Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»Сторінка6/9
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.7 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 10. Документація з кадрово-контрактових питань

Практичне заняття №1

Теоретична частина:

1. Резюме. Автобіографія.

2. Характеристика. Рекомендаційний лист.

3. Заява. Види заяв.

4. Особовий листок з обліку кадрів.

5. Накази щодо особового складу.

6. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

Література

  1. Бибик С.П., Михно І.Л. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. –К. : Довіра, 1997. С. 47-60.

  2. Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Українська мова (за професійним спрямуванням). – К. : Знання, 2008. – С. 145-162.

  3. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – С. 236-248.

  4. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. – К. : Алерта, 2012. – С. 315-349.

Методичні вказівки

Теоретичний матеріал передбачає опрацювання подальшої інформації. Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади особи, які претендують на ту чи іншу посаду, надсилають резюме – документ, у якому претендент повідомляє стислі відомості про освіту, трудову діяльність, професійний досвід і досягнення тощо. На відміну від автобіографії та характеристики, резюме зорієнтоване не на всебічний опис особи, а передусім на переконання роботодавця у наявності у претендента умінь, необхідних для виконання певної роботи відповідної освіти, організаційних навичок, досвіду тощо.

Розрізняють такі типи резюме: хронологічне, функціональне, комбіноване.

Структура резюме

1. Назва виду документа (посередині).

2. Текст документ, який містить таку інформацію:

а) контакти (домашня, електронна адреси, телефон (робочий, домашній, стільниковий);

б) прізвище, ім'я (у називному відмінку) виділяють жирним шрифтом; краще писати спочатку ім'я, а потім прізвище; по батькові вказують, якщо претендент професор або академік.

в) мета написання документа (заміщення вакантної посади, участь у конкурсі, проекті);

г) досвід роботи подають у зворотньому порядку: від останнього місця роботи до попереднього, зазначаючи період роботи, назву установи, сферу її діяльності, посаду, посадові обов'язки, досягнення; відомості про тимчасову роботу, роботу за сумісництвом, якщо вони відповідають посаді, на яку претендує особа.

Якщо досвід роботи відсутній, акцентують увагу на освіті й навичках.

ґ) освіта: повна назва навчального закладу, спеціальність, рік вступу і рік закінчення; факультативні тренінги, курси, семінари, які стосуються очікуваної посади;

д) професійні уміння і навички (опис кожної навички має бути підкріплений відповідним фактом: зазначають швидкість друкування, категорію посвідчення водія, комп'ютерні навички;

е) особисті відомості (рік народження, сімейний стан);

є) додаткова інформація (відомості про громадську діяльність, про членство у професійних об'єднаннях, зазначення можливості відрядження, ненормованого робочого дня);

ж) вказівка на можливість надання рекомендацій.

Автобіографія – це документ з незначним рівнем стандартизації, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії, є обов'язковою складовою особової справи працівника. Реквізити:

1. Назва виду документа (Автобіографія пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхній берег).

2. Текст, у якому зазначають: прізвище, ім'я, по батькові (Я, Мерзлий Дмитро Миколайович, народився...); дата і місце народження (11 листопада 1994року в м. Києві); відомості про освіту (повне найменування усіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися, назви отриманих спеціальностей, як зазначено в дипломі); відомості про трудову діяльність (стисло, у хронологічній послідовності назви місць роботи і посади); відомості про громадську роботу; стислі відомості про склад сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи (навчання); неодружені вказують відомості про батьків, сестер, братів, які не мають своєї сім'ї; одружені повідомляють про членів власної родини – чоловік / дружина, діти).

3. Дата (оформляють ліворуч, без абзацного відступу під текстом: 17 серпня 2013року або 07.09.2013).

4. Підпис (без розшифрування – праворуч під текстом).

Характеристика – це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника, оцінено його ділові та моральні якості. Її складають на вимогу особи або письмовий запит іншої установи. Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст складається з 3 структурних частин:

1) анкетні відомості особи, якій видається характеристика (прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку без прийменника на, посада, вчений ступінь і наукове звання, рік народження, освіта);

2) власне текст, який містить оцінку трудової діяльності працівника (з якого часу працює в цій установі, на якій посаді), ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни (вказують найбільш значущі досягнення, рівень професійної компетентності), моральних якостей (риси характеру, ставлення до інших членів колективу);

3) висновок; призначення характеристики (за потреби).

3. Дата.

4. Підпис.

5. Печатка.

Рекомендаційний лист – це документ, який подають у ситуації клопотання про посаду, влаштування на нову відповідальну роботу, подання на здобуття стипендії, гранту тощо. Особа-претендент бажає заручитися поважною рекомендацією, коли влаштовується на роботу чи подає клопотання про матеріальне заохочення.

Заява – це документ, який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб, адресовану установі або посадовій особі.

Заяву пишуть власноручно в одному примірнику.

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, за походженням - особисті й службові, за складністю - прості й складні.

Склад і оформлення реквізитів заяви:

1. Адресат. Відомості про адресата подають праворуч, вказуючи назву організації або посадовця, кому адресовано заяву, в давальному відмінку.

Ректорові Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова академікові АПН України

Андрущенкові В. П.

2. Адресант. Відомості про заявника розміщують під реквізитом адресат, у зовнішній заяві - прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку, домашню адресу; у внутрішній заяві - посада, прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку без прийменника від.

Андрійчука Миколи Сергійовича,

що проживає за адресою:

вул. Постишева, 17 кв. 39,

м. Київ; тел. 486-77-67

або

доцента кафедри української мови

Лободи Тетяни Михайлівни

3. Назву виду документа пишуть з великої літери посередині рядка, крапку не ставлять.

4. Текст розпочинають з абзацу, дотримуючись у викладі такої структури: прохання (прошу надати, прошу зарахувати, прошу перевести, прошу звільнити тощо) і обґрунтування прохання (у зв'язку з, оскільки, за, для, через тощо).

5. Додаток подають у складній заяві, оформляють кількома способами:

а) після тексту заяви з великої літери пишуть

До заяви додаю і подають повні назви документів у формі знахідного відмінка;

б) після тексту пишуть

До заяви додаються такі документи або Додаток і вказують назви документів у формі називного відмінка.

Наприклад:

До заяви додаю:

1. Копію диплома про вищу освіту.

2. Трудову книжку.

Додаток:

1. Копія диплома про вищу освіту.

2. Трудова книжка.
6. Дату оформляють цифровим або словесно-цифровим способом ліворуч без абзацного відступу.

7. Підпис заявника без розшифрування - праворуч.

Заяви з кадрових питань

Влаштовуючись на роботу, особа подає заяву, у якій викладає прохання прийняти її на певну посаду до певного структурного підрозділу підприємства.

Заява, адресована керівникові підприємства, після її розгляду разом з іншими необхідними документами слугує підставою для видання наказу про зарахування особи на роботу.

Заяву про переведення на іншу посаду оформляють на трафаретному бланку або на чистому аркуші паперу, у відомостях про себе заявник зазначає посаду, яку він обіймає, прізвище та ініціали.

У заяві про надання чергової відпустки обов'язково вказують дату початку відпустки. Заява про надання відпусти без збереження заробітної плати або навчальної відпустки має бути вмотивованою, рішення щодо такої заяви приймає керівник і наносить резолюцію, яка є підставою для формування наказу.

Заява про звільнення з посади за складом реквізитів подібна до заяви про переведення на іншу посаду.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ про прийняття на роботу:

Ректорові Київського національного

університету імені Тараса Шевченка академікові HAH України

Олійникові О. В.

Іваненко Ірини Володимирівни,

що мешкає за адресою:

вул. Гагаріна, 29 кв.171,

м. Київ; тел. 547-98-49

ЗАЯВА

Прошу призначити мене на посаду заступника директора Інституту української філології з 01 вересня 2013 року.

Додаток:

1. Трудова книжка.

2. Копія диплома.

3. Рекомендаційний лист.

28.08.2013 Власноручний підпис

ЗРАЗКИ внутрішніх заяв:
Проректорові з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

проф. Кудіну А. П.

студента 51 групи Інституту дистанційної освіти

Миколайчука Степана Юрійовича

ЗАЯВА

Прошу дозволити мені користуватися дисертаційним фондом бібліотеки для написання магістерської роботи.

17.09.2013 Власноручний підпис
Декану факультету бізнесу

проф. Божидарніку Т. В.

студента групи ЕП-21

Петрова Івана Миколайовича

ЗАЯВА

Прошу дозволити мені скласти достроково зимову заліково-екзаменаційну сесію у зв’язку з від’їздом закордон.

18. 12. 2013 Власноручний підпис

Особовий листок з обліку кадрів – це обов'язковий документ, який заповнює особа під час зарахування її на посаду, навчання, для участі в певному конкурсі тощо. Він узагальнює автобіографічні відомості працівника шляхом таблиці-анкети.

Накази щодо особового складу

Наказ – це розпорядчий документ, який видається керівником підприємства, установи, організації на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції. Накази щодо особового складу регламентують призначення, переміщення, звільнення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди та стягнення.

Реквізити:

1. Назва підприємства або установи, що видає наказ.

2. Назва виду документа.

3. Місце видання наказу.

4. Номер документа.

5. Дата підписання.

6. Заголовок до тексту.

7. Текст документа, у якому виокремлюють констатаційну і розпорядчу частини.

8. Підпис керівника установи.

Накази щодо особового складу мають лише розпорядчу частину і складаються на основі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, протоколів, колегіальних органів.

Кожен пункт такого наказу повинен розпочинатися дієсловом у неозначеній формі, яке має значення вказівки: ЗАРАХУВАТИ.., ПРИЗНАЧИТИ..., НАДАТИ.., ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ., ЗВІЛЬНИТИ.., після якого ставлять двокрапку. У наступному рядку з абзацу оформляють текст розпорядчої частини. Прізвище друкують великими літерами, ім'я, по батькові - звичайним шрифтом. Далі зазначають посаду, структурний підрозділ та зміст дії стосовно особи, про яку йдеться.

У наказі про призначення на посаду вказують назву цієї посади, посадовий оклад і дату зарахування. У наказі про надання відпустки зазначають вид відпустки, кількість наданих робочих днів і дати початку й закінчення відпустки. У наказі про звільнення вказують статтю КЗпП України, на підставі якої звільнено працівника. У наказах щодо особового складу в кінці кожного пункту зазначається підстава для його складання. Проект наказу в разі потреби погоджують з відповідними посадовцями, яких визначає керівник установи. У наказі, який охоплює декілька питань, кожен пункт розміщують у такій послідовності: прийняття на роботу (призначення на посаду); переведення на іншу постійну роботу; звільнення з роботи; надання відпусток; заохочення; стягнення.

У кожній групі питань прізвища працівників розміщують за абеткою.
ЗРАЗОК НАКАЗУ:

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

НАКАЗ

щодо особового складу

19.12.2013 №14 м. Луцьк

1. ПРИЗНАЧИТИ:

1.1. ЗАХАРЧУК Світлану Вікторівну на посаду доцента кафедри іноземних мов з 01 вересня 2013 року з посадовим окладом відповідно до штатного розпису.

Підстава: заява Захарчук С. В.

1.2. ЦИМБАЛ Ірину Володимирівну на посаду заступника головного бухгалтера за переведенням з Міністерства освіти і науки України з посадовим окладом 3800 гривень на місяць.

Підстава: заява Цимбал Я. В., лист від 17.08.2013 № 024-45.

2. ПЕРЕВЕСТИ:

2.1. БОРИСЮКА Юрія Васильовича, старшого викладача кафедри вищої математики, на посаду доцента кафедри фізики за його згодою з 01 вересня 2013 року з окладом 3500 гривень на місяць.

Підстава: заява Борисюка Ю. В.

3. ЗВІЛЬНИТИ:

3.1. ГОЛОВАЧА Олександра В’ячеславовича, старшого викладача кафедри філософії, 29 серпня 2013 року за власним бажанням - ст. 38 КЗпП України.

Підстава: заява Головача О. В.

4. НАДАТИ:

4.1. ВЕРЕТІ Валентині Іванівні, методисту відділу аспірантури та докторантури, щорічну відпустку на 24 календарні дні з 01 по 25 вересня 2013 р.

Підстава: графік відпусток.

Ректор підпис В.В. Божидарнік

Трудова книжка – це документ установленого зразка, що підтверджує трудову діяльність особи і служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу.

Договір трудовий – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.

Контракт – це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності, обумовлену певним терміном.

Трудова угода – це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником, коли в організації бракує фахівців з певної галузі. Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків.

Практична частина:

1. Користуючись словником, поставте наголос у поданих словах. Виділіть випадки подвійного наголошення, з’ясуйте значення таких слів. Типовий, прошу, переїзд, вигода, об’єднання, мета, пересічний, поділ, шкода, прошу.

2. Користуючись тлумачним словником, поясніть значення слів. Доберіть до них українські відповідники. Встановіть основну сферу їх функціонування. Креативний, картатий, крислатий, звитяжний, маргінальний, дескриптивний, наративний, розлогий.

3. Утворіть словосполучення, добираючи до поданих прикметників сполучувані з ними іменники. Скористайтеся „Словником-довідником з українського літературного слововживання” С. І. Головащука (К., 2010). (Писемний, письмовий, письменний) пам’ятка, стиль, розпорядження, іспит, джерело, народ, мовлення, стіл, різновид літературної мови, чоловік.

4. Запропоновані числівники поєднайте з іменниками, що подані в дужках; поставте наголоси. Із чотирма сполученнями слів складіть речення. Три, два, чотири (товариш, шлях, директор, паспорт, слюсар, учитель, приятель, колір, хліб, росіянин, болгарин, громадянин, осетин).

5. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні тексту відредагуйте і запишіть.

Директору луцької

середньої школи № 22 випускника Східноєвропейського національного університету Волошина А.П., що мешкає по вулиці Б.Грінченка, 13, кв. 70

Заява

Прошу прийняти мене на посаду вчителя фізики. До заяви додаю копію диплома про закінчення університету, копію трудової книжки.

28.08.14 р. Підпис

6. Прочитайте поданий текст. Чи є всі анкетні дані студента, яких даних немає?

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента машинобудівного факультету

Корольова Федора Степановича

7. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.
Тема 11. Довідково-інформаційні документи

Практичне заняття № 1

Теоретична частина:

1. Прес-реліз.

2. Звіт.

3. Довідки.

4. Службові записки.

5. Протокол. Витяг з протоколу.

Література

  1. Бибик С.П., Михно І.Л. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. –К. : Довіра, 1997. – С. 25-45.

  2. Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Українська мова (за професійним спрямуванням). – К. : Знання, 2008. – С. 170-203.

  3. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – С. 254-293.

  4. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. – К. : Алерта, 2012. – С. 361-381.

Методичні вказівки

Підготовка теоретичного матеріалу передбачає вивчення наступної інформації. Прес-реліз – це стисле повідомлення для преси про якусь важливу подію (прес-конференцію, презентацію, акцію тощо). Його можна використовувати під час розроблення та реалізації проекту для безперервного інформування як громадськості, так і засобів масової інформації. Написання цього документа не вимагає великих витрат часу, проте грамотно складений прес-реліз надзвичайно ефективний, коли треба представити інформацію, яка потребує миттєвого висвітлення у ЗМІ (наприклад, дата і місце проведення громадських слухань). Умовно прес-релізи можна переділити на два види: стандартний і спеціальний.

Стандартний прес-реліз призначений для інформування про події, що заплановані в діяльності установ, організацій, підприємств, зокрема виокремлюють: стандарт-реліз, де вміщено інформацію для ЗМІ про повсякденні події; стандарт-реліз, що знайомить ЗМІ з подіями, які відбуваються періодично.

Спеціальний прес-реліз складають, коли виникає потреба поінформувати про незаплановані події.

За функціональним призначенням і терміном подання стосовно події прес-релізи переділяють на анонс, запрошення, інформацію, резюме.

Реквізити прес-релізу:

1. Дата подання.

2. Назва виду документа.

3. Назва установи, яка підготувала прес-реліз.

4. Контактна особа, номер телефону та адреса отримання подальшої інформації.

5. Заголовок.

6. Текст, який містить відомості про зміст події, організаторів, місце, час, причини і значення події.

Звіт – це письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, доручень за певний проміжок часу).

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти оформлюються на спеціально виготовлених друкарським способом бланках. Текстові звіти здебільшого виконуються довільно, але існують усталені вимоги до їх оформлення.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (вказують установу, напрям діяльності, звітний період).

3. Текст, який має такі частини: вступ (вказують коло завдань, які були поставлені перед установою (особою) за звітний період); основна частина (опис та аналіз виконаної роботи); висновки (пропозиції, зауваження, плани на майбутнє).

4. Підпис керівника установи або особи, відповідальної за складання звіту.

5. Дата.

6. Печатка.

Довідка – це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян, різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств.

Довідки можуть бути особисті й службові.

Особисті довідки підтверджують певний юридичний факт конкретної особи. Оскільки текст довідки особистого характеру типовий, то слід використовувати бланки установи чи підприємства, на яких власноручно заповнюють тільки індивідуальні реквізити (кому, про що, для подання куди).

Довідки службового характеру складають на запит або за вказівкою вищої організації чи службової особи. Вони повинні об'єктивно відображати стан справ конкретного структурного підрозділу, всієї установи.

Зовнішні довідки підписує керівник, такий документ засвідчується печаткою. Внутрішні – печаткою не засвідчуються.

Довідка містить такі обов'язкові реквізити:

1. Назва організації, що видає довідку.

2. Дата і номер.

3. Назва виду документа.

4. Текст, у якому вказують прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видається довідка у давальному відмінку; текст, у якому підтверджують певний факт; призначення довідки (куди подається).

5. Підписи службових осіб, печатка, без якої довідка не має юридичної сили.

Що ж до службових записок, то це різновиди довідково-інформаційних документів: доповідна записка, пояснювальна записка, рапорт.Реквізити службових записок:

1. Адресат (той, кому адресовано документ).

2. Адресант (той від кого документ укладено).

3. Назва виду документа (Доповідна записка; Пояснювальна записка; Рапорт).

4. Заголовок (про відрядження, про запровадження державного іспиту з української мови (за професійним спрямуванням), про порушення трудової дисципліни).

5. Текст.

6. Дата.

7. Підпис.

Доповідна записка – це документ на ім'я керівника установи, у якому повідомляють про певний факт, подію, подають звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов'язань.

За змістом доповідні записки поділяють на інформаційні, звітні, ініціативні, за походженням – внутрішні, зовнішні.

Рапорт – 1) письмове офіційне повідомлення про що-небудь вищій інстанції, керівництву; 2) різновид доповідної записки, в якій стисло, або докладно викладено суть якої-небудь справи.

Пояснювальна записка – 1) це документ особистого характеру, в якому пояснюються певні дії особи; 2) вступна частина основного документа (плану, програми, звіту), в якому обґрунтовується мета його створення, структура, зміст, призначення, актуальність і новизна.

Протокол – документ колегіальних органів, у якому фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст доповідей, виступів, що заслухані, та ухвали з обговорених питань.

Протокол укладає офіційна, компетентна особа, що засвідчує той чи інший факт.

За обсягом фіксованої інформації протоколи поділяють на:

стислі, де записується порядок денний, прізвища доповідачів, назва питання, формулюється ухвала;

повні, що містять, крім порядку денного, ухвал, виступи доповідачів, інших осіб, які беруть участь у роботі колегіального органу;

стенографічні, де усі виступи записують дослівно.

Реквізити протоколу:

1. Назва виду документа (Протокол).

2. Індекс (номер).

3. Дата.

4. Місце засідання.

5. Гриф затвердження (якщо протокол підлягає затвердженню).

6. Заголовок до тексту.

7. Текст.

8. Підпис голови.

9. Підпис секретаря.

Вимоги до оформлення протоколу

Протокол оформляють на загальних бланках формату А4. Датою протоколу є дата засідання. Протоколи мають порядкову нумерацію з початку року, яка водночас означає й кількість проведених засідань. Правильне ведення протоколу має важливе значення, оскільки ухвалені рішення набувають юридичної сили тоді, коли вони оформлені протоколом. Протокол дає можливість перевірити правильність прийнятих рішень, контролювати їх виконання.

У тексті протоколу виділяють дві частини:

вступну, яка уміщує постійну інформацію;

змінну, в якій зазначають ініціали та прізвища голови, секретаря, присутніх.

Слова: Голова, Секретар, Присутні пишуть від лівого берега.

Прізвища присутніх і запрошених подають за абеткою. Якщо їх кількість перевищує 15, до протоколу додають список присутніх, а у вступній частині протоколу вказують загальну кількість: Були присутні 130 осіб.

Вступну частину протоколу закінчують порядком денним. Слова ПОРЯДОК ДЕННИЙ друкують від лівого берега, кожний пункт якого нумерують і записують з нового рядка. Питання формулюють у називному, а не у знахідному відмінку.

Наприклад:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів за ІІ семестр 2013-2014 навчальний рік.

2. Завдання членів кафедри з поліпшення запровадження кредитно-модульної системи навчання.

3. Підсумки зимової екзаменаційної сесії.
Основна частина тексту протоколу складається з розділів, які відповідають пунктам порядку денного. Текст кожного розділу будують за схемою:

1. СЛУХАЛИ:

2. ВИСТУПИЛИ:

3. УХВАЛИЛИ:

Після двокрапки з абзацу пишуть прізвище й ініціали доповідача, через тире – короткий виклад тексту виступу. У тих випадках, коли текст доповіді додають, виступ не записують, а після прізвища доповідача вказують: текст доповіді додається.

ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ:

ПРОТОКОЛ № 5

засідання українознавства

Національного транспортного університету

12.12.2013 м. Київ

Голова:

Присутні:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт про роботу завідувача кафедри українознавства за 2012/2013 навчальний рік.

2. Вибори голови предметної комісії з української мови.
1. СЛУХАЛИ:

Звіт про роботу Петрової А. П. …

ВИСТУПИЛИ:

Доц. І. П. Іванова – відзначила плідну працю Петрової А. П. ...

Доц. О. В. Миколайчук…

2. СЛУХАЛИ:

В. А. Клименко доповіла про необхідність обрання голови предметної комісії з української мови.

ВИСТУПИЛИ:

Доц. О. О. Коломієць запропонувала обрати головою…

УХВАЛИЛИ:

1. Звіт про роботу… схвалити.

2. Висунути кандидатуру… для обрання головою предметної комісії з української мови.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" - одноголосно.

"Проти" - немає .

"Утрималися" - немає.

Головою предметної комісії обрано…
Голова зборів А. П. Петрова

Секретар зборів С. А. Склярук
Витяг із протоколу – це відтворення частини протоколу, яка стосується розгляду окремого питання. Його складають, надсилають (або передають) окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок протоколу.

3. Дата протоколу.

4. Текст витягу.

5. Дата складання витягу.

6. Підпис секретаря або голови засідання.

7. Печатка.

Від протоколу витяг відрізняється тим, що в ньому подається ухвала лише з одного питання, тому порядок денний не зазначається. Витяг засвідчується підписами голови та секретаря зборів і скріплюється печаткою.

У протоколі роблять помітку про витяг, а також зазначають, кому його вручено або надіслано.

ЗРАЗОК ВИТЯГУ ІЗ ПРОТОКОЛУ:

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 11

засідання вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова від 20 грудня 2013 року

СЛУХАЛИ:

Про затвердження типової програми кандидатського іспиту з української мови за професійним спрямуванням. Укладачі:

УХВАЛИЛИ:

Затвердити типову програму кандидатського іспиту з української мови за професійним спрямуванням. Укладачі:
24.12.2013

Голова вченої ради В. П. Андрущенко

Вчений секретар О. Г. Ярошенко
Практична частина:

1. Напишіть прес-реліз про проведення Всеукраїнської студентської наукової конференції “Українська мова – державна мова України”.

2. Відредагуйте заголовки звітів: а) Про проведення тижня психолога в ЛНТУ доцента, кандидата педагогічних наук Петрової А. В.; б) студентки факультету бізнесу Левчук А. П. ; в) про індивідуальний план викладача Андрієнка С. І.

3. Напишіть витяг із протоколу засідання студентського наукового гуртка про: а) затвердження тем наукових робіт; б) затвердження теми дипломної роботи студента …; в) про рекомендацію до друку збірника наукових праць.

4. Напишіть довідку особистого характеру.

5. Напишіть пояснювальну записку (напр.: про порушення навчальної дисципліни).

6. Користуючись „Словником паронімів української мови” та „Словником труднощів української мови”, з’ясуйте значення поданих слів, складіть із ними словосполучення: абонент, абонемент; мимохідь, мимохіть; церемонія, церемоніал; процес, процесія; особовий, особистий; тактовний, тактичний; рідкий, рідкісний.

7. Відредагуйте запропоновані мовні конструкції: Першим ділом треба вирішити це питання; треба братися за роботу; ми намітили слідуючі міроприємства; ми підрахували всі можливості; на протязі року була велика нагрузка; невільно приходить на думку слідуюче; я настоюю на тому, щоб...; приступаєм до обговорення; получили заказний лист; принесли лист не по адресу; запрошення висилаємо по пошті; прийміть наші самі щирі вітання; вибачаюсь за прикре непорозуміння; працює менеджером по рекламі; діяти згідно закону „Про мови”.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал