Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу з дисципліни «адміністративний менеджмент»Скачати 286.16 Kb.
Дата конвертації12.12.2016
Розмір286.16 Kb.
ТипМетодичні вказівки

эмблема инст
державний вищий навчальний заклад

Української державної академії

залізничного транспорту
Факультет інфраструктури

та економіки залізничного

транспорту
Кафедра „Менеджмент”

К.В.Харіна, Л.А.Гузь


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУз дисципліни
«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
для студентів усіх форм навчання

за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування

«Менеджмент організацій і адміністрування»

Донецьк 2014

Методичні рекомендації до самостійного вивчення матеріалу з дисципліни «Адміністративний менеджмент» для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Менеджмент» ДонІЗТ. Протокол № 8 від 17.01.2014р.


Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету «Інфраструктура та економіка транспорту» протокол № 6 від 27.02.2014р.

Укладачі:


кандидат економічних наук,

доцент кафедри «Менеджмент» К.В. Харіна

старший викладач

кафедри «Менеджмент» Л.А. Гузь


Рецензенти:


доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри «Менеджмент»

Донецького інституту

туристичного бізнесу М.М. Туріянська


доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри «Менеджмент»

Донецького інституту

Залізничного транспорту О.В. Фінагіна


ЗМІСТ


Вступ …………………………………………………..

4
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту ……………………

5

Тема 1.

Теорія адміністративного менеджменту…………….

5

Тема 2.

Система адміністративного менеджменту та апарат управління……………………………………………..

5
Змістовий модуль 2. Технологія адміністра-тивного менеджменту ………………………………..

6

Тема 3.

Планування в адміністративному менеджменті ……

6

Тема 4.

Організовування праці підлеглих та проектування робіт …………………………………………………...

6

Тема 5.

Мотивування працівників апарату управління ……

7

Тема 6.

Контролювання та регулювання в адміністра-тивному менеджменті ………………………………..

8
Змістовий модуль 3. Методи та управлінські рішення в адміністративному менеджменті………...

8

Тема 7.

Адміністративні методи управління ………………..

8

Тема 8.

Адміністрування управлінських рішень ……………

9

Тема 9.

Сучасні технології адміністративного менеджменту

10
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ……………………………………

11
ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»………………..

12
ПРИКЛАД СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ……………….

16
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………

18

ВСТУП
Метою вивчення дисципліни є підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.


Завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення термінологічної бази з адміністративного менеджменту;

 • обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністративного менеджменту;

 • вивчення функцій та процесу адміністративного менеджменту;

 • формування вмінь щодо планування та організовування адміністративної роботи;

 • обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих;

 • вивчення форм адміністративного контролювання та регулювання діяльності;

 • формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи організації.

У результаті вивчення дисципліни у студентів мають бути сформовані спеціальні професійні, соціальні та особистісні компетенції, накопичені знання щодо формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління організаціями, сукупності функцій і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер діяльності.Змістовий модуль 1

Теоретичні засади адміністративного менеджменту
Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту
Питання по темі

 1. Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту.

 2. Принципи адміністративного управління.

 3. Концепції адміністративного менеджменту.


Контрольні питання

 1. Історія розвитку адміністративного управління.

 2. Охарактеризуйте етапи розвитку теорії адміністративного управління.

 3. Які проблеми розглядає теорія адміністративного управління.

 4. У чому полягає суть структурно-функціонального аналізу в адміністративному управлінні.

 5. Ситуаційний підхід в адміністративному управлінні.

 6. Назвіть методи аналізу адміністративних завдань.


Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління
Питання по темі

 1. Система адміністративного управління.

 2. Адміністративні органи управління та їх різновиди.

 3. Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту.

 4. Вимоги до сучасного менеджера-адміністратора.


Контрольні питання

 1. Які основні напрями діяльності державного адміністрування.

 2. Охарактеризуйте етапи розроблення організаційної структури управління.

 3. Сучасна система адміністративно-державного управління.

 4. Функція виконання та проведення в життя законів і політики, проголошу вальних виконавчою владою.

 5. Що відносять до лінійні та штатні повноваження.

 6. Які принципи делегування керівників делегувати повноваження підлеглим.

 7. Тенденції розвитку адміністративно-державного управління.

 8. Поради щодо раціонального використання робочого часу керівника.Змістовий модуль 2

Технологія адміністративного менеджменту
Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті
Питання по темі

 1. Сутність адміністративного планування.

 2. Стратегічне бачення, прогнозування і програмування.

 3. Цільові комплексні програми.


Контрольні питання

 1. Основні етапи процесу планування.

 2. Правила стратегічного планування.

 3. Проаналізуйте аналіз внутрішнього середовища організації.

 4. Етапи розробки стратегічного державного менеджменту.

 5. Методи прогнозування.

 6. Інтегральна модель організаційної структури Д.Бодді та Р. Пейтона.


Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт
Питання по темі

 1. Сутність організації діяльності адміністрації та роль в адміністративному менеджменті.

 2. Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного управління.

 3. Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація адміністративного управління.

 4. Концепція проектування роботи.


Контрольні питання

 1. Роль управлінських рішень у процесі управління організацією.

 2. Ролі пов’язані з прийняттям управлінських рішень.

 3. Методи проектування організаційних структур управління.

 4. Підходи до проектування організаційних структур.

 5. Встановлення особистих цілей менеджера.

 6. Вибір пріоритетності справ, принципи пріоритетності.

 7. Раціональні методи й засоби планування та виконання управлінської роботи.

 8. Розподіл функцій між менеджером і підлеглим.


Тема 5. Мотивування працівників апарату управління.
Питання по темі

 1. Форми мотивування адміністративних працівників.

 2. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління.

 3. Побудова систем стимулювання адміністрації.


Контрольні питання

 1. Визначення мотивації, мотиву, стимулу.

 2. Мотиваційна теорія Д.Мак-Грегора.

 3. Процесуальні теорії мотивації.

 4. Теорія очікування В.Врума.

 5. Теорія справедливості С.Адамса.

 6. Теорія постановки цілей Е.Лока.

 7. Мотиваційна модель Портера-Лоулера.

 8. Найвизначніший у світі принцип менеджменту.

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністра-тивному менеджменті.
Питання по темі

 1. Види контролю діяльності апарату управління.

 2. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності.

 3. Види та принципи адміністративного контролю.

 4. Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації.


Контрольні питання

 1. Дайте визначення контролю.

 2. Охарактеризуйте контроль як функція управління.

 3. Види контролю.

 4. Методи уникнення негативного впливу контролю за У.Ньюменом.

 5. Які вимоги ви двигаються до ефективного контролю.

 6. Дайте характеристику основні етапи процесу контролю.Змістовий модуль 3

Методи та управлінські рішення в адміністративному менеджменті
Тема 7. Адміністративні методи управління.
Питання по темі

 1. Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація.

 2. Методика розробки регламентів.

 3. Адміністративне діловодство в організації.

 4. Природа адміністративної влади.

 5. Колективне управління.


Контрольні питання

 1. Дайте визначення поняття «методи державного управління».

 2. Охарактеризуйте класифікацію та сферу практичного застосування методів державного управління.

 3. Які характерні риси методів державного управління?

 4. Розкрийте сутність, ознаки та форми вираження організаційно-розпорядчих (адміністративних) методів державного управління.

 5. Охарактеризуйте регламентаційні та нормативні методи?

 6. Дайте характеристику системі економічних методів державного управління, опишіть їх сфери впливу та застосування.

 7. Охарактеризуйте соціально-психологічні методи державного управління за видами, змістом і практичним застосуванням.

 8. Визначте роль психологічного впливу в регулюванні управлінських відносин.

 9. Специфічна роль методів примусу та переконання у практичному вирішенні питань управління.

10.Наведіть приклади методів використання соціально-психологічних методів управління в діяльності керівника державної установи.
Тема 8. Адміністрування управлінських рішень.
Питання по темі

 1. Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту.

 2. Форми адміністрування управлінських рішень.

 3. Характеристика систем виконання управлінських рішень.


Контрольні питання

 1. Сутність та основне призначення управлінських рішень.

 2. Класифікація управлінських рішень за різними ознаками.

 3. Місце управлінських рішень як категорії менеджменту у процесі управління організацією.

 4. Порівняння організаційних запрограмованих та організаційних незапрограмованих рішень.

 5. Характеристика компромісних рішень і обґрунтування їх ролі в діяльності організації.

 6. Співставити колегіальні та колективні управлінські рішення, що між ними є спільного, а що відмінного?

 7. Які фактори впливають на процес прийняття управлінських рішень?

 8. За яких умов процес прийняття управлінських рішень буде успішним та результативним?

 9. Вплив інформаційних обмежень на процес вироблення управлінських рішень.

 10. У чому сутність оптимізації управлінських рішень?

 11. Застосування способів моделювання з метою вибору найоптимальніших рішень.


Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту.
Питання по темі

 1. Інформаційні системи – основа сучасних технологій адміністративного менеджменту.

 2. Адміністрування бізнес-процесів.

 3. Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ІSO.


Контрольні питання

 1. Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації.

 2. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration), некомерційних та громадських організаціях (public administration).

 3. Адміністративні ноу-хау. Адміністрування бізнес-процесів.

 4. Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління організацією (ERP-системи).

 5. Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності. Адміністративні стандарти.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1. Класифікація адміністративних методів управління.

2. Загальний розвиток адміністративного менеджменту в постіндустріальних розвинених країнах.

3. Національні особливості адміністративного менеджменту.

4. Школа адміністративного менеджменту.

5. Аналіз основних функцій управління на прикладі конкретних організацій.

6. Економічне, адміністративне та соціально - психологічне управління.

7. Інформаційне забезпечення системи адміністративного менеджменту.

8. Етичний кодекс сучасного адміністративного менеджменту.

9. Система цінностей суспільного прогресу і адміністративний менеджмент.

10. Адміністративний менеджмент як соціальна цінність.

11. Бар'єри спілкування в адміністративному менеджменті та шляхи їх усунення.

12. Розвиток ділового спілкування в адміністративному менеджменті та підвищення його ефективності.

13. Сучасні теорії мотивації праці та адміністративний менеджмент.

14. Стилі керівництва в адміністративному менеджменті та фактори його формування.

15. Планування роботи менеджера в системі адміністративного менеджменту.

16. Організація взаємовідносин із співробітниками в системі адміністративного менеджменту.

17. Управління людиною і керування групою в системі адміністративного менеджменту.

18. Особливості іміджу (образу) менеджера в системі адміністративного менеджменту.

19. Специфіка створення нормального психологічного клімату в колективі в системі адміністративного менеджменту.

20. Підбір, розстановка і робота з кадрами.

21. Організаційне регламентування (нормування).

22. Організаційне планування.

23. Організаційне розпорядництво.

24. Делегування повноважень і розподілу відповідальності.

25. Організаційний інструктаж.

26. Організаційний аналіз.

27. Контроль виконання.

28. Організаційне проектування.

29. Узагальнення організаційного досвіду.

30. Поняття системи.

31. Поняття і сутність системного підходу.

32. Класифікація систем.

33. Системи управління.

34. Властивість цілісності системи.

35. Поняття системності.

36. Динамічність системи.

37. Ситуаційне поведінку систем і ситуаційне управління.

38. Адміністративна процедура формування апарату організації.

39. Функціональна взаємодія персоналу організації.

ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
1. Адміністративний менеджмент виконує такі принципи:

а) економічний, політичний, адміністративний;

б) політичний, соціальний, економічний;

в) гуманітарний, ієрархічний, адміністративний.

2. З роботами яких учених пов'язані наукові напрямки в сфері менеджменту?

а) Г. Ган, Тейлор;

б) А. Файоль, Гілберт;

в) Ф. Тейлор, Г. Ган, Гілберт.

3. Адміністрування-це

а) керівництво або управління приминительно до державних органів;

б) професійна діяльність по організації управління;

в) сукупність державних органів здійснюють функцію управління.

4. Об'єктом дослідження адміністративного менеджменту є:

а) аналіз державного управління;

б) аналіз регіонального самоврядування;

в) аналіз місцевого самоврядування.

5. Система адміністративного менеджменту включає в себе такі управлінські підсистеми:

а) не раціональна система управління організації, комплекс ринкових відносин;

б) раціональна система управління організації, комплекс Міжринкових відносин;

в) раціональна система управління організації, раціональна система трудових відносин в організації.

6. В який період формувалася система адміністративного менеджменту на світовій арені:

а) 50-70-ті роки 20 століття;

б) 50-70-ті роки 19 століття;

в) 70-ті роки 20 століття.

7. Хто з нижчеперелічених учених не пов'язував свою діяльність з менеджментом:

а) Е.М. Ремарк;

б) Ф. Гілберт;

в) Г. Ганн.

8. Хто є основними споживачами в основних процесах організації:

а) внутрішні клієнти;

б) кінцеві споживачі;

в) самі власники.

9. Результатом, якого процесу управління, є скоординована діяльність всієї організації:

а) основного процесу;

б) допоміжного процесу;

в) процесу управління організацією.

10. Як спочатку об'єднані співробітники процесів в організації:

а) згідно зі штатним розкладом;

б) згідно з договором;

в) за бажанням.

11. Які три основні проблеми виділив Ф.Тейлор?

а) планування; мотивація; контроль;

б) успіх; влада; вплив;

в) нормування праці; роль менеджера; винагороду і стимулювання;

г) заробітна плата і премії;

д) соціальні допомоги і пільги.

12. Які існують підходи до менеджменту?

а) процесний;

б) системний;

в) ситуаційний;

г) динамічний.

13. У якій із шкіл менеджменту були вперше сформульовані принципи управління?

а) школа наукового управління;

б) адміністративна або класична школа управління;

в) школа людських відносин і школа поведінкових наук;

г) школа науки управління або математична школа управління.

14. Хто з учених зробив найбільший внесок у розвиток класичної, або адміністративної школи управління?

а) Е. Мейо.

б) Ф. Тейлор;

в) М. Фоллетт;

г) А. Файоль;

д) Д. Гетті.

15. Класична (адміністративна) школа в управлінні ставила своєю метою:

а) розгляд адміністратора як професії;

б) узгодження роботи фінансового апарату на підприємстві з виробництвом і маркетингом;

в) створення нового стилю управління;

г) створення універсальних принципів управління.

16. Предметом спостереження АМ є:

а) пошук інформації;

б) пошук оптимізації;

в) ефективність системи управління.

17. У процесі функціонування органами адміністрування здійснюються:

а) загальні, системозабезпечуючі;

б) адміністративні, державні;

в) ієрархічні.

18. Коли на вітчизняних підприємствах почала розвиватися система адміністративного менеджменту?

а) 60-70 роки

б) 90-ті роки

в) після 2000 року.

19. На чому заснований регулярний адміністративний менеджмент?

а) контроль, оцінка та регулювання діяльності

б) управління фінансовими ресурсами

в) формальне розподілення повноважень та відповідальності

20. До чого веде проблема неформальних відносин між керівництвом та підлеглими?

а) несвоєчасному виконання розпоряджень

б) розвитку мотивації персоналу для досягнення цілей організації

в) розвитку досконалої системи адміністративного менеджменту.

ПРИКЛАД СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Ситуаційне завдання №1
На фірмі «Авто» відбулася конференція, в якій брали участь менеджери відділів одного рівня. Під час підготовки до неї стриманий менеджер А. Сурженко використовував офіційну інформацію, закріплену в документах. Емоційний менеджер О. Федоров користувався загальними відомостями з відділу, отриманими від працівників.

Безпосередньо перед виступом менеджери разом обговорили деякі питання. О. Федоров, який не застосовував у доповіді професійних понять і термінів, але наводив приклади з практики, отримав вищу оцінку аудиторії, ніж менеджер А. Сурженко, котрий оперував професійними термінами.Завдання

Які канали інформаційного забезпечення використовували менеджери?

Визначте джерело, комунікаційний канал, одержувача та шум у формах отримання інформації. З'ясуйте тип і вид комунікацій між менеджерами.

Обґрунтуйте перевагу менеджера О. Федорова над А. Сурженком.


Ситуаційне завдання №2
Визначте, які з наведених видів виробничо-господарської документації (табл. 1) можуть бути отримані в процесі реалізації функцій менеджменту (організування, планування, мотивування, контролювання, регулювання тощо) та методів менеджменту (економічні, технологічні, адміністративні, соціально-психологічні). Визначені функції та методи запишіть у колонку №1 та №2 відповідно.

Таблиця1. - Види виробничо-господарської документаціїФункція

менеджментуМетод менеджменту

Види виробничо-господарської документаціїГрафік руху транспортуІнструкції з експлуатації верстатаКонструкторська схема складання машинНаказ про створення відділу міжнародної рекламиНорми амортизації транспортних засобівНорми витрат палива та мастильних матеріалівПлан використання кредитних ресурсівПлан виробничо-господарської діяльностіПлан модернізації рухомого транспортного засобуПлан реалізації продукціїПлан фінансування рекламної компанії на закордонних ринкахПоложення про застосування відрядної форми оплати праці для основних робітниківПоложення про застосування комісійної форми оплати праці для працівників відділу збутуПоложення про погодинну оплату праці водіївПоложення про преміювання основних робітників за перевиконання планових показниківПоложення про преміювання працівників відділу зовнішньоекономічної діяльностіПосадові інструкції для майстрів, начальників цехів та дільницьПосадові інструкції для працівників відділу збутуПосадові інструкції для працівників фінансово-економічного відділуПрограма заходів для стимулювання збутуПроект рекламної компаніїПроект фінансування будівництва адміністративних приміщеньПротокол ділових переговорів з іноземними партнерамиФінансовий планШтатний розпис працівників відділу зовнішньоекономічної діяльностіШтатний розпис працівників транспортної службиШтатний розпис працівників фінансово-економічного відділу

Ситуаційне завдання №3
У напружений період завершення виробничого завдання в бригаді мало місце порушення трудової дисципліни через неприпустиму поведінку двох робітниць. В результаті в строк не було виконано запланований обсяг роботи. Працівники бригади не отримали очікуваної премії.

Раніше подібні ситуації кілька разів повторювалися, але ні з боку бригади, ні керівництва не було вжито жодних відповідних заходів.

Останній випадок порушення трудової дисципліни примусив бригадира прийняти рішення: після закінчення зміни провести збори трудового колективу і публічно обговорити проблему.
Завдання

1. Які методи управління внутрішньо груповими процесами і явищами, направленими на обмеження негативних тенденцій у колективі, ви запропонували б для вирішення проблеми? 1. Чи доречно застосовувати економічні методи в цій ситуації?

 2. Чи є помилки в діях бригадира, працівників бригади?СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література:

1.   Андреева В.И. Делопроизводство. Организация и ведение. – М.: Кнорус, 2010. – 294 с. 1. Иванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: навч. посібник.-К.: Київ. Нац.торг.- екон. ун-т, 2001.- 247 с.

 2. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе. – М.: Дашков и Ко, Наука- Спектр,2010.-264с.

 3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб.пособие – 5-е изд. – Мн.: Новое знание, 2002. – 336 с.

 4. Колокнева М.В. Теория организации в вопросах и ответах: учебное пособие М.: ТК Велби, издательство Проспект. - 280 с.

 5. Коргова М.А., Салогуб А.М. История менеджмента: учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: 2010. – 236 с.

 6. Лебедев К.Н. Системный подход и методология менеджмента. – М.: Красная звезда,2008. – 840 с.

 7. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: Инфра М,2010. – 864с.

 8. Мескон, Майкл Х., Альберт, Майкл, Хедоури, Франклин Основи менеджмента, 3-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вільямс», 2007. – 672с.

 9. Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч.: посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 560с.

 10. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 860 с.

 11. Основи менеджменту: Навч. посібник /За ред. В.С. Верлоки, І.Д. Михайлова. – Х.: Основа, 1996. – 352с. 

 12. Попов В.Н., Касьянов В.С., Савченко И.П. Системный анализ в менеджменте. –М.: Кнорус, 2010. - 266с. Райченко А.В. Административный менеджмент.- М.: Инфра –М, 2010. – 416 с.

 13. Теория управления. Менеджмент. Хрестоматия в 3 частях. Часть 1. Общая теория систем – основа теории управления.- Минск.: ГИУСТ БГУ,2007.-224с.

 14. Шегда А.В. Менеджмент: Навч.посібник – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 583 с.


Додаткова література:

 1. Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник/ В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи/ за заг.ред. Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009.

 2. Дикань О.В. Історія менеджменту: Конспект лекцій. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 52 с.

 3. Кравченко А.И. История менеджмента: учеб.пособие для вузов. – 6-е узд. – М.: Академический Проект, 2007

 4. Методичні рекомендації з розробки програми соціально-економічного розвитку регіону: Схвал. рішенням колегії Мінекономіки України 12 листопада 1997 р. (Протокол № 11). — К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1997

 5. Надолішній П.І. Теорія та історія державного управління.: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006

 6. Саков А. Практический менеджмент: методы и приемы деятельности менеджера.: Днепропетровск: - Сталкер, 1998

7. Войтенко А.И., Комаров Е.И. Организация и администрирование в социальной работе.- М.: РИОР, Инфра - М,2010.-256с.

8. Ильин Г.Л. Социология и психология управления. – М.: Academia,2010.-192с.

9. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С.В. Мочерний. — К.: Вид. центр “Академія”, 2000


 1. Єрмаков Л.И. и др. Эволюция теории и опыт эффективного управления за рубежом. – М.: Мир, 1994. – 349 с.

11. Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента. – М.: МГУ, 1991. – 471 с.

12.  Палехова П.В., Терентьева Т.А., Лялина Е.Г. Организация, управление и администрирование в социальной работе. – М.: Инфра – М,201.-128с.

13.  Пихало В.Г., Царегородцев Ю.Н., Ефремова Ю.Н., Петрова С.А. Управление персоналом организации. – М.: Форум,2010.-399с.

14.  Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения. – М.: Academia,2010.-140с.

15. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 –2015роки) «Шляхом європейської інтеграції» / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослід.; Ін-т екон. прогнозування НАН України; М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.

16. Фризен И.Г. Офисное программирование. – М.: Дашков и Ко, 2010.-244с.

17. Элнкунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. – М.: Экономика, 1991. – 308 с.

Харіна Катерина Володимирівна
Гузь Лейлі Анатоліївна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ
з дисципліни

«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

для студентів усіх форм навчання

за напрямом підготовки 6.030601

«Менеджмент»

Технічний редактор Чупахіна Н.А.
Підписано до друку 09.04.2014.

Формат 60×84/16. Папір писальний. Гарн. Times New Roman.

Друк на ксероксі

Умов. друк. арк. 1,4. Наклад 15 прим. Зам. №


Донецький інститут залізничного транспорту


Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,серія ДК №1851
83018, м. Донецьк – 18, вул.Горна,6.

Донецький інститут залізничного транспорту
Кафедра „Менеджмент
К.В.Харіна, Л.А.Гузь


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ

з дисципліни
«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
для студентів усіх форм навчання

за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування

«Менеджмент організацій і адміністрування»

Донецьк 2014Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал