазначених злочинів.


Питання для самоконтролю


  1. Яких суб’єктів посягання на комерційну таємницю ви знаєте?

  2. Охарактеризуйте склад злочину передбаченого ст. 231 КК України.

  3. Охарактеризуйте склад злочину, передбаченого ст. 232 КК України.

Тема 5. Адміністративна, цивільно-правова і дисциплінарна відповідальність у сфері обігу відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом підприємства


План
1. Статті 16–19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

2. Стаття 164-3 КУпАП. Недобросовісна конкуренція

3. Мета та засоби захисту інформації з обмеженим доступом у трудових відносинах.

4. Звільнення і догана у зв’язку із порушенням режиму комерційної інформації.

5. Відшкодування збитків у господарських договорах.
Метою вивчення цієї теми є формування у студентів знань про адміністративну, цивільно-правову і дисциплінарну відповідальність у сфері обігу відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом підприємства.

Опрацьовуючи перше питання, студенти повинні ознайомитися зі стяттями 16–19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», з’ясувати порядок та особливості захисту підприємства від недобросовісної конкуренції шляхом незаконних дій з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею.

Вивчаючи друге питання, студентам необхідно ознайомитися зі складом адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з’ясувати, яку відповідальність будуть нести правопорушники.

Опрацьовуючи третє питання, студенти повинні визначити особливості організації захисту інформації з обмеженим доступом у трудових відносинах, визначити мету та засоби захисту.

Вивчаючи четверте питання, студентам потрібно з’ясувати умови та порядок застосування дисциплінарних стягненнь до порушників трудової дисципліни в разі, коли об’єктом порушення є конфіденційна інформація або комерційна таємниця.

Опрацьовуючи п’яте питання, студенти повинні вивчити, яким чином відбувається відшкодування збитків у господарських відносинах та, які особливості відшкодування збитків завданних неправомірними діями контрагентів у сфері комерційної таємниці та конфіденційної інформації.


Запитання для самоконтролю


 1. Яки види відповідальності у сфері порушення обігу комерційної таємниці та конфіденційної інформації ви знаєте?

 2. Які підстави та порядок застосування адміністративної відповідальності? Які види адміністративної відповідальності ви знаєте?

 3. Які підстави та порядок застосування дисциплінарної відповідальності? Які види дисциплінарної відповідальності ви знаєте?

 4. Які підстави та порядок застосування цивільно-правової відповідальності? Які види цивільно-правової відповідальності ви знаєте?

Тема 6. Взаємодія з правоохоронними органами з питань захисту комерційно-цінної інформації підприємства


План


 1. Розслідування фактів порушень, пов'язаних із порушенням режиму комерційної таємниці на підприємстві.

 2. Повідомлення правоохоронних органів про правопорушення, пов'язані з режимом комерційної таємниці. Подання доказової інформації слідчим.

 3. Захист інтересів підприємства у судах.

Метою вивчення шостої теми є ознайомлення студентів з основами, організацією та особливостями взаємодії із правоохоронними органами з питань захисту комерційно-цінної інформації підприємства.

Опрацьовуючи перше питання, студенти повинні з’ясувати порядок, особливості та загальні вимоги до розслідування фактів порушень, пов'язаних з порушенням режиму комерційної таємниці на підприємстві. Рекомендовано звернути увагу на особливості так званого алгоритму дій при виявленні порушень, пов'язаних із порушенням режиму комерційної таємниці на підприємстві.

Вивчаючи друге питання, студенти повинні ознайомитися з особливостями повідомлення правоохоронних органів про правопорушення, пов'язані з режимом комерційної таємниці та подання доказової інформації слідчим. При цьому рекомендовано скласти таблицю, в якій відобразити, яку інформацію, на підставі якого нормативно-правового акту можна передавати правоохоронним органам, в разі якщо ці відомості містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

Опрацьовуючи третє питання, студенти повинні з’ясувати особливості доведення у справах щодо захисту прав та інтересів підприємств у сфері захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці в усіх видах судочинства (кримінальне, адміністративне, цивільне, господарське), визначити, що є доказами за даними категоріями справ та, які види доказів існують.
Запитання для самоконтролю


 1. Який порядок розслідування фактів порушень, пов'язаних із порушенням режиму комерційної таємниці на підприємстві?

 2. Який порядок повідомлення правоохоронних органів про правопорушення, пов'язані з режимом комерційної таємниці?

 3. Який порядок та особливості подання доказової інформації слідчим?

 4. Що таке докази та доведення?

 5. Що є предметом доведення у справах, пов’язаних із захистом прав та інтересів у сфері захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці в усіх видах судочинства?

 6. Які види доказів ви знаєте?

Тема 7. Засади захисту комерційної таємниці у договірних відносинах з контрагентами


План
1. Положення про захист комерційної таємниці при укладанні договорів.

2. Положення договорів про взаємний захист комерційно-цінної інформації.

3. Відшкодування збитків у договорах.

4. Договір про конфіденційність.


Метою вивчення цієї теми є формування у студентів знань та уявлень про захист комерційної таємниці у договірних відносинах з контрагентами.

При опрацюванні першого питання студенти повинні ознайомитися з загальними засадами захисту комерційної таємниці у договірних відносинах із контрагентами та визначити, які положення для захисту інформації повинен містити в собі будь-який договір із контрагентом.

Вивчаючи друге питання, студенти повинні з’ясувати порядок та особливості взаємного захисту інформації у договірних відносинах та визначити, які положення повинні містити договори для досягнення цієї мети.

При вивченні третього питання студенти повинні ознайомитися з особливостями та порядком відшкодування шкоди в договірних відносинах.

Опрацьовуючи четверте питання, студенти повинні вивчити, що являє собою договір про конфіденційність, які положення має містити, які реквізити, що є предметом договору та визначити роль договору про конфіденційність у сфері захисту інформації.

Запитання для самоконтролю
 1. Які положення про захист комерційнї таємниці повинен містити договір?

 2. Що таке взаємний захист комерційно-цінної інформації та, яким чином він забезпечується?

 3. Які порядок відшкодування шкоди у договірних відносинах?

 4. Що таке договір про конфіденційність? Які його умови?

Тема 8. Перспективи управління захистом комерційної таємниці на підприємстві


План


 1. Необхідність створення підрозділів захисту комерційно-цінної інформації на підприємстві.

 2. Повноваження підрозділів захисту комерційно-цінної інформації на підприємстві.

 3. Технічний захист інформації, виявлення засобів негласного зняття інформації.

Метою цієї теми є закріплення знаннь із дисципліни та ознайомлення студентів з організацією діяльності спеціального підрозділу підприємства з захисту інформації.

Вивчаючи перше питання, базуючись на отриманих знаннях, студенти повинні, з’ясувати, в чому полягає необхідність створення підрозділів захисту комерційно-цінної інформації на підприємстві.

Опрацьовуючи друге питання, студенти повинні виявити, які повноваження, завдання та функції повинен мати підрозділ захисту комерційно цінної інформації на підприємстві.

Вивчаючи третє питання, студентам необхідно ознайомитися з існуючими підходами до організації технічного захисту інформації, а також з методами та способами виявлення засобів негласного зняття інформації.

Питання для самоконтролю
 1. У чому полягає необхідність створення окремих підрозділів з захисту комерційно-цінної інформації на підприємстві?

 2. Які повноваження повинен мати спеціальний підрозділ із захисту інформації?

 3. Які засоби та методи виявлення засобів негласного зняття інформації ви знаєте?

Розділ 2. Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять


Заняття 1
Запитання


   1. Що являє собою інформаційне право?

   2. Що таке інформаційна діяльність?

   3. Які види інформаційної діяльності ви знаєте?

   4. Охарактеризуйте підприємства, як суб’єктів інформаційної діяльності.

   5. Що таке інформація?

   6. Які ви знаєте правові ознаки інформації?

   7. Які види інформації ви знаєте?

   8. Визначте поняття та зміст інформації з обмеженим доступом.

   9. Які відомості не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом?

   10. Які види інформації з обмеженим доступом ви знаєте? Охарактеризуйте кожен із них.

   11. Визначте поняття, зміст та особливості комерційної таємниці.

Заняття 2


Запитання


 1. Що являє собою механізм формування системи відомостей, що визначаються комерційною таємницею та конфіденційною інформацією підприємства?

 2. Які локальні нормативно-правові акти підприємства регулюють відносини у сфері захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства?

 3. Які технічні засоби захисту інформації ви знаєте?

Завдання


  1. Скласти перелік відомостей, що являють комерційну таємницю та конфіденційну інформацію на підприємстві (на прикладі).

  2. Скласти зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфеденційної інформації.

Заняття 3


Запитання


  1. Яких суб’єктів посягання на комерційну таємницю ви знаєте?

  2. Охарактеризуйте склад злочину, передбаченого ст. 231 КК України.

  3. Охарактеризуйте склад злочину, передбаченого ст. 232 КК України.

  4. Які види відповідальності у сфері порушення обігу комерційної таємниці та конфіденційної інформації ви знаєте?

  5. Які підстави та порядок застосування адміністративної відповідальності? Які види адміністративної відповідальності ви знаєте?
  1. Які підстави та порядок застосування дисциплінарної відповідальності? Які види дисциплінарної відповідальності ви знаєте?

  2. Які підстави та порядок застосування цивільно-правової відповідальності? Які види цивільно-правової відповідальності ви знаєте?

Заняття 4


Запитання


 1. Який порядок розслідування фактів порушень, пов'язаних із порушенням режиму комерційної таємниці на підприємстві?

 2. Який порядок повідомлення правоохоронних органів про правопорушення, пов'язані з режимом комерційної таємниці?

 3. Який порядок та особливості подання доказової інформації слідчим?

 4. Що таке докази та доведення?

 5. Що є предметом доведення у справах, пов’язаних з захистом прав та інтересів у сфері захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці в усіх видах судочинства?

 6. Які види доказів ви знаєте?

Заняття 5


Запитання


 1. Які положення про захист комерційної таємниці повинен містити договір?

 2. Що таке взаємний захист комерційно-цінної інформації та, яким чином він забезпечується?

 3. Який порядок відшкодування шкоди у договірних відносинах?

 4. Що таке договір про конфіденційність? Які його умови?

 5. У чому полягає необхідність створення окремих підрозділів із захисту комерційно-цінної інформації на підприємстві?

 6. Які повноваження повинен мати спеціальний підрозділ із захисту інформації?

 7. Які засоби та методи виявлення засобів негласного зняття інформації ви знаєте?

Завдання  1. Скласти проект договору про конфіденційність.

Розділ 3. Питання до заліку
 1. Види інформації за законодавством України.

 2. Визначення комерційної таємниці за законодавством України.

 3. Відомості, що не становлять комерційну таємницю.

 4. Відомості, що охороняються, як комерційна таємниця.

 5. Відшкодування збитків у господарських договорах.

 6. Відшкодування збитків, пов’язаних із порушенням режиму комерційної таємниці на підприємстві.

 7. Застосування технічних засобів захисту інформації.

 8. Захист інтересів підприємства, пов’язаних із комерційною таємницею, у судах.

 9. Звільнення і догана у зв’язку із порушенням режиму комерційної таємниці.

 10. Зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці.

 11. Інструкція про порядок підготовки, обліку, зберігання та знищення документів і матеріалів, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

 12. Інформаційне право та інформаційна діяльність в Україні.

 13. Мета та засоби захисту інформації з обмеженим доступом у трудових відносинах.

 14. Механізм формування системи відомостей, що визначаються комерційною таємницею та конфіденційною інформацією підприємства.

 15. Необхідність створення підрозділів захисту комерційно-цінної інформації на підприємстві.

 16. Підприємства, як суб’єкти інформаційної діяльності.

 17. Повідомлення правоохоронних органів про правопорушення, пов’язані з режимом комерційної таємниці.

 18. Повноваження підрозділу захисту комерційно-цінної інформації на підприємстві.

 19. Положення про взаємний захист комерційної таємниці при укладанні договорів.

 20. Положення про захист комерційної таємниці при укладанні договорів.

 21. Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію на підприємстві.

 22. Поняття і правові ознаки конфіденційної інформації, що є власністю підприємства.

 23. Поняття та характеристика інсайдерської інформації.

 24. Порівняльна характеристика режиму комерційної таємниці з режимами захисту інших видів інформації з обмеженим доступом.

 25. Правові ознаки інформації.

 26. Правові ознаки комерційної таємниці та їх вплив на формування системи захисту.

 27. Розслідування фактів порушень, пов’язаних із порушенням режиму комерційної таємниці.

 28. Ст. 231 ККУ «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю».

 29. Ст. 232 ККУ «Розголошення комерційної або банківської таємниці».

 30. Статті 16–19 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції».

 31. Стаття 164-3 КУпАП «Недобросовісна конкуренція».


 1. Статутні положення, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції щодо комерційної таємниці.

 2. Суб’єкти посягання на комерційну інформацію.

 3. Судова практика з питань захисту комерційної таємниці.

 4. Технічний захист інформації, виявлення засобів негласного зняття інформації.

 5. Трьохсторонній договір про конфіденційність.

Список рекомендованої літератури
 1. Марущак А. І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом :курс лекцій / А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 208 с.

 2. Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : КВЩ, 1999. – 464 с.

 3. Іваницька Н. Організаційно-правові засади захисту інформації з обмеженим доступом при укладанні господарських договорів / Н. Іваницька // Бизнес и безопасность. – № 4/2006. – С. 68–70.

 4. Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом : навчальний посібник / за заг. ред. проф. В. С. Сідака– К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 232 с.

 5. Пригунов П. Я. Психологічні особливості рольової поведінки менеджера з безпеки підприємництва : автореф. дис. канд. психол. наук 19.00.06 / Нац. академія внутрішніх справ. – К. : Вид. Європейського університету, 2004. – 20 с.

 6. Сляднева А. О. Определение понятия коммерческой тайны субьекта хозяйствования / А. О. Сляднева // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С. 40–43.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал