Методичні вказівки до практичних занять для іноземних студентів, які навчаються за спеціальністюСкачати 336.55 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір336.55 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжеґоцький

________________________

Факультет післядипломної освіти

Кафедра «Медичного права»

Опорна (так)

Адреса: Львів, вул. Солодова, 10

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

7.110106 «Стоматологія»З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»

Затверджено Затверджено

на методичному засіданні кафедри на профільній методичній комісії

«__»______________2013 року «__»________________2013 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова_________________

___________________ підпис ___________________ підпис

Львів – 2013

Вступ


Практичні заняття є однією із форм засвоєння навчального матеріалу, метою якого є поглиблення знань, які були отримані студентами під час відвідування лекцій, формування у них вмінь і досвіду застосування цих знань, навиків творчого мислення, аналізу та вирішення різноманітних правових ситуацій.

Практичні заняття дають змогу розширити та систематизувати знання з навчальної дисципліни. Під час підготовки до практичних завдань студент повинен: 1) навчитися аналізувати рекомендовані джерела, які стосуються тематики практичного заняття, вміти законспектувати необхідний матеріал; 2) узагальнити та засвоїти знання, отримані ним з різних джерел; 3) підготувати відповіді на теоретичні запитання та виконати усі завдання, які передбачені в межах теми практичного заняття.

Теми практичних занять розміщені у послідовному порядку і відповідають тематиці практичних занять, передбачених Робочою навчальною програмою для іноземних студентів за спеціальністю 7.110106. «Стоматологія» з дисципліни «Медичне правознавство».

У кожній темі практичного заняття вміщено перелік теоретичних, проблемних запитань, які стосуються тематики практичного заняття; запитання для самоконтролю; творчі завдання.

Відповіді на теоретичні запитання готуються студентом самостійно на основі опрацьованих ним рекомендованих джерел, які стосуються практичного заняття. Підготовка письмових відповідей на теоретичні запитання є необов’язковою, проте під час практичного завдання студент, при наданні відповіді на одне із теоретичних запитань, повинен надати чітку й аргументовану відповідь, підкріплену посиланнями на джерела права, рекомендовану літературу, юридичну практику.

Запитання для самоконтролю, творчі завдання виконуються студентом у письмовій формі, в зошиті для практичних занять. Відповіді на запитання для самоконтролю повинні бути чіткими та аргументованими.


Тематичний план практичних занятьТема

Кількість годин
Модуль 1. Правові основи медичного права


Медичне право як галузь права

2
Модуль 2. Організація, управління та правове регулювання у сфері охорони здоров’я


Міжнародні стандарти в сфері охорони здоров’я та прав людини

2Регіональні стандарти в сфері охорони здоров’я та прав людини

2Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

2
Модуль 3. Визначення несприятливих наслідків у медичній практиці. Правопорушення та юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я


Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія

1Правопорушення в охороні здоров’я і юридична відповідальність

1

Разом

10


Тема 1. Медичне право як галузь праваПлан заняття

 1. Медичне право України як галузь права та галузь законодавства. Поняття, завдання, предмет і методи медичного права як галузі права.

 2. Медичні правовідносини: поняття, види і склад.

 3. Принципи і функції медичного права України.

 4. Система медичного права України.

 5. Джерела медичного права України.

 6. Медичне право як навчальна дисципліна і галузь науки.

 7. Законодавче забезпечення сфери охорони здоров’я України.


Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте основні підходи до проблеми виокремлення медичного права в самостійну галузь права.

 2. Проаналізуйте співвідношення медичного права як галузі права та галузі законодавства.

 3. Запропонуйте дефініцію медичного права як галузі права. Визначте основні риси, що характеризують медичне право як галузь права.

 4. Розкрийте поняття «медичні правовідносини». Наведіть основні види медичних правовідносин.

 5. Назвіть і проаналізуйте елементи складу медичних правовідносин.

 6. Назвіть й охарактеризуйте елементи системи медичного права.

 7. Дайте структурно-змістову характеристику Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» як джерела медичного права.

 8. Наведіть кілька прикладів (5-6) міжнародно-правових актів в сфері охорони здоров’я.

 9. Визначте роль і значення рішень ЄСПЛ у галузі охорони здоров’я для України.

 10. Дайте визначення джерел медичного права України та назвіть їх особливості.

Творче завдання

(у письмовій формі)

1. Проаналізуйте літературні джерела і зробіть аналіз наукових підходів до визначення «медичне право», знайдіть в існуючих визначеннях спільні та відмінні риси.

2. Дайте порівняльну характеристику таких понять:

1) медичне право в контексті юридичної науки;

2) медичне право в контексті медичної науки;

3) медичне право як академічна дисципліна.3. Визначте, які правові джерела є основоположними у сфері охорони здоров’я у Вашій країні. Проаналізуйте Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та визначте основні характеристики даного нормативного акту.
Міжнародно-правові стандарти

  1. Декларація Організації Об'єднаних Націй про клонування людини:
   ООН; Декларація від 08.03.2005 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_d57.

  2. Загальна декларація про геном людини та права людини: ООН, ЮНЕСКО; Декларація від 11.11.1997 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002.

  3. Європейська хартія прав пацієнтів (2002) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf.

  4. Рішення Європейського суду з прав людини. Справа К.Х. та інші проти Словаччини (K.H. and others v. Slovakia) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int.


Національне законодавство

   1. Конституція України: Верховна Рада України від 28.061996 р. // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996 р. – № 30.

   2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 16.01.2003 № 435 – IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №. – 40. – Ст. 356.

   3. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Верховна Рада України; Закон від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ // Голос України від 15.12.1992, Відомості Верховної Ради України від 26.01.1993 р. – №4.

   4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Верховна Рада України; Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-ІV // Урядовий кур’єр від 30.03.2006 - № 60.

   5. Про заборону репродуктивного клонування людини: Верховна Рада України; Закон від 14.12.2004 р.  2231-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005.- № 5.- стор. 201.- Ст. 111.

   6. Про захист персональних даних: Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 р. № 2297-VI // Урядовий кур’єр від 07.07.2010. – № 122.

Рекомендована література

 1. Акопов В.И. Медицинское право: Книга для врачей, юристов и пациентов.– М.: МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 2004.- 368 с.

 2. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 3. Гревцова Р.Ю., Черненко З.С. Міжнародне медичне право: поштовх до досліджень // Адвокат. – 2012. - № 3. – С. 11-14.

 4. Гревцова Р.Ю. Попередження абортів: етичні імперативи й законодавчі можливості // У кн.: Сьогодення і біоетика / [ред. колегія: Ю.І. Кундієв (відп. ред.) та ін.]. – К.: ВД «Авіцена», 2011. – 400 с. – С. 86-102.

 5. Медицинское право Украины: Учеб. пособие / В. Д. Волков, Л. Н. Дешко, В. П. Заблоцкий и др. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – 268 с.

 6. Медицинское право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, О.Е. Коновалов. – М.: ЮНИТА – ДАНА: Закон и право, 2010. – 239 с. – (Серия «Dura lex, sed lex»).

 7. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія. – Львів: Астролябія, 2007.- 224с

 8. Сенюта І.Я. Охорона здоров’я та права людини // Ресурсний посібник (укр. версія). - Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 9. Сергеев Ю.Д. Медицинское право: учебный комплекс: в 3 т. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 784 с.

 10. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник.- СПб.: Изд-во „Юридический центр Пресс”, 2004.– 572 с.

 11. Стеценко С.Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): Монографія / Стеценко С.Г., Галай В.О. – К.: Атіка, 2010. – 168 с.

 12. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 13. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг.ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.– 496 с.


Додаткова література

 1. Болотіна Н. Медичне право в системі права України // Право України.– 1999.- №7.– С. 119.

 2. Волков В., Дешко Л. Медичне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна // Правничий часопис Донецького університету. – 2003. – №2(10).– С. 55.

 3. Гладун З.С. Законодавство України про охорону здоров’я: поняття, зміст, проблеми і перспективи // Законодавство України про охорону здоров’я: збірник нормативних актів.– К.: Юрінком Інтер, 2000.– С. 10.

 4. Гревцова Р.Ю. Медицинское право Украины: современное состояние и перспективы развития // Юридическое и деонтологическое обеспечение прав российских граждан на охрану здоровья: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Суздаль, 28-29 мая 2008 г. / Под ред. член-корр. РАМН, проф. Ю.Д. Сергеева, проф. С.В. Ерофеева. – Иваново-Владимир: НАМП, 2008. – 424 с. – С. 19-26.

 5. Грузєва Т.С. Право на здоров’я в міжнародному і вітчизняному законодавстві // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я в Україні.– 2003.- №3.– С.71.

 6. Дешко Л. До питання про визначення охорони здоров'я в законодавстві України // Підприємництво, господарство і право.– 2007.– №4.– С. 65–68.

 7. Кальниш В., Москалець Г., Лещук Н. Сучасний стан нормативно-правової бази системи охорони здоров’я України // Ліки України.– 2002.– С. 55-57.

 8. Москаленко В.Ф. Стан та формування нормативно-правової бази охорони здоров’я України (1992-1999 рр.) // Проблеми екології та медицини.– 2000.- №1.– С. 6-7.

 9. Сажієнко Н.В. Право на здоров’я у парадигмі сучасного права прав людини / Н.В. Сажієнко // Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія : матер. Міжнар. «круглому столі» (м. Одеса, 9 грудня 2011 р.). – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 122 – 126.

 10. Сенюта І. Медичне право і Медичний кодекс України: реалії та перспективи // Держава і право: Збірник наукових праць. Вип. 23.– К., 2004. – С. 163-165.

 11. Сенюта І. Біоетичне законодавство України: перспективи становлення та розвитку // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2006. – Вип. 42. – С. 42 – 49.

 12. Сенюта І. Медичний кодекс як основа в реформуванні охорони здоров’я України // Науково-практичний загальномедичний журнал. Український медичний часопис. – 2006. - № 5-6 (3/53). – С. 5 – 10.

 13. Сенюта І. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я // Вісник Львівського університету. Сер. юридична. - Вип. 40. Львів, 2004. – С. 24 – 36.

Тема 2. Міжнародні стандарти в сфері охорони здоров’я та права людиниПлан заняття

1. Міжнародні стандарти в галузі охорони здоров'я і прав людини: поняття, загальна характеристика, система.

2. Загальний та теоретичний опис міжнародних стандартів у галузі охорони здоров'я і прав людини.

3. Нормативно-правові акти, що визначають міжнародні стандарти у сфері охорони здоров'я і прав людини: Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Конвенція про права дитини, Конвенція про права інвалідів тощо.

4. Значення положень Загальної декларації прав людини та їх місце в системі міжнародних стандартів у галузі охорони здоров'я та прав людини.

5. Міжнародні організації, які беруть участь у формуванні міжнародних стандартів у галузі охорони здоров'я і прав людини.


Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення міжнародних стандартів у галузі охорони здоров'я і прав людини і розкрийте їх сутність.

2. Які міжнародні стандарти в галузі охорони здоров'я і прав людини Ви знаєте?

3. Дайте правову характеристику системи міжнародних стандартів у галузі охорони здоров'я і прав людини.

4. Що, на Вашу думку, є визначальним у формуванні міжнародних стандартів у галузі охорони здоров'я і прав людини?

5. Яка роль міжнародних стандартів у регулюванні відносин, що складаються в галузі охорони здоров'я та гарантій прав людини?

6. Які нормативно-правові акти, що визначають міжнародні стандарти в галузі охорони здоров'я і прав людини, Ви знаєте?

7. Яка роль Загальної декларації прав людини в системі міжнародних стандартів у галузі охорони здоров'я і прав людини?

8. Які, на Вашу думку, міжнародні стандарти у галузі охорони здоров'я і прав людини є найбільш фундаментальними і ґрунтовними для регулювання відносин у цій сфері?

9. Які, на Вашу думку, міжнародні організації відіграють найбільш значну роль серед організацій, що створюють міжнародні стандарти в галузі охорони здоров'я і прав людини, і чому?

10. Чи приймають участь міжнародні інституції у створенні міжнародних стандартів у галузі охорони здоров'я і прав людини ?
Творче завдання

(у письмовій формі)
1. Схематично проілюструйте систему міжнародних стандартів у сфері охорони здоров’я та прав людини, виділіть найхарактерніші ознаки.

2. Проаналізуйте законодавство України та вкажіть, які міжнародні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини в ньому визнані та застосовуються.3. На підставі аналізу міжнародно-правових актів, у додаток до існуючих міжнародних стандартів у сфері охорони здоров’я створіть власні, які на Вашу думку є необхідними для визначення права пацієнтів і медичних працівників.
Міжнародно-правові стандарти


 1. Принципи медичної етики: Генеральна Асамблея ООН; Резолюція 37/194, від 18.12.1982 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_285&test=Mfu3Yyo

 2. Рекомендація щодо медичного обслуговування: МОП; Рекомендація від 12.05.1944 р. № 6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 3. Міжнародний кодекс медичної етики: 3-я Генеральна Асамблея ВМА; Міжнародний документ, Кодекс від 01.10.1949 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 4. Положення про захист прав і конфіденційність пацієнта: Всесвітня медична асоціація; Положення від 01.10.1993 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_056

 5. Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань: МОП; Конвенція вiд 10.06.1925 р. № 18 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_112

 6. Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників: Всесвітня медична асоціація, Декларація від 30.10. 1985 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_325


Рекомендована література

1. Акопов В.И. Медицинское право: Книга для врачей, юристов и пациентов. – М.:МарТ; Ростов н/Д; МарТ, 2004. – 368с.

2. Бабанін А.А., Велігодський Д.В. Правові аспекти та регламентація лікувально-профілактичної допомоги населенню//Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права «Медичне право України: проблеми становлення та розвитку» (М.Львів, 19-20 квітня 2007 р.) – С.14-21.

3. Галай В.О. Способи захисту прав пацієнтів в Україні: Навчально-практичний посібник. – К.:КНТ, 2009. – 72 с.

4. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан/ Под.общ.ред. В.И.Стародубова. – М.:МЦФЭР, 2005. – 320 с.

5. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты. – СПб: Юридический центр Пресс, 2003. – 404 с.

6. Пищита А.Н. Согласие на медицинское вмешательство. Медико-правовой анализ. Юридические стандарты. Практика реализации. – М.: ЦКБ РАН, 2006. – 210 с., 2000. – 267 с.

7. Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві/Серія: Бібліотека сімейного лікаря. – Вип.1 (12.2000). – К.: Медицина України

8. Ткаченко В.С. Основы социальной медицины: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА – м, 2004. – 368 С.

9. Шамшурин В.И., Танковский В.Э.Врач и пациент: социально-правовые взаимоотношении. Нормативные документы. Вопросы и ответы. – М.:МЦФЭР, 1999. – 288с.

Тема 3. Регіональні стандарти в сфері охорони здоров’я і права людиниПлан заняття
1. Регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я: поняття, загальна характеристика, система.

2. Загальний і теоретичний опис регіонально-правових стандартів.

3. Регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини прийняті Радою Європи (Європейська конвенція про права людини, Європейська соціальна хартія, Європейська конвенція про права людини і біомедицину тощо).

4. Місце і значення актів Європейського Союзу в системі регіональних стандартів у сфері охорони здоров’я та прав людини.

5. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело медичного права.
Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення регіональних стандартів у сфері охорони здоров’я та прав людини, а також розкрийте їх зміст.

2. Які регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини Ви знаєте?

3. Дайте правову характеристику систему регіональних стандартів у сфері охорони здоров’я та прав людини.

4. Як Ви вважаєте, які фактори мають найбільш значний вплив на формування регіональних стандартів у сфері охорони здоров’я і прав людини.

5. Яка роль регіональних стандартів в регулюванні відносин у сфері охорони здоров’я і прав людини.

6. Які нормативно-правові акти, що визначають регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини Ви знаєте?

7. Назвіть міжнародні організації, які беруть участь у створенні регіональних стандартів у сфері охорони здоров’я та прав людини.

8. Охарактеризуйте діяльність Ради Європи по створенню регіональних стандартів.

9. Охарактеризуйте статус і повноваження Європейського Союзу по створенню регіональних стандартів у галузі охорони здоров’я та прав людини.

10. Яке значення прецедентного права у створенні регіональних стандартів у сфері охорони здоров’я і прав людини, зокрема, рішень Європейського суду з прав людини.


Творче завдання

(у письмовій формі)
1. Проаналізуйте 3-5 рішень Європейського суду з прав людини по застосуванню регіональних стандартів прав людини у сфері охорони здоров’я. Зробіть узагальнюючі висновки.

2. Проведіть порівняльний аналіз компетенції Ради Європи та Європейського Союзу.

3. Наведіть приклади рішень Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я, які стосуються захисту прав людини:

1) на життя;

2) на свободу від катувань та жорстокого поводження, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження;

3) на повагу до приватного та сімейного життя


Міжнародно-правові стандарти


 1. Принципи медичної етики: Генеральна Асамблея ООН; Резолюція 37/194, від 18.12.1982 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_285&test=Mfu3Yyo

 2. Рекомендація щодо медичного обслуговування: МОП; Рекомендація від 12.05.1944 р. № 6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 3. Міжнародний кодекс медичної етики: 3-я Генеральна Асамблея ВМА; Міжнародний документ, Кодекс від 01.10.1949 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 4. Положення про захист прав і конфіденційність пацієнта: Всесвітня медична асоціація; Положення від 01.10.1993 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_056

 5. Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань: МОП; Конвенція вiд 10.06.1925 р. № 18 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_112

 6. Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників: Всесвітня медична асоціація, Декларація від 30.10. 1985 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_325


Рекомендована література


 1. Афанасьев Е.Г. У истоков человеческой жизни: правовые аспекты. – М.1994.

 2. Бахтіна К.Р, До питання про основні напрямки розвитку прав пацієнтів за кордоном// Матеріали І Всеукраїської науково-практичної конференції з медичного права «Медичне право України: проблеми становлення та розвитку» (м.Львів, 19-20 квітня 2007 р.)

 3. Гладун З.С. Медицина і права пацієнта // Медичне право. – 2008. – №1.

 4. Жиляева Е.П., Жилинская Е.В. и др.Аналитический обзор по защите прав пациентов в промышленно-развитых странах. М., 1997. – 112с .

 5. Жуковіна Л. Право на безоплатну медичну допомогу: реалії сьогодення // Юридичний журнал. – 2006.- №4.

 6. Москаленко В.Ф. Право на охрану здоровья: современное определение и трактовка конституции Европейского Союза // Запорожский медицинский журнал. – 2006. - №2.

 7. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс Медичного права); Навч.посібник/ В.О. Галай, С.К.Гречанюк, І.Я. Сенюта та ін..; За ред.. С.Г.Стеценка, А.О. Галая, - К.:КНТ, 2009. – 224 С.

 8. Сенюта І.Я. Права пацієнтів у Рішеннях Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2009. – Вип.48. – С.13-20.


Тема 4. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносинПлан заняття

1. Законодавче забезпечення прав пацієнта: міжнародні стандарти та національні акти.

2. Права пацієнта в окремих напрямах медичної діяльності.

3. Правове регулювання обов’язків пацієнта в Україні.

4. Правове регулювання професійних прав й обов’язків медичних працівників.

5. Правовий статус лікуючого лікаря за національним законодавством.6. Правовий статус закладу охорони здоров’я.
Питання для самоконтролю

 1. Назвіть необхідні умови для набуття фізичною особою статусу пацієнта.

 2. Проаналізуйте суть права пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників.

 3. Назвіть загальні обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством України.

 4. Розкрийте зміст обов’язку пацієнта виконувати медичні приписи лікуючого лікаря та правові наслідки його невиконання.

 5. Назвіть спеціальні обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством України.

 6. Дайте визначення поняття «медичний працівник».

 7. Вкажіть професійні права медичних працівників, якими вони наділені при наданні медичної допомоги.

 8. Які вимоги ставляться до особи, яка має намір займатися медичною чи фармацевтичною діяльністю?

 9. Які законодавчі обмеження встановленні щодо медичних та фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності?

 10. Окресліть особливості правового статусу лікуючого лікаря за законодавством України.


Творче завдання

(у письмовій формі)


 1. Проаналізуйте права і обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством. Чи передбачена можливість договірного врегулювання відносин між лікуючим лікарем та пацієнтом?

 2. Якими нормативно-правовими актами визначається правовий статус медичних працівників, їх професійні права та обов'язки, які вимоги до них пред'являються у Вашій країні. Зробіть порівняльну таблицю цих питань у співвідношенні до законодавства України.

 3. Визначте критерії та проведіть класифікацію прав пацієнтів окремих напрямків медичної діяльності.


Міжнародно-правові стандарти


 1. Принципи медичної етики: Генеральна Асамблея ООН; Резолюція 37/194, від 18.12.1982 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_285&test=Mfu3Yyo

 2. Рекомендація щодо медичного обслуговування: МОП; Рекомендація від 12.05.1944 р. № 6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 3. Міжнародний кодекс медичної етики: 3-я Генеральна Асамблея ВМА; Міжнародний документ, Кодекс від 01.10.1949 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 4. Положення про захист прав і конфіденційність пацієнта: Всесвітня медична асоціація; Положення від 01.10.1993 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_056

 5. Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань: МОП; Конвенція вiд 10.06.1925 р. № 18 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_112

 6. Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників: Всесвітня медична асоціація, Декларація від 30.10. 1985 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_325


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р.- № 7.

 3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 4. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999 р.  1007-XIV// Відомості Верховної Ради України .- 1999.- № 41.- Ст.377 .

 5. Про психіатричну допомогу: Верховна Рада України; Закон вiд 22.02.2000 р. №1489-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 19. — Ст. 143.

 6. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Верховна Рада України; Закон від 12.12.1991 р. № 1972-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 11. — Ст. 152.

 7. Про екстрену медичну допомогу: Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 р.   5081-VI//Голос України від 17.08.2012 р.- № 152.

 8. Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Кабінет Міністрів України; Постанова від 22.06.2011 р. N 667[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/667-2011-%D0%BF

 9. Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах: Кабінет Міністрів України; Постанова від 16.01.2003 р. № 36 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/36-2003-%D0%BF.

 10. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції: Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 16.10.1998 р. № 1642 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF

 11. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: МОЗ України; Наказ від 02.02.2011 р.  49 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0171-11

 12. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій: МОЗ України; Наказ вiд 21.05.2007 р. № 246 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07


Рекомендована література


 1. Агиевец С.В. Теоретические проблемы правового регулирования медицинской помощи: [монография]. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 168 с.

 2. Акопов В.И. Медицинское право: Книга для врачей, юристов и пациентов.– М.: МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 2004.- 368 с.

 3. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 4. Булеца С.Б. Право фізичної особи на життя та здоровя (порівняльно-правовий аспект): [Монографія] / С.Б. Булеца. – Ужгород: Ліра, 2006. – 172 с.

 5. Медицинское право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, О.Е. Коновалов. – М.: ЮНИТА – ДАНА: Закон и право, 2010. – 239 с. – (Серия «Dura lex, sed lex»).

 6. Медицинское право: учебн. пособие / С.Ю. Сашко, Л.В. Кочорова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. - 352 с.

 7. Пищита А.Н. Првовое регулирование медицинской деятельности в современной России. Теоретико-правовые аспекты. – М.: ЦКБ РАН, 2008. – 196 с.

 8. Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. – Львов: Вища школа, 1982.- 195 с.

 9. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія. – Львів: Астролябія, 2007.- 224с

 10. Сергеев Ю.Д. Медицинское право: учебный комплекс: в 3 т. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 784 с.

 11. Стеценко С. Г. Право и медицина: проблемы соотношения. – М.: Международный университет, 2002. - 248 с.

 12. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 13. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг.ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.– 496 с.


Тема 5. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологіяПлан заняття

 1. Дефекти надання медичної допомоги: поняття і види.

 2. Юридична оцінка дефектів надання медичної допомоги.

 3. Поняття, види і значення медичних експертиз в Україні.

 4. Ятрогенна патологія:

а) поняття ятрогенної патології, класифікація ятрогеній;

б) основні причини виникнення ятрогеній;

в) місце ятрогенної патології у структурі несприятливих результатів медичних втручань.


 1. Лікарська помилка: поняття, ознаки, правове значення.

 2. Діяльність клініко-експертних комісій щодо оцінки якості надання медичної допомоги.


Питання для самоконтролю


 1. Назвіть нормативно-правові акти, які регулюють експертну діяльність у галузі охорони здоров’я в Україні?

 2. Охарактеризуйте коло суб’єктів судово-експертної діяльності та назвіть державні спеціалізовані установи, які здійснюють таку діяльність.

 3. Назвіть види медичних експертиз.

 4. У яких випадках проводиться судово-медична експертиза?

 5. Що таке експертиза тимчасової непрацездатності?

 6. Встановіть співвідношення понять «медична помилка», «лікарська помилка» та «нещасний випадок».

 7. Якими суб’єктами проводиться клініко-експертна оцінка якості надання медичної допомоги в Україні?

 8. Перелічіть показники якості надання медичної допомоги за законодавством України.

 9. Чи містить чинне законодавство України визначення поняття «лікарська помилка»?

 10. Яким нормативно-правовий акт закріплює процедуру проведення клініко-експертної оцінки якості й обсягів медичної допомоги?


Творче завдання

(у письмовій формі)
1. Які види експертиз передбачені Вашим законодавством. Чи передбачено законодавством Вашої країни право на незалежну експертизу? Розкрийте умови проведення незалежної експертизи.

2. Проаналізуйте судову практику Вашої держави та опишіть справи, порушені внаслідок лікарської помилки (3-4 рішення)

3. Дайте характеристику якості надання медичної допомоги у Вашій державі і особливостям її правового регулювання.
Міжнародно-правові стандарти
1. Угода між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Білорусь про співробітництво в галузі судової експертизи: Міністерство юстиції України, Республіка Білорусь; Угода вiд 23.01.2009 р. // Офіційний вісник України.- 2009.- № 6.- Ст. 192.

2. Угода між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України і санітарно-епідеміологічних висновків Російської Федерації: МОЗ України, Російська Федерація; Угода вiд 28.01.2003 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/643_1653. Угода між Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України і посвідчень про державну гігієнічну реєстрацію Республіки Білорусь: МОЗ України, Республіка Білорусь; Угода вiд 29.05.2002 р. // Офіційний вісник України. - 2003.- № 32.- Ст. 1760.
Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р., № 7.

 3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 4. Про судову експертизу: Верховна Рада України; Закон від 25.02.1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 28. — Cт. 232.

 5. Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 р.: МОЗ України; Наказ від 01.08.2011 р. № 454 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110801_454.html

 6. Питання медико-соціальної експертизи: Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 03.12.2009 р. № 1317 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF

 7. Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності: МОЗ України; Наказ вiд 09.04.2008 р. № 189 // Офіційний вісник України вiд 21.07.2008 р. - 2008 р.- № 51—Ст. 1716.

 8. Про затвердження Інструкції про проведення судово-медичної експертизи: МОЗ України; Наказ вiд 17.01.1995 р. № 6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95

 9. Про затвердження Правил проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи: МОЗ України; Наказ вiд 17.01.1995 р. № 6 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Єгорова В.О. Шляхи підвищення ефективності розслідування злочинів у сфері медичного обслуговування населення / В.О. Єгорова // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 14 травня 2010 р. : тези допов. / ред. колегія: В.В. Сташис (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Одіссей, 2010. – 456 с. – С. 430-432.

 3. Заварза Т.В. Специфіка юридичної відповідальності медичних працівників // Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріли ΙΙ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 р.- Львів.- 2008.-С. 119-123.

 4. Канунникова Л.В., Фролов Я.А., Фролова Е.В. О правовых проблемах врачебной (медицинской) ошибки// Медицинское право. - 2003. - № 2. - С. 22-23.

 5. Кибальник А.Г., Старостина Я.В. Лікарська помилка і кримінальна відповідальність // Жіночий лікар. - №1. – 2009. - С.31.

 6. Ковтун Л. Проблеми правової кваліфікації лікарської помилки // Правовий тиждень. – 23 -29 грудень 2008 р. - № 53-55.

 7. Красильников, А.П. Ятрогении и безопасность медицинской помощи //Мед. новости. – 1996. – № 4. – С.3–10.

 8. Морозов А.М., Степаненко А.В., Кучеренко С.В. Професійна відповідальність лікаря (досвід зарубіжних країн) / Український нейрохірургічний журнал. – 2004. - №4.

 9. Русаков, В.И. К проблеме ятрогении //Хирургия. – 1998. – № 8. – С.45–48.

 10. Ясеницький В. Є. Кримінально-правове значення лікарської помилки // Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2007 р.- Львів.-2007.-С.340-342.


Тема 6. Правопорушення в охороні здоров’я і юридична відповідальністьПлан заняття

 1. Юридична відповідальність суб’єктів медичних правовідносин: поняття, види.

а) цивільно-правова відповідальність у сфері охорони здоров’я.

б) дисциплінарна відповідальність медичних працівників.

в) адміністративно-правова відповідальність у медичному праві.

г) кримінальна відповідальність медичних працівників у зв’язку з їх професійною діяльністю. 1. Звільнення від юридичної відповідальності медичних працівників.

 2. Поняття та види форм захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

а) судова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

б) позасудова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

в) неюрисдикційні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.


 1. Використання матеріалів експертиз для профілактики правопорушень серед медичних працівників і покращення якості лікувально-профілактичної допомоги населенню.


Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте поняття юридичного конфлікту як підстави захисту прав суб’єктів медичних відносин.

 2. Які форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин Ви знаєте?

 3. Які неюрисдикційні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин Ви знаєте? Які, на Вашу думку, є найдієвішими і чому?

 4. На які суспільні відносини посягають медичні правопорушення?

 5. Які види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони здоров’я передбачено чинним законодавством України?

 6. Розкрийте суть цивільно-правової відповідальності у сфері охорони здоров’я.

 7. Окресліть процедуру притягнення до дисциплінарної відповідальності медичного працівника на підставі висновку за результатами клініко-експертної оцінки про виявлені недоліки (ситуація моделюється студентом самостійно)?

 8. Назвіть види адміністративних правопорушень, що можуть вчинятися суб’єктами медичних правовідносин.

 9. Назвіть медичні злочини, за які працівники сфери охорони здоров’я можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

 10. Охарактеризуйте особливості юридичної відповідальності пацієнтів.


Творче завдання

(у письмовій формі)
1. Проведіть порівняльний аналіз кримінального законодавства Вашої держави та України і визначте спільні та відмінні ознаки кримінальної відповідальності медичного працівника. Наведіть не менше 5 прикладів злочинів, які можуть вчинятися в сфері охорони здоров'я і за які передбачена кримінальна відповідальність.

2. Ознайомтеся з судовою практикою і вкажіть: до якого виду юридичної відповідальності частіше притягуються медичні працівники у Вашій державі та які покарання тягне скоєне.3. Проаналізуйте Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам - членам щодо управління безпекою пацієнтів і запобігання небажаним явища у сфері охорони здоров'я ( 24.05.2006 р., Рада Європи). Які принципи медичної практики лежать в основі міжнародного документа?
Міжнародно-правові стандарти


 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 р. // Офіційний вісник України. - 1998 р.- № 13.

 2. Положення про професійну відповідальність лікарів при лікуванні хворих на СНІД: 40-а Всесвітня медична асамблея; Положення від 01.09.1988 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/990_031


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р., № 7.

 3. Кримінальний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25–26. — Cт. 131.

 4. Кодекс законів про працю України: Верховна Рада УРСР; Закон від 10.12.1971 р.  322-VIII //Відомості Верховної Ради УРСР.- 1971 р.- Додаток до № 50.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Верховна Рада УРСР; Закон від 07.12.1984 р. № 8073-X// Відомості Верховної Ради Української РСР.-1984.-Додаток до № 51.- Ст.1122.

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 13.04.2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 7. Цивільний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004.- N 40-41, 42.- Ст.492.

 8. Кодекс адміністративного судочинства України: Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 06.07.2005 р.  2747-IV// Відомості Верховної Ради України. - 2005.- N 35-36, 37.- Ст.446.

 9. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 10. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Пленум Верховного Суду України; Постанова від 27.03.1992 р. № 6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92

 11. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Пленум Верховного Суду України; Постанова від 31.03.1995 р. № 4 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95


Рекомендована література


 1. Агиевец С.В. Теоретические проблемы правового регулирования медицинской помощи: [монография]. – Гродно: ГрГУ.- 2002. – 168 с.

 2. Акопов В.И. Медицинское право: Книга для врачей, юристов и пациентов.– М.: МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 2004.- 368 с.

 3. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 4. Куц В.М., Гізімчук С.В., Єгорова В.О. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною: монографія / Куц В.М., Гізімчук С.В., Єгорова В.О. – Харків: Юрайт, 2012 – 304 с.

 5. Медицинское право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, О.Е. Коновалов. – М.: ЮНИТА – ДАНА: Закон и право, 2010. – 239 с. – (Серия «Dura lex, sed lex»).

 6. Пищита А.Н. Правовое регулирование медицинской деятельности в современной России. Теоретико-правовые аспекты. – М.: ЦКБ РАН, 2008. – 196 с.

 7. Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. – Львов: Вища школа, 1982.– 195 с.

 8. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія. – Львів: Астролябія, 2007.- 224 с.

 9. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. Ненадлежащее врачевание: возмещение вреда здоровью и жизни пациента. – М.: Изд. група «ГЭОТАР-МЕДИА», 2007. – 312 с.

 10. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник.- СПб.: Изд-во „Юридический центр Пресс”, 2004.– 572 с.

 11. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг.ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.– 496 с.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал