Методичні вказівки до практичних занять «Рекомендації щодо оформлення організаційно-розпорядчих та довідково-інформаційних документів»Сторінка2/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
Тема: Особливості вживання форм іменних частин мови

та дієслівних в офіційно-діловому стилі
План

1.Стилістичні особливості іменника

2.Прикметники в діловому мовленні.

3.Використання числівників у текстах ділових паперів.

4.Стилістичні особливості займенника.

5.Дієслово та його форми в офіційно-діловому стилі.


Література:

1.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.286-289.

2.Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001.- С.218-261

3.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. – С.100-122.


Практична частина

1.Прочитайте уважно тексти. До яких стилів вони належать? Доведіть свою думку. Прослідкуйте за використанням дієслівних форм (час дієслова, його значення). Як оформлюються числові дані (числівник)? Чи є в текстах форми ступенів порівняння прикметника? Якщо так, то з якою метою вони вживаються?

Розставте пропущені розділові знаки, вставте букви на місці крапок, розкрийте дужки.

Текст 1. Мова забе..печує вічність культури. Вона повязує культуру етносу в один бе...перервний процес від минулого через сучасне до майбутнього. Що міцніші позиції займає мова в суспільстві то надійніші персп..ктиви культури.

Наш обов’язок зміцнювати ці позиції а (перед)усім не допустити що(б) на нашому поколі...і обірвався цей предковічний мовно (культурний) зв’язок поколі...ь...

Навіть у (високо) розвине...их країна захищає свою мову в царині культури. (На) приклад у Франції дозволяється д...монструвати максимум 40 % (відео) і ( кіно) продукції іноземними мовами для порівня...я в Україні 99 % такої продукції д...монструється (не) українською мовою. В Ірландії кожен артист з...бовяза...ий щомісячно виступати ірландською мовою значна кількість населе...я цієї країни поки що користується здебільшого англійсько., а не державною ірландською. У Швеції податок від гонорар(у,а) за викона..я естрадних творів (не) шве...ькою мовою вищий на 25 % а отрима...і кошти йдуть на розвиток шве...ької культури.

Своєрідність культури її неповторність національний характер забе...печується (перед) усім специфікою національної мови.

Тому відстоюючи самобутність рідної мови ми тим самим оберігаємо самобутність національної культури і духовності. (В..Іванишин, Я. Радевич-Винницький)

Текст 2. 1.Державну політику (що) до запобіга...я банкру...ству забе...пече...я умов реалізації процедур відновле...я платоспроможності суб’єкта підприємництва або визна...я його банкрутом (що) до державних підприємств та підприємств у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків а також суб’єктів підприємства інших форм власності у випадках передбаче...их законом здійснює орган державної влади з питань банкрутства.

2. Орган державної влади з питань банкрутства сприяє створе...ю організаційних економічних та інших умов необхідних для реалізації процедур відновле...я платоспроможності суб’єктів підприємництва боржників або визна...я їх банкрутами. Повноваже...я орган(у,а) державної влади з питань банкру...тва визначаються законом.

2. Перекладіть українською мовою рекомендаційний лист.Уважаемый Юрий Антонович,

я получил Ваше письмо с просьбой дать объективную рекомендацию господину Савельеву Илье Степановичу, который ходатайствует о должности заместителя начальника отдела внешнеэкономических связей в Вашей фирме.

Господина Савельева я знаю с 2004 года, т.е. с того времени, как он начал работать в нашем объединении. Бесспорно, Илья Степанович – человек чуткий, отзывчивый, инициативный, пользуется авторитетом среди коллег. Однако, к сожалению, я не могу взять на себя ответственность дать высокую оценку его профессиональным качествам. Тем более, что должность, которую он хочет занять, достаточно ответственная и требует большого опыта в нашей сфере и навыков общения с зарубежными партнёрами, которых у господина Савельева, к сожалению, нет. Полагаю, что, пройдя определенный курс подготовки, он смог бы справиться с функциональными обязанностями, к выполнению которых на данный момент он, наверное, не готов.

Искренне сожалению, если этим письмом я разочаровал Вас. Однако, принимая во внимание наше многолетнее сотрудничество и понимая важность выбора кандидатуры на должность заместителя начальника отдела внешнеэкономических связей, считаю своим долгом дать Вам правдивую информацию.

С уважением _____________________

подпись

Завдання до тексту:

 • проаналізуйте використання займенників у тексті. Відшукайте речення, в якому порушено норму вживання займенника;

 • підтвердіть твердження про те, що дієприслівники та дієприслівникові звороти дозволяють більш стисло передати інформацію;

 • визначте, які словесні штампи використовуються в тексті цього рекомендаційного листа.

4.Виправте помилки в дієслівних словосполученнях:Обобщити пропозиції, одобрити рішення,здавати іспит, нанести шкоду, відложити засідання, позорити колектив, приносити збитки, це являється доказом того, це зайвий раз доказує, Ваша позиція визиває заперечення, це до мене не відноситься, вискажи свою думку, умій держати слово.
5.Запишіть словами (запропонуйте можливі варіанти), поєднавши з іменниками:

½; ¼; 0,25; 107,2%; 1265; 1,7.
6.Запишіть цифрами числове значення ( двадцяти восьми років – 28-ми років):

сторічний ювілей університету, п’ятиповерховий будинок, друга спроба, шістдесятирічна людина, золото дев’яносто п’ятої проби, двохсотграмовий злиток.
7. Дайте нормативні відповідники наведених російських слів, поясніть специфічні риси обох мов у цих формах.

Командующий, управляющий, проверяющий, военнослужащий, председательствующий, исполняющий (обязанности), сопровождающий, выступающий

Теоретичні відомості до теми заняття

Стилістичні особливості іменника

Порівняно зі словами інших частин мови іменників незрівнянно більше в будь-якій мові; саме іменник і дієслово мають такі граматичні ознаки, які „диктують” граматичні форми словам, залежним від них. Серед них категорія роду іменника є однією з визначальних морфологічних ознак. Як відомо, всі іменники в однині належать до чоловічого, жіночого або середнього роду: заповіт (чол. р.), довідка (жін.р.), повідомлення ( сер. р.). Проте окремі іменники мають форми чоловічого і жіночого родів: автор, учитель, співробітник, викладач, професор, лікар, аспірант, студент (чол.р.) і авторка, вчителька, співробітниця, викладачка, професорка, лікарка, аспірантка, студентка (жін.р.). В офіційно-діловому мовленні зазвичай вдаються до форм чоловічого роду: директор, завідувач, лектор тощо, навіть якщо називають представниць жіночої статі: директор Петрова О.В., завідувач кафедри Семеновська Н.В., лектор Сєрова Т.О.

Слова (прикметник, дієслово у минулому часі), залежні від найменування посади, звання чи професії, узгоджуються із цим найменуванням лише в чоловічому роді, наприклад: старший лаборант підготував звіт. Якщо ж після названих вище найменувань стоїть прізвище (ім’я та по батькові), які називають особу жіночої статі, то залежні займенники та дієслова вживаються в жіночому роді: декан факультету професор Максимова Ірина Петрівна зазначила..

Необхідно розрізнювати назви професії та статусу:Друкар офсетного цеху – посада друкарки-референта; відмінниця навчання – відмінник народної освіти.

У тексті документів недоречно використовувати збірні іменники на позначення однакових або подібних понять, істот, тварин, назв осіб за фахом, місцем проживання тощо. Вони замінюються на відповідні іменники у формі множини або за допомогою додаткових слів: лучани – мешканці м. Луцька, генералітет – генерали, поштарі – працівники пошти, містяни – мешканці міста, студентство – студенти.

Проте для деяких збірних іменників офіційно-діловий текст є основною сферою функціонування: адміністрація, секретаріат, ректорат, генералітет.

В офіційно-діловому стилі активно використовуються форми родового відмінку (складання протоколу, оцінювання результатів). Слід пам’ятати, що закінчення слова-іменника чоловічого роду ІІ відміни у родовому відмінку однини залежить від лексичного значення: акта (назва документа) – акту (назва дії).*Повторіть цей матеріал за „Українським правописом”.

Уживаючи такі іменники в давальному відмінку однини, необхідно пам’ятати про паралельні закінчення: -ові,-еві,-єві // -у, -ю ( директорові інституту, Панкові Сергію Андрійовичу). Варіант закінчення обирається не тільки залежно від істоти / неістоти іменника, кількості іменників чоловічого роду, що опинились поряд, але й від можливості виникнення двозначності через нерозрізнення родового і давального відмінків окремих іменників чоловічого роду ІІ відміни: інформація відділу постачання ( інформація надходить від відділу чи для нього?). Можливо змінити на інформація для відділу – інформація відділові. Збіг закінчень родового і давального відмінків може виникнути і в іменниках міного роду І відміни: перевірка кафедри - кафедра перевіряє і кафедру перевіряють. Таких випадків слід або уникати, або конкретизувати зміст думки додатковим словесним оточенням.

* Повторіть цей матеріал за „Українським правописом”.

У текстах запрошень, службових листів тощо використовуються звертання, що виражаються кличним відмінком: пане Максименко, добродію Іване, Вікторе Миколайовичу, пане полковнику (полковник).* Повторіть цей матеріал за „Українським правописом”.
Прикметники в діловому мовленні

Прикметники активно використовуються в текстах ділових паперів, що пояснюється насамперед потребою уточнити, конкретизувати зміст, чіткіше окреслити поняття, назване іменником; серед лексико-граматичних розрядів у діловому мовленні переважають відносні прикметники. Саме вони найбільш часто входять до термінологічних словосполучень: кредитний ризик, предикативні відношення, радіаційний фон, рідинний двигун та ін., якщо до складу таких словосполучень входять якісні прикметники, то вони втрачають значення порівнювальної ознаки: вищий сорт, старший лаборант, вища школа.

Щодо присвійних прикметників ( Андрієва доповідь, Анастасіїн звіт), то у текстах документів вони вживаються рідко; значення індивідуальної віднесеності особі зазвичай передають формами родового відмінка іменників, напр.: наказ директора, скарга Антипенка, вказівка головного інженера. Це не стосується усталених термінологічних словосполучень чи крилатих висловів: архімедова спіраль, вейєрштрассова сигма-функція, карданова передача, езопівська мова.

Щодо стилістичних особливостей цієї частини мови, то треба пам’ятати, що якісні прикметники ( хоча і не усі) можуть називати ознаку предмета, виражену більшою чи меншою мірою порівняно з такою самою ознакою в іншому предметі чи в тому самому предметі, але в різні періоди його розвитку. Це виражається в різних ступенях порівняння – вищому (проста форма – вищий, складена форма - більш (менш) високий) та найвищому (проста форма – найвищий, складена форма – найбільш (найменш) високий).

У діловій мові перевагу віддають складеній формі ступенів порівняння.

При вживанні форм ступенів порівняння треба пам’ятати про найбільш типові помилки: • уживання форм вищого ступеня порівняння без прийменника ВІД,ЗА чи сполучників НІЖ,ЯК, ПРОТИ: результати цього дослідження кращі за результати минулого експерименту;

 • поєднання простої та складеної форм вищого ступеня, напр.: результати цього дослідження більш кращі за попередні:

 • творення найвищого ступеня порівняння за допомогою займенника САМИЙ (під впливом рос.: самый високий): самий новий, замість найновіший, найбільш новий

 • заміна найвищого ступеня порівняння вищим, пор.: рос. высшая мера наказания – укр. найвища міра покарання (помилково вища міра покарання).

Відмінюючи прикметники, необхідно звертати увагу на закінчення прикметників чоловічого та середнього роду: в науковому та діловому стилях у формах місцевого відмінка однини таких слів перевага надається закінченню –ому: на валютнім гнучкім курсі – на валютному гнучкому курсі.Використання числівників у текстах ділових паперів

Використання числівників можливо в будь-якому стилі, якщо виникає потреба позначити кількість предметів, абстрактне число чи порядок предметів при лічбі. Проте, уживаючи числівники в непрямих відмінках, варто пам’ятати: числівники від п’ятьох до десятьох , числівники другого десятка, а також назви десятків ( від двадцятьох до вісімдесятьох) мають паралельні форми словозміни. У сучасному мовленні домінують вторинні відмінкові форми із закінченням –ох,-ом: п’ятдесяти – п’ятдесятьох

У ділових паперах слід дотримуватися таких правил уживання числівників:

1. Уживати треба тільки книжні числівники: півтораста тонн(неправ.) –150 т (сто п’ятдесят тонн), чвертькілометрова відстань (неправ.) – відстань довжиною 0,25 км (кілометра). Можливі конструкції типу: половина міста, піввулиці, півострів, чвертьфінал, півтора раза.

Слово ПОЛОВИНА не може вживатися з означенням більше, менше, значна, переважна (адже половина = 50%, а це не може бути більше чи менше).

2.Числівникові конструкції на позначення приблизної кількості обмежуються, а нечасте їх використання здійснюється через зазначення рамок або за допомогою слів більше, менше, до, понад, завдяки чому досягається більша точність та достовірність мовлення: кількасот (неправ.) – 300-700; кільканадцять (неправ.) – 15-18; близько десяти студентів (неправ.) – менше десяти студентів.

3. В умові математичної задачі дробові числівники слід читати й писати повністю: три п’ятих, п’ять шостих, сім десятих.

У доповідях та звітах уникають уживання простого дробу і якщо у знаменнику стоїть 2,3,4, то замість 1/2, 1/3, 1/4 треба писати й говорити половина, третина, чверть – без числівника одна: ¾ податків (неправ.) – 0,75 % податків ( нуль цілих і сімдесят п’ять сотих). Однак при протиставленні або спеціальному наголошуванні вживають форму дробових числівників: одна третина хімічної речовини знаходилась у пробірці – дві треті використали для подальших дослідів. .

4. Прості кількісні числівники, що позначають однозначне число без назви іменника чи одиниці виміру, часові межі пишуться словами: (неправ.) Досліди необхідно продовжити ще 2-3 місяці. – (прав.) Досліди необхідно продовжити ще два – три місяці.

5.Словами пишуться однозначні числівники на позначення часових меж та складні й складені числівники на початку речення: (неправ.) 12 днів – (прав.) Дванадцять днів продовжувалося спостереження.

6.Порядкові числівники перший – другий уживаються на означення послідовності, порядку: перший проект, другий проект, третій проект. В інших випадках уживається займенник інший: З одного боку, перевага спортсмена в цьому виді змагання була зафіксована; з іншого, особливої перемоги не відчувалося: суперники були слабкими.

7. У документах не можна використовувати розмовні форми на позначення часу, вживаючи прийменник У (В): (неправ.) Початок засідання тендерного комітету у 4 години. – (прав.) Початок засідання тендерного комітету о 16.00 (о 16 год.). Часові одиниці в офіційно-діловому мовленні записують послідовно (години, хвилини, секунди, якщо останні необхідні) і тільки цифрами, між якими ставлять двокрапки: 01:30.

8.Уживання прийменника У(В) можливо лише тоді, коли після нього йдуть слова кількість, розмір, сума, а далі – числівник на позначення цієї кількості, розміру тощо. Наприклад: Призначено субсидію в сумі 27грн 50 коп.

9. В офіційно-діловому стилі перевага надається безприйменниковим конструкціям при прислівниках типу завглибшки, завдовжки, завширшки, заввишки та при орудному відмінку іменників вага, діаметр, місткість; наприклад: Відправлено вантаж вагою 560 т.

10. Багатозначні цифрові числа розбиваються на класи за допомогою пропусків: 21 378; 1 250 000 (крапка не ставиться), але не розбиваються на групи цифри в числах, що позначають номер (після знака №) у марках машин механізмів, у позначеннях нормативних документів, наприклад, № справи 57891. чотиризначні числа звичайно не ділять на групи, проте у програмках таблиць їх розбивають за наведеним правилом – по три цифри в групі справа наліво. До речі, номер телефону як міського, так і міжміського чи мобільного теж розбивають справа наліво проміжками або дефісами, але через кожні дві цифри. Якщо перша цифра залишається непарною, то її приєднують до двох наступних: 412-04-22. Обов’язково в телефонних номерах, які починаються з вісімки, дефіс або проміжок ставлять між першою цифрою, кодом і далі за правилом: 8-067-564-01-014 ; 8 04 74 73 32 76.

11. Ступінь точності числових значень величин, що наводяться у документі, передається кількістю знаків після коми (кількість таких знаків повинна бути однаковою, якщо наводиться ряд однотипних величин): поетапне збільшення в 1,50; 1,75; 2,00 рази.

12. Якщо в реченні подано декілька порядкових числівників, то літери чи позначення одиниць виміру треба ставити лише після останнього: 10, 15 та 20-го числа кожного місяця.

13. Порядкові числівники, позначені арабськими цифрами, записують з кінцевим приголосним, голосним або голосним і приголосним відмінкового закінчення через дефіс: 90-х років, 10-го класу,7-й шийний хребець, 21-е століття.

Якщо зазначають низку порядкових числівників, то відмінкові кінцеві літери ставлять після останньої цифри: кожного 1,3,5-го місяця. Не пишуть відмінкових закінчень в порядкових числівниках, позначених римськими цифрами: І ґатунок, ІІ курс, ХХІ ст.

Стилістичні особливості займенника

1.Слід уникати невиправданого використання займенників: (неправ.) Прошу Вас надати мені академічну відпустку... – (прав.) Прошу надати академічну відпустку...

2. Оскільки офіційно-діловий стиль характеризується точністю у викладенні фактів, відсутністю емоційного забарвлення, у текстах документів не вживаються займенники із суфіксами зменшеності (самісінький), складні неозначені займенники (абиякий, казна-хто).

3.У реченні дійова особа, виражена займенником, повинна стояти в Н.в., а не в Ор.в. (тобто бажана активна, а не пасивна конструкція): (неправ.) нами запропоновано – (прав.) ми запропонували.

4. У разі неправильного використання займенників замість іменників або прикметників може виникнути двозначність (а це є не тільки небажаним в тексті документів, але й помилковим): Директор запропонував колегам обговорити свої пропозиції ( чиї пропозиції – директора чи колег?).

5. У ділових листах, повідомленнях тощо займенник МИ не вживається: Нагадуємо..., Попереджаємо..., Пропонуємо...

6. З метою уникнути зайвого паралелізму в діловому мовленні краще вживати ЇХ, ніж присвійний займенник ЇХНІЙ.
Дієслово та його форми в офіційно-діловому стилі

1. Форма інфінітива активно використовується в ухвальній частині ряду документів, зокрема протоколу, наказу, розпорядження тощо, для вираження наказовості, наприклад: затвердити на посаді, призначити відповідальним, допустити до участі в конкурсі.

2. У текстах ділового спрямування (інструкції, статути тощо) використовуються безособові дієслова, утворені за допомогою постфікса –СЯ, з метою констатації факту: не дозволяється, категорично забороняється, не допускається.

3. З метою привернути увагу на дію, яка формує структурно-граматичне і змістове ціле, у діловому мовленні вживаються безособові слова: На жаль, Вам бракує досвіду.

4. У текстах документів переважають дієслова теперішнього часу із значенням позачасовості – теперішній постійний: рівень інфляції становить, уряд пропонує такі заходи, вважаємо за необхідне нагадати Вам...

Теперішній час може вживатися в значенні майбутнього, якщо акцентується обов’язковість чогось: Конференція розпочинає роботу 12 червня 2009 р.

5.Майбутній час представлений дієсловами доконаного ( проста форма – підпишуть угоду) і недоконаного виду (складена форма – будуть підписувати). Перевага надається складеним формам дієслів недоконаного виду: На конференції будуть виступати представники різних конфесій.

6. У документах варто уникати умовного способу: (неправ.) Договірні сторони могли би домовитися щодо....- (прав.) Договірні сторони домовляться щодо...за умови...

7. Уживаючи ті чи інші форми наказового способу, треба враховувати мовленнєву ситуацію та норми мовного етикету: паралельно з дієсловами наказового способу можна вживати варіантні описові звороти або слова, що пом’якшують категоричність наказу: Дайте відповідь до 20.05.2009. – Чекаємо на Вашу відповідь до 20.05.2009; Заходьте! –Прошу заходити.

У творенні форм наказового способу не бере участі допоміжне слово давайте. Таким чином, вирази типу давайте обговоримо , давайте проголосуємо не є нормативними.

8. У діловому мовленні в більшості випадків надають перевагу активним конструкціям, а не пасивним. Це відбувається навіть тоді, коли реальний суб’єкт мислиться неозначено: (порівняйте) Розрізняються такі спортивні нормативи (пасивн.) – Розрізняють такі спортивні нормативи (активн.) Використання дієслів пасивного стану пов’язано з потребою акцентувати увагу на об’єкті дії, а не на дії: Нормативи встановлюються Комітетом зі спорту.

9. Високою частотою вживання в діловому стилі відзначаються пасивні дієприкметники. Вони використовуються для лаконічного вираження думки, замінюючи часто ціле підрядне речення: На спільному засіданні заслухали звіт, підготовлений комісією з перевірки ведення документації.

У сучасній українській діловій мові вживання активних дієприкметників теперішнього часу обмежене. Щоб уникнути помилок при вживанні дієприкметників, варто пам’ятати про різні засоби української мови, за допомогою яких можна передати ту ж саму інформацію: підрядні речення, прикметники, іменники, прикметниково-іменникові словосполучення тощо:

інформуючий - той, хто інформує

слідуючий - наступний, подальший, такий

діючий (закон) - чинний

існуючі (недоліки) – наявні

пануюча (тенденція) – панівна

керуючий (банком) – керівник

знаючий (працівник) – обізнаний

оточуюче (середовище) – довкілля, навколишнє.

*** Про труднощі перекладу процесових понять читайтеЗубков М. Сучасне українське ділове мовлення.- Харків: Торсінг, 2001. – С. 258-261.
Практичне заняття №7

Тема Особливості синтаксису офіційно-ділового стилю

План

1.Порядок слів у реченні.

2.Координація підмета і присудка.

3.Складні випадки керування.

4.Однорідні члени речення.

5.Особливості використання дієприкметникового і дієприслівникового зворотів.

6. Складнопідрядне речення в офіційно-діловому мовленні.
Література:

1.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.279-286.

2.Плотницька І.М. Ділова українська мова. – К.: Вид-во „Центр учбової літератури”, 2008. – С.113-124.

3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001.- С.

4.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. - С.122-131.

5.Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: „Каравела”, 2005. – С.211-228.


Практична частина

1. Користуючись радіоповідомленням, трансформуйте текст у пояснювальну записку, написану на ім’я декана Вашого факультету. Пригадайте типові звороти, що вживаються в такій мовленнєвій ситуації; правила оформлення пояснювальної записки.Радіоповідомлення

Сьогодні вранці жителі нашого міста зрозуміли: зима прийшла – і, як

завжди, несподівано. Мороз незначний – 5-6 градусів з позначкою мінус, але північно-західний вітер приніс снігопад. Снігом занесено основні транспортні шляхи, зупинки, що, безперечно, порушує роботу місцевого транспорту. Комісія з надзвичайних ситуацій вжила необхідних заходів, проте нормальний робочий ритм у місті обіцяє лише на 10.00 годину, оскільки осадки не припиняються.

2. Установивши смислові відношення між частинами складного речення, вставте пропущений сполучник, обумовлений цими відношеннями.1..... при провадженні дізнання буде виявлено підстави для закриття кримінальної справи, орган дізнання має право винести постанову про закриття кримінальної справи. 2. Договір позички є безвідплатним, ... сторони прямо домовилися про це у договорі. 3. .... з кризовою ситуацією в країні, банки скоротили кількість видачі кредитів і їх види. 4. На жаль, ми вимушені нагадати Вам про строки сплати недотримки , ..... вони чітко зазначені в договорі. 5. ... Ви неодноразово порушували умови контракту, ми попереджаємо про те, що контракт з Вами на новий строк продовжено не буде. 6........ дипломна робота має зазначені недоліки (стилістичні огріхи, некоректне оформлення цитування тощо), вона є завершеним дослідженням і може бути рекомендованою до захисту.

3. Знайдіть помилки в реченнях, відкоригуйте. Поясніть характер помилок.1. Притягнення керівника відділу до матеріальної відповідальності вірогідне, підписуючи звіт з неперевіреними даними. 2. У наказі зазначено, що на протязі 20-25 вересня 2008 року необхідно привести документацію у відповідність з діючими інструкціями. 3. Керівництво виробничої практики здійснюється фахівцями тієї установи, де студент проходить практику. 4.Обидва прилади потребувало ремонту. 5. У виступі першого проректора висвітлювалося його бачення втілення положень Болонської угоди в навчальний процес нашого закладу. 6. У наступний день ухвалу профспілкового комітету оприлюднили. 7. Успіх забезпечив досвід. 8. На ярмарку райони області представили овочі, фрукти, яблука, сливи, огірки і картоплю.9. Більш за все студент Сидоренко О. любить і захоплюється історією Давнього Єгипту.

4. Перекладіть українською мовою, пам’ятаючи про складні випадки керування у словосполученнях:Нуждаться в помощи , заслуживать внимания, оставить под вопросом, приняться за работу, вовлекать в работу, в порядке исключения, договор о жилищном найме, заведующий отделом, меры по предупреждению,

пособие по безработице, названный в дальнейшем, прийти к согласию, считать возможным, уйти от ответственности.

5. З’ясуйте, які основні закономірності прямого порядку слів в українській мові. Наведіть приклади речень офіційно-ділового стилю, у яких можливою або навіть необхідною була б інверсія. Аргументуйте свої твердження.

6. На думку Д.Х.Баранника (Українська мова на межі століть // Мовознавство. – 2001. - №3. – С. 40-47), на сучасному етапі спостерігаємо такі основні тенденції розвитку української літературної мови:


  • інтенсивне збагачення за рахунок запозичень української термінології, зокрема: а)суспільно-політичної: імідж, консенсус, брифінг, електорат, піар; б) бізнесової: реприватизація, менеджмент, інвестор, маркетинг, сертифікат; в) технічної: комп’ютер, принтер, факс, дискета та інші;

  • переміщення певної частини спеціальної лексики до розряду широковживаної, зокрема економічно-фінансових термінів: аудитор, емісія, ліцензія, менеджер; юридично-правової лексики: державотворення, плюралізм; парламентсько-дипломатичної лексики: ротація, толерантний

  • та інші тенденції.

Користуючись словником іншомовних слів, поясніть значення названих термінів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал