Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»Сторінка9/9
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.7 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Бибик С.П., Михно І.Л. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. –К.:Довіра, 1997.

2. Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Українська мова (за професійним спрямуванням). – К. : Знання, 2008.

3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.:А.С.К, 1998.

4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

5. Довідник з культури мови: [Посібник] / С.Я.Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М.Сологуб та ін. – К.: Вища школа, 2005.

6. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. – К.: Центр навчальної літератури, 2007.

7. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.

8. Культура мови на щодень/ Н.Я.Дзюбишина-Мельник та ін. - К.: Довіра, 2000.

9. Культура української мови: Довідник / за ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

10. Літературна норма і мовна практика : монографія / за ред. С. Я. Єрмоленко. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2013.

11. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1996.

12. Панько Т.І., Кочан І.М. Українське термінознавство. – Львів, 1994.

13. Погиба Л. Г. та ін. Складання ділових паперів .–К.: Либідь, 2002.

14. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К.: МАУП, 1996.

15. Український правопис /АН України, Інт мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 2007.

16. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 1997.

17. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.

18. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. – К. : Алерта, 2012.

19. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2007.

Допоміжна

1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

4. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: АртЕк, 1998.

5. Головач А.С. Зразки оформлення документів. – Донецьк: Сталкер, 1997.

6. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. –К. : Либідь, 1998.

7. Жайворонок В.В. Велика чи мала літера?: Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004.

8. Жайворонок В.В. та ін. Українська мова в професійній діяльності: Навч. посіб/ В.В.Жайворонок, В.М.Брицин, О.О.Тараненко. – К.: Вища школа, 2006.

9. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001.

10. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті. – К.: ЕксОб, 2002.

11. Єрмоленко С.Я. та ін. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів /За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001.

12. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993.

13. Кочан І.М., Токарська А.Є. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. – Львів: Світ, 1996.

14. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови : Підручник. – К.: Вища школа, 2003.

15. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – К.: Техніка, 1992.

16. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. –К.: Вища школа, 1995. 

17. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної мови. – К.: Либідь, 1992.

18. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. – К.: Наукова думка, 2005.

19. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. – К.: Криниця, 1999.

20. Сучасна українська мова /О.Д.Пономарів, В.В. Різун та ін. – К.: Либідь, 1997.

21. Сучасна українська літературна мова /А.П. Грищенко, Л.І. Мацько та ін. – К.: Вища школа, 1997.

22. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2004.

23. Українська мова: Практикум: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001.

Словники

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004.

2. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995.

3. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

4. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера? Словник-довідник. – К. : Наукова думка, 2004.

5. Новий російсько-український словник-довідник/ Уклад.: С.Я. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1996.

6. Новий тлумачний словник української мови: В 4 т. – К.:Аконіт, 1999.

7. Орфографічний словник української мови. – К.: Довіра, 1999.

8. Словник-довідник з культури української мови. – К.: Знання, 2006.

9. Словник іншомовних слів. – К.: Довіра, 2000.

10. Словник синонімів української мови: В 2-х т. – К.: Наукова думка, 2001.

11.Словник української мови: В 11 т.–К., 1970-1980.

12. Тараненко О.О., Бріцин В.М. Російсько-український словник / сфера ділового спілкування /.–К.:Рідна мова, 1996.

13. Український орфографічний словник. – К.:Довіра, 2002.

14. Фразеологічний словник української мови: У 2-х книгах. – К.: Наукова думка, 1999.

15. Шевчук С. Разом, окремо, через дефіс: Словник-довідник. – К.: А.С.К., 2003.
Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності – 181 «Харчові технології» денної форми навчання. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 96 с.

Комп'ютерний набір : Л. М. Мялковська
Редактор: О. Гордіюк

Підп. до друку 2016р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. 2,5.

Тираж ____ прим. Зам. 1.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – РВВ Луцького НТУПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал