Методичні вказівки до практичних занять «Рекомендації щодо оформлення організаційно-розпорядчих та довідково-інформаційних документів»Сторінка1/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет


опис : lntu_logo_20x20_cm new! (1)

Українська мова

(за професійним спрямуванням)


Методичні вказівки до практичних занять

«Рекомендації щодо оформлення організаційно-розпорядчих та довідково-інформаційних документів»

для бакалаврів усіх галузей знань

денної форми навчання
Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Луцьк 2016

ББК 63.3 (4 Укр) Я7

До друку ____________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № ___ від « » 2016 року.

Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою ФКНІТ Луцького НТУ,

протокол № від «» 2016 року

__________Голова навчально-методичної ради ФКНІТ

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького НТУ, протокол № від «» 2016 року.

Укладачі: _________ Л.Ю.Тиха, кандидат філологічних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького НТУ

____________ Л.М. Мялковська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького НТУ

Рецензент:__________ Л.М.Потапюк, кандидат педагогічних наук, доцент Луцького НТУ

Відповідальний за випуск: _________ О.М. Жук, кандидат історичних наук, доцент Луцького НТУ


Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до практичних занять «Рекомендації щодо оформлення організаційно-розпорядчих та довідково-інформаційних документів» для бакалаврів усіх галузей знань денної форми навчання. - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 48 с.

Навчально-методичне видання вміщує теми семінарських занять, практичні завдання до кожної з тем, а також питання для самоконтролю та самоперевірки. Окрім того, подається список рекомендованої літератури.© Л.Ю.Тиха, Л.М.Мялковська, 2016

ЗмістВступ............................................................................................................................4

Тема 1. Офіційно-діловий стиль: найважливіші риси, що його визначають....5

Тема 2. Специфіка мовлення фахівця…………………………………………….16

Тема 3. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності……………………………………………………………….18

Тема 4. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання…………...20

Тема 5. Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет………………..23

Тема 6. Особливості вживання форм іменних частин мови та дієслівних в офіційно-діловому стилі………………………………………………………….25

Тема 7. Особливості синтаксису офіційно-ділового стилю…………………..37

Список джерел та літератури……………………………………………….....45

ВСТУП

Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення української мови у вищій школі є:

– формування комунікативної компетентності студентів;

– набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;

– вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.Завдання навчальної дисципліни:

– сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

– забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

– виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

– розвивати творче мислення студентів;

– виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.

– сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

До закінчення курсу студенти повинні:

– ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

– правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв'язання проблем і завдань у професійній діяльності;

– сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

– скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

– складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

– послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.Практичнне заняття №1

Тема: Офіційно-діловий стиль: найважливіші риси, що його визначають

План

1.Поняття офіційно - ділового стилю: • мета застосування,

 • сфера використання,

 • форма реалізації,

 • основні мовні особливості.

2.Спільні риси документів - репрезентантів офіційно-ділового стилю.

3.Лексичні та фразеологічні засоби, притаманні офіційно-діловому стилю.


Література:

1.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 27-36 , 289-299.

2.Плотницька І.М. Ділова українська мова. – К.: Вид-во „Центр учбової літератури”, 2008. – С.10-54.

3.Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001.- С.26-31, 186-193.

4.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. - С.75 – 105.
Практична частина

1.Проаналізуйте наведений текст з погляду а) мети його укладання,

б) сфери використання, в) форми реалізації г) мовних особливостей (ознайомтеся з методичними рекомендаціями до заняття).

Шановний п. Шевчук,

щиро дякую Вам за запрошення працювати у складі редакційної комісії.

Ваше визнання дуже важливе для мене, однак, на жаль, обставини складаються так, що я змушений відмовитися.

Ви, мабуть, знаєте, що зараз я займаюся підготовкою до друку власної монографії, і ця робота забирає надто багато часу, щоб я

міг успішно працювати в комісії і бути Вам корисним.

Сподіваюся, моя відмова не образить Вас, і у майбутньому ми ще будемо мати нагоду співпрацювати.

Ще раз дякую за виявлену мені честь.

З правдивою до Вас повагою _______________ (підпис).
Мета укладання цього документа –
Сфера використання -

Форма реалізації

Мовні особливості :


 • лексичні:

 • фразеологічні:

 • морфологічні:

 • синтаксичні:

2.Зробіть переклад українською мовою. Зверніть увагу на мовні особливості оформлення адресата, адресанта. Слова якої частини мови переважають у тексті, у якому відмінку вони вживаються?Ректору Херсонского

государственного университета

проф. Беляеву Ю.И. студента Харьковского автодорожного института Василенко Сергея Ивановича

Заявление

В связи с переездом моих родителей в г. Херсон на постоянное местожительство прошу зачислить меня студентом ІІІ курса экономико-юридического факультета по специальности „Экономика предприятия” на дневную форму обучения за средства физических

лиц.

Приложение:

1) выписка из зачётной книжки на 2 листах в 1 экз.;

 1. характеристика, выданная Харьковским автодорожным институтом на 1 листе в 1 экз.

 2. свидетельство о рождении на 1 листе в 1 экз.;

4) справка о месте проживання на 1 листе в 1 экз.

25.08.2009 Собственноручная подпись
3.Підкресліть сталі вирази, які, на ваш погляд, доречно використати

в офіційно-діловому стилі.Дійти згоди, насі...я розбрату, дивитися просто в очі, залучати до роботи, зглянутися на проха...я, порушувати пита...я, зануритися з головою, втратити терп...ня, вдаватися до суворих заходів, подати довідку, набувати чи...ості, праця понаднормово, сказати навма...я.

 • Згрупуйте слова з подвоєними приголосними; вставивши пропущені букви, випишіть ці слова і дайте пояснення:

1)

2)

3) • Складіть 2-3 речення зі сталими виразами, що вживаються в офіційно-діловому стилі, дотримуючись загальних вимог до

речень (тексту) , які репрезентують цей стиль.
4.Підкресліть у переліку запропонованих варіантів правильні кліше:

1. а) важке положення хворого; б) важкий стан хворого; в) важке становище хворого.2. а) особистий склад підрозділу; б) особовий склад підрозділу;

в) особливий склад підрозділу.

3. а) діяти відповідно наказу; б) діяти відповідно до наказу; в) діяти відповідно з наказом.

4. а) підбивати підсумки; б) підводити підсумки; в) визначати підсумки.

5. а) не дивлячись на умови договору; б) незважаючи на умови договора; в) не дивлячись на умови договора; г) незважаючи на умови договору.

6. а) звідси випливають такі висновки; б) звідси витікають такі висновки; в) звідси випливають слідуючі висновки; г)звідси витікають слідуючі висновки; д) звідси випливають наступні висновки; е) звідси витікають наступні висновки.

7. а) дійсне законодавство; б) діюче законодавство; в) чинне законодавство.

8. а) проблема полягає у відсутності державного фінансування; б) проблема заключається у відсутності державного фінансування.

9. а) по вказівці деканата; б) за вказівкою деканата; в) за вказівкою деканату; г) по вказівці деканату.

10. а) завідуючій відділу; б) завідуючій відділом; в) завідувачеві відділом; г) завідувачеві відділу.

11. а) згідно до розпорядження; б) згідно з розпорядженням; в) згідно розпорядження; г) згідно розпорядженню.

12. а) заходи до поліпшення; б) заходи по поліпшенню; в) заходи

щодо поліпшення; г)заходи з поліпшення.
5.Зробіть редагування наведених речень – прикладів із текстів документів.

1.Здійснити погодинну оплату лекторці Сєровій Н.О. відповіднодо поданого табеля.

2. Перевірці підлягає фінансування наукової діяльності Національної академії державного управління при Президенті України.

3. За постановою передбачається скорочення апарата.

4. Оголосити подяку начальнику відділу фінансів Петрукові О.І.

5. Інформація департаменту повинна бути підготовленою

протягом тижня.

6. Ознайомити херсонців з рішенням обласної сесії Ради

депутатів.

7. Наша декан Святкова М.С. знаходиться у відпустці.
6. Випишіть із словника 10 іменників чоловічого роду 2 відміни

однини за фахом, які б ви могли вжити в тексті звіту, поставте їх • в родовий відмінок однини, поясніть вибір закінчення;

 • в давальний відмінок однини, поясніть вибір варіантних закінчень.

Складіть 2-3 речення з виписаними іменниками відповідно до змісту звіту про проходження практики.
Повторення

Розставте потрібні розділові знаки, поясніть їх. На місці пропущених крапок вставте, де потрібно, пропущені букви чи апостроф. Поясніть правопис підкреслених слів. З розкритих дужок виберіть слово, доречне в цьому тексті.В усному діловому спілкува...і телефон відіграє сут..єв... допоміжн... (значення, роль) зв..язку для ( отрима...я, одержа...я) інформації оп..ративного р..агува...я на події д...станційного

керував...я чи кор....гуван...я. Головна перевага над іншими традиційними засобами зв...язку оп..ративність швидкість

зручність. Мобільний і пейдж...нговий зв..язок новітні цифрові

та супутникові системи дозволяють за лічен...і хвилини з...єднатися з будь...яким (абонентом, абонементом) на планеті (з підручника

Теоретичні відомості до теми заняття

Поняття про офіційно - діловий стиль

Офіційно-діловий стиль – це мова ділових паперів. Він є одним з

найдавніших стилів. Його ознаки знаходимо в документах ХІ-ХІІ ст.

(Мстиславова грамота 1130 р.), в українсько-молдавських грамотах, українських грамотах ХІV та ХV ст., українських літописах (угоди, офіційні листи та ін.).

Щоб визначитися в особливостях офіційно-ділового стилю (ОДС), досить проаналізувати дефініцію (наукове визначення) функціонального стилю:

Сукупність лексичних, фразеологічних, морфологічних і синтаксичних, орфоепічних та акцентуаційних засобів, що використовуються для реалізації функцій мови (спілкування, повідомлення та впливу) у певній сфері та формі взаємин мовців становить поняття ф у н к ц і о н а л ь н о г о с т и л ю.

Отже, сукупність лексичних, фразеологічних, морфологічних і синтаксичних, орфоепічних та акцентуаційних засобів - особливості мови; реалізація функцій мови - мета мовлення; певна сфера - сфера спілкування; форма існування - форма реалізації стилю.

За цими параметрами особливості ОДС можна представити так:
Мета мовлення Сфера спілкування Форма Мовні особливості

Регулювання Офіційно-ділові Види творів, у Переважають

офіційно-ділових стосунки яких стиль стилістично нейтральні стосунків реалізується мовні засоби;

(закони, заяви, стандартна

протоколи, канцелярська лексика,

резюме, заяви, складні речення,

запрошення, ускладнені, відсутні

наказ, лист, мовні елементи.

доручення, Монолог (діалог) .

заповіт,

контракт тощо).

В офіційно-діловому стилі залежно від конкретної сфери вживання

виділяють кілька підстилів:


 • дипломатичний;

 • юридичний;

 • адміністративно-канцелярський).

Отже, обслуговуючи потреби суспільства в державному, громадському, економічному і політичному житті, тексти офіційно-ділового стилю мають виразні відмінності й у межах того самого жанру. Проте для всіх текстів ОДС наявні спільні риси:

1.Обов’язкова наявність реквізитів, їх черговість розташування в документах.

2. Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у висловленні. Діловий стиль позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

3. Наявність усталених мовних зворотів (у зв’язку з, відповідно до, незважаючи на) , певна стандартизація початку та закінчення документів. Вживання таких зворотів, як: вжити заходів, визнати за можливе, накласти резолюцію, оголосити подяку, надати слово.

4. Переважає нейтральна лексика, що вживається в прямому значенні. Залежно від того, яку саме галузь суспільного життя обслуговує стиль, він може містити суспільно-політичну, професійно-виробничу, науково-термінологічну лексику.

5. Поділ тексту на параграфи, пункти, підпункти дозволяє як чітко організувати текст, так і швидко сприйняти його.

6. У текстах часто вживаються словосполучення з дієсловами у формі теперішнього часу із значенням позачасовості, постійності дії: рішення надсилається, нарада розпочинає роботу.

7. Щодо синтаксису, то вживаються речення прості, але ускладнені, складні речення із сурядним та підрядним зв’язком.Особливості мови офіційно-ділового стилю

Лексичні та фразеологічні засоби, притаманні офіційно-діловому стилю

Для ділового мовлення багатозначність слова - явище небажане, оскільки провокує неточність, двозначність трактувань. В офіційно-діловому та науковому стилях мови слова використовуються, як правило, в одному термінологічному значенні, яке не обов’язково є первинним.

Лексика української мови складається із слів корінних ( ~ 90%) і запозичених. Питання про використання слів іншомовного походження в українській діловій мові є складним і вирішується неоднозначно. Вживання необхідних запозичених слів не вважають негативним явищем, проте надмірне, неправильне або невиправдане їх застосування однозначно визнається негативно.

Добір слів іншомовного походження часто диктують обставини. Серед них випадки, коли не можна точно перекласти слово українською мовою, наприклад загальноприйняті науково-технічні терміни: аванс, конус, бланк, перпендикуляр.

При використанні запозиченої лексики варто керуватися такими правилами:

1.Не вживати слів іншомовного походження, якщо вони мають український відповідник (не в термінологічному значенні):аргумент - підстава, мотив, обґрунтування, доказ;

компенсація – відшкодування, оплата, покриття;

пріоритет – перевага, першість, переважне право;

ідентичний – тотожний, рівнозначний, однаковий.

2. Уживати запозичені слова правильно, відповідно до значення.

3. Використовуючи іншомовні слова, треба пам’ятати: вони повинні бути зрозумілими для тих, хто їх сприймає.

4. Не вживати в одному контексті і запозичене слово, і український відповідник - зупинити вибір на одному із них.

Неправильне використання іншомовної лексики веде до плеоназму – значеннєвого повтору, що виникає при вживанні слів, значення яких частково або цілком збігається: потерпіти повне фіаско – фіаско і є повною поразкою), прейскурант цін – це і є перелік цін товарів, послуг тощо.

Тавтологія – значеннєвий повтор, що виникає у тих випадках, коли в реченні стоять поруч однокореневі слова, близькі за значенням і звучанням: Користь від використання агрегатів

Мова професійного спілкування передбачає широке використання виробничо-професійної та науково-термінологічної лексики. Ці два поняття треба розрізняти. Виробничо-професійна лексика – це слова чи словосполучення, які пов’язані з певною сферою виробництва та професії. Ці (їх ще називають професіоналізмами) слова зазвичай виступають як неофіційні, розмовні, а тому часто емоційно забарвлені синоніми-еквіваленти до усталеної професійної номенклатури чи до слів-термінів і виходять за межі літературної мови ( наприклад: у мові працівників банківсько-фінансової сфери вживається зняти касу; користувачі персональних комп’ютерів називають клавіатуру клавою). Професіоналізми здебільшого використовують в усному неофіційному мовленні, у писемній мові вживають у виданнях, призначених для фахівців. Взагалі в офіційно-діловому та науковому стилях професіоналізми використовують з певним застереженням.

Науково-термінологічна лексика - один з основних лексичних компонентів таких функціональних стилів, як науковий, офіційно-діловий та публіцистичний. Термін – слово або словосполучення, що виражає чітко окреслене поняття певної галузі науки, культури, техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя. Від слова термін походить слово термінологія, що означає сукупність термінів з усіх галузей науки або лише однієї галузі (політична термінологія, юридична, електротехнічна, хімічна тощо).

Послуговується термінами й офіційно-діловий стиль мови: справочинство, рапорт, протокол, акт та ін. Щодо використання термінів у діловому мовленні треба пам’ятати: • термін мусить бути стандартним, тобто його треба використовувати в тій формі, що зафіксована в словнику: автобіографія, але не життєпис;

 • термін треба вживати з одним значенням, таким, що зафіксоване в словнику: циркуляр – це лише директивний лист;

 • якщо термін багатозначний, необхідно включати його до такого контексту, який би висвітлював у ньому тільки одне значення: справа – особова справа, судова справа.

Зважаючи на те, що в українській мові є терміни корінні та запозичені, треба правильна ними користуватися: не варто в одному тексті вживати термін і українського походження, й іншомовного: фотографія – світлина. Якщо є в українській мові відповідник запозиченому терміну, то треба віддавати йому перевагу.

Сучасний етап розвитку термінології характеризується пошуком того, як поєднати найкращі здобутки термінотворчості минулого, яка орієнтувалася не тільки на іншомовні джерела, а й на внутрішні ресурси української мови, із сучасною практикою широкого використання інтернаціональних термінів, запозичених за посередництвом російської мови.

Введення в текст синонімів потребує особливої уваги до відтінків їх значень, що призводить до сполучення з різними словами, до керування різними формами слів:

положення – розташування у просторі ( положення горизонтальне); певне теоретичне твердження чи думка ( основні положення дослідника); зведення законів, правил (Положення про вступні іспити);

становище – події, обставини, ситуація ( міжнародне становище, знайти вихід із певного становища);

стан – сукупність певних явищ, процесів ( стан здоров’я, стан економіки); опановувати (що?) мову – оволодівати (чим?) мовою.

На думку французького мовознавця Ш.Баллі, пароніми засмічують мову: через співзвучність (вирізнятися – виділятися серед інших, бути помітним і відрізнятися – характеризуватися особливостями, які не властиві подібним іншим) мовці інколи змішують такі слова в мовленні. Саме помилкове їх використання вимагає уваги з боку тих, хто висловлює думку, до лексичного значення:

зумовлювати – бути причиною чогось, створювати передумови (якість, поразку) і обумовлювати – визначати умови, обмежувати певною умовою (пунктом контракту, Положенням про призначення стипендії).

Також треба звертати увагу на прикметники, з якими сполучаються пароніми: вони допомагають конкретизувати лексичне значення співзвучних слів: чисельний – перевага, більшість, склад; численний – виступи, праці, фактори; числовий – ряд, функція, послідовність.

Розуміння офіційно-ділового тексту ускладнюється застосуванням архаїзмів і канцеляризмів. Архаїзми – застарілі слова, вирази, граматичні форми, що вийшли з ужитку.

Неправильно Правильно

На предмет Для

Цим пропонується Пропонуємо

За приналежністю За призначенням

Канцеляризмами прийнято називати застарілі, складні, громіздкі фрази зі стійкою архаїчною структурою і характерними канцелярськими сполучниками і сполучними словами, а також сухі, маловиразні казенні слова. Наприклад: належить розробити заходи щодо усунення недоліків, у справі підвищення кваліфікації. Не варто використовувати канцеляризми , позбавлені змісту: по лінії профкому, на цьому відрізку часу, загострити питання.

Офіційно-діловому стилю притаманні кліше – мовленнєвий стереотип, готовий зворот, який легко відтворюється в певних умовах і контекстах стандарту: ратифікація угоди, відповідно до постанови міністерства, схвалити пропозицію. Кліше характеризуються такими ознаками: • легке відтворення готових словесних формул у процесі мовлення;

 • автоматизація процесу відтворення, що полегшує процес комунікації;

 • економія зусиль, мовленнєвої енергії і часу як для адресанта, так і для адресата інформації.

Нарешті, серед лексичних особливостей офіційно-ділового стилю необхідно зазначити такі, як абревіатури і графічні скорочення (правила щодо скорочення див. у запропонованій літературі).

До мовних особливостей ділових паперів відноситься використання фразеологічних зворотів: добути перемогу, припуститися помилки, скласти подяку, заслуговувати на увагу (бути вартим уваги) та ін.


Практичне заняття №2

Специфіка мовлення фахівця

План

1. Мова і професія.

2. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.

Кючові поняття: мова, професія, доповідь, промова, виступ, повідомлення, будова виступу, аргументація, доведення спостування, відкриті/закриті запитання

Література:

1.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 27-36 , 289-299.

2.Плотницька І.М. Ділова українська мова. – К.: Вид-во „Центр учбової літератури”, 2008. – С.10-54.

3.Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001.- С.26-31, 186-193.

4.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. - С.75 – 105.
Завдання 1. Дайте відповіді на питання:

1. Як підготуватися до публічного виступу?

2. Поясніть суть поняття «індивідуальний стиль промовця»?

3. З яких частин складається текст публічного виступу?

4. Що таке контекст?
Завдання 2. Як Ви розумієте твердження Сократа: «Заговори, щоб я тебе

побачив»? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 3. Прочитайте. Знайдіть серед висловів мовленнєвого етикету

вислови нейтральної тональності.

1. Доброго ранку. Добрий день. Добридень. Добрий вечір. Вечір добрий. Добривечір. Здрастуйте. Здорові будьте. Доброго здоров'я. Скільки літ. Привіт. Вітаю. Салют.

2. До побачення. До завтра. Вибачте, мені час. На все добре. До зустрічі. Бувай. Бувайте здорові. Усього найкращого. Вітання всім. Прощавайте. Тим часом. Хай вам щастить. Сподіваюся, ми скоро побачимось. Бажаю добре провести час. Щасливо. Добраніч.

3. Дякую. Щиро дякую. Спасибі. Велике спасибі. Красно дякую. Вельми дякую. Дуже дякую. Висловлюю вдячність. Дозвольте висловити вдячність. Глибоко вдячний. Складаю подяку. Дуже вдячний за Вашу турботу. Дуже вдячний за щиросердний прийом. Дякую віду сього серця.

4. Так. Напевно. Обов'язково. Безперечно. Безсумнівно. Безумовно. Звичайно. Будь ласка. Прошу. Гаразд. Добре. З радістю. Ще б пак. Авжеж. Чудово. Не заперечую. Ви маєте рацію.

5. Ні, дякую. Дякую, не треба. На жаль, ні. Ні, це не так. Ні, я не можу. Це неможливо. Ви помиляєтесь. Я не поділяю Вашої думки. Я іншої думки. Шкода, але я мушу відмовитися. Про це не може бути й мови. Не варто про це нагадувати.

6. Вибачте. Пробачте, що турбую Вас. Перепрошую. Мені дуже шкода. Не згадуйте про це. Даруйте за клопіт. Вибачте, що завдав стільки клопоту. Прошу вибачення.

7. Невже? Це не так? Не може бути! О! Тільки уявіть собі!Хто б міг подумати! Я не можу повірити цьому. Як дивно! Як ви мене здивували! Подумати тільки!

Завдання 4. Опишіть мовні ситуації, використовуючи речення з прямою мовою і потрібні формули ввічливості.

1. Ви запізнилися на заняття (роботу).

2. Ви не можете підготувати матеріали для звітної доповіді.

3. Вас запросили на наукову конференцію до Львова.

4. Вам виплатили заборговану заробітну плату і компенсацію за завдані моральні збитки.

Завдання 5. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою. Які з них ви використовуєте у професійному мовленні?

Прийти по делу; по закону; по указанию; по заказу; по всем правилам; врач по

призванню; помоим сведениям;работать по схеме; речь по вопросу; по возможности; добрий по природе; по истечение времени; по причине.

Завдання 6. Поставте наголос, у разі можливих варіантів поясніть його.

А. Алфавіт, ненавидіти, байдуже, виразний, кидання, оптово- роздрібний, заняття, атлас, зняли, допоміжний, загадка, надлишок, артикул, одинадцять, правописний, близький, запитання.

Б. Адресний, мабуть, читання, випадок, гуртожиток, мокрота, зайнятий, дешевизна, напій, завдання, Батьківщина, принести, гастрономія, чотирнадцять, середина, ім'я, заввишки, дали.
Практичне заняття №3

Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності

План

1. Мова і думка.

2. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

3. Закони риторики.Ключові поняття: мова, думка, мислення, функції мислення, типи мислення, види мислення, риторика, закони риторики.

Література:

1.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 27-36 , 289-299.

2.Плотницька І.М. Ділова українська мова. – К.: Вид-во „Центр учбової літератури”, 2008. – С.10-54.

3.Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001.- С.26-31, 186-193.

4.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. - С.75 – 105.
Завдання 1. Користуючись посібником підготуйтесь до виступу за обраною темою.

1. Передусім зміст та етика розмови. Голос і слух - посередники у встановленні

зв'язків з навколишнім світом.

2. Вибір слів. Упорядкування мови.

3. Поза, жести, міміка людини під час мовлення. Встановлення контактів.

4. Як привернути й утримати увагу слухачів. Особистість мовця.

5. Чого треба уникати. Навчіться розуміти мову без слів.

6. Вміння переконувати.

7. Мета розмови. Стосунки між людьми у світлі досягнень психології.

8. Початок, головна частина й закінчення виступу. На першому місці - слухачі.

9. Виклад. Стиль і мовний рівень виступу. Власне виступ.

Завдання 2. Підготуйте наукову доповідь з проблем свого фаху, використовуючи логічну аргументацію. Зробіть риторичний аналіз промови за схемою.

Схема риторичного аналізу промови

1. Як оратор сформував тему, мету, представив предмет?

2. Яка композиція (вступ, основна, заключна частини) тексту і як вона спрямована на досягнення мети?

3. Монолог, діалог, полілог.

4. Логічність, послідовність і доцільність побудови промови.

5. Як сформульовано тези, наскільки вдало вибрано тип аргументації та види

доказів?

6. її Образна система тексту. Ключові слова.

7. Характеристика засобів милозвучності: евфонічні чергування голосних і

приголосних; вимовна легкість (повноголосся, подовження, спрощення).

8. Засоби активізації уваги слухачів.

Завдання 3. Складіть цитатний план до теми «Мовленнєва комунікація у

фаховій діяльності». Подумайте, у якій послідовності варто розташувати вислови видатних людей.

Завдання 4. Запишіть типові орфоепічні, граматичні, лексичні, стилістичні помилки, які допускають в українському мовлення суспільні діячі, політики.

Завдання 5. Підготуйте кілька виступів на одну тему, але різних за метою,

наприклад, інформаційний виступ, рекламний, критичний. Що різнить

ці виступи?

Завдання 6. Підготуйте виступи, у яких ви могли б використати такі цитати:

Неук має велику перевагу перед освіченою людиною: він завжди задоволений собою (Наполеон).

Ніколи не думайте, що ви уже все знаєте. І хоч би як високо не оцінили вас, завжди майте мужність сказати про себе: я - неук (І. Павлов).

Любов виникла з любові, і коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю (Г. Сковорода).Завдання 7. Доберіть і запишіть 3-4 аргументи, щоб підтвердити такі думки: Мати вищу освіту - нині престижно. Поступливість - риса слабкої людини. Добра освіта належно поцінована нині.
Практичне заняття №4

Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання

План

1. Поняття спілкування. Сутність і зміст етики ділового спілкування

2. Професійна етика.

3. Вчинок як першоелемент моральної діяльності.Ключові поняття: спілкування, етика, культура мовлення, етикет, професійна

етика, вчинок.
Література:

1.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 27-36 , 289-299.

2.Плотницька І.М. Ділова українська мова. – К.: Вид-во „Центр учбової літератури”, 2008. – С.10-54.

3.Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001.- С.26-31, 186-193.

4.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. - С.75 – 105.
Завдання 1. Прочитайте текст, визначте різницю між культурою мови і мовлення. Свої міркування запишіть.

Культура мови є мовознавчою наукою, яка на грунті даних лексики, фонетики,

граматики, стилістики, виробляє критерії усвідомленого ставлення до мови й оцінювання мовних одиниць та явищ, механізми нормування і кодифікації (введення в словники та у їх мовну практику). Культура мовлення - лінгводидактична наука (наука мовного навчання), яка вивчає стан і статус (критерії і типологію) норм сучасної української мови в конкретну епоху та рівень лінгвістичної компетенції сучасних мовців, соціальний та особистісний аспект їх культуромовної діяльності.

Культура мови – це рівень сформованості літературної мови, її розвитку, стилістичної

диференціації, пізнавально-інтелектуальної глибини і місткості показником чого є наявність і фіксованість її норм - орфоепічно-орфографічних, лексико-семантичних, граматичних істилістичних - у канонічних фольклорно-художніх текстах, словниках, довідниках,енциклопедіях.

Якщо культура мови не залежить від конкретного звичайного мовця (коли цей мовець не геній Тарас Шевченко чи титан мислі й праці Іван Франко – великі, геніальні мовотворчі особистості), то культура мовлення залежить від кожного мовця, від того, яку він створює навколо себе вербальну комунікативну ситуацію, мовну ауру, що формує мовний смак чи несмак. Культура мовлення - це дотримання мовцями усталених мовних норм усної і писемної форми літературної мови та цілеспрямоване майстерне використанні виражальних засобів мови залежно від стилю, жанру, типу мовлення і відповідна лінгвометодична наука про це, бо «лише прозорість мови дає змісту можливість діяти легко, сильно, художньо» (3 підручника).Завдання 2. За поданим початком продовжте текст.

Культура мовлення - це дотримання мовних норм вимови, наголосу, слововживання й побудови висловів; нормативність, літературність усної й писемної форми, що виявляється в її точності,………….

Критерії точності - ……

Завдання 3. Поміркуйте, від чого залежить рівень мовленнєвої культури людини.

Завдання 4. Випишіть із «Великого тлумачного словника сучасної української мови» значення поданих слів, а із «Практичного словника синонімів української мови» синоніми до кожного з цих слів. Запам'ятайте ці слова.

Ввічливий (увічливий), вихований, галантний, ґречний, делікатний, звичайний,

коректний, обхідливий, поштивий (почтивий), привітний, люб'язний, тактовний, шанобливий, шанувати, шляхетний, чемний.

Завдання 5. Перекладіть українською мовою, з'ясуйте різницю словосполучень. Скористайтеся російсько-українським словником.

Крупним планом, крупный учений, крупный вопрос, крупные достижения; гражданский кодекс, гражданский долг, гражданский брак, гражданское общество; дружеские отношение, международные отношения, внимательное отношения к людям; общими усилиями, общие вопросы биологии.Завдання 6. За «Словником труднощів української мови» з'ясуйте різницю між значеннями поданих слів, складіть з ними словосполучення.

Змістовий - змістовний, особистий - особовий, ознайомити - познайомити, відкрити - відчинити, посмішка - усмішка.Завдання 7. За поданим зразком запишіть стилістичні рекомендації щодо послуговування займенниками Ти-Ви.

Ви Ти

Звернення до незнайомої Звернення до близької,

або малознайомої людини. добре, знайомої людини

Завдання 8. Сформулюйте і запишіть правила, якими, на Вашу думку, варто доповнити подані рекомендації у виданні «Політика свіцкая от иностранных авторов вкратці собранная».

· Не хвали себе, ані принижуй, ані ганьби, ні справу свою, або ім'я, або рід не

вивищуй, бо так чинять ті, хто недавно прославився.

· Не важся торкати ліктем того, кого про щось питати хочеш.

· Не говори про свої приватні і домашні справи, хіба що із щирим приятелем.

· Пристало, щоб ти сам про себе рідко що мовив, як і про те, з чого тобі похвала могла б бути.Завдання 9. В якому рядку (рядках) є неправильні форми вітання і прощання.

Доброго ранку! Доброго дня! Спокійної ночі! До зустрічі!

Добрий вечір! Добридень! Прощавайте! На все добре!

До завтра! Хай вам щастить! На добраніч! Добривечір!Завдання 10. Ви зустрілися із знайомою людиною, після взаємного привітання починаєте розмову з набору стереотипних запитань і отримуєте лаконічні відповіді. Запишіть їх.

Завдання 11. Змоделюйте таку ситуацію: Ви невдоволені вчинком свого товариша, зробіть йому зауваження, а він Вам повинен дати відповідь.

Практичне заняття №5

Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет

План

1. Форми та функції ділового спілкування.

2. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.

3. Основні правила ділового спілкування. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні.Ключові поняття: етика ділового спілкування, мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет, стандартні спілкувальні ситуації, парадигма мовних формул.

Література:

1.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С.286-289.

2.Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001.- С.218-261

3.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. – С.100-122.


Завдання 1. Поняття «культури мовлення» вживається в кількох аспектах: теоретичному, практичному й етичному. Розкрийте їх суть (зверніться до рекомендованої літератури).

Завдання 2. Визначте й запишіть найважливіші способи підвищення мовленнєвої культури (можете скористатися такою літературою: Грищенко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : Навчальний посібник. -К Центр навчальної літератури, 2003.- 536 с; Іванишин В., Радевич-Нинницький Я. Мова і нація : Тези про місце і роль мови в національному відродженні України.-Дрогобич: Відродження, 1994.).

Завдання 3. Враховуючи майбутній свій фах, укладіть комунікативну професіограму.

Завдання 4. Доведіть на конкретних прикладах, що «неправильно вжите слово породжує помилкові судження» (Г. Спенсер).

Завдання 5. За тлумачним словником з'ясуйте значення слова «поступити» і відредагуйте словосполучення.

Поступив на роботу, поступити у продаж, поступив у вищий навчальний заклад, поступив справедливо, поступили заявки.Завдання 6. Доберіть матеріал і підготуйтеся до виступу з теми «Український мовленнєвий етикет».

Завдання 7. Змоделюйте мовленнєву ситуацію вітання і проведіть комунікативну гру: а) вітання з однокурсником; б) вітання з директором інституту; в) вітання зі священиком; г) вітання з викладачем.

Завдання 8. Змоделюйте рольову ситуацію і проведіть комунікативну гру.

- Ви у незнайомому місті й шукаєте потрібну Вам установу.

- Ви не згодні з висловленою думкою співбесідника.

- Ви - працівник адміністрації. До Вас звертаються з проханням надати допомогу у проведенні заходу, а Ви не можете допомогти.

- Ви зустріли однокурсницю, Вам треба зробити їй комплімент.

Завдання 9. Змоделюйте мовленнєву ситуацію «Зустріч з професією» і проведіть комунікативну гру. З цією метою:

- запросіть на зустріч осіб різних професій;

- підготуйте гостям запитання про особливості їх професій.

Завдання 10. Такі вирази як: «Це неправда», «Це дурниця» під час спілкування неприпустимі. Запишіть, як треба висловлюватися.

Завдання 11. Відповідати на запитання лише «так» чи «ні» не годиться. Запишіть, як треба відповідати.

Завдання 12. Якщо Ви щось не зрозуміли або не почули, що говорив співрозмовник, як Ви ввічливо перепитаєте?

Практичне заняття 6Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал