Методичні вказівки до проходження фахової практики для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка»Скачати 366.72 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір366.72 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  Навігація по даній сторінці:
 • ВСТУП
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Методичні вказівки

до проходження фахової практики


для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

денної та заочної форм навчання

ЛУЦЬК 2016

УДК 39.97

ББК 65.52 Р15


До друку ________________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ.
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій

Луцького НТУ. ______________ Директор бібліотеки.


Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ, протокол №____від « » _____________ 2016 року.
Рекомендовано до видання вченою радою факультету бізнесу Луцького НТУ,

Протокол № _____ від « » _____________ 2016 року.

______________________ Голова вченої ради факультету бізнесу.
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедрі економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ, протокол № ___ від « » ___________ 2016 року.
Укладач: ____________ О.М. Зелінська, Н.М. Галазюк кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ.
Рецензент: ____________ О.В. Баула, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ.

Відповідальний

За випуск: ______________ Л.В. Савош, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ.

Методичні вказівки до проходження фахової практики для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030.503 «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Зелінська, Н.М. Галазюк – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 27 с.

Видання містить загальні відомості про фахову практику, а також методичні рекомендації щодо проходження фахової практики студентами та написання звіту.

Призначене для студентів спеціальності 6.0305030 «Міжнародна економіка» денної та заочної форми навчання.
© О.М. Зелінська, Н.М. Галазюк 2016
ЗМІСТ1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4

1.1. Бази проведення практики

4

1.2. Обов'язки та права навчального закладу

5

1.3. Обов'язки керівника практики від навчального закладу

5

1.4. Обов'язки баз проведення практики

6

1.5. Обов'язки керівника практики від бази практики

6

1.6. Обов'язки студентів-практикантів

7

1.7. Вимоги до звіту

7

1.8. Підбиття підсумків практики

8

2. ФАХОВА ПРАКТИКА

9

2.1. Мета та завдання практики

9

2.2. Зміст практики

10

2.3. Порядок оформлення та представлення звіту

12

ДОДАТКИ

19
3

55

5

66

7

77

9

1010

10

1011

11

1212

13

1516

16

1919
21
22

23
24

43

45

46
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Бази проведення практики

Фахова практика студентів проводиться на підприємствах, установах, організаціях, які займаються експортно-імпортними операціями; підприємствах, фірмах, які надають послуги іноземним суб'єктам на території України чи за її межами; підприємствах, які засновані на спільному з іноземним капіталом; регіональних управліннях зовнішньоекономічних зв'язків; торгових представництвах українських фірм за кордоном та іноземних фірм в Україні; національному банку України та банківських установах, які мають право на здійснення операцій з іноземними валютами та валютними цінностями; інших підприємствах, установах, організаціях, що функціонують у сфері міжнародних економічних відносин.

Вуз рекомендує студентам місця проходження практики на підприємствах, установах, організаціях, з якими діють відповідні угоди про співпрацю, а також студенти можуть самостійно з дозволу кафедри економічної теорії та міжнародної економіки підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

У випадку самостійного вибору бази практики студент зобов'язаний надати випускаючій кафедрі відношення з установи (організації, підприємства, управління, банку), де він проходитиме виробничу практику, за підписом керівника установи, завіреним печаткою.

Місця проходження практики, як правило, визначаються на підприємствах, установах та організаціях, які розташовані за місцем проживання студентів.

З урахуванням вимог ринку праці, прогнозованої зони майбутньої діяльності і можливостей баз практики студенти можуть проходити фахову практику на посадах: • економіста управління зовнішньоекономічних зв'язків обласної адміністрації, міської ради;

 • менеджера відділу зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, фірм та установ;

 • економіста валютного відділу банку;

 • митного брокера;

 • спеціаліста відділу маркетингу;

 • перекладача і аналітика відділу інформації;

 • спеціаліста відділу реклами тощо.

За місцем практики студенти вивчають питання, пов'язані з виробничо-економічною діяльністю підприємства, установи чи організації в сфері міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності. Участь студентів у виробничій діяльності може проходити у формі дублювання функцій економістів відповідних підрозділів підприємства, установи чи організації.

На період підготовки та проведення практики призначаються керівники від вузу та від бази проведення практики.

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) Луцький національний технічний університет завчасно укладає договори на її проведення за формою, поданою у додатку 1. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років.
1.2. Обов'язки та права навчального закладу

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюється кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки.

Університет при підготовці та організації практики зобов'язаний:


 • укласти договір з базою проведення практики;

 • призначити керівника практики від університету;

 • здійснювати контроль за організацією та проведенням практики безпосередньо на підприємствах, в закладах та організаціях.


1.3. Обов'язки керівника практики від навчального закладу

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри економічної теорії та міжнародної економіки ЛНТУ, які брали безпосередню участь у підготовці фахівців за даною спеціальністю, а також можуть залучатись провідні фахівці у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Керівник практики від навчального закладу зобов'язаний:


 • забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед початком практики: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації), перелік яких визначає навчальний заклад;

 • повідомити студентів про систему звітності з практики, затверджену кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки, а саме: подання письмового звіту про проходження практики; зібрані матеріали для написання звіту; оформлення індивідуального завдання (щоденника); підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;

 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечити високу якість її проходження згідно з програмою;

 • контролювати забезпечення нормальних умов праці та побуту студентів і проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці й техніки безпеки;

 • контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, проводити облік відвідування студентами бази практики;

 • контролювати відповідність практики навчальним планам і програмам;

 • брати участь в роботі комісії з прийому заліків з практики і в підготовці наукових студентських конференцій за результатами практики;

 • подати навчальному відділу Луцького НТУ письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо її поліпшення тощо.


1.4. Обов'язки підприємств-баз проведення практики

Підприємства, заклади та організації, що є базами практики, зобов'язані: • організувати і проводити практику відповідно до програм практики;

 • надавати відповідно до чинного договору студентам робоче місце, для забезпечення найбільш ефективного проходження практики;

 • надавати студентам-практикантам можливість користуватись наявною документацією;

 • надавати допомогу в підборі матеріалів для звіту;

 • проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки та несуть повну відповідальність за нещасні випадки зі студентами, що проходять практику на цьому підприємстві, в закладі чи організації.

Бази практик, в особі їх перших керівників, разом з Луцьким національним технічним університетом, в особі керівника практики та завідувача випускаючої кафедри, несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.
1.5. Обов'язки керівника (консультанта) практики від підприємства-бази практики

Керівник (консультант) практики студентів від підприємства, закладу чи організації зобов'язаний: • підібрати досвідчених спеціалістів як наставників для студентів;

 • спільно з вузівським керівником організовувати та контролювати проходження практики відповідно програми практики;

 • контролювати дотримання студентами виробничої дисципліни і повідомляти за місцем навчання про всі випадки порушення студентами внутрішнього розпорядку;

 • здійснювати облік роботи студентів-практикантів;

 • надати письмовий висновок щодо проходження практики студентами-практикантами.


1.6. Обов'язки студентів-практикантів

Студент при проходженні практики зобов'язаний: • до початку практики одержати у керівника практики від навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою практики;

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві, установі чи організації;

 • вивчити і суворо дотримуватись правил техніки безпеки;

 • нести відповідальність за виконану роботу та її результати на рівні зі штатними працівниками;

 • вести щоденник, в якому нотувати зміст та характер виконаної роботи;

 • надати керівнику практики письмовий звіт про виконання всіх завдань у терміни зазначенні у програмі практики;

 • своєчасно захистити звіт щодо проходження фахової практики.


1.7. Вимоги до оформлення звіту

Після закінчення практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Загальна форма звітності студента про проходження практики - це подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, визначеними кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт про практику - це письмовий виклад відомостей про предмет (об'єкт) дослідження, відповідно до обраної теми дипломної роботи.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питань охорони праці, висновки й пропозиції, список використаних джерел, додатки. Оформляється звіт згідно з вимогами, розробленими у даних методичних вказівках, з обов'язковим врахуванням вимог Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

Суть звіту викладають, поділяючи зібраний матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або підрозділи та пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію. Відповідальність за достовірність відомостей, які містить звіт, несе виконавець - фізична особа, що складала звіт.Звіт про проходження практики може містити такі розділи:

Вступ.


Загальна характеристика підприємства.

Основна частина.

Висновки та пропозиції.

Перелік використаних джерел.

Додатки.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики, та підготовки звіту студентам наприкінці практики відводиться три дні.

Звіт перевіряється й затверджується керівниками практики від бази проходження практики та навчального закладу.
1.8. Підбиття підсумків практики

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) протягом п’яти календарних днів після закінчення практики.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, відраховується з навчального закладу.2. ФАХОВА ПРАКТИКА
Фахову практику студенти ЛНТУ напряму підготовки “Міжнародна економіка” проходять на четвертому курсі.

2.1. Мета та завдання практики

Метою фахової практики студентів є:

 • закріплення, поглиблення та доповнення теоретичних знань, одержаних при вивченні фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану;

 • застосування одержаних знань при виконанні завдань, передбачених програмою практики;

 • розвиток навичок самостійного проведення економічного аналізу роботи підприємства, вивчення резервів підвищення ефективності виробництва, визначення шляхів їх реалізації;

 • освоєння практики маркетингової діяльності підприємства;

 • засвоєння практики виконання функціонально-вартісного аналізу конструкторських, технологічних та організаційно-управлінських рішень;

 • набуття досвіду організаційної роботи в колективі;

 • збір матеріалів для виконання науково-дослідної роботи студентів.

У період проходження фахової практики перед студентами стоїть завдання вивчити:

 • документи, що регламентують роботу баз проведення практики;

 • основи законодавства України в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

 • рішення та розпорядження Уряду, методичні, нормативні та інші матеріали щодо організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах та організаціях;

 • порядок обліку результатів виробництва, калькуляцію собівартості продукції;

 • порядок визначення оптових і роздрібних цін одиниці продукції;

 • методи економічного аналізу кількісних і якісних показників діяльності підприємства і його підрозділів;

 • методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, наукової організації праці, реструктуризації підприємства;

 • порядок укладання та виконання господарських угод;

 • документи, що регламентують якість продукції і управління нею;

 • порядок та терміни звітності;

 • систему рахунків бухгалтерського обліку;

 • порядок і форми фінансових розрахунків;

 • сучасні форми і системи заробітної плати;

 • можливість застосування сучасної техніки проведення аналізу господарської діяльності;

 • правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра студенти під час проходження фахової практики можуть працювати на таких посадах: фахівець з економічної діяльності; фахівець із зовнішньоекономічної діяльності; фахівець з маркетингу та комерційної діяльності; фахівець з управління персоналом; фахівець з інвестиційної діяльності; фахівець з фінансів, тощо.

Виконуючи обов’язки вищезазначених фахівців, студент повинен: • здійснити аналіз статуту підприємства, його структури та змісту;

 • ознайомитися з економічними та адміністративними методами управління;

 • ознайомитися з методологією організації міжнародної діяльності підприємства;

 • досліджувати джерела формування доходу підприємства, складати план надходжень та витрат підприємства;

 • ознайомитися з формами страхування господарського ризику;

 • обґрунтовувати потребу в інвестиційних ресурсах, визначати рівень ризику інвестиційних проектів та шляхи його мінімізації;

 • навчитися розробляти бізнес-план;

 • здійснювати оцінку ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства;

 • розробляти маркетингові програми, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності продукції;

 • брати участь у розробці та реалізації стратегії підприємства;

 • здійснювати розрахунки, спрямовані на підвищення прибутковості та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження її собівартості;

 • вивчити стан охорони праці та техніки безпеки на підприємстві, розробити конкретні пропозиції щодо його поліпшення;

 • вивчати екологічні аспекти діяльності підприємства.


2.2. Зміст практики

Під час проходження фахової практики студенти повинні вивчити як потрібно організовувати і систематизувати збір, аналіз первинних, вторинних, аналітичних даних, документів і спорідненої інформації для оцінки як загальної, так і зовнішньоекономічної діяльності підприємства (фірми); складати економічні звіти; укладати зовнішньоторгові угоди і контракти; здійснювати операції з експорту та імпорту.

При збиранні матеріалів для аналізу виробничо-господарської діяльності необхідно використати річну звітність підприємства, організації чи установи за трирічний період, а також дані звітів відповідних відділів підприємства.

Об'єкти вивчення фахової практики:

- державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- міжнародні економічні відносини, торговельні, виробничі, науково-технічні, фінансові зв'язки між державами у сфері обміну економічними ресурсами, спільної діяльності;

- ціни і тарифи на міжнародних біржах; ціни на окремі види продовольчих та непродовольчих товарів і послуг, індекси інфляції, індекси оптових цін тощо;

- система національних рахунків, що відносяться до виробництва, споживання, накопичення і зовнішньої торгівлі держави, регіону;

- система митних законів та нормативних актів;

- система міжнародних валютно-фінансових та кредитних розрахунків;

- основні види міжнародних розрахунків;

- особливості здійснення валютних операцій банків;

- види, форми, критерії надання міжнародних кредитів;

- система банківських послуг з фінансування, кредитування підприємницьких структур; валютно-фінансові та кредитні відносини підприємницьких структур;

- становлення та функціонування валютно-фінансового ринку;

- міжнародні торговельні послуги;

- міжнародний розподіл праці; участь в зв'язках міжнародної кооперації;

- організаційна форма міжнародних, регіональних та глобальних систем виробничої спеціалізації і кооперації;

- іноземні інвестиції; види та форми інвестиційної діяльності на різних рівнях;

- інвестиційно привабливі зони України;

- інвестиційна політика України;

- промисловість, сільське господарство, сфера послуг (інноваційні процеси, залучення інвестицій, аналіз бізнес-планів, інвестиційна привабливість);

- зовнішньоекономічна діяльність (динаміка обсягів експорту та імпорту товарів в різні країни світу, експорт найважливіших видів продукції, динаміка експорту та імпорту послуг країн світу, структура іноземних інвестицій, оцінка конкурентних позицій підприємства, динаміка прибутків та валютної виручки, їх вплив на загальний економічний стан підприємства);

- регіон, область (динаміка обсягів експорту та імпорту товарів в різні країни світу, експорт найважливіших видів продукції, динаміка експорту та імпорту послуг країн світу, динаміка обсягів та структура іноземних інвестицій в економіку області з різних країн світу, обсяг інвестицій з області в різні країни світу; кон’юнктура продукції регіону на міжнародних товарних біржах);

- проведення реклами та міжнародних виставок з метою просування вітчизняних товарів на світовий ринок; участь підприємств, організацій, фірм у міжнародних виставках, ярмарках; економічна доцільність проведення міжнародних виставок та ярмарок;

- підприємства з іноземними інвестиціями (сфери спільної співпраці з зарубіжними партнерами, мотиви та інтереси сторін, галузеві та територіальні пріоритети іноземних інвесторів, створення нових робочих місць, запровадження новітніх ефективних технологій, оподаткування, розподіл прибутків, проблеми узгодження інтересів сторін-учасниць, ефективність роботи, ефективність інвестицій, валютно-фінансові результати, динаміка прибутку);

- фінанси (валютне регулювання іноземних інвестицій, валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, показники фінансової і валютної діяльності підприємств та організацій, витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, структура витрат, прибуток, рентабельність промислових підприємств, фірм, банківських установ);

- стан і охорона довкілля (новітні технології, міжнародні проекти щодо захисту довкілля);

- споживчий ринок (попит на імпортну продукцію, можливості її заміни на продукцію власного виробництва);

- матеріально-технічне постачання (забезпечення енергетичними ресурсами, сировиною, динаміка цін на сировину, що імпортується та експортується, витрати основних видів матеріальних ресурсів народного господарства регіону, споживання палива в окремих галузях народного господарства, динаміка використання вторинної сировини).

Вивчення за час проходження виробничої практики зазначених основних показників зовнішньоекономічної діяльності допоможе студенту придбати навики та знання, які необхідні для формування кваліфікованого фахівця з міжнародної економіки.2.3. Порядок оформлення та представлення звіту

У процесі проходження фахової практики студент готує письмовий звіт, у якому викладає зміст виконаних завдань програми практики та у висновках і пропозиціях надає власні судження щодо існуючих на підприємстві управлінських проблем і рекомендації щодо вдосконалення розглянутих елементів системи менеджменту досліджуваного підприємства. У звіті обов’язково наводиться список використаних інформаційних джерел та додатки, що містять матеріали, зібранні на підприємстві, організації чи установі.

Зразок титульного аркуша звіту з практики наведено в додатку 2.

Звіт повинен мати чітку структуру, яка має бути викладена в логічній послідовності та конкретизована у змісті.

Зміст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до структури програми практики.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул тощо, подають арабськими цифрами без знака №. Таблиці та ілюстративний матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно у межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад „Рис.1.2”. Пояснювальний підпис „Рис.1.2...” здійснювати під ілюстрацією.

Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею симетрично до тексту. Слово „Таблиця” та безпосередньо її назва починається з великої літери. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають єдине ціле.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, зазначивши „Продовження табл. 1.2”. На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово „таблиця” пишуть скорочено, наприклад „табл.1.2”. Слово „Таблиця” пишеться з правої сторони аркуша.

Обсяг звіту становить 30-40 стандартних аркушів (формат А4) друкованого (1,5 інтервала, шрифт 14) чи рукописного тексту. Межі аркуша мають бути наступних розмірів: ліве поле – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Перелік джерел, на які є посилання у звіті, подаються наприкінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. До звіту можуть долучатися додатки, зміст яких ілюструє, доповнює чи розширює зміст звіту. У додатки можуть бути включені: додаткові ілюстрації або таблиці; статут підприємства; форми звітності №1,2,3; матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини звіту (копії звітів, договори чи інша документація, ілюстрації, описи виконаних робіт, фото та відеоматеріали).

До звіту можуть долучатися додатки, зміст яких ілюструє, доповнює чи розширює зміст звіту. У додатки можуть бути включені:


 • ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладу або форму подання не можуть бути внесені до основної частини звіту (копії звітів, договори чи інша документація, ілюстрації, описи виконаних робіт та ін.).

Звіт підписується студентом та керівником практики від підприємства.

До звіту додається перелік використаної найновішої літератури, нормативних документів, методичних вказівок, інструкцій, звітних і планових документів та інше.

Звіт про проходження фахової практики на підприємстві повинен включати:

1. Ознайомлення з підприємством (організацією): організаційна форма та її характеристика; характеристика підприємства як юридичної особи (засновницькі документи, рахунки в установах банку); основні види діяльності, структура управління підприємством, фото- та відеоматеріалами.

2. Організаційна структура підприємства (ознайомитися з виробничою та організаційно-управлінською структурою підприємства; скласти схеми цих структур та описати зв'язки між підрозділами підприємства; показати функціональні зв'язки спеціалізованого відділу, який займається експортно-імпортними операціями чи здійснює управління операціями, які пов'язані з міжнародною господарською діяльністю підприємства; охарактеризувати його функції, на вести структуру даного підрозділу, розподіл функціональних обов'язків та посадові інструкції працівників відділу).

3. Вивчення організації виробництва продукції (послуг): формування ринку збуту продукції (послуг); виробнича програма: обсяг, номенклатура, асортимент продукції, послуг (товарообіг); обсяг виробництва, валова продукція, валовий оборот підприємства, обсяг реалізованої продукції, товарообіг і його структура. Місце підприємства на ринку і його зв'язки (зазначити постійних і основних постачальників та покупців продукції підприємства, питому вагу іноземних партнерів; умови роботи з ними; питому вагу продукції підприємства на окремих ринках збуту; проаналізувати форми співробітництва підприємства з регіональними структурами, включаючи управління зовнішньоекономічних зв'язків області).

4. Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності підприємства (потрібно охарактеризувати види зовнішньоекономічної діяльності, якими займається підприємство; навести динаміку обсягів експорту та імпорту товарів в різні країни світу, експорт найважливіших видів продукції, динаміку експорту та імпорту послуг країн світу; визначити основні тенденції та причини змін, які відбулись; планування експортно-імпортної програми підприємства).

5. Інвестиційна діяльність підприємства (загальний обсяг та структура інвестиційних ресурсів підприємства за останні 3 роки; степінь залежності від зовнішніх інвестицій, включаючи іноземні; аналіз динаміки інвестиційних ресурсів підприємства за останні 3 роки; ефективність інвестицій, включаючи іноземні інвестиції; запровадження новітніх технологій, їх вартість та ефективність).

6. Співробітництво з іноземними партнерами (форми співробітництва з іноземними партнерами; сфери спільної співпраці; кількість створених робочих місць; вплив на основні техніко-економічні показники роботи підприємства; обсяги та динаміка торгових операцій між партнерами за останні 3 роки; отриманий передовий досвід, інформація, технологія, тощо).

7. Робота на зарубіжних (вітчизняних) ринках (територіальна структура ринків збуту, на яких працює підприємство; вартісні обсяги реалізації по окремих ринках, їх аналіз протягом останніх 3 роки; визначення тенденцій розвитку та їх причин; аналіз використовуваних традиційних методів продаж та альтернативних варіантів роботи на зарубіжних (вітчизняних) ринках; планування обсягів продаж в цілому та по ринкам; форми співробітництва з торговими партнерами; договірні взаємини з партнерами, проблеми їх регулювання; проблеми укладання та виконання міжнародних контрактів купівлі-продажу товару з наведенням конкретних прикладів).

8. Участь у виставках і ярмарках, включаючи міжнародні (цілі, які ставить підприємство; форми участі у ярмарках та виставках; витрати і доходи від участі у виставках; кількість та обсяги договорів, які були укладені на виставках та ярмарках; проблеми, з якими стикнулось підприємство в даній роботі).

9. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства (основні фінансові показники діяльності підприємства, їх динаміка за останні 3 роки; валютна виручка та витрати підприємства, їх структура та динаміка за останні 3 роки; вплив зовнішньоекономічної діяльності підприємства на фінансові результати діяльності підприємства; економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства).

10. Оцінка можливостей підприємства по виробництву експортного товару чи заміні імпортного товару (забезпечення енергетичними ресурсами, сировиною, динаміка цін на сировину, що імпортується та експортується, витрати основних видів матеріальних ресурсів, динаміка використання вторинної сировини; ступінь забезпечення виробничими потужностями; кількість та структура працюючих певних категорій і відповідність їх вимогам експортного виробництва).

11. Ступінь розвитку інформаційної системи підприємства (загальна схема документообороту підприємства; документація, яка використовується для обслуговування зовнішньоторгових операцій підприємства; використовувані канали отримання зовнішньої інформації про ринки збуту, про конкурентів, про конкурентні товари, про потенційних покупців та торгових посередників і т.п.; оцінка ступеня забезпечення необхідною інформацією спеціалізованих підрозділів підприємства, включаючи зовнішньоторговий відділ і структури, які з ним співпрацюють; як впливає існуюча інформаційна система підприємства на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, перспективи її розвитку та вдосконалення).

12. Оцінка конкурентних позицій підприємства на ринку (використовуючи існуючі методики виконати оцінку конкурентних позицій підприємства на зарубіжному та внутрішньому ринках.

13. Вивчення матеріалів, що характеризують: основні виробничі кошти і оборотні кошти (вартість і рух основних фондів, амортизація, спрацювання основних фондів, капіталовкладення, оборотні кошти підприємства; нормування оборотних коштів); собівартість (витрати обігу), виручка (торговельна), валовий дохід (прибуток), планування собівартості продукції (витрати обігу); планування і використання виручки; формування валового доходу (прибутку) і його використання.

14. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

Орієнтовний зразок змісту звіту про проходження фахової практики на промислових підприємствах подано в додатку 3.

При проходженні фахової практики в банківських установах звіт повинен включати:

1. Загальна характеристика банку (спеціалізація банку; обсяг та структура статутного фонду, власних та залучених коштів, їх динаміка за останні 3 років; причини змін, які відбулися в структурі коштів банку; кількість клієнтів банку; види операцій, які виконує банк, та послуг, які надає банк, їх вартість; організаційно-виробнича структура банку; функції відділів; емісійно-касова робота банку).

2. Види зовнішньоекономічної діяльності банку, особливості їх здійснення.

3.Місце банку в системі міжнародних валютно-фінансових та кредитних розрахунків (кореспондентські відносини банку з іноземними банками; форми співробітництва банку з банками інших країн; участь банку в міжнародних кредитних лініях; обсяги міжнародних кредитів, які обслуговує банк, за останні 3 років, їх аналіз та проблеми використання).

4.Міжнародні платежі та розрахунки (практика розрахункових операцій, які здійснюються через відділи банку; платіжна та розрахункова дисципліна; організація міжбанківських розрахунків, документація банку, яка ведеться по міжнародних розрахунках, її види і форми).

5. Кредитна діяльність банку (види та форми кредитів; обсяги та структура кредитів, що надаються в національній та іноземній валютах за останні 3 років, тенденції розвитку та їх аналіз і причини; планування та регулювання кредитних потоків; кредитні ризики, їх аналіз; способи уникнення кредитних ризиків, які використовує банк; методика розрахунку ліквідності банку, її роль при здійсненні кредитування та веденні міжнародних операцій).

6. Практика ведення депозитних операцій та операцій з готівкою; аналіз ефективності вкладних операцій банку та депозитів.

7. Валютні операції банку (порядок здійснення валютних операцій; ситуація на валютному ринку і її вплив на ефективність проведення операцій; порядок, система обліку резидентів та нерезидентів; облік надходження валютної виручки; види валютних рахунків та особливості їх використання).

8. Стан технічного забезпечення банку (технічне обладнання банку; використовувані системи міжбанківського та міжнародного зв'язку; можливість доступу до міжнародних інформаційних мереж; перспективи впровадження нових форм розрахунків і т.п.).

Орієнтовний зразок змісту звіту про проходження фахової практики в банківських установах подано в додатку 4.

При проходженні фахової практики в обласних управліннях зовнішньоекономічних зв 'язків звіт повинен включати:

1. Загальну характеристику управління (сферу діяльності управління; його організаційна структура; скласти схему структури та описати зв'язки між підрозділами управління; показати функціональні зв'язки спеціалізованого управління з іншими структурними підрозділами регіональних органів управління; охарактеризувати його функції, розподіл функціональних обов'язків та посадові інструкції працівників управління).

2. Місце області на ринку та її зв'язки (навести товарну та вартісну структуру товару, послуг і робіт за останні 3 роки; обсяги реалізації на внутрішньому та зарубіжних ринках за останні 3 роки; аналіз тенденцій та змін, які відбулися, визначення їх причин; проаналізувати динаміку основних показників розвитку і вказати причини коливань, їх зв'язок з експортно-імпортними операціями чи міжнародною діяльністю; навести основних зарубіжних партнерів, питому вагу іноземних партнерів; умови роботи з ними).

3. Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності області (потрібно охарактеризувати види зовнішньоекономічної діяльності, якими займаються підприємства області; навести динаміку обсягів експорту та імпорту товарів в різні країни світу за останні 3 роки, експорт найважливіших видів продукції, динаміку експорту та імпорту послуг країн світу; визначити основні тенденції та причини змін, які відбулись; планування програми розвитку).

4. Інвестиційна діяльність в області (загальний об'єм та структура інвестиційних ресурсів області та його підприємств за останні 3 роки; потреба в інвестиційних коштах та інвестиційні пропозиції, включаючи іноземні; аналіз їх динаміки за останні 3 роки; ефективність інвестиційних вкладень, включаючи іноземні інвестиції; робота управління щодо пожвавлення інвестиційних потоків, запровадження новітніх технологій, їх вартість та ефективність; кількість та галузева структура підприємств з іноземними інвестиціями за останні 3 роки; фактори, які вплинули на їх формування та розвиток).

5. Співробітництво з іноземними партнерами (форми співробітництва з іноземними партнерами; сфери спільної співпраці; кількість створених робочих місць; вплив на основні показники розвитку області та роботи підприємств; обсяги та динаміка торгових та неторгових операцій між партнерами за останні 3 роки; отриманий передовий досвід, інформація, технологія, тощо).

6. Організація та участь у виставках і ярмарках, включаючи міжнародні (цілі, які ставлять регіональні органи управління; форми участі у ярмарках та виставках; витрати і доходи від участі у виставках; кількість та обсяги договорів, які були укладені на виставках та ярмарках; проблеми, з якими стикнулись в даній роботі, ефективність виставок та ярмарок).

7. Оцінка можливостей регіону по нарощуванню експортного потенціалу (забезпечення підприємств області енергетичними ресурсами, сировиною, динаміка цін на сировину, що імпортується та експортується, витрати основних видів матеріальних ресурсів, динаміка використання вторинної сировини; ступінь забезпечення виробничими потужностями (на прикладі окремих підприємств); кількість та структура працюючих певних категорій і відповідність їх вимогам експортного виробництва; перспективи нарощування експортного потенціалу регіону).

8. Ступінь розвитку інформаційного забезпечення управління (загальна схема документообороту управління; використовувані канали отримання зовнішньої інформації; оцінка ступеня забезпечення необхідною інформацією спеціалізованих підрозділів управління; як впливає існуюча інформаційна система на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств та регіону в цілому, перспективи її розвитку та вдосконалення).

Орієнтовний зразок змісту звіту про проходження фахової практики в обласних управліннях зовнішньоекономічних зв'язків подано в додатку 5.
У період проходження практики студент веде щоденник, де фіксується виконана робота згідно з програмою. Ведення щоденника регулярно контролюється керівником практики, а після її закінчення в щоденнику пишеться відгук керівника від підприємства (організації) з оцінкою виробничої та громадської діяльності студента.

Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру.

Без заповненого щоденника практика не зараховується та вважається академічною заборгованістю.

ДОДАТКИ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

ДОГОВІР № ______

про проведення практики студентів

вищого навчального закладу


Місто: Луцьк « ____» ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Луцький національний технічний університет(повне найменування навчального закладу

(далі – навчальний заклад), в особі ____ ректора Савчука П.П._________________________(посада, прізвище та ініціали)

Який діє на підставі статуту________________________________________

(статут або доручення)

і, з другої сторони,


(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі – база практики) в особі______________________________________________(посада)

_________________________, який діє на підставі(прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________ (далі – сторони),

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:


1. База практики зобов'язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
з/п


Напрям підготовки.

Професійне спрямування/

спеціальність
спеціальності


Курс

Вид практики

Кількість студентів

Термін практики

(початок – кінець)


1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента-практиканта, у якій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.8. Сприти студентам у наданні можливості збору інформації для курсових та дипломних робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови__________________________________________________


2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:

  1. До початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше, ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

  2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

  3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови____________________________________________________


3. Відповідальність сторін за невиконання договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються  у встановленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному – базі практики і вищому навчальному закладу.

3.5. Місцезнаходження та юридичні адреси сторін:


Луцький національний технічний База практики:

університет

Адреса:


вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018

Тел: (0332) 26-29-50

Ректор ______________П.П. Савчук

М.П. “_____” _________20___ року


Додаток 2


Зразок титульної сторінки звіту про проходження практики
Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет


Кафедра економічної теорії

та міжнародної економіки


ЗВІТ

про проходження фахової практики

студента ______________________________________________ _______________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

курс _________ група _______________
спеціальність ____________________________________________
Строк практики: початок ______________________

закінчення ____________________


Місце практики: місто _________________________

підприємство __________________


Керівник практики від підприємства ______________________ П.І.Б.

(підпис, печатка)


Керівник практики від вузу ______________________________ П.І.Б.

(підпис)
Оцінка звіту _____________ Дата „____” _________ 20_ р.


Луцьк 20_ р.

Додаток 3


Зразок змісту звіту про проходження фахової практики на промислових підприємствах*


ЗМІСТ

ВСТУП


РОЗДІЛ 1. Загальна економіко-організаційна характеристика підприємства

  1. Загальна характеристика підприємства

  2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності

  3. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

  4. Охорона праці та навколишнього середовища

РОЗДІЛ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

  1. Інвестиційна діяльність підприємства

  2. Співробітництво з іноземними партнерами

  3. Ступінь розвитку контрактної діяльності підприємства

  4. Аналіз ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства

Висновки та пропозиції

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
* розділи звіту можуть залежати від специфіки діяльності підприємства
Додаток 4

Зразок змісту звіту про проходження фахової практики в банківських установах *


ЗМІСТ


ВСТУП

Розділ 1. Загальна характеристика банку

1.1.Ресурси банку та їх формування

1.2. Розрахунково - касові операції банку

1.3. Організація банківського кредитування

1.4. Депозитні операції банку
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку

2.1.Валютні операції

2.2.Міжнародні платежі та розрахунки

2.3.Інвестиційна діяльність банку

2.4.Управління ризиками
Висновки та пропозиції

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
* розділи звіту можуть залежати від специфіки діяльності банку

Додаток 5

Зразок змісту звіту про проходження фахової практики в обласних управліннях міжнародного співробітництва та європейської інтеграції*
ЗМІСТ

ВСТУП


РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика управління

1.1. Загальна характеристика організаційної структури управління

1.2. Ступінь розвитку інформаційного забезпечення управління

1.3. Співробітництво з іноземними партнерами


РОЗДІЛ 2. Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності Волинської області

2.1. Оцінка зовнішньоекономічного потенціалу регіону

2.2. Інвестиційна діяльність у Волинській області

2.3. Транскордонне співробітництво регіону


Висновки та пропозиції

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
* розділи звіту можуть залежати від специфіки діяльності управління

Для нотаток

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до проходження фахової практики для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030.503 «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Зелінська, Н.М. Галазюк – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 27 с


Комп’ютерний набір та верстка: О. Зелінська

 Редактори:                  О.С. Гордіюк.

Підписано до друку 05.2016р. Формат 60х84/16. папір офс. Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 1,75 Обл. – вид. арк.1,5

Тираж прим. Зам.
Редакційно – видавничий відділ

Луцького національного технічного університету43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – РВВ Луцького НТУ

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал